intTypePromotion=1

Kết cấu gạch đá-Chương2: NGuyên lý tính toán kết cấu gạch đá

Chia sẻ: Phạm Quang Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
161
lượt xem
45
download

Kết cấu gạch đá-Chương2: NGuyên lý tính toán kết cấu gạch đá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu gạch đá được sử dụng từ rất lâu, nhưng suốt trong một thời gian dài nó chỉ được xây dựng theo kinh nghiệm. Đến cuối thể kỷ 19, đầu thế kỉ 20 khi vật liệu gạch đá được sử dụng nhiều, người ta mới bắt đầu nghiên cứu về sự làm việc của khối xây gạch đá và đề ra phương pháp tính toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu gạch đá-Chương2: NGuyên lý tính toán kết cấu gạch đá

  1. Chương 2. Nguyên lý tính toán K t c u g ch á
  2. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 1. Khái ni m chung - K t c u g ch á ư c s d ng t r t lâu, nhưng su t trong m t th i gian dài nó ch ư c xây d ng theo kinh nghi m. - n cu i th k 19, u th k 20 khi v t li u g ch á ư c s d ng nhi u, ngư i ta m i b t u nghiên c u v s làm vi c c a kh i xây g ch á và ra phương pháp tính toán. - Theo s phát tri n c a vi c nghiên c u cách tính toán, có 3 phương pháp tính toán k t c u g ch á: -) Phương pháp ng su t cho phép -) Phương pháp n i l c phá ho i -) Phương pháp tr ng thái gi i h n
  3. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 1. Khái ni m chung I. Phương pháp ng su t cho phép 1. N i dung c a phương pháp: σ ≤ [σ ] - Trong ó: -) σ : ng su t tính toán trong k t c u -) [σ] : ng su t cho phép c a kh i xây g ch á 2. Ưu i m: - S d ng ư c công th c, phương pháp s n có c a s c b n v t li u, cơ h c k t c u. - Tính toán ơn gi n, nhanh v i s tr giúp c a máy tính. N u n i l c bé thì sai s ch p nh n ư c. 3. Như c i m: - Không ph n ánh úng b n ch t làm vi c th c c a k t c u g ch á. - Chưa t n d ng h t kh năng làm vi c c a k t c u, gây lãng phí.
  4. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 1. Khái ni m chung II. Phương pháp n i l c phá ho i 1. N i dung c a phương pháp: N = Np / k - Trong ó: -) N : N i l c tính toán trong k t c u -) Np : N i l c gây phá ho i k t c u -) k : H s an toàn 2. Ưu i m: - N i l c phá ho i ư c xác nh khá chính xác có xét n y u t v t li u và hình dáng k t c u. - H s an toàn k ã có nh ng quy nh thích h p. - Ti t ki m v t li u. 3. Như c i m: - Ch k n ư c m t h s an toàn chung cho k t c u, chưa phân tích i u ki n nh hư ng n nó, chưa xét n y u t bi n d ng và phát tri n khe n t.
  5. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 2. Phương pháp tính toán theo TTGH I. Tr ng thái gi i h n th nh t 1. Khái ni m - Là tr ng thái mà t ó tr ik tc ub t u không ch u thêm l c ư c n a vì b t u b phá ho i hay b m t n nh. 2. i u ki n tính toán T ≤ Tgh - Trong ó: -) T : N i l c b t l i nh t trong k t c u do t i tr ng tính toán gây ra. -) Tgh: Kh năng ch u l c bé nh t c a k t c u: M, Mx, N, Q... 3. Ph m vi tính toán - Tính toán theo TTGH I cho m i lo i k t c u và trong m i giai o n: thi công, s d ng và s a ch a, ...
  6. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 2. Phương pháp tính toán theo TTGH II. Tr ng thái gi i h n th hai 1. Khái ni m - Là tr ng thái m b o i u ki n h n ch v bi n d ng, b r ng khe n t, dao ng c a k t c u. 2. i u ki n tính toán -) V bi n d ng: f ≤ fgh -) V b r ng khe n t: ∆ ≤ ∆gh - Trong ó: -) f : bi n d ng và b r ng khe n t do t i tr ng tiêu chu n gây ra. -) ∆ : B r ng khe n t do t i tr ng tiêu chu n gây ra -) fgh : Giá tr gi i h n v bi n d ng và b r ng khe n t. -) ∆gh : Giá tr gi i h n v b r ng khe n t.
  7. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 3. Cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán c a kh i xây I. Cư ng tiêu chu n c a kh i xây - Khi thí nghi m xác nh các lo i cư ng c a kh i xây ta xác nh ư c cư ng c a các m u th là R1, R2, R3 …Rn. - Cư ng tiêu chu n Rc là tr s trung bình s h c c a các m u th R1 + R2 + ... + Rn Rc = n trong ó: n – s lư ng m u th . II. Cư ng tính toán g c c a kh i xây Rc - Cư ng tính toán g c c a kh i xây ư c xác nh: Rg = k - Trong ó: k - h s an toàn xét n các y u t làm gi m cư ng kh i xây -) C u ki n ch u nén k = 2,0 -) C u ki n ch u kéo k = 2,25
  8. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 3. Cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán c a kh i xây III. Cư ng tính toán c a kh i xây - Cư ng tính toán c a kh i xây ư c xác nh: R = Rg m1m2 ...mi - Trong ó: mi - H s i u ki n làm vi c xét n nh hư ng c a các phương pháp ch t o v t li u, i u ki n thi công, tình tr ng làm vi c c a k t c u v.v... ư c xác nh như sau: -) Khi ki m tra cư ng c a các tr và m ng tư ng gi a hai ô c a có di n tích ti t di n ngang không l n hơn 0,3m2, l y m = 0,8. -) Khi tính các c u ki n ti t di n tròn không có lư i thép xây b ng g ch thư ng (không cong) l y m = 0,6. -) Khi ki m tra cư ng c a các kh i xây ch u nén c a nh ng công trình chưa xây xong (tr nh ng nhà b ng t m g ch nung), l y m = 1,25. -) Khi tính toán các kh i xây ch u nén mà t i tr ng t vào khi kh i xây ã khô c ng m t th i gian dài (quá 1 năm), l y m = 1,1.
  9. Chương 2. Nguyên lý tính toán k t c u g ch á § 3. Cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán c a kh i xây -) Khi kh i xây s d ng v a xi măng, l y m = 0,85. Chú ý: - Khi tính toán các kh i xây có t c t thép, cư ng tính toán c a c t thép ư c xác nh b ng cách l y cư ng tiêu chu n Rs chia cho h s an toàn ka và nhân v i h s i u ki n làm vi c ma c Ra Ra = ma ka - Trong ó: -) ka = 1,1 ÷1,25 i v i thép cán nóng -) ka = 1,5 ÷1,75 i v i s i thép kéo ngu i, s i thép cư ng cao -) ma - K n s khác bi t khá l n v bi n d ng c a kh i xây và c t thép khi cùng làm vi c v i nhau, l y b ng 0,5÷0,9 tuỳ thu c vào nhóm CT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản