Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1

Chia sẻ: Bùi Văn Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
201
lượt xem
109
download

Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thao tác với Zen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1

 1. V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON t¹i ViÖt nam
 2. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Môc lôc A. C¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt ...................................................3 1) B¶o vÖ ch−¬ng tr×nh ..................................................................................3 1.1- §Æt password:....................................................................................3 1.2- Xo¸ password ®· ®¨ng ký .................................................................4 2) Läc ®Çu vµo ®Ó æn ®inh ho¹t ®éng............................................................4 3) Thay ®æi thêi gian tù ®éng ng¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn ................................6 4) §iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña mµn h×nh LCD ..........................................7 5) §äc th«ng tin hÖ thèng..............................................................................7 B. C¸c s¶n phÈm tuú chän ...................................................8 6) Pin ............................................................................................................8 C¸ch l¾p....................................................................................................8 7) ThÎ nhí.....................................................................................................9 L¾p thÎ nhí vµo module CPU lo¹i LED (kh«ng cã mµn h×nh LCD).........10 8) Nèi víi phÇn mÒm lËp tr×nh cho ZEN (ZEN Support Software) ...............10 C. Xö lý lçi ......................................................................................12 9) Xö lý lçi ...................................................................................................12 10) C¸c th«ng b¸o lçi ................................................................................12 11) Xo¸ c¸c th«ng b¸o lçi..........................................................................13 D. C¸c vÝ dô øng dông mÉu ...........................................14 §iÒu khiÓn ®Ìn .......................................................................................14 Thang m¸y cuèn cã chøc n¨ng ho¹t ®éng tù ®éng .......................15 §iÒu khiÓn bÓ chøa n−íc ..................................................................16 §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (1) ........................17 (Sö dông logic víi bit vµ timer) ...................................................................17 §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (2/3) ..............18 (Sö dông calendar vµ weekly timer).......................................................18 §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (3/3) ..............20 (Sö dông analog comparator) .................................................................20 §Ìn b¸o ®éng (Dïng timer xung nhÊp nh¸y) ....................................21 Lµm nãng m¸y ®óc khu«n ................................................................22 Trang 2
 3. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 A. C¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt 1) B¶o vÖ ch−¬ng tr×nh Chøc n¨ng b¶o vÖ b»ng mËt m· (password) sÏ b¶o vÖ ch−¬ng tr×nh vµ c¸c th«ng sè thiÕt lËp khái bÞ thay ®æi kh«ng mong muèn bëi ng−êi vËn hµnh. Chó ý: - Lu«n ghi l¹i password ®· ®Æt ®Ó sö dông vÒ sau. NÕu quªn, b¹n sÏ kh«ng thÓ thao t¸c víi ZEN ®−îc n÷a, - Password lµ c¸c gi¸ trÞ tõ 0000 ®Õn 9999 (4 ch÷ sè) - C¸c ho¹t ®éng sau sÏ kh«ng thùc hiÖn ®−îc nÕu password kh«ng ®−îc nhËp ®óng: o Söa ®æi ch−¬ng tr×nh o Theo dâi ch−¬ng tr×nh ch¹y o Thay ®æi hay xo¸ password o §Æt thêi gian läc ®Çu vµo o §Æt ®Þa chØ thiÕt bÞ - Khi chän 1 trong sè c¸c chøc n¨ng trªn trªn menu, mµn h×nh Hái password sÏ ®−îc hiÓn thÞ. NÕu password ®−îc nhËp vµo ®óng, mµn h×nh sÏ chuyÓn sang mµn h×nh tiÕp theo cho chøc n¨ng ®−îc lùa chän. Tuy nhiªn, nÕu password kh«ng ®−îc nhËp ®óng, mµn h×nh tiÕp theo sÏ kh«ng ®−îc hiÓn thÞ. 1.1- §Æt password: PARAMETER Chän Other SET CLOCK LANGUAGE PASSWORD Chän CONTRAST Password BACKLIGHT INPUT FILTER PASSWORD BÊm OK ®Ó chuyÓn con trá thµnh d¹ng nhÊp nh¸y ®Ó cho phÐp ®Æt password. 0000 PASSWORD §Æt password BÊm vµ ®Ó chuyÓn tíi ký tù cÇn thay ®æi 1234 Dïng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ ®Ó nhËp c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9. PASSWORD SET ? OK/ESC BÊm OK. Mét mµn h×nh x¸c nhËn sÏ ®−îc 1234 hiÓn thÞ. PASSWORD CONTRAST BACKLIGHT DÊu (h×nh ch×a kho¸) sÏ xuÊt hiÖn ë d−íi INPUT FILTER bªn ph¶i cña mµn h×nh khi password ®· ®−îc ®¨ng ký. Trang 3
 4. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Chó ý: Mµn h×nh sÏ tù ®éng chuyÓn sang mµn h×nh chê nhËp password khi thùc hiÖn c¸c thiÕt lËp cã yªu cÇu nhËp password. Dïng cïng ph−¬ng ph¸p nh− vËy ®Ó nhËp password ®· ®¨ng ký. 1.2- Xo¸ password ®· ®¨ng ký BÊm OK ®Ó chuyÓn con trá thµnh d¹ng PASSWORD nhÊp nh¸y ®Ó cho phÐp ®Æt password. 0000 NhËp vµo password PASSWORD BÊm vµ ®Ó chuyÓn tíi ký tù cÇn thay 1234 ®æi. Dïng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ ®Ó nhËp c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9. PASSWORD CANCEL ? BÊm OK. Mét mµn h×nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ OK/ESC ? 1234 ®Ó x¸c nhËn cã xo¸ password kh«ng. NÕu password ®−îc nhËp kh«ng trïng víi password ®· ®¨ng ký, mµn h×nh sÏ chuyÓn vÒ trang mµn h×nh ban ®Çu. NÕu password ®−îc nhËp ®óng víi password ®· ®¨ng ký, bÊm OK ®Ó xo¸ PASSWORD password. CONTRAST BACKLIGHT INPUT FILTER DÊu sÏ kh«ng cßn hiÓn thÞ ë d−íi bªn ph¶i cña mµn h×nh khi password ®· ®−îc PASSWORD xo¸. CANCEL ? CHECK ERR 1234 NÕu password ®−îc nhËp kh«ng trïng víi password ®· ®¨ng ký, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ CHECK ERR. H·y nhËp l¹i password cho ®óng. 2) Läc ®Çu vµo ®Ó æn ®inh ho¹t ®éng NÕu c¸c tiÕp ®iÓm ®Çu vµo lËp bËp, ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh sÏ trë nªn kh«ng æn ®Þnh. Do vËy cã thÓ sö dông chøc n¨ng läc ®Çu vµo. Cã thÓ ®Æt läc ®Çu vµo cho module CPU vµ module më réng riªng rÏ. Ho¹t ®éng (vÝ dô: m¹ch ®Çu vµo DC) Trang 4
 5. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 §iÖn ¸p vµo §Çu vµo Gi¸ trÞ ®Çu vµo (khi kh«ng cã läc ®Çu vµo) Gi¸ trÞ ®Çu vµo (khi cã läc ®Çu vµo) PASSWORD CONTRAST BACKLIGHT INPUT FILTER INNER EXP1 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ menu thiÕt lËp läc ®Çu EXP2 vµo. EXP3 BÊm ↑ vµ ↓ ®Ó lùa chän tõ menu module sÏ ®−îc ®Æt chøc n¨ng läc ®Çu vµo. §Çu vµo module më réng (chØ hiÓn thÞ khi module më réng ®−îc nèi) INPUT FILTER INNER BÊm OK hai lÇn ®Ó chuyÓn con trá thµnh OFF d¹ng nhÊp nh¸y ®Ó cho phÐp ®Æt thêi gian läc ®Çu vµo. Dïng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ ®Ó chuyÓn gi÷a ON INPUT FILTER vµ OFF INNER ON BÊm OK ®Ó x¸c nhËn thiÕt lËp BÊm OK lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc viÖc ®Æt th«ng sè. Chó ý: a/ Thêi gian läc ®Çu vµo trong b¶ng d−íi ®©y ®−îc ®Æt cho mçi lo¹i ®Çu vµo khi chøc n¨ng läc ®Çu vµo ®−îc ®Æt. Lo¹i ®Çu vµo Kh«ng dïng läc ®Çu Cã dïng läc ®Çu vµo vµo AC 100VAC 50ms 70ms 240VAC 100ms 120ms DC 15ms 50ms b/ ThiÕt lËp thêi gian läc ®Çu vµo ®−îc ®äc khi ZEN b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Trang 5
 6. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 3) Thay ®æi thêi gian tù ®éng ng¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn §Ìn chiÕu s¸ng nÒn cho mµn h×nh LCD sÏ tù ®éng bËt khi cã thao t¸c víi c¸c nót trªn ZEN. Nã sÏ tù ®éng t¾t sau 2 phót kÓ tõ khi kh«ng cã thao t¸c víi c¸c nót trªn ZEN n÷a. Thêi gian mÆc ®Þnh nµy cã thÓ ®−îc thay ®æi thµnh 10 ®Õn 30 phót hoÆc ®Ìn cã thÓ s¸ng liªn tôc. Ho¹t ®éng B¾t ®Çu Dõng cña nót Chøc n¨ng hiÓn thÞ (khi L1 hay L3 Thêi gian t¾t ®−îc ®Æt) Tr¹ng th¸i S¸ng Lu«n s¸ng S¸ng T¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn PASSWORD CONTRAST BACKLIGHT INPUT FILTER BACKLIGHT BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ thiÕt lËp thêi gian tù 2 min ®éng ng¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn. BÊm OK lÇn n÷a ®Ó chuyÓn con trá thµnh d¹ng nhÊp nh¸y ®Ó cho phÐp ®Æt thiÕt lËp BACKLIGHT thêi gian tù ®éng ng¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn. Dïng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ ®Ó ®Æt thêi gian ng¾t 10 min BÊm OK ®Ó x¸c nhËn thiÕt lËp BÊm OK lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc viÖc ®Æt th«ng sè Chó ý: Thêi gian ng¾t ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn kh«ng chØ ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh cã t¾t kh«ng vµ khi nµo t¾t ®Ìn sau khi ngõng thao t¸c trªn c¸c nót bÊm. NÕu nh− ®Ìn chiÕu s¸ng nÒn ®−îc ®Æt ®Ó bËt lªn víi chøc n¨ng hiÓn thÞ, c¸c x¸c lËp nµy còng ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh cã t¾t kh«ng vµ khi nµo t¾t ngay sau khi chøc n¨ng hiÓn thÞ ®· thùc hiÖn xong. Trang 6
 7. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 4) §iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña mµn h×nh LCD PASSWORD CONTRAST Theo thñ tôc h−íng dÉn d−íi ®©y ®Ó BACKLIGHT INPUT FILTER ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña mµn h×nh LCD trong tr−êng hîp nã qu¸ tèi hay CONTRAST qu¸ s¸ng vµ khã ®äc. BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ x¸c lËp hiÖn hµnh d−íi d¹ng biÓu ®å thanh 5 møc CONTRAST BÊm OK lÇn n÷a ®Ó chuyÓn con trá thµnh d¹ng nhÊp nh¸y ®Ó cho phÐp ®Æt thiÕt lËp ®é t−¬ng ph¶n. Dïng c¸c phÝm ↑/↓ vµ / ®Ó ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n. BÊm OK ®Ó x¸c nhËn thiÕt lËp BÊm OK lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc viÖc ®Æt th«ng sè T¨ng ®é t−¬ng ph¶n Gi¶m ®é t−¬ng ph¶n Nh¹t h¬n §Ëm h¬n 5) §äc th«ng tin hÖ thèng C¸c th«ng tin hÖ thèng nh− phiªn b¶n cña CPU, sè cña CPU vµ sè l−îng ®Çu vµo ra cña module më réng cïng c¸c th«ng tin kh¸c cã thÓ ®−îc ®äc trong trang nµy. INPUT FILTER MODEM INI NODE NO SYSTEM INF U01.00 Phiªn b¶n (Version) cña phÇn mÒm ( vd: 1.00) 010401 Ngµy th¸ng t¹o lËp phÇn mÒm (1/4/01) INT: I06004 Sè l−îng I/O cña module CPU (vd 6 vµo/4 ra) EX1: I04004 Sè l−îng I/O cña module më réng 1 (vd 4 vµo/4 ra) EX2: I04000 Sè l−îng I/O cña module më réng 2 (vd 4 vµo/0 ra) EX3: I00004 Sè l−îng I/O cña module më réng 3 (vd 0 vµo/4 ra) RMT: I00000 (Cho chøc n¨ng më réng) LCD: YES Cã mµn h×nh LCD kh«ng RTC: YES Cã ®ång hå thêi gian thùc kh«ng ADC: NO Cã ®Çu vµo analog kh«ng Trang 7
 8. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 B. C¸c s¶n phÈm tuú chän 6) Pin Ch−¬ng tr×nh bËc thang vµ tÊt c¶ c¸c thiÕt lËp ®Òu ®−îc l−u trong bé nhí EEPROM cña CPU ngo¹i trõ lÞch, ®ång hå, c¸c bit cña timer cã l−u vµ gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña timer/counter cã l−u (holding timer/counter) ®−îc l−u b»ng tô. Do vËy, nÕu nguån cÊp bÞ ng¾t trong 1 thêi gian l©u (2 ngµy hoÆc h¬n ë 250C), c¸c d÷ liÖu nµy bÞ xo¸. §Ó tr¸nh hiÖn t−¬ng nµy, h·y l¾p 1 bé pin (Battery Set) vµo ZEN cho c¸c hÖ thèng cã nguån cã thÓ bÞ mÊt trong 1 thêi gian dµi. Lo¹i cã mµn h×nh LCD vµ nót bÊm Lo¹i kh«ng cã mµn h×nh LCD vµ nót bÊm C¸ch l¾p a) Xoay nhÑ bé pin sang 1 bªn vµ Ên mÊu ë d−íi ®¸y bé pin vµo lç l¾p ë bªn tr¸i cña CPU b) Nèi d©y bé pin víi ®Çu nèi cña CPU c) Ên mÊu trªn ®Ønh cña bé pin vµo module CPU Trang 8
 9. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Chó ý: i) T¾t ®iÖn nguån vµo CPU tr−íc khi l¾p bé pin ii) Kh«ng ng¾n m¹ch c¸c ®Çu nèi d−¬ng vµ ©m hay s¹c l¹i, th¸o rêi, g©y ch¸y víi bé pin iii) Kh«ng lµm r¬i bé pin. Pin cã thÓ bÞ rß hay cã thÓ bÞ h− h¹i nÕu bÞ r¬i iv) Bé pin cã tuæi thä tèi thiÓu lµ 10 n¨m 7) ThÎ nhí ThÎ nhí (Memory cassette) (tuú chän) cã thÓ ®−îc dïng ®Ó l−u ch−¬ng tr×nh bËc thang vµ c¸c thiÕt lËp vµ ®Ó copy c¸c d÷ liÖu nµy sang c¸c CPU kh¸c. C¸ch l¾p: • Th¸o n¾p ®Çu nèi ë trªn mÆt ZEN Lo¹i cã mµn h×nh Lo¹i kh«ng cã mµn LCD vµ nót bÊm h×nh LCD vµ nót bÊm N¾p ®Çu nèi • L¾p thÎ nhí Chó ý: Lu«n lu«n t¾t ®iÖn nguån vµo CPU tr−íc khi l¾p hay th¸o thÎ nhí. Trang 9
 10. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Di chuyÓn sao chÐp ch−¬ng tr×nh PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK EDIT PROG DELETE PROG Chän Memory cassette CASSETTE Menu c¸c thao t¸c víi Memory cassette sÏ SAVE hiÖn ra LOAD ERASE Dïng c¸c nót ↑/↓ ®Ó chuyÓn con trá nhÊp nh¸y vµ bÊm OK ®Ó lùa chän thao t¸c cÇn thùc hiÖn Menu Thao t¸c SAVE L−u ch−¬ng tr×nh vµo Memory cassette. Ch−¬ng tr×nh hiÖn ®ang n»m trªn Memory cassette sÏ bÞ ghi ®Ì LOAD T¶i ch−¬ng tr×nh tõ Memory cassette vµo CPU Ch−¬ng tr×nh hiÖn ®ang n»m trªn CPU sÏ bÞ ghi ®Ì ERASE Xo¸ ch−¬ng tr×nh trong Memory cassette Chó ý: • Ch−¬ng tr×nh cã thÓ truyÒn qua l¹i ®−îc bao gåm ch−¬ng tr×nh bËc thang, c¸c th«ng sè vµ tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu thiÕt lËp. C¸c gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña timer, holding timer, counter vµ c¸c bit cã l−u (holding bit) kh«ng thÓ truyÒn ®−îc • ChØ cã c¸c ch−¬ng tr×nh kh«ng cã lçi lµ cã thÓ ®−îc truyÒn. • Memory cassette cã thÓ ®−îc ghi vµo tíi 100000 lÇn. L¾p thÎ nhí vµo module CPU lo¹i LED (kh«ng cã mµn h×nh LCD) Khi mét Memory cassette víi 1 ch−¬ng tr×nh kh«ng cã lçi ®−îc l¾p vµo module CPU, ch−¬ng tr×nh trong Memory cassette sÏ ®−îc tù ®éng truyÒn vµo module CPU. Ch−¬ng tr×nh hiÖn t¹i trong CPU sÏ bÞ ghi ®Ì. 8) Nèi víi phÇn mÒm lËp tr×nh cho ZEN (ZEN Support Software) PhÇn mÒm lËp tr×nh cho ZEN cã thÓ ®−îc dïng ®Ó lËp tr×nh vµ theo dâi. Chi tiÕt vÒ phÇn mÒm nµy, xin xem s¸ch h−íng dÉn sö dông cña phÇn mÒm. Trang 10
 11. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Yªu cÇu cÊu h×nh m¸y tÝnh HÖ ®iÒu hµnh Windows 95,98, ME, 2000, NT4.0 Service Pack 3 CPU Pentium 133MHz hay cao h¬n Bé nhí Tèi thiÓu 64MB Dung l−îng ®Üa cøng Tèi thiÒu 40MB trèng CD ROM CÇn cã æ CD ROM TruyÒn tin 1 cæng COM RS-232C Chuét vµ bµn phÝm CÇn cã Mµn h×nh SVGA, 256 mµu §Æt ®Þa chØ nót cña CPU Khi nèi phÇn mÒm ZEN, ®Þa chØ nót ®Æt trong phÇn mÒm ZEN ph¶i trïng ®óng víi ®Þa chØ nót ®Æt trªn CPU cña ZEN. NÕu kh«ng sÏ kh«ng thÓ giao tiÕp ®−îc gi÷a phÇn mÒm víi ZEN. BACKLIGHT INPUT FILTER MODEM INI NODE NO NODE NO BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ x¸c lËp hiÖn 0 hµnh BÊm OK lÇn n÷a ®Ó cho phÐp ®Æt ®Þa chØ nót. BÊm vµ ®Ó chuyÓn tíi ký tù cÇn thay ®æi Dïng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ ®Ó nhËp c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9. BÊm OK x¸c nhËn thay ®æi BÊm OK lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc. Trang 11
 12. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 C. Xö lý lçi 9) Xö lý lçi H·y x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y lçi vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý ngay nÕu cã xuÊt hiÖn ch÷ ERR hoÆc th«ng b¸o lçi trªn mµn h×nh LCD (víi lo¹i cã mµn h×nh) hoÆc khi ®Ìn ERROR s¸ng (víi lo¹i kh«ng cã mµn h×nh) 10) C¸c th«ng b¸o lçi BËt ®iÖn nh−ng kh«ng ch¹y Th«ng b¸o lçi Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p cã thÓ MEMORY ERR Lçi ch−¬ng tr×nh Ch−¬ng tr×nh bËc thang vµ c¸c th«ng sè thiÕt lËp ®· bÞ xo¸. H·y ghi mét ch−¬ng tr×nh vµo ZEN I/O BUS ERR Lçi nèi d©y cña module T¾t ®iÖn nguån vµ kiÓm më réng tra xem module më réng ®· ®−îc nèi ®óng ch−a UNIT OVER Cã nhiÒu h¬n 3 module T¾t ®iÖn nguån vµ gi¶m më réng ®· ®−îc nèi sè module më réng xuèng 3 hoÆc Ýt h¬n I/O VRFY ERR Ch−¬ng tr×nh ®ang Lo¹i bá lo¹i bit kh«ng dïng lo¹i bit kh«ng thÓ hîp lÖ nµy trong ch−¬ng ®−îc dïng víi cÊu h×nh tr×nh hÖ thèng hiÖn t¹i (xem ghi chó d−íi ®©y) Ghi chó: I/O VERIFICATION ERR • C¸c bit vµo ra cña module më réng (X/Y): Do bit kh«ng ®−îc cÊp ph¸t trong cÊu h×nh hÖ thèng ®· ®−îc sö dông • Bé so s¸nh analog (A): Do dïng víi lo¹i ZEN dïng nguån AC • Weekly timer (@)/Calendar timer (*): Do dïng víi lo¹i ZEN kh«ng cã chøc n¨ng lÞch/®ång hå • Chøc n¨ng hiÓn thÞ: Do c¸c nguyªn nh©n sau: • Víi lo¹i dïng nguån AC, c¸c gi¸ trÞ analog ®−îc chuyÓn ®æi (I4/I5) ®−îc chØ ®Þnh lµm môc hiÓn thÞ • Víi c¸c lo¹i kh«ng cã lÞch/®ång hå, ngµy th¸ng (DAT) vµ thêi gian (CLK) ®−îc chØ ®Þnh lµm môc hiÓn thÞ Lçi khi bËt ®iÖn hay khi ®ang ch¹y Trang 12
 13. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Th«ng b¸o lçi Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p cã thÓ MEMORY ERR Lçi ch−¬ng tr×nh Thùc hiÖn chøc n¨ng xo¸ toµn bé (ALL CLEAR) råi viÕt l¹i ch−¬ng tr×nh I/O BUS ERR Lçi nèi d©y cña module T¾t ®iÖn nguån vµ kiÓm më réng tra xem module më réng ®· ®−îc nèi ®óng ch−a I2C ERR Lçi truyÒn tin gi÷a bé BÊm bÊt kú nót nµo ®Ó nhí vµ ®ång hå thêi xo¸ lçi. Thay CPU nÕu gian thùc lçi x¶y ra th−êng xuyªn Lçi khi truyÒn ch−¬ng tr×nh tõ card nhí Th«ng b¸o lçi Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p cã thÓ M/C ERR Lçi ch−¬ng tr×nh trªn Ghi mét ch−¬ng tr×nh thÎ nhí kh«ng cã lçi vµo card nhí Chó ý: Dïng phÇn mÒm ZEN ®Ó ®äc c¸c th«ng b¸o lçi cho lo¹i ZEN kh«ng cã mµn h×nh 11) Xo¸ c¸c th«ng b¸o lçi C¸c th«ng b¸o lçi sÏ ®−îc hiÓn thÞ nhÊp nh¸y khi lçi x¶y ra. T¾t ®iÖn nguån vµ lo¹i bá nguyªn nh©n g©y lçi. BÊm bÊt kú nót chøc n¨ng nµo ®Ó xo¸ th«ng b¸o lçi. Mét khi c¸c lçi ®· ®−îc lo¹i trõ, mµn h×nh sÏ trë vÒ b×nh th−êng. BÊm 1 trong c¸c nót ESC, OK, DEL, ALT, / hay ↑/↓ ®Ó xo¸ th«ng b¸o lçi. BÊm nót bÊt kú ®Ó trë vÒ mµn h×nh b×nh th−êng. Chó ý: Mµn h×nh hiÓn thÞ lçi sÏ gi÷ nguyªn cho c¸c lçi bªn trong kh«ng thÓ söa ®−îc nh− lçi I/O bus vµ I/O Unit Over. ERR sÏ vÉn hiÖn trªn mµn h×nh Trang 13
 14. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 D. C¸c vÝ dô øng dông mÉu §iÒu khiÓn ®Ìn øng dông ZEN cã thÓ gióp gi¶m tiªu thô n¨ng l−îng khi hÖ thèng chiÕu s¸ng ®−îc ®iÒu khiÓn bëi ZEN theo 1 ch−¬ng tr×nh. Dïng c¸c nót nèi víi ®Çu vµo ®Ó chuyÓn gi÷a c¸c ch−¬ng tr×nh chiÕu s¸ng theo c¸c nhãm kh¸c nhau Ho¹t ®éng Nót Nhãm chiÕu s¸ng 1 2 3 4 (Q0) (Q1) (Q3) (Q4) TÊt c¶ c¸c Nót 1 (I0) BËt BËt BËt BËt ®Ìn ®Çu bËt Ch−¬ng tr×nh Nót 2 (I1) BËt T¾t BËt T¾t nhãm 1 Ch−¬ng tr×nh Nót 3 (I2) BËt BËt T¾t T¾t nhãm 2 TÊt c¶ c¸c Nót 4 (I3) T¾t T¾t T¾t T¾t ®Ìn ®Òu t¾t CÊu h×nh hÖ thèng BËt tÊt c¶ ®Ìn Nhãm 1 Nhãm 2 T¾t tÊt c¶ ®Ìn Chó ý: C¸c nót dïng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më kh«ng tù gi÷. Trang 14
 15. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Ch−¬ng tr×nh Ghi chó: N#1-4: Nhãm chiÕu s¸ng 1-4 Thang m¸y cuèn cã chøc n¨ng ho¹t ®éng tù ®éng øng dông ZEN cã thÓ ®−îc dïng ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho thang m¸y cuèn cã chøc n¨ng ho¹t ®éng tù ®éng. Thang cuèn cã thÓ ®−îc ®Æt ®Ó ho¹t ®éng liªn tôc tõ 7h ®Õn 10h vµ 17h ®Õn 22h vµo c¸c ngµy th−êng vµ ho¹t ®éng vµo c¸c giê kh¸c vµo ngµy nghØ cuèi tuÇn chØ khi cã ng−êi ®Æt ch©n lªn thang vµ tù dõng sau 3 phót khi kh«ng cßn ng−êi trªn thang. CÊu h×nh hÖ thèng Sensor ph¸t hiÖn ng−êi l¹i gÇn Nót ch¹y Nót dõng Dïng 2 weekly timer cho c¸c ho¹t ®éng vµo c¸c thêi gian tõ 7h ®Õn 10h vµ 17h ®Õn 22h vµo c¸c ngµy th−êng. Víi c¸c thêi gian cßn l¹i, sö dông mét timer thêi gian trÔ t¾t (OFF-delay timer) ®Ó ®iÒu khiÓn dõng thang cuèn sau 3 phót khi kh«ng ph¸t hiÖn thÊy cã ng−êi n÷a. Trang 15
 16. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Ch−¬ng tr×nh I1 Cho ch¹y (Operate) I2 Dõng (Stop) Thang cuèn ho¹t ®éng I0 Ph¸t hiÖn cã ng−êi OFF-Delay timer khëi ®éng Dõng sau 3 phót khi kh«ng cßn ph¸t hiÖn cã ng−êi Th«ng sè thiÕt lËp §iÒu khiÓn bÓ chøa n−íc øng dông Cã thÓ ®iÒu khiÓn møc n−íc ë møc c¬ b¶n chØ dïng bé 61F (kh«ng cã phao). Tuy nhiªn khi cÇn ®iÒu khiÓn biÕn tÇn ë tèc ®é cao (khi ®ang c¹n n−íc) vµ ë tèc ®é thÊp (khi ®· ®−îc 1 nöa bÓ) th× cÇn cã c¸c logic phô thªm. CÊu h×nh hÖ thèng Tèc ®é thÊp Tèc ®é trung b×nh B¬m Tèc ®é cao BÓ ch−© n−íc Trang 16
 17. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Ghi chó: L1: Ng−ìng møc thÊp L2: Ng−ìng møc cao 1/2: Ng−ìng møc 1/2 bÓ Ch−¬ng tr×nh §iÒu khiÓn inverter ch¹y xu«i/dõng §iÒu khiÓn tèc ®é inverter ë tèc ®é trung b×nh (SP2) §iÒu khiÓn tèc ®é inverter ë tèc ®é cao (SP1) §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (1) (Sö dông logic víi bit vµ timer) øng dông ZEN ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¹t ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc ë c¸c thêi ®iÓm ®Æt tr−íc. Nã sÏ l−u th«ng khÝ carbonic vµ kh«ng khÝ nãng kh¾p nhµ kÝnh. Trong vÝ dô nµy, 2 qu¹t th«ng khÝ ®−îc ®iÒu khiÓn ë c¸c kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc. Dßng khëi ®éng ®−îc gi÷ ë møc tèi thiÓu, vµ do vËy c¸c qu¹t ®−îc ®Æt ®Ó b¾t ®Çu ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Trang 17
 18. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 CÊu h×nh hÖ thèng SW1: Ch¹y SW2: Dõng Qu¹t 1 Qu¹t 2 Qu¹t 1 Qu¹t 1 Ch−¬ng tr×nh I0 Ch¹y I1 Dõng Qu¹t 1 ch¹y Timer bï thêi gian khëi ®éng (Offet Start Timer) Qu¹t 2 ch¹y Timer ho¹t ®éng (Operation Timer) Timer dõng Th«ng sè thiÕt lËp §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (2/3) (Sö dông calendar vµ weekly timer) øng dông ZEN cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¹t th«ng khÝ trong nh÷ng ®ªm ®«ng. Trang 18
 19. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Trong vÝ dô nµy, c¸c qu¹t sÏ chØ ho¹t ®éng vµo ban ®ªm (19h-6h) trong mïa ®«ng (15/11 ®Õn 20/3) Trong thêi gian ho¹t ®éng nµy, c¸c qu¹t sÏ ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc, bËt trong 60 phót, t¾t trong 30 phót. Do thêi ®iÓm khëi ®éng qu¹t ®−îc ®Æt chªnh lÖch nhau 30 gi©y nªn dßng khëi ®éng nhá . C¸c ngµy b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ho¹t ®éng trong mïa ®«ng (15/11 vµ 20/3) ®−îc ®Æt b»ng calendar timer (*0) C¸c thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ho¹t ®éng trong ®ªm (19h vµ 6h)®−îc ®Æt b»ng weekly timer (@0) §é chªnh lÖch thêi gian khëi ®éng vµ chu kú ho¹t ®éng/ngõng ®−îc ®Æt b»ng timer (T0 ®Õn T2). CÊu h×nh hÖ thèng Qu¹t 1 Qu¹t 1 Ch−¬ng tr×nh Qu¹t 1 ch¹y Timer bï thêi gian khëi ®éng (Offet Start Timer) Qu¹t 2 ch¹y Timer ho¹t ®éng (Operation Timer) Timer dõng Trang 19
 20. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN PhÇn 2 Th«ng sè thiÕt lËp §iÒu khiÓn l−u th«ng kh«ng khÝ trong nhµ kÝnh (3/3) (Sö dông analog comparator) øng dông ZEN cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn khëi ®éng c¸c qu¹t th«ng khÝ khi nhiÖt ®é ®· ®Õn møc ®Æt tr−íc. Do thêi gian khëi ®éng kh¸c nhau nªn dßng khëi ®éng nhá. CÊu h×nh hÖ thèng NhiÖt ®é NhiÖt ®é ®Æt (SP) Thêi gian L−u th«ng L−u th«ng NhiÖt ®é ®−îc ph¸t hiÖn bëi sensor nhiÖt ®é cho tÝn hiÖu tõ 0-10V. C¸c qu¹t th«ng giã sÏ khëi ®éng khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo analog v−ît qu¸ 5,2V Trang 20
Đồng bộ tài khoản