KẾ MƯỢN ĐƯỜNG DIỆT QUẮC

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
218
lượt xem
8
download

KẾ MƯỢN ĐƯỜNG DIỆT QUẮC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mưu kế còn có tên gọi khác là "kinh tế kế", "lợi ích kế" thông qua việc dùng lợi ích nhử địch để đánh vào lòng tham của họ rồi lừa lúc họ chủ quan, mất cảnh giác để tiêu diệt họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ MƯỢN ĐƯỜNG DIỆT QUẮC

  1. KẾ MƯỢN ĐƯỜNG DIỆT QUẮC (Giả đồ diệt Quắc kế): Đây là mưu kế còn có tên gọi khác là "kinh tế kế", "lợi ích kế" thông qua việc dùng lợi ích nhử địch để đánh vào lòng tham của họ rồi lừa lúc họ chủ quan, mất cảnh giác để tiêu diệt họ. Trong Đông Chu Liệt Quốc (tập 2) đã kể việc Tấn Hiến Công dùng mưu kế này để diệt nước Quắc. "Bây giờ có nước Ngu và nước Quắc, hai nước ở liền nhau, lại đều tiếp giáp với nước Tấn. Vua nước Quắc tên là Xú, người kiêu ngạo và thích chinh chiến, thường sang quấy nhiễu phía Nam nước Tấn. Hiến Công muốn đem quân đi đánh nước Quắc. Ly Cơ (một người thiếp yêu của Hiến Công) nói: - Sao chúa công lại không sai Thân Sinh đi. Thân Sinh là người có uy danh, mà quân sĩ vốn tin phục thì chắc có thể thành công được. Hiến Công đã xiêu về lời nói của Ly Cơ nhưng lại sợ Thân Sinh sau khi đánh được nước Quắc, uy danh mỗi ngày một to, mình khó kiềm chế nổi, nên trù trừ không quyết, liền hỏi quan đại phu là Tuân Tức rằng: - Nước Quắc có nên đánh không? Tuân Tức nói: - Ngu và Quắc đang giao hiếu với ta, ta đánh Quắc thì Ngu tất cứu Quắc, đánh Ngu thì Quắc tất cứu Ngu, một nước ta mà địch với hai nước, tôi chưa dám chắc là có được hay không? Hiến Công nói: - Nếu vậy thì ta không làm gì nổi nước Quắc hay sao? Tuân Tức nói: - Tôi nghe nói vua nước Quắc là người hiếu sắc, bây giờ Chúa Công nên tìm con gái đẹp trong nước, dậy nghề múa hát và cho ăn mặc lịch sự, đem tiến vua nước Quắc, lại lấy những lời khiêm tốn mà xin giảng hoà, như vậy thì vua nước Quắc tất
  2. mừng rỡ mà nhận ngay. Kẻ kia đã say mê về thanh sắc thì tất lười biếng mà chẳng thiết gì đên chính sự; bây giờ ta lại lấy lễ đút vua Khuyển Nhung để họ cho quân quấy nhiễu nước Quắc, rồi ra sẽ tìm cớ sang đánh (Khuyển Nhung), như thế thì có thể phá tan nước Quắc được. Tiếp đó, nước Tấn cho người xui bẩy Khuyển Nhung đánh Quắc. Rồi cho quân lính quấy rối biên giới nước Quắc. Nước Quắc cho sứ sang trách. Lấy cớ này Tuân Tức lại xui Tấn Hiến Công sang giao hảo với nước Ngu Tuân Tức nói: - Vua nước Ngu vốn là người tham và ngu, dẫu có ai khuyên can cũng vị tất đã nghe. Tấn Hiến Công liền đem ngọc bích Thuỳ Cúc và cỗ xe ngựa quý Khuất Sản biếu vua Ngu. Các quan nước Ngu can ngăn nhưng vua Ngu không nghe. Xảy ra xung đột giữa Khuyển Nhung và nước Quắc, vua Tấn sai Tuân Tức sang gặp vua Ngu, nói: - Vua nước Quắc ngày nay đang đánh nhau với quân Khuyển Nhung ở đất Tang Điền, chưa phân được thua; bấy giờ nhà vua giả cách đem quân sang đánh giúp nước Quắc, rồi cho nước Tấn tôi đi lẫn vào thì có thể chiếm được đất Hạ Dương (của Quắc). Nước Ngu đã cho quân Tấn mượn đường nước mình đi lẫn vào quân mình và nhờ đó Tấn tiêu diệt được Quắc, tiếp đó tiêu diệt nốt cả Ngu
Đồng bộ tài khoản