intTypePromotion=1

Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
127
lượt xem
18
download

Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

  1. KEÁ HOAÏCH KIEÅM SOAÙT QUAÙ TRÌNH THEÂU Stt Coâng ñoaïn Ñieåm kieåm soaùt Thieát bò söû duïng Taàn soá Taøi lieäu höôùng daãn Ngöôøi thöïc hieän Hoà sô Ñaëc tính/ Möùc qui ñònh Ño löôøng Coâng thoâng soá ngheä 1 Leân Keá Noäi dung coâng Ñaày ñuû chöa, coù Taøi lieäu Maùy vi Theo maõ haøng Hôïp ñoàng kinh teá, Quaûn ñoác Keá hoaïch saûn hoaïch vieäc, thôøi gian chính xaùc vaø phuø cuûa tính (laäp taøi lieäu khaùch xuaát, Taøi lieäu thöïc hieän caùc hôïp vôùi naêng löïc khaùch keá hoaïch) haøng, Thuû tuïc laäp höôùng daãn cuûa yeáu toá caàn thieát thöïc hieän khoâng, haøng keá hoaïch vaø trieån khaùch khaùc theo yeâu caàu khai saûn xuaát khaùch haøng 2 Nhaän Baùn thaønh Baùn thaønh phaåm Maét, tay, Xe ñaåy Theo maõ haøng HDCV giao nhaän Coâng nhaân giao Soå giao nhaän haøng Nguyeân phaåm, chæ, döïïng, coät theo maøu, theo baûng theâu nhaän phuï lieäu maãu, soá löôïng loâ, theo boù. Phuï maøu, taøi lieäu ñuùng theo lieäu kyõ baûng maøu, taøi lieäu thuaät, kyõ thuaät maãu 3 Saûn xuaát Maãu theo taøi Theo yeâu caàu kyõ Maét, tay, Maùy theâu Theo yeâu caàu Qui trình saûn xuaát Coâng nhaân ñöùng Soå kieåm tra, maãu thöû lieäu kyõ thuaät thuaät cuûa khaùch baûng khaùch, maõ maùy ñöôïc duyeät haøng maøu, taøi haøng lieäu kyõ thuaät, maãu 4 Saûn xuaát Theo taøi lieäu Theo taøi lieäu kyõ Maét, tay Maùy theâu Theo maõ haøng HDCV coâng nhaân Coâng nhaân ñöùng Soå giao ca haøng loaït khaùch haøng thuaät, höôùng daãn ñöùng maùy maùy cuûa khaùch haøng 5 Kieåm tra Theo taøi lieäu kyõ Theo taøi lieäu kyõ Maét, tay, Tyû leä 100% HDCV KCS theâu KCS theâu Soå kieåm haøng chaát löôïng thuaät thuaät baûng maøu, taøi lieäu kyõ Trang: 1 / 2
  2. thuaät, maãu 6 Giao haøng taøi lieäu kyõ thuaät Baùn thaønh phaåm Maét, tay Theo maõ HDCV giao nhaän Coâng nhaân giao Phieáu xuaát kho ñaït yeâu caàu, khaùch haøng, yeâu caàu theâu nhaän haøng saûn xuaát Trang: 2 / 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2