Hướng dẫn thực hành Plaxis Input

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:241

0
529
lượt xem
234
download

Hướng dẫn thực hành Plaxis Input

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn thực hành Plaxis Input. Hiện nay, phần mềm Plaxis được áp dụng khá phổ biến cho các công trình như cầu đường, nhà dân dụng, công trình thuỷ lơi với rất nhiều ưu điểm. Để tiếp cận và sử dụng phần mềm này cũng tương đối khó khăn. Vì vậy thông qua diễn đàn, chúng tôi rất muốn chia sẻ với các thành viên khác trong việc khai thác phần mệm Và chúng tôi đang có bản hướng dẫn sử dụng PLAXIS bằng tiếng Việt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hành Plaxis Input

 1. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Phaàn 1 : PLAXIS INPUT Duøng Plaxis ñeå tính toaùn öùng suaát trong ñaát . Keát quaû tính tay ta coù : ÖÙng suaát toång ÖÙng suaát höõu hieäu GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 1
 2. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 1. Taïo hình daïng baøi toaùn vaø taïo bieân cuûa baøi toaùn. 2. Khai baùo caùc thoâng soá cuûa ñaát vaø gaùn cho baøi toaùn GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 2
 3. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 3. Chia löôùi caùc phaàn töû GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 3
 4. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 4. Gaùn möïc nöôùc ngaàm GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 4
 5. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 5. Tính toaùn öùng suaát ban ñaàu GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 5
 6. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 6
 7. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Phaàn 2 : PLAXIS INPUT, CALCULATE,CURVES 1. Taïo hình daïng baøi toaùn Gaùn chuyeån vò bieát tröôùc Gaùn bieân Gaùn soá lieäu ñòa chaát GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 7
 8. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 8
 9. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 9
 10. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 2. Taïo löôùi phaàn töû Update 3. Tính toaùn ñieàu kieän ban ñaàu Gaùn möïc nöôùc ngaàm GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 10
 11. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Tính toaùn aùp löïc nöôùc GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 11
 12. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Update Tính toaùn aùp löïc ñaát GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 12
 13. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Update 4. Baét ñaàu tính toaùn GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 13
 14. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Parameters GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 14
 15. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Nhaáp vaøo Define vaø maùy töï ñoäng Trôû veà maøn hình Input GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 15
 16. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Gaùn chuyeån vò bieát tröôùc baèng caùch nhaáp vaøo chuyeån vò treân hình OK GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 16
 17. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Update Duøng bieåu töôïng ñeå choïn ñieåm khaûo saùt Ví duï ñieåm A Update GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 17
 18. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Tính toaùn GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 18
 19. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 Ñaõ tính toaùn xong , nhaáp vaøo Output Duøng bieåu töôïng ñeå veõ keát quaû GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 19
 20. Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM PLAXIS 8.2 OK GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản