intTypePromotion=1

Kết cấu gạch đá-Chương1: Tính chất cơ học của khối xây gạch đá

Chia sẻ: Phạm Quang Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
108
lượt xem
40
download

Kết cấu gạch đá-Chương1: Tính chất cơ học của khối xây gạch đá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật liệu trong khối xây gạch đá là các loại gạch, đá vad vữa. Viec l&a chn vat lieu tuy thuoc vào mc dích s dng, mc do bên vng, diêu kien thiên nhiên, diêu kien thi công, v trí ca kêt câu trong công trình.G ch nang: g ³ 1800 kG/m3 nh các lo i g ch dac, khôi bê tông dac hoac rong có do rong toàn phân nh( hn 30% v.v... G ch trung bình: 1800 ³ g ³ 1500 kG/m3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu gạch đá-Chương1: Tính chất cơ học của khối xây gạch đá

 1. N I DUNG MÔN H C CHƯƠNG 1: TÍNH CH T CƠ H C C A KH I XÂY G CH Á (3 ti t) 1.1. M u 1.2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á 1.3. Các d ng kh i xây g ch á 1.4. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN KC G CH Á (1 ti t) 2.1. Khái ni m chung 2.2. Phương pháp tính toán theo tr ng thái gi i h n 2.3. Cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán c a kh i xây CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÁC C U KI N THEO KNCL (4 ti t) 3.1. C u ki n ch u nén úng tâm 3.2. C u ki n ch u nén l ch tâm 3.3. C u ki n ch u nén c c b
 2. CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN KH I XÂY CÓ C T THÉP THEO KH NĂNG CH U L C (4 ti t) 4.1. Kh i xây t lư i thép ngang 4.2. Kh i xây t c t thép d c 4.3. Gia c kh i xây b ng vành ai CHƯƠNG 5: THI T K CÁC B PH N NHÀ G CH (3 ti t) 5.1. Thi t k tư ng và tr g ch 5.2. Tư ng ch n t b ng g ch á 5.3. B ch a nư c b ng g ch á
 3. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây G ch á
 4. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 1. M u I. Sơ lư c l ch s phát tri n T xa • X p các kh i á thành hang, h c xưa • S d ng v a liên k t các viên á • o, g t các viên á theo hình dáng mong mu n • S n xu t g ch b ng cách nung
 5. Kim t tháp V n Lý Trư ng Thành n th Angco Công trình g ch á n i ti ng th gi i n th n th n Hy L p Nhà th c Bà Paris i n Patheon - Rome
 6. Thành Nhà H C a ông thành – ng H i Công trình g ch á n i ti ng Vi t Nam C t c Hà N i Nhà th á Phát Di m Tháp Bình Sơn
 7. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 1. M u II. Ưu như c i m và ph m vi s d ng - B n v ng và t n ít ti n b o dư ng ƯU I M - c ng l n, ch u nén khá t t - Cách âm và cách nhi t khá t t - T n d ng ư c v t li u c a a phương
 8. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 1. M u - Tr ng lư ng b n thân l n NHƯ C I M - Ch u kéo và ch u c t kém - Ch u t i rung ng kém Ư - D b phong hóa => C n b o v
 9. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 1. M u K t c u ch u l c - Móng - C t K t c u bao che - Tư ng - Mái v không gian Ph m vi s d ng K t c u chuyên d ng - Tư ng ch n - B ch a - ng khói - C u c ng
 10. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á - V t li u dùng trong kh i xây g ch á là các lo i g ch, á và v a. - Vi c l a ch n v t li u tuỳ thu c vào m c ích s d ng, m c b n v ng, i u ki n thiên nhiên, i u ki n thi công, v trí c a k t c u trong công trình I. V t li u g ch 1. Phân lo i a. Theo phương pháp ch t o (2 lo i) - G ch nung: G ch t sét ép khô ho c ép d o G ch Kêramit (g ch g m) - G ch không nung: G ch Silicat G ch bê tông G ch than x
 11. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á b. Theo dung tr ng trung bình γ (4 lo i) - G ch n ng: γ ≥ 1800 kG/m3 như các lo i g ch c, kh i bê tông c ho c r ng có r ng toàn ph n nh hơn 30% v.v... - G ch trung bình: 1800 ≥ γ ≥ 1500 kG/m3 - G ch nh : 1500 ≥ γ ≥ 1000 kG/m3, r ng toàn ph n t 30 ÷ 50% như g ch có l v.v... - G ch r t nh : 1000 kG/m3 ≥ γ, r ng toàn ph n l n hơn 50% như kh i bê tông t ong, g ch g m có l ngang v.v... c. Theo r ng (2 lo i) - G ch c: r ng toàn ph n - G ch r ng: r ng toàn ph n Vlr /Vvg ≤ 20% Vlr /Vvg > 20%
 12. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á d. Theo tr ng lư ng viên g ch (2 lo i) - Viên g ch: Tr ng lư ng g ch ≤ 5kG, bmax = 120÷140 (mm) - T ng kh i: Tr ng lư ng g ch = 5÷25 kG Hình ....: Kích thư c viên g ch Hình ....: Các lo i g ch nung
 13. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á 2. Cư ng c a g ch - Cư ng là tính ch t cơ h c quan tr ng c a g ch, á và ư c c trưng b ng mác hay s hi u c a nó. - Mác g ch, á bi u th cư ng c a chúng khi chúng ch u nén ho c u n -) Sơ thí nghi m -) Công th c xác nh - Cư ng m u th khi ch u nén: N Rg = F - Cư ng m u th khi ch u u n: a) Thí nghi m b) Thí nghi m u 3Pl nén g ch u n g ch Rg = 2bh 2
 14. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á - Cư ng tiêu chu n c a g ch: 5 ∑ Rgi c -) Khi ch u nén: Rg = i =1 5 5 u ∑ Rgi -) Khi ch u u n: Rg = uc i =1 5 - Gi i h n cư ng khi ch u kéo c a g ch ch vào kho ng 5 – 10% gi i h n cư ng c a g ch khi ch u nén 3. Mác g ch a) Cách xác nh - Xác nh trên cơ s cư ng trung bình và cư ng bé nh t c a các m u th khi nén và u n.
 15. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á b) Các lo i mác g ch - G ch mác th p: M4; M7; M10; M25; M35; M50. Làm l p m, l p lót ho c vách ngăn. - G ch mác trung bình: M75; M100; M125; M150; M200. Làm k t c u ch u l c bình thư ng. - G ch mác cao: M300; M400; M500; M600; M800 và M1000. Dùng trong nh ng công trình c bi t. => Trong kh i xây các công trình dân d ng thư ng dùng: M50, M70, M100, M125 và M150.
 16. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á Cư ng m u nén (kG/cm2) Cư ng m u u n (kG/cm2) Mác g ch Trung bình Bé nh t Trung bình Bé nh t 150 150 100 28 14 100 100 75 22 11 75 75 50 18 9 50 50 35 16 8 4. Quan h gi a ng su t và bi n d ng - Quan h gi a σ - ε c a g ch t sét g n như theo quy lu t ư ng th ng. - Mô un àn h i c a g ch ư c xác nh b ng thí nghi m: -) i v i g ch t sét ép d o và g ch silicát: Eg = (1÷2).105 kG/cm2 -) i v i g ch t sét ép khô: Eg = (0,2 ÷ 0,4).105 kG/cm2 - H s bi n d ng ngang c a g ch tăng theo cùng v i s tăng ng su t -) i v i g ch t nung h s ó b ng t 0,03 ÷ 0,1.
 17. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á II. V t li u á - Phân lo i á -) á n ng: Dung tr ng γ ≥ 1800kG/m3, thư ng g p là á hoa cương, á vôi sa th ch, á bazan, olômít, gabrô v.v... -) á nh : Dung tr ng γ < 1800kG/m3, thư ng g p là các lo i á b t, á tuff, á vôi v sò v.v... - Mác á -) Xác nh căn c vào gi i h n cư ng ch u nén -) á có các lo i mác 4, 10, 25 n 3000 - Yêu c u c a á khi dùng trong xây d ng -) Không b phong hóa -) Không có các v t n t n l n - Ph m vi s d ng: dùng làm móng và v t li u trang trí, p lát công trình
 18. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á III. V t li u v a 1) Tác d ng c a v a - Liên k t các viên g ch á trong kh i xây l i v i nhau t o nên m t lo i v t li u li n kh i m i - Truy n và phân ph i ng su t trong kh i xây t viên g ch á này n viên g ch á khác - L p kín khe h trong kh i xây 2) Yêu c u c a v a - V a dùng trong kh i xây g ch á c n ph i có: -) Cư ng nh t nh -) s t -) Tính b n v ng c n thi t -) Kh năng gi nư c -) Tính linh ng (Tính d o) -) B o m d xây
 19. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á Tính linh ng c a v a - Tính linh ng c a v a là kh năng r i v a thành m t l p m ng, c u và cân b ng ư c viên g ch á, m b o cho vi c truy n và phân ph i u ng su t trong kh i xây - Khi v a có tính linh ng cao s cho phép tăng hi u su t lao ng c a công nhân - Tính linh ng c a v a liên quan ch t ch t i s tc av a Kh năng gi nư c c a v a - nh hư ng n s khô c ng c a v a. - Nó ph thu c vào lo i v a (ch t k t dính, c t li u v.v... ) và r ng c a g ch á trong kh i xây
 20. Chương 1. Tính ch t cơ h c c a kh i xây g ch á § 2. V t li u dùng trong kh i xây g ch á s tc av a - Ph thu c vào thành ph n và kích thư c c t li u, lư ng nư c pha tr n v.v... - Ch n theo c u t o g ch á ( r ng, kích thư c l r ng v.v...) làm sao cho v a có th dàn u d dàng trên m t kh i xây và không tr i ra ngoài khi kh i xây b ch t t i ngay trong th i gian thi công - s t ph i n m trong gi i h n sau: -) Kh i xây b ng g ch ho c t ng kh i c: 3÷ 13cm -) Kh i xây b ng g ch ho c t ng kh i có l ng: 7÷ 8cm -) Kh i xây b ng kh i á ho c bê tông c: 4 ÷ 7cm -) Kh i xây rung: 1 ÷ 3cm - s tc c i thư ng dùng trong môi trư ng có nhi t cao và iv i lo i g ch x p và khô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản