intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

Chia sẻ: Tt Tx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

10
10.149
lượt xem
3.084
download

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp - thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). SPSS là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. Cùng tham khảo tài liệu dưới đây để học cách sử dụng SPSS thành thạo nhé, chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

 1. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u HƯ NG D N S D NG SPSS CHO NGƯ I M I B T U I/ Gi i thi u v SPSS SPSS (vi t t t c a Statistical Package for the Social Sciences) là m t chương trình máy tính ph c v công tác phân tích th ng kê. SPSS ư c s d ng r ng rãi trong công tác th ng kê kinh t - xã h i. Th h u tiên c a SPSS ư c ưa ra t năm 1968 và m i nh t là th h 18 ư c gi i thi u t tháng 8 năm 2009, có c phiên b n cho các h i u hành Windows, Mac, và Linux / Unix. SPSS ư c s d ng b i các nhà nghiên c u th trư ng, nghiên c u y khoa, công ty i u tra, chính ph , các nhà nghiên c u giáo d c và nh ng lĩnh v c khác. M t s ph n m m có ch c năng th ng kê khác như Microsoft Office Excel, STATA, SAS, Eviews… Các ch c năng cơ b n: * Th ng kê mô t (Descriptive statistics): t n s (Frequencies), các lo i b ng s li u t ng h p (Cross tabulation, Explore, Descriptive Ratio Statistics) * Th ng kê 2 bi n s (Bivariate statistics): trung bình (Means), T-test, ANOVA, tương quan (bivariate, partial, distances), ki m nh phi tham s (Nonparametric tests) * D báo (Prediction): h i quy (regression), phân tích nhân t (Factor analysis), cluster analysis (two-step, K-means, hierarchical), bi t th c (Discriminant). Ưu i m: d s d ng, h tr thao tác thông qua menu kéo th và câu l nh, các b ng bi u, báo cáo ư c trình bày p, linh ho t. T p tin nh p li u SPSS có uôi m r ng .sav, t p tin b ng bi u ch a k t qu có uôi m r ng .spv. Lưu ý khi cài t SPSS i v i b n PASW Statistics 18 (crack) 1) Run Setup/setup.exe 2) Single user license B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 1
 2. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u 3) Enter no serial number and install 4) In the end uncheck "Register with spss.com" B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 2
 3. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u 5) Close License Authorization Wizard 6) Copy content of EQX to install dir B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 3
 4. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Choose “Yes” to replace files 7) Run II/ Thang o, thu th p và mã hóa d li u 1. Thang o D li u nghiên c u có th phân chia thành 2 lo i chính là d li u nh tính và d li u nh lư ng. Các d li u này ư c thu th p b ng 4 thang o cơ b n ư c th hi n trên sơ như sau: B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 4
 5. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u D li u D li u nh tính D li u nh lư ng Thang o danh nghĩa Thang o th b c Thang o kho ng cách Thang o t l D li u nh tính: lo i d li u này ph n ánh tính ch t, s hơn kém, ta không tính ư c tr trung bình c a d li u d ng nh tính. D li u nh lư ng: lo i d li u này ph n ánh m c , m c hơn kém, tính ư c tr trung bình. C n chú ý r ng các phép toán th ng kê dùng cho d li u nh tính có nh ng c i m khác v i phép toán dùng cho d li u nh lư ng. i) Thang o danh nghĩa (còn g i là thang o nh danh ho c thang o phân lo i) – nominal scale: trong thang o này các con s ch dùng phân lo i các i tư ng, không mang ý nghĩa nào khác. Nh ng phép toán th ng kê b n có th s d ng ư c cho d ng thang o danh nghĩa là: m, tính t n su t c a m t bi u hi n nào ó, xác nh giá tr mode, th c hi n m t s phép ki m nh. ii) Thang o th b c – ordinal scale: lúc này các con s thang o danh nghĩa ư c s p x p theo m t quy ư c nào ó v th b c hay s hơn kém, nhưng ta không bi t ư c kho ng cách gi a chúng. i u này có nghĩa là b t c thang o th b c nào cũng là thang o danh nghĩa nhưng rõ ràng b n không th suy ngư c l i ư c. iii) Thang o kho ng – interval scale: là m t d ng c bi t c a thang o th b c vì nó cho bi t ư c kho ng cách gi a các th b c. Thông thư ng thang o kho ng có d ng là m t dãy các ch s liên t c và u n t 1 n 5, hay t 1 n 10… Nh ng phép toán th ng kê có th s d ng thêm cho lo i thang o này so v i 2 lo i thang o trư c là: tính kho ng bi n thiên, s trung bình, l ch chu n… C n chú ý là thang o kho ng t nó không có i m 0 ư c xác nh trư c, do ó b n ch có th th c hi n ư c phép tính c ng tr ch phép chia không có ý nghĩa. iv) Thang o t l - ratio scale: thang o t l có t t c các c tính kho ng cách và th t c a thang o kho ng, ngoài ra i m 0 trong thang o kho ng là m t tr s “th t” nên ta có th th c hi n ư c phép toán chia tính t l nh m m c ich so sánh. Nói chung v i các bi n thu th p b ng thang o kho ng và thang o t l ta có th o lư ng xu hư ng trung tâm b ng trung bình s h c. Còn xu hư ng phân tán o b ng l ch chu n, phương sai (kho ng và t trung v ít ư c s d ng n do B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 5
 6. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u kém h u ích hơn). Vì v y, SPSS g p chung hai lo i thang o này thành m t g i là Scale Measures. 2. Thu th p d li u * Các phương pháp thu th p s li u a. Ph ng v n tr c ti p (Face to face interview) - Ph ng v n t i nhà (Door to door interview) - Ph ng v n t i m t a i m c th (Central location interview) - Ph ng v n ch ng (Mall – Intercept interview) b. Ph ng v n qua i n tho i c. Ph ng v n qua thư d. Ph ng v n qua internet e. Quan sát (Observation) * D ng câu h i a. Câu h i m b. Câu h i óng - Câu h i phân ôi (Dichotomous) Anh/ch có s d ng i n tho i di ng không? 1. Có 2. Không - Câu h i li t kê m t l a ch n (Single response) Trong s các nhãn hi u nư c ng t có gaz dư i ây b n s d ng thư ng xuyên nh t nhãn hi u nào? Coca-Cola 1 Pepsi-Cola 2 7-Up 3 Fanta 4 - Câu h i li t kê nhi u l a ch n (Multiple responses) B n ã t ng vi ng thăm a i m nào trong các thành ph dư i ây nư c Lào? Viêng Chăn 1 Luang Prabang 2 Luang Namtha 3 Savanakhet 4 - Câu h i s p h ng (Ranking) Trong các y u t sau ây anh/ch hãy cho bi t m c quan tr ng nh t, nhì, ba trong vi c l a ch n mua m t máy i n tho i? Ch t lư ng b t sóng ______ Ki u dáng th i trang ______ … ______ Ngu n g c xu t x ______ - Câu h i phân m c (Scale) Theo ý b n, trong nh ng câu nói sau ây câu nào mô t úng nh t v màu s c c a bao bì s n ph m này? Quá t i 1 Hơi t i 2 V a 3 Hơi sáng 4 Quá sáng 5 - Câu h i ch m i m. B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 6
 7. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Hãy cho i m các s n ph m sau t 1 n 10 i m theo m c ưa thích c a b n i m Nhãn hi u A ____ Nhãn hi u B ____ Nhãn hi u C ____ Nhãn hi u D ____ * Lưu ý: Thông thư ng, i v i bi n Ordinal, ta có th nh d ng thành Scale. 3. Mã hóa d li u Ví d : Nguyên t c là chúng ta c n chuy n các thông tin t d ng “ch ” sang d ng “s ” ti n hành nh p li u vào SPSS. 4. X lý d li u Quy trình x lý d li u - Bư c 1: ki m tra, hi u ch nh b ng câu h i - Bư c 2: mã hóa d li u trên b ng câu h i B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 7
 8. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u - Bư c 3: nh p d li u vào máy tính - Bư c 4: làm s ch d li u trên máy tính III/ Khai báo bi n và nh p li u trong SPSS 1. Giao di n 1- Thanh menu ch c năng 2- Bi u tư ng m t s ch c năng thông d ng 3- C t hi n th tên các bi n 4- S th t các dòng 5- Data View (c a s nh p li u và th hi n d li u), Variable View (c a s khai báo bi n) 2. Khai báo bi n B ng ph ng v n ơn gi n 1. Lo i i n tho i di ng mà b n s d ng chính? Nokia Samsung Motorola Khác 2. M c hài lòng chung c a b n khi s d ng lo i i n tho i trên? R t không hài lòng 1 2 3 4 5 R t hài lòng 3. Chi tiêu trung bình m t tháng cho vi c g i i n tho i di ng ……….ngàn 4. B n theo dõi thông tin v các lo i i n tho i m i như th nào? Không bao gi Ít khi Th nh tho ng Thư ng xuyên 5. B n thư ng s d ng tính năng nào B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 8
 9. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Nghe - g i Tin nh n Nghe nh c Quay phim, ch p hình Games Khác 6. Gi i tính: Nam N Khai báo bi n i) Name: tên bi n, ký t liên t c, không có kho ng tr ng ii) Type: ki u d li u, s (numeric), ch (string)… iii) Width: r ng ki u d li u, n u type là string thì width là s ký t t i a iv) Decimals: lư ng s th p phân v) Label: nhãn bi n (chú thích cho tên bi n) vi) Values: giá tr mã hóa d li u vii) Missing: khai báo giá tr khuy t viii) Columns: r ng c t tên bi n ix) Align: v trí d li u nh p trong c t x) Measure: lo i thang o c a d li u, Ordinary (thang o th b c), Nominal (thang o danh nghĩa), Scale (g m c Interval và Ratio). xi) Role: vai trò c a bi n Nh p li u B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 9
 10. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u * Lưu ý: có th dùng ch c năng Copy/Paste sao chép d li u t chương trình Excel sang SPSS. Ngoài ra, SPSS cũng có th import d li u t file .xls có s n b ng cách vào File > Open > Data…> Ch n t p tin uôi *.xls. 3. M t s x lý trên bi n Mã hóa l i bi n (Recode) Vào Transform > Recode into Same Variables… ho c Recode into Different Variables… B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 10
 11. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u 1- Ch n bi n c n mã hóa và ưa sang vùng l a ch n 2- Chuy n giá tr cũ sang giá tr m i 3- i u ki n l c giá tr (n u có) Công c tính toán gi a các bi n (Compute) Transform > Compute Variable… ư c s d ng tính toán các giá tr m i t các bi n ã có s n trong t p d li u, k t qu tính toán thư ng ch a trong m t bi n m i ho c ch ng lên m t bi n khác s n có tùy vào thao tác c a b n. B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 11
 12. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u 1- t tên bi n m i 2- Vùng tính toán IV/ Phân tích d li u 1. Th ng kê mô t a. Th ng kê mô t (Descriptive Statistics): s d ng b ng bi u, bi u - th tóm t t, di n t d li u nghiên c u. T o b ng t n s T thanh Menu ch n Analyze Descriptive Statistics Frequencies H p tho i Frequencies xu t hi n, Ch n các bi n c n tính và ưa vào khung Variable(s) B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 12
 13. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u C as hi n th k t qu ( uôi .spo) Vùng hi n th B ng t ns Cây thư m c b ng bi u * Có th copy b ng t n s sang word ho c xu t k t qu sang file word/excel. T o b ng th ng kê mô t Cách 1. T thanh Menu ch n Analyze Descriptive Statistics Descriptives H p tho i Descriptive xu t hi n, Ch n các bi n c n tính và ưa vào khung Variable(s) Nh p nút Option n u mu n tính thêm các th ng kê khác Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation chi tieu trung binh mot 92 120.00 410.00 246.6304 92.77501 thang cho viec goi dien thoai (ngan dong) Valid N (listwise) 92 B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 13
 14. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Cách 2. B n cũng có th tính th ng kê mô t b ng cách Ch n Analyze\ Descriptive Statistics\ Frequencies - ưa bi n nh lư ng c n tính th ng kê mô t vào khung Variable(s) - Nh p Statistics và ánh d u ch n các ch tiêu c n tính b ng chéo (phân tích hai bi n): b ng Crosstabs B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 14
 15. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u T thanh Menu ch n Analyze Descriptive Statistics Crosstabs H p tho i Crosstabs xu t hi n, Ch n các bi n c n tính ưa vào khung Row(s) và Column(s) Nh p nút Cells n u mu n tính theo ơn v ph n trăm. L a ch n Display clustered bar charts n u mu n có thêm th d ng c t loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh * gioi tinh Crosstabulation Count gioi tinh Nu Nam Total loai dien thoai di dong ma Nokia 0 25 25 ban su dung chinh Samsung 22 6 28 Motorola 27 0 27 khac 6 6 12 Total 55 37 92 loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh * gioi tinh Crosstabulation % within loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh gioi tinh Nu Nam Total loai dien thoai di dong ma Nokia 100.0% 100.0% ban su dung chinh Samsung 78.6% 21.4% 100.0% Motorola 100.0% 100.0% khac 50.0% 50.0% 100.0% Total 59.8% 40.2% 100.0% B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 15
 16. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u * Lưu ý: bi n có nhi u thu c tính nên ưa vào khung Column(s). Tính giá tr trung bình c a 1 bi n nh lư ng phân theo 1 bi n nh tính T thanh Menu ch n Analyze Compare Means Means ưa bi n nh lư ng vào Dependent list ưa bi n nh tính vào Independent List B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 16
 17. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Report muc do hai long loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh Mean N Std. Deviation Nokia 3.92 25 1.187 Samsung 2.18 28 .476 dime nsio n 1 Motorola 1.00 27 .000 khac 2.50 12 .905 Total 2.35 92 1.330 B ng t n s cho câu h i nhi u l a ch n i v i bi n nhi u tr l i: trư c khi b ng ta ph i ti n hành nhóm các bi n ch a ng các giá tr tr l i có ư c (multiple responses). Bư c 1. Khai báo cho bi n nhi u l a ch n T thanh Menu ch n Analyze Multiple Response Define Variable Sets ưa các bi n mô t các thu c tính c a bi n nh tính vào Variables in Set Ch n Dichotomies n u câu h i nhi u l a ch n ư c nh p theo cách này, nh p giá tr 1 vào ô Counted value (n u 1 là có ch n) Khai báo Name cho bi n, b m Add B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 17
 18. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u Bư c 2. T o b ng t n s cho bi n nhi u l a ch n T thanh Menu ch n Analyze Multiple Response Frequencies Ch n bi n ã ư c khai báo và ưa vào khung Table(s) for Case Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent a $tinhnang 92 98.9% 1 1.1% 93 100.0% a. Dichotomy group tabulated at value 1. $tinhnang Frequencies Responses Percent of N Percent Cases a tinh nang thuong su dung nghe _ goi 59 22.3% 64.1% tin nhan 56 21.2% 60.9% nghe nhac 64 24.2% 69.6% quay phim, chup hinh 43 16.3% 46.7% games 37 14.0% 40.2% khac 5 1.9% 5.4% Total 264 100.0% 287.0% a. Dichotomy group tabulated at value 1. b ng chéo i v i bi n nhi u câu tr l i B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 18
 19. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u T thanh Menu ch n Analyze Multiple Response Crosstabs Ch n bi n nhi u câu tr l i ưa vào khung Row(s), bi n phân lo i ưa vào khung Column(s), chú ý khai báo Define Ranges cho bi n phân lo i. $tinhnang*gioi Crosstabulation gioi tinh Nu Nam Total a tinh nang thuong su dung nghe _ goi Count 34 25 59 tin nhan Count 37 19 56 nghe nhac Count 43 21 64 quay phim, chup hinh Count 25 18 43 games Count 1 36 37 khac Count 3 2 5 Total Count 55 37 92 Percentages and totals are based on respondents. a. Dichotomy group tabulated at value 1. * Lưu ý: SPSS còn h tr x lý i v i bi n có nhi u câu tr l i trong menu Analyze > Tables > Multiple Response Sets. Th t c kh i t o tương t như trên. M c dù b n ã kh i t o bi n có nhi u câu tr l i b ng cách này thì ch c năng Multiple Response Frequencies và Crosstabs trên không th s d ng ư c, thay vào ó Analyze > Tables > Custom Tables s h tr và nó ư c xem như m t variable. b. Mô t d li u b ng th th Bar dùng th hi n thông tin như trung bình, trung v , t n s tích lũy, t n su t tích lũy, s quan sát… c a bi n. Nó ư c s d ng cho các d li u thu th p b ng các thư c o nh danh, th t , kho ng cách ho c t l v i ít giá tr r i r c. B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 19
 20. Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u t o th b n vào menu Graphs > Legacy Dialogs > Bar. Ngoài ra còn nhi u d ng th khác mà b n có th l a ch n, khám phá. B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản