intTypePromotion=3

Kế toán tài chính với 100 bài tập và bài giải: Phần 1

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
197
lượt xem
101
download

Kế toán tài chính với 100 bài tập và bài giải: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính giới thiệu tới người học 56 bài tập có bài giải trong đó có 41 bài tập rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản kế toán, kế toán bộ phận, 15 bài tập tổng hợp theo chức năng sản xuất kinh doanh từng ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán tài chính với 100 bài tập và bài giải: Phần 1

 1. Hl/ClNG D A N TH I/C H A N H K& T O A N V I $ T NAM. TS. HA XUA N T H A C H KHOA KE T O A N KI E M T O A N TRl/ClNG DAI HOC KINH T E TP. HO CHI MI NH BAI TA P VA BAI GIAI U l i r i l a i KB TORN 7a I CHINU D a sffa doi th eo th on g tiT so 23 / 2005 / TT - B T C ngay 30 /3/2005 va van du ng th eo 22 C h u an M i/c ke toan V iet Nani da ban hanh. N H A X U A T BA N T H O N G KE
 2. HUONG DAN THl/C HANH KE TOAN VIET NAM 100 < b A i t A
 3. |l£fi not &au Sau qua tr'mh nghien ciiu gidng day vd tri/c tiep Un^ dun}’ van thi/c te, Tdi hdn hanh gdi den ban doc quyen such "100 bdi tap va bdi gidi ke toan tdi chinh", hay to n goi Id "100 bdi tap vd bdi gidi ke toan doanh n g h i e p H y vong rang, quyen such nay dap ting: - Mot phdn yeu cdu ren luyen khd ndng chuyen mon ke toan ciiu ban doc ve mon hoc "Ke toan tdi chinh (ke toan doanh nghiep)"
 4. HE THONGTAI KHOAN KE TOAN DOANH NGHIEP (Da ho sung theo Thong Ttf so 23/2005/TT - BTC ngay 30/03/2005) SO HIEli TK TENTAI KHOAN LOAI TK 1 - TAI SAN L lfU D 0 N G 111 Tien mat 1111 Tien Viol Nam 1 1 12 Ngoai te 1 113 Vang bac. kim khi qui, da qui 112 Ti£n gii(1 Ngan hang 1121 Tien Viet Nam 1 122 Ngoai te 1 123 Vang bac, kim khi qui, da qui 113 Tien dang chuyen 1131 Tien Viet Nam 1132 Ngoai te 121 Dau tu" chtfng khoan ngan han 121 1 Co phieu 1212 Trai phieu 128 D3u ttf ng5n han khac 129 Dtf phong giam gia dau tif ngdn han 131 Phai thu cua khach hang 133 The' gia tri gia tang (GTGT) dt*/c khSiu trif 1331 Thuc GTGT dtftlc khau trif cua hang hoa, djch vu 1332 Thue GTGT difdc khau trif cua tai san co djnh 136 Phai thu noi ho 1361 Von kinh doanh cf cac dcln vj tri/c thuoc 1368 Phai thu noi bo khac 138 Phai thu khac 1381 Tai san thieu chcJ xuf ly 1388 Phai thu khac 139 Dtf phong phai thu kho doi 141 Tam tfng 4
 5. SO HIF.U TK TEN TAI KHOAN 142 Chi phi tra triltfe 142 F Chi phi ini trutfc 1422 Chi phi ch(t ket chuyen 144 Cflm eft', ctftfc, ky quy ngan han 151 Hang mua dang di tren discing 152 Nguyen li§u, vat li$u 153 Cftng cu, dung cu 1531 Cong cu. dung cu 1532 Bao hi luan chuyen 1533 Do dung cho ihue 154 Chi phi san xnat kinh doanh d«) dang 155 Thanh pham 156 Hang hoa 1561 Gia mua hang hoa 1562 Chi phi thu mua hang hoa 1567 Hang hoa ha l dong san 157 Hang gift di han 159 Dtf phong giam gia hang tftn kho 161 Chi si/ nghiep 161 1 Chi sit nghiep n3m trirrtc 1612 Chi sir nghiep n3m nay LOAI TK 2 - TAI SAN CO DfNH 211 Tai san eft'dinh (TSCD) hffu hinh 2112 Nha cuTa, vai kien true 2113 May moc, thiet hi 21 14 Phifdng tien van tai, truyen dan 2115 Thiel hi. dung cu quan ly 21 16 Cay lau nSm, stic vat lam vicc va cho san pham 21 IX Tai san co dinh khac 212 Tai san cft' dinh thu£ tai chinh 213 Tai san eft' dinh vft hinh 2131 Quyen sur dung dal 2132 Quyen phai hanh 5
 6. SO HIFX TK T ENTAIK H O AN 2133 Ban quyen, bAng sang th e 2134 Nhan hicu hang hoa 21 35 Phan mem vi u'nh 2136 Giay phep va giay phep nhi/ifng quyen 2138 Tai san co djnh vo hinh khac 214 Hao mon TSCD 2141 Hao mon TSCD htfu hinh 2142 Hao mon TSCD di thue 2143 Hao mon TSCD vo hinh 2147 Hao mon bat dong san dau tiT 217 Bfi't dong san d£u ttf 221 D^u ti/ vao cAng ty con 2211 Dau tu" co phieu 2212 Dau liTkhac 222 Cop von li£n doanh 223 Dilu tif vao cong ty lien ket 228 DSu ttfdai han khac 2281 Co phieu 2282 Trai phieu 2283 Dau lirdai han khac 229 Di/ phong giam gia d£u ttf dai han 241 Xay di/ng cd han dd dang 2411 Mua s3m TSCD 2412 Xay du"ng erf ban 2413 Siifa ehffa ldn TSCD 242 Chi phi tra trtfdc dai han 244 K> quy, ky ctfdc dai han LOAI TK 3 - N 0 PHAI TRA 311 Vay ngan han 315 Ntf dai han den han tra 331 Phai tra ngrifri ban 333 Thue va cac khoan phai nop Nha ntfdc 3331 Thuc gia tri gia tang phai nop 6
 7. IS O H IF X TK TEN TAIKHOAN 33311 Thue gia iri gia tang dau ra 33312 Thue gia irj gia liing hang nhap khau 3332 Thue lieu ihu dac biel 3333 Thue xuai, nhap khau 3334 Thue ihu nhap doanh nghiep 3335 Thu iren von 3336 Thue lai nguyen 3337 Thue' nha dal. li'cn thue dal 3338 C at loai ih u e k h at 3339 Phi, le phi va c a t khoan phai nop khac 334 Phai tra cong nhan vien 335 Chi phi phai tra 336 Phai tra noi ho 337 Thanh toan theo tiC'n do kC'hoach hrip dong xay di/ng 338 Phai tra, phai nop khac 3381 Tai san thu'a thtl giiii quyel 3382 Kinh phi tong doan 3383 Bao hiem xa hoi 3384 Bao hiem y le 3387 Doanh ihu thiTa thi/t hien 3388 Phai tra. phai nop khat 341 Vay dai han 342 Nrf dai hajn 343 Trai phieu phat hanh 3431 Menh gia trai phieu 3432 Chiet khau trai phieu 3433 Phu iroi irai phieu 344 Nhan ky quy, ky ciA./c dai han LOAI TK 4 - NGUON VON CHIJ s d HLfL 411 Nguon von kinh doanh 412 Ch£nh lech danh gia lai tai san 413 Chenh l£ch ty gia htfi doai 4131 Chcnh IC'ch ty gia hoi doai danh gia lai cuoi nam tai chinh 7
 8. SO HIf I TK TEN TA I KHOAN 4132 Clienh lech i> gia hoi doai trong giai Joan dau ttf XLX'B 4133 C'liC'nh lech t> gia hoi doai ur chuyen doi hao cao tai chinh 414 Quy dau ttf phai trien 4141 Quy dau liT phai trien 4142 Quy nghien ci/u khoa hoc va dao lao 415 Quy dtf phonj* tai chinh 421 Ldi nhuan chtfa phdn phAi 421 1 Lrfi nhuan nam irUtfc 4212 Liti nhuan nam nay 431 Quy khen thiftifny, phuc l
 9. SO HIKL TK TEN TAI KHOAN 5212 Chici khau thanh pham 5213 Chiel khau dich \ u 531 Hang ban hi tra lai 532 Giam gia hang han LOAI IK 6 - CHI PHI SAN XL AT. KINH DOANH 611 Vlua hang 61 I I Mua nguyen lieu. vat lieu 61 12 Mua hang hoa 621 Chi phi nguyen livu, vat lieu trt/c liep 622 Chi phi nhan eong tri/c tiep 623 Chi phi siir dung may Ihi cftng 6231 Chi phi nhan eong 6232 Chi phi vat lieu 6233 Chi phi dung cu san xuai 6234 Chi phi khau hao may thi eong 6237 Chi phi djch vu mua ngoai 6238 Chi phi bang lien khac 627 Chi phi san xufi't chung 6271 Chi phi nhan vien phan xifcfng 6272 Chi phi vai lieu 6273 Chi phi dung cu san xuat 6274 Chi phi khau hao TSCD 6277 Chi phi djch vu mua ngo&i 6278 Chi phi hang tien khac 631 Gia thanh san xufit 632 Gia von hang ban 635 Chi phi tai chinh 641 Chi phi han hang 641 1 Chi phi nhan vien 6412 Chi phi vat lieu, bao bt 6413 Chi phi dung cu. do diing 6414 Chi phi khau hao TSCD ■6415 Chi phi bao hanh Q
 10. SO HI EL TK TEN TAIKHOAN 6417 Chi phi dich vu mua ngoai 6418 Chi phi hang lien khac 642 Chi phi quan ly doanh nghiep 6421 Chi phi nhan vien quan ly 6422 Chi phi \a l lieu quan ly 6423 Chi phi do dung van phong 6424 Chi phi khau hao lai san co djnh 6425 Thue, phi va le phi 6426 Chi phi dif phong 6427 Chi phi djch vu mua ngoai 6428 Chi phi bAng lien khac LOAI TK 7 - THU NHAP HOAT D 0N G KHAC 711 Thu nhap khac LOAI TK 8 - CHI PHI HOAT DQNG KHAC 811 Chi phi khac LOAI TK 9 - XAC DJNH k £ t QUA KINH DOANH 911 Xac dinh ket qua kinh doanh LOAITK 0 TAI KHOAN NGOAI BANG 001 Tai san thue ngoai 002 Vat ttf, hang hoa nhan gift ho, nhan gia eong 003 Hang hoa nhan ban ho, nhfin ky gift 004 N
 11. PHAN I: NHtfNG BAI TAP CO LCfl GIAI A - NHCfNG b A i T A P TINH HUONG CHO TtfNG T A l KHOA n Bai 1: DN A tinh thue gia trj gia tang theo phtfdng phap trifc tiep trcn gia trj gia tang, trong thang c6 tinh hinh nhi/ sau : I - Thu TM i£r viec ban hang, gia b^n 20.000.CKX)d 2- Thu TGNH do doi di/Oc nci cua kh£ch hang 10.(XX).(XX)d 3- Chi TM 5.000.000d va TGNH 3.000.000d cho mua hang nhap kho 4- Thu TM do phdt hanh co phieu tang von 3().000.0(X)d 5- Dem TM gtfi vao TK lien gdi ngan hang 20.0(X).(XX)d 6- Chi TM chi phi van chuyen hang di hdn 200.(XXJd 7- Thu TM IhiTa do nhan vien tarn tfng khong chi het, tra lai quy 5(X).(XX)d 8- Nhan giay bao NO cua NH, tra lien cho ngt/cJi cung cap 6.(XX).000d 9- Ban hang l(X).(XK).(XX)d , Ihu bang TM 6().0(X).(XX)d, con lai thu bang TGNH 10- Thu TM do thanh ly tai san co djnh 2(X).(XX)d, chi TM cho lhao gel TSCD l(X).(XX)d V11- Chi TM gefi qua biAi dien 2.(XX).0(X)d de tra lifting cho nhan vien lam viec d chi nhanh, nhiftig nhan vien chifa nhan di/dc tien 12- Ngan hang gtfi giay bao No rut TGNH de nop ihue l().(KX).(XX)d 11
 12. 13- Nhan di/dc giay hoi bao cua biTU dicn da chuyen lien d nghiep v u 11 14- Chi TM mua van phong pham 2(X).(XXkl. dem ve suf dung ngay 15- Thu TM 3.(XX).(XXkJ. TGNH 15.000.(XK)d lirdi vay ngin han 16- Rut TM l().000.(XX)d gdi \k o TGNH nhirtig ngan hang chi/a gdi giay bao Co 17- Nhan lai do chia tfif hoal dong lien doanh 5 .(XX).(XXkl. ihu do ben mua boi ihtfdng vi vi pham hdp dong 2.(XX).(XX)d. lai ca thu bang lien gdi ngan hang. Nhan giay bao Co cua ngan hang tang lien gdi d nghiep vu 16. IX- Chi TM 5.(XX).(XX)d, tien gdi ngan hang 15.000.
 13. 29- Mua eong cu trj gia l.OOO.OOOd, chi phi van chuyen eong cu ve eong ty 5().(XX)d, tSft ca chi b&ng TM 30- Rut TGNH ve nhap quy TM 10.000.000d Yeu diu : Hay djnh khoan cac nghiep vu kinh te noi tren Bai 2: Tinh hinh dau ti/ ngan han tai mot doanh nghiep Q . So dif dau ky TK 129 : 6.(XX).000, trong do co phieu A : 5.000.000d va co phieu B : 1.OOO.OOOd. Cac TK khac co so dir help ly. Trong thang phat sinh : (Dvt: dong) 1-Chi TM 20.100.000 de mua mot so chumg khodn co menh gid 20.000.000, va tra tien hoa hong moi gitfi 100.000 2-Cong ty dem 1 TSCD nguyen gia 100.000.000, da hao mdn 20.000.000,de tham gia lien doanh ng^n han. Hoi dong lien doanh B chap nhan gia trj 78.000.000, chi phi chd TSCD di lien doanh tra blng TM 100.000 3-Rut TGNH ve mua ngay 1 ky phieu 6 thang, lai suaft 2%/thdng, ngan hang trOf triTdc lai cho eong ty.trj gia ky phieu 10.000.000 4-Xuat kho vat lieu chinh tham gia lien doanh ngan han trj gia 20.000.000, chi phi van chuyen tra b&ng TM 50.000, hoi dong lien doanh C chap nhan gid trj 21.000.000 5-Nhan lai chumg khoan b&ng TGNH 1.000.000, nhan giay bao ben to chtfc lien doanh B chia lai 2.000.000, nhirtig eong ty chtfa nhan tien. 6-Cong ty dong y lai lien doanh C ky nay la 3.000.000 bo sung vao dau tif ngan han 7-Cong ty ban lai chufng khoan d NV (1) thu bang TGNH 19.500.000 8-Het han lien doanh B, eong ty nhan lai TSCD theo gia trj thifc te con lai 55.000.000 va tien mat 70.000.000 13
 14. 9-Phai tra li/cfng cho nhan vien theo doi lien doanh C 700.000 10- Chi TM mua mot chtfng khoan gia 30.000.000, hoa hong moi gidi phai ira 200.(MX) Yeu c a u : 1- Djnh khoan cac nghiep vu kinh le phat sinh tren. 2- Gia stf den cuoi nam. DN Q con ton cuoi n£m 1.000 co phieu (CP) A vdi gia ghi so ke loan 22.000d/CP. 2.000 co phieu B vdi gia ghi so ke loan 30CXX)d/CP. gia niem yet tai thi truing chtfng khoan ngay 31.12 cua CP A la 18.000d/CP. cua CP B la 25.(XX)d/CP. Hay linh va lap dtf phong giam gia dau 11/ chtfng khoan ngin han. Bai 3: Tinh hinh phai thu nd tai mot eong ty nhir sau :(D v t: dong) 1- Thu diftJc nd cua khach hang bSng TM 50.000.000 2- Lap bien ban bat thu kho hoi thi/dng vi de ma: hang tn gia 2. 000.000 3- Chi TM de ky quv ngan han 5.000.000 4- Ban hang chtfa thu tien, gia ban chUa thue 70.000.000, thue gia tri gia tang theo phi/dng phap khau trif U'nh 109^. 5- Nhan di/dc bien ban chia lai tir hoat dong lien doanh 10.000.000, nhtfng chiTa nhan tien. Thu difcJc TM do thu kho boi thudng 2.000.000 6- Chi TGNH de tfng tn/
 15. 8- Dcm giay U'J sol hffu van phong de the chap xin vay ngan han d ngan hang, tri gia 2(X).(MJ().()()(), ngan hang dong y cho vay ngfin han 15().(KK).(K)(), nhan hang TGNH 9- Lap bien ban thanh loan bii trtt eong n
 16. lien mat, dong thcfi trif vao n
 17. 4- Chi TM tam tfng cho nhan vien 10.(XX).(MX) 5- Nhan vien thanh loan tam ufng : - Hang hoa nhap kho gia tren hoa defn 7.000.(XX) va thue gia tri gia tAng diftJc khau trif 700.000. - Chi phi van chuyen hang mua 200.000, chi phi an, cl, di lai 300.000 va thue giA tri gia tang diftlc khau trir 50.000 - TM cdn lai nhap quy 1.750.000 6- Chi TM mua van phong pham dem ve stfdung ngay 3.300.000, trong do thue gia tri gia tang dtfclc khau trif 300.000, chi phi phan bo 3 thang trong nam. 7- Chi TGNH cho quang cao 22.000.000, phan bo 10 thang ke tif thang 7 nam nay, trong do thue gia tri gia tang difdc khau trif 2 . 000.000 8- Bao hong eong cu dang suf dung cf van phong, chi phi tra triftfc ngan han tri gia 3.000.000, da phan bo 1.000.000, phe lieu thu hoi nhap kho iftfc tinh 300.000. 9- Cuoi thang trif tien lifting nhan vien v'l tam tfng khong suT dung 1.500.000. Lap bang phan bo chi phi tra tri/tfc ngSn han cho : - Bo phan ban hang : 2.000.000 - Bo ph$r»qu«ki ly : 4.000.(XX> - Phan xtfefng SX : 6.000.000 Yeu cdu : Dinh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren Bai 6: DN ton kho vat lieu chinfi dau thang: 1.000 kg, ddn gia 10.OOOd/kg Trong thang nhap, drft 1 : 3.000kg, ddn gia 12.000d/kg ddt 2 : 5.(X)0kg, dtfn gia 13.000d/kg 17
 18. Xuat deft 1 : 8.000kg. Hay tinh tri g ii xuat? Nhap ddt 3 : 2.000kg, ddn g ii 12.500d/kg Xuat ddt 2 : 1.000kg. Hay tinh tri g ii xuat? Tien mua chU’a thanh toin. Yeu com : Hay tinh gia xuat kho vat li?u cho SX trifc tiep theo: 1- Phifdng phip nhap trtfdc, xuit triTdc 2- Phu’dng phap nhap sau, xuat trtfdc 3- Phu’dng phap blnh quan gia quyen 4- Phtfdng phap thtfc te dich danh, gia stir xuat 8.000kg ddt 1 gom 500kg ton dlu, 2.500kg nhap ddt 1 v i 5.000kg nhap ddt 2. Xuat 1.000kg lay hing nhap ddt 3. 5- Gia stir, trong thing ke toin dung g ii hach toan lO.OOOd/kg de nhap xuat vat lieu, den cuoi thing mdi co ddn gia thtfc te nhtf tren. Hay tinh he so di'eu chinh, ghi cac but toan trong thing v i but toin di'eu chinh. Bai 7: Tinh hinh kinh doanh tai 1 DN nhtf sau (D v t: dong) 1- Nhap kho hang hoa 10.000.000, vat lieu chinh 3.000.000,thue gia tri gia ting diTdc khau trif cho hing h oi l i 1.000.000, cho vat lieu 150.000, tat ca chtfa tra tien ngtfdi bin, chi phi van chuyen tra ngay b&ng TM 130.000, ke toin phan bo chi phi theo g ii tri hang nhap kho, chiet khau thanh toin 1%/hoi ddn, neu tra tien trong thang. 2- Hang mua dang di dtfdng thing tnrdc tri g ii 10.000.000, nay da nhap kho du, chi phi van chuyen mua hang tra b&ng TGNH 200. 000. 3- Xuat kho hang ra bin, gia xuat kho 5.000.000, g ii bin chid thue 6.500.000 ben mua da nhan hing nhirtig chU’a tra tien 18
 19. thue gid tri gia tiing dtfdc khau tfif tinh lOffr. Chi phi b in h&ng tra b&ng TM 33.000, trong d6 thue gi£ trj gia tang dtfdc khau trijf theo hoa ddn van chuyen 3.000. 4- Nhap kho tvr gia eong vat lieu phu 2.000.000, eong cu tri gia 3.000.000 5- Nhap kho thanh pham gia thanh 30.000.000 6- Nhan dtfdc giay bao Nd ngan hang rut TGNH tra cho ngtfdi b£n 22.000.000, trong do thue gia trj gia tang dtfdc khau trif 2.000.000. ben ban da xuat hang gdi di nhUhg ben mua chtfa nhan hang (hang dang di dtfdng) 7- Xuat kho thanh pham gdi di ban 15.000.000, gia ban 16.000.000 thue gia tri gia tang dtfdc khau trir 1.6000.000, ben mua chtfa nhan hang. Xuat kho 1 eong cu trj gia 1.000.000, dung cho bo phan ban hang, loai phan bo 2 lan trong nam. Xuat kho vat lieu chinh 3.000.000, vat lieu phu 500.000 cho trtfc tiep SX * 8- Nhan giay bao C6 ngan hang tang TGNH do thu tien ban lo hang gdi di d nghiep vu 7. 9- Cong ty nhan hang trtfc tiep tai kho ben ban trj gia 25.000.000 thue' suat gia trj gia tang dtfdc khau trtf tinh lO'ifr, hang ve kiem nhan thtfc te co gia 24.000.000, hang thieu chtfa ro nguyen nhan. tien mua hang chtfa thanh loan, phi van chuyen tra b ln g TM 200.000, trong do thue gia trj gia tang djch vu van chuyen 20.000. 10- Ke toan dieu chinh lai mot so vat lieu chinh nhap kho trtfdc do trj gia 5.000.000 thanh hang hoa.Xuat kho mot so' vat lieu phu cho gia eong 2.000.000 11- Nhan ban mot so hang ky gdi 10.000.000, giuT dum mot so' hang 3.000.000 19
 20. 12- Xual kho hang hoa stf dung cho quan ly tri gia 100.000. thue suat gia tri gia tang dtfdc khau trtf tinh 10^ . 13- Nhan mot so eong cu do bieu tang tri gia 2.000.000. D en cuoi thang hang mua dang di dtfdng d nghiep vu so 6 van chtfa ve. Yeu c § u : 1- Dinh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren theo he thong ke khai thtfdng xuyen. 2- Gia stf, cuoi nam trtfdc ke loan da dtf phong giam gia hang ton kho cua gia tri hang A la 10.000.000. Cuoi nam nay. trj gia hang A ton 1.000kg. ddn gia ghi so ke toan 130.00()d/kg. gia thtfc le tai ngay 31/12 la 122.200d/kg. Hay tinh va hach toan dtf phong, hoan nhap giam gia hang ion kho. Bai 8: DN stf dung ke toan theo he thong kiem ke dinh ky, so dtf hang ton kho dau thang : ( Tinh thue gia tri gia tang theo phtfdng phap trtfc tiep tren gia irj gia tang) - Hang hoa 30.000.000; - Hang mua dang di dtfdng 10.000.000. - Vat lieu phu 3.0(X).000; Cong cu 5.000.000 Trong thang co cac nghiep vu kinh te phat sinh (D v t: dong) 1- Nhap kho hang hoa 10.000.000, vat lieu phu 2.000.000, tat ca tra bang TGNH. chi phi van chuyen tra ngay bang TM 120.000. ke toan phan bo chi phi theo gia tri hang nhap kho. xuat hang hoa tra lai cho ben ban 5.000.000 vi hang kem chat ltfdng. Biel rang trtfdc do mua hang chtfa tra tien. 2- Hang mua dang di dtfdng thang trtfdc tri gia 10.000.(X)0. nay da nhap kho du. chi phi van chuyen mua hang tra bang TGNH 200.000 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản