KẾ MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
148
lượt xem
8
download

KẾ MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là một kế xấu trong việc dùng người của hệ thống khác tiêu diệt hoặc đánh phá, cản trở đối thủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI

  1. KẾ MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI (Tá đao sát nhân kế): Đó là một kế xấu trong việc dùng người của hệ thống khác tiêu diệt hoặc đánh phá, cản trở đối thủ Trong Tam Quốc diễn nghĩa, khi Tào Tháo (một trong ba thế lực Trung Quốc thời đó) mang 40 vạn quân đánh Tôn Quyền và Lưu Bị (hai thế lực còn lại). Khổng Minh quân sư của Lưu Bị sang thương thuyết Tôn Quyền ở Đông Ngô xúi Tôn Quyền mang quân Đông Ngô đánh Tào Tháo, Đô Đốc của Đông Ngô là Chu Chu chỉ e ngại Khổng Minh là một kỳ tài của thiên hạ, sau khi dẹp xong Tào Tháo sẽ là vật cản không cho Đông Ngô thống nhất Trung Quốc; nên mặc dù ngoài mặt coi Khổng Minh là liên minh, nhưng thâm tâm lại muốn giết để trừ hậu hoạ. Bèn đưa ra một kế - Trong Tam Quốc diễn nghĩa (tập 3 - tr 246 - 247, NXB Đại học GDCN, Hà Nội, 1088) viết: "Chu Du phân phát (nhiệm vụ cho các tướng của mình) đâu đấy rồi sai người mời Khổng Minh đến bàn việc. Khổng Minh đến Trung Quân vào gặp Chu Du, Du nói: - Ngày trước quân Tào Tháo ít, quân Viên Thiệu (một thế lực quân sự chống đối Tào Tháo đã bị Tào Tháo diệt) nhiều thế mà Tháo đánh được, ấy là bởi vì Tháo dùng mưu Hứa Du, trước hết triệt lương thực ở Ô Sào. Nay quân Tào tám mươi ba vạn, quân ta chỉ độ năm sáu vạn, cự sao nổi, tất cũng phải đốt lương của Tháo trước, rồi mới phá được. Tôi đã dò biết được lương thảo của Tào Tháo chứa cả ở núi Tụ Thiết. Tiên sinh ở Hán Thượng đã lâu, am hiểu đường đất, xin phiền tiên sinh cùng đi với Quan, Trương, Tử Long (Ba tướng trụ cột của Lưu Bị), đi ngay đến đó triệt lương của Tào Tháo. Tôi xin giúp thêm một nghìn quân nữa. Hai bên cùng vì việc chủ cả, xin tiên sinh đừng có thoái thác!". Mưu đồ của Chu Du là định mượn tay Tào Tháo giết Khổng Minh. Ngày nay việc các nước tư bản giàu có giúp tiền của, vũ khí cho các thế lực chống đối Chính phủ ở các nước không chịu lệ thuộc vào họ; cũng chính là các nước đó đã dùng mưu kế này. Việc những kẻ nham hiểm trong một tổ chức triệt hại một người nào đó thông qua việc xúi bẩy một kẻ thứ ba ngu xuẩn, hung hãn để kẻ này đối đầu phá phách người kia còn mình ở giữa kiếm lợi; còn hệ thống thì bị rối loạn cũng chính là sử dụng mưu kế tàn nhẫn này.
Đồng bộ tài khoản