intTypePromotion=1

Kế toán chi phí_phân bổ chi phí và tính giá thành

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
324
lượt xem
121
download

Kế toán chi phí_phân bổ chi phí và tính giá thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà quản lý sử dụng thông tin về chi phí để hiểu và kiểm soát các biến số xác định khả năng sinh lợi. Ví dụ, nhiều công ty sản xuất định ra một mức chi phí chuẩn cho mỗi khoản chi phí trực tiếp, như chi phí lao động mỗi đơn vị, thời gian sử dụng máy cho mỗi đơn vị, chi phí mua gỗ cho mỗi đơn vị. Sau đó phòng kế toán sẽ làm báo cáo hàng tháng về chi phí thực tế cho mỗi đơn vị sản phẩm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán chi phí_phân bổ chi phí và tính giá thành

 1. CHÖÔNG 2 PHAÂN BOÅ CHI PHÍ VAØ HEÄ THOÁNG TÍNH GIAÙ THAØNH THEO ÑÔN ÑAËT HAØNG
 2. Muïc tieâu 2.2  Hieåu ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaân boå chi phí cho caùc ñoái töôïng chòu chi phí  Naém vöõng phöông phaùp phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï  Giaûi thích söï khaùc nhau giöõa giaù thaønh ñaày ñuû vaø giaù thaønh khaû bieán  Giaûi thích ñöôïc yù nghóa cuûa “Tyû leä chi phí saûn xuaát chung ñònh tröôùc” vaø caùch xaùc ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 3. 2.3 Noäi dung  Phaân boå chi phí  Khaùi nieäm giaù thaønh ñaày ñuû  Tyû leä chi phí saûn xuaát chung ñònh tröôùc  Heá thoáng tính giaù thaønh theo ñôn ñaët haøng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 4. 2.4 Phaân boå chi phí  Phaân boå chi phí?  Caên cöù löïa choïn Ñoái töôïng chòu chi phí?  Phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 5. 2.5 Phaân boå chi phí? Phaân boå chi phí laø vieäc xaùc ñònh chi phí cho caùc ñoái töôïng chòu chi phí. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 6. 2.6 Caên cöù löïa choïn Ñoái töôïng chòu chi phí? Phuï thuoäc muïc tieâu phaân boå chi phí. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 7. 2.7 Phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï  Boä phaän phuïc vuï?  Phöông phaùp phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï? ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 8. 2.8 Boä phaän phuïc vuï? Boä phaän phuïc vuï laø boä phaän ñöôïc Boä toå chöùc nhaèm cung caáp saûn phaåm, lao vuï cho caùc boä phaän saûn xuaát. saûn ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 9. Phöông phaùp phaân boå 2.9 chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï?  Phöông phaùp tröïc tieáp  Phöông phaùp phaân böôùc (baäc thang)  Phöông phaùp phaân boå hai chieàu (laãn nhau) – Phöông phaùp ñaïi soá – Phöông phaùp phaân boå theo chi phí ban ñaàu – Phöông phaùp phaân boå theo giaù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 10. 2.10 Sô ñoà 2.1. Sô ñoà phaân boå chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp tröïc tieáp (Direct Allocation Method) Boä Boä Boä phaän phaän phaän phuïc vuï phuïc vuï phuïc vuï 1 2 3 Boä Boä Boä Boä phaän phaän phaän phaän saûn saûn saûn saûn xuaát A xuaát B xuaát D xuaát C Caùc saûn phaåm   ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 11. 2.11 Ví duï veà Phaân boå chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï Coâng ty H coù hai boä phaän phuïc vuï laø Boä phaän söûa chöõa vaø Boä phaän saûn xuaát ñieän vaø hai boä phaän saûn xuaát laø Phaân xöôûng 1 vaø Phaân xöôøng 2. Chi phí saûn xuaát chung öôùc tính cho naêm 19x2 nhö sau: Boä phaän saûn xuaát ñieän : 200.000ngñ Boä phaän söûa chöõa : 150.000ngñ Phaân xöôûng 1 : 2.000.000ngñ Phaân xöôûng 2 : 1.000.000ngñ 3.350.000ngñ ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 12. 2.12 Baûng 2.1. Tình hình cung caáp saûn phaåm, lao vuï cuûa caùc boä phaän phuïc vuï   Toån Boä Boä Phaâ Phaâ g phaän phaä n n coän sx n xöôû xöôû g sx ñieän s.chö ng 1 ng 2 Boä phaän õa ñieän 100 400 400 100 1.000 (1.000Kwh) Boä phaän 200 300 600 900 2.000 s.chöõa ( giôø coâng) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 13. 2.13 Baûng 2.1. Tình hình cung caáp saûn phaåm, lao vuï cuûa caùc boä phaän phuïc vuï   Toån Boä Boä Phaâ Phaâ g phaän phaä n n coän sx n xöôû xöôû g sx ñieän s.chö ng 1 ng 2 Boä phaän õa ñieän 100 400 400 100 1.000 (1.000Kwh) Boä phaän 200 300 600 900 2.000 s.chöõa ( giôø coâng) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 14. 2.14 Baûng 2.2. Phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp tröïc tieáp Caùc boä Caùc boä   phaän phuïc phaän saûn Toân vuï xuaát g SX Söõa PX 1 PX 2 coän ñieän chöõ g a CPSXchung öôùc tính naêm 19x2 200.000 150.000 2.000.0 1.000.0 3.350.0 Boä phaän saûn (200.00   00 00 00 xuaát ñieän 0) (150.00 160.000 40.000   Boä phaän söõa   0) 60.000 90.000   chöõa 0 0 2.220.0 1.130.0 3.350.0     00 00 00     ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 15. 2.15 Sô ñoà 2.2. Sô ñoà phaân boå chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp phaân böôùc (Step-Down Allocation Method) Boä phaän Boä phaän Boä phaän phuïc vuï phuïc vuï phuïc vuï 1 2 3 Boä phaän Boä phaän Boä phaän Boä phaän saûn saûn saûn saûn xuaát A xuaát B xuaát D xuaát C Caùc saûn phaåm ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 16. 2.16 Baûng 2.3. Phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp phaân böôùc Toân   Caùc boä phaän Caùc boä g saûn xuaát phaän phuïc coän SX vuï Söõa PX 1 PX 2 g chöõa ñieän CPSXchung öôùc tính naêm 19x2 200.000 150.000 2.000.00 1.000.00 3.350.00 Boä phaän saûn (200.000 88.889 0 0 0 xuaát ñieän ) (238.889 88.889 22.222   Boä phaän söõa   ) 95.556 143.333   chöõa 0 0 2.183.44 1.165.55 3.350.00     5 5 0     ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 17. 2.17 Sô ñoà 2.3. Sô ñoà phaân boå chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp phaân boå hai chieàu (The Reciprocal Method) Boä phaän Boä phaän Boä phaän phuïc vuï phuïc vuï phuïc vuï 1 2 3 Boä phaän Boä phaän Boä phaän Boä phaän saûn saûn saûn saûn xuaát A xuaát B xuaát D xuaát C Caùc saûn phaåm ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 18. 2.18 Phöông phaùp phaân boå hai chieàu-Phöông phaùp ñaïi soá GoïiX: Chi phí cuûa Boä phaän saûn xuaát ñieän Y: Chi phí cuûa Boä phaän söûa chöõa X = 200.000ngñ + 0,10X + 0,10Y Y = 150.000ngñ + 0,15Y + 0,40X Giaûi heä phöông trình treân ta coù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 19. Baûg 2.1. Tì nh hì nh cung caá saû phaå , lao vuï cuû caù boä haä n pn m ac pn 2.19 phuï vuï c   Toåg n Boä Boä Phaân Phaân coäg n phaä sx phaä n n xöôûg n xöôûg n ñieä n s.chöõ a 1 2 Boä phaä sx ñieä n n (1.000Kwh) 100 400 400 100 1.000 Boä phaä s.chöõ n a ( giôø oâg) cn 200 300 600 900 2.000 Chöông 2: Phaâ boå i phí vaø thoá tính giaù nh theo ñôn ñaëhaø n ch Heä ng thaø t ng 12 4/16/05 GoïiX: Chi phí cuûa Boä phaän saûn xuaát ñieän Y: Chi phí cuûa Boä phaän söûa chöõa X = 200.000ngñ + 0,10X + 0,10Y Y = 150.000ngñ + 0,15Y + 0,40X Giaûi heä phöông trình treân ta coù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 20. 2.20 Baûng 2.4. Phaân boå chi phí cuûa caùc boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp ñaïi soá   Caùc boä Caùc boä phaän phuïc phaän saûn vuï xuaát Toân SX Söõa PX 1 PX 2 g ñieän chöõa coäng CPSXchung öôùc tính naêm 19x2 200.000 150.000 2.000.00 1.000.00 3.350.00 Boä phaän saûn (255.172   0 0 0 xuaát ñieän ) (296.552 102.069 25.517   Boä phaän söõa   ) 88.966 133.448   chöõa 0 0 2.191.03 1.158.96 3.350.00     5 5 0     ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2