intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch số 96/KH-UBND 2013

Chia sẻ: Nfihg Vnwoghiw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 96/KH-UBND về tổ chức cuộc thi tìm hiểu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 96/KH-UBND 2013

  1. Kế hoạch số 96/KH-UBND 2013
  2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/KH-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013; Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2013 của UBND Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính" trên địa bàn Thành phố năm 2013 như sau: I. Mục đích, yêu cầu
  3. 1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên và địa bàn Thành phố, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là ý thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ công chức và người dân. II. Đối tượng, hình thức dự thi, nội dung thi 1. Đối tượng Là công dân Thủ đô từ 14 tuổi trở lên trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi. 2. Hình thức dự thi Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần: trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4. 3. Nội dung cuộc thi
  4. Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính (cụ thể: hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử lý vi phạm) III. Thời gian tổ chức cuộc thi (thực hiện từ Quý II – Quý IV/2013) 1. Quý II - Xây dựng và triển khai Kế hoạch cuộc thi đến các sở, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. - Thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố (gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố); xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi; - Đăng tải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhân dân Thủ đô trên các trang báo, đài của Hà Nội. - Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi; 2. Quý III - Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi cấp Thành phố.
  5. - Tổ chức tiếp nhận bài thi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị của thành phố và nhân dân Thủ đô. - Ban Tổ chức cấp Thành phố hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố phát bài dự thi đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý, thu, nộp bài về Ban Tổ chức cấp Thành phố theo đúng qui định trước ngày 15/9/2013. - Ban Tổ chức cấp Thành phố hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo của quận, huyện, thị xã; tổ chức chấm thi những bài dự thi của các đơn vị vòng loại và sơ khảo lần 1; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cấp Thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/9/2013. - Ban Giám khảo cấp Thành phố: tổ chức chấm vòng sơ khảo lần 2 và chấm chung khảo cấp Thành phố. 3. Quý IV: Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố tổng kết và trao giải (dự kiến tháng 11 /2013) IV. Giải thưởng cuộc thi - Giải cá nhân: bao gồm 0 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải phụ chuyên đề. - Giải tập thể: bao gồm 0 1 giải nhất, 0 1 giải nhì, 0 1 giải ba
  6. - Mức giải cụ thể, Ban Tổ chức sẽ có quy định riêng. V. Kinh phí cuộc thi 1. Kinh phí tổ chức cuộc thi được lấy từ nguồn dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố năm 2013. 2. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố sẽ hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức cuộc thi cho các quận, huyện, thị xã là: 15 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố năm 2013. VI. Phân công trách nhiệm 1. Sở Tư pháp Hà Nội Là cơ quan Thường trực của cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" trên địa bàn Thành phố năm 2013, có nhiệm vụ như sau: - Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố liên quan tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, tổ chức cuộc thi; ban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Thành phố và triển khai thực hiện các công việc đảm bảo đúng qui định. - Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, tổ chức vòng thi sơ khảo tại đơn vị; phối hợp với các sở, ban, ngành Thành
  7. phố phát bài thi, thu bài thi, chấm thi theo qui định; lập dự toán kinh phí phục vụ cho cuộc thi, chuẩn bị nội dung câu hỏi, đáp án cuộc thi, tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Thành phố theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi; phát bài thi cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý; tổ chức chấm sơ khảo và gửi về Sở Tư pháp Hà Nội - Thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi (chậm nhất ngày 15/9/2013). 3. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã lập dự toán, bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi theo đúng quyết định. 4. UBND Các quận, huyện, thị xã - Căn cứ nội dung nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch của Thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết tại các xã, phường, thị trấn tại địa phương. - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phát bài thi và thu bài thi theo qui định. - Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm vòng loại và sơ khảo tại địa phương.
  8. - Tổng hợp, báo cáo kết qua tổ chức cuộc thi của đơn vị gửi Sở Tư pháp Hà Nội - thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi (chậm nhất ngày 15/8/2013). 5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Thành phố. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã các cơ quan báo, đài trên địa bàn Thành phố đưa tin bài tuyên truyên về nội dung cuộc thi. 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo An ninh Thủ đô: đưa tin, tuyên truyền về cuộc thi. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể Thành phố, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố nghiêm túc triển khai kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Thành phố (qua cơ quan Thường trực là Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  9. Nguyễn Thị Bích Ngọc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2