Khảo sát tín hiệu điều chế dùng MATLAB, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
138
lượt xem
62
download

Khảo sát tín hiệu điều chế dùng MATLAB, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quá trình điều chế biên độ một sóng mang với tín hiệu nhị phân 10101101. Nếu nguồn số có M trạng thái hoặc mức, và mỗi một mức đại diện cho một chu kì T, thì dạng sóng đã điều chế tương ứng với trạng thái thứ I là Sit() đối với diều biên xung (PAM) hoặc theo kiểu khoá dịch pha biên độ (AK') sẽ là:1,0,1, 1, 0 Sit() = Dit)Aocốt (11.) Hình 1-1: Điều chế số AK' với tín hiệu nhị phân 10110 Dit() là mức thứ I của dạng sóng nhiều mức có độ rộng T. Giả sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát tín hiệu điều chế dùng MATLAB, chương 3

 1. CHÖÔNG 3 ÑIEÀU CHEÁ KHOÙA DÒCH PHA BIEÂN ÑOÄ (ASK) I. Ñieàu cheá khoùa dòch pha bieân ñoä (ask): Hình 1-1 minh hoïa quaù trình ñieàu cheá bieân ñoä moät soùng mang vôùi tín hieäu nhò phaân 10101101. Neáu nguoàn soá coù M traïng thaùi hoaëc möùc, vaø moãi moät möùc ñaïi dieän cho moät chu kì T, thì daïng soùng ñaõ ñieàu cheá töông öùng vôùi traïng thaùi thöù I laø Si(t) ñoái vôùi dieàu bieân xung (PAM) hoaëc theo kieåu khoùa dòch pha bieân ñoä (ASK) seõ laø: 1 0 1 1 0 Si(t) = Di(t)Aocosot (1.1) Hình 1-1: Ñieàu cheá soá ASK vôùi tín hieäu nhò phaân 10110 Di(t) laø möùc thöù I cuûa daïng soùng nhieàu möùc coù ñoä roäng T. Giaû söû soá möùc giôùi haïn laø 2, nhö laø tín hieäu soá nhò phaân vaø nhö vaäy taàn soá soùng mang töông quan ñeán ñoä roäng T cuûa daïng soùng vuoâng nhò phaân sau: g = 2n/T (1.2) Daãn tôùi maät ñoä phoå coâng suaát (psd) coù bieåu thöùc:  A 2  sin 2 T(f  f 0 ) sin 2 T(f  f 0 )  psd ASK    f  f 0   f  f 0    16    1.3   2Tf  f 0  2Tf  f 0    Chuù yù raèng neáu söû duïng moät boä loïc töông öùng, trong ñoù fo = 0, thì noùi chung phoå ra seõ khoâng coù baát kì moät söï suy hao naøo, seõ laø:  A 2  sin 2 T(f  f 0 )  psd ASK    f  f 0     1.4  16  2Tf  f 0    Phoå ñoái vôùi bieåu thöùc 1.3 vaø 1.4 coù hai phaàn. Phaàn thöù nhaát goàm caùc haøm delta Dirac bao haøm caùc thaønh phaàn phoå giaùn ñoaïn caùch nhau nhöõng khoaûng taàn soá 1/T. Nhöõng thaønh phaàn taàn soá giaùn ñoaïn naøy bieán maát neáu nhö chuoãi nhò phaân coù giaù trò trung bình baèng khoâng, hoaëc moät tín hieäu M möùc khi moãi möùc M haàu nhö baèng nhau. Ñieàu ñoù cho pheùp tín hieäu phoå cuûa tín hieäu ñieàu cheá soá ñöôïc choïn trong khi thieát keá heä thoáng baèng caùch choïn thích hôïp chuoãi tín hieäu ñöôïc truyeàn ñi. Phaàn thöù hai laø phoå lieân tuïc maø daïng cuûa noù chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính phoå cuûa xung tín hieäu. Ñoái vôùi tröôøng hôïp ñôn giaûn digit nhò phaân ñöôïc bieåu thò trong P(t)-
 2. phöông trình 1.3, xung cuûa thaønh phaàn phoå giaùn ñoaïn chæ toàn taïi ôû taàn soá soùng mang do caùc ñieåm khoâng cuûa phoå caùch nhau nhöõng khoaûng taàn soá 1/T. Phoå veõ treân hình 1-2 chöùa 95% coâng suaát cuûa noù trong ñoä roäng baêng 3/T hoaëc 3X (toác ñoä bit). Ñoä roäng baêng coù theå giaûm baèng caùch duøng xung cosin taêng. Keát quaû laø caùc ñieåm khoâng cuûa phoå xuaát hieän ôû nhöõng khoaûng fo  n/T, ôû ñaây n = 1, 2, … Do ñoù taát caû caùc thaønh phaàn phoå giaùn ñoaïn bò bieán maát, tröø khi f = fo vaø f = fo 1/T. Phoå cuûa xung cosin taêng coù buùp chính roäng hôn laøm cho ñoä roäng baêng ASK baèng xaáp xæ 2/T. Vieäc thu tín hieäu ASK ñaõ phaùt ñi coù theå ñaït ñöôïc baèng hai caùch. Caùch thöù nhaát laø daûi ñieàu cheá keát hôïp duøng caùc maïch phöùc hôïp ñeå duy trì keát hôïp pha giöõa soùng mang phaùt vaø soùng mang noäi. Caùch thöù hai laø quaù trình daûi ñieàu cheá hình bao khoâng keát hôïp. Trong khi baøn veà nhöõng phöông phaùp naøy, xaùc suaát loãi seõ neâu cho trong töøng tröôøng hôïp. II. Ask keát hôïp: Vôùi taùch soùng keát hôïp, maùy thu ñöôïc ñoàng boä vôùi maùy phaùt. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ñoä treã phaûi ñöôïc maùy thu nhaän bieát. Söï ñoàng boä laáy töø thôøi gian ño ñöôïc thieát laäp trong tín hieäu thu vaø thöôøng chính xaùc ñeán  5% cuûa chu kì bit T. Theâm vaøo thôøi gian treã , pha soùng mang  = ot cuõng phaûi ñöôïc xeùt ñeán khi xöû lí tín hieäu thu. Vì ñoä treã  bieán thieân theo taàn soá soùng mang cuûa maùy phaùt, öôùc tính 5% T vaø nhöõng bieán ñoåi trong thôøi gian truyeàn soùng ñoái vôùi soùng mang ñeán maùy thu laø giaù trò khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc ñoái vôùi baát kì tröôøng hôïp nhaát ñònh naøo. Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng taùch soùng keát hôïp thöïc teá, pha soùng mang moät löôïng öôùc tính ôû nhöõng nôi caùc daïng song tín hieäu M khaû naêng coù theå phaùt ñi, thì boä daûi ñieàu cheá phaûi quyeát ñònh xem khaû naêng naøo thöïc teá ñöôïc phaùt ñi. Vì taïp aâm coäng vaøo vôùi tín hieäu, neân coù xaùc suaát voâ ñònh, coù theå traïng thaùi tín hieäu thöù i bò nhaàm sang caùc traïng thaùi beân caïnh gaàn nhaát. Xaùc suaát cuûa loãi ñöôïc xaùc ñònh laø cöïc tieåu neáu nhö boä daûi ñieàu cheá löïa choïn tín hieäu thu ñöôïc coù xaùc suaát lôùn nhaát cuûa tín hieäu Si vaø xöû lí nhö laø tín hieäu ñaõ ñöôïc phaùt ñi. Chieán löôïc quyeát ñònh naøy goïi laø “tieâu chuaån cöïc ñaïi hoùa haäu xaùc suaát” (MAP) vaø ñaõ chöùng toû laø toái öu ñoái vôùi taïp aâm Gaussian” trung bình – khoâng” vaø caùc traïng thaùi coù khaû naêng nhö nhau. Coù hai loaïi daûi ñieàu cheá toái öu. sign Choïn Tích phaân bieân Abs ñoä f1 sign C1 tuyeät Tích phaân ñoái 1 Abs cöïc
 3.  Ma S(t) traän Quyeát ñònh  quyeát ñònh  b) Loaïi thöù nhaát laø loaïi töông quan – cheùo vaø loaïi thöù hai laø loaïi loïc phoái Hình 1.3 caùc boä ñieàu cheá toái öu. a) töông quan cheùo, b) loïc phoái hôïp hôïp. Hình 1-3 minh hoïa loaïi ñieàu cheá naøy. Vôùi moät tín hieäu ASK nhò phaân, maùy thu treân hình 1-4 coù theå duøng ñeå taùch soùng keát hôïp. Maïch thích hôïp laø boä daûi ñieàu cheá loïc – coù tín hieäu ñaàu vaøo thu ñöôïc Si(t) cuøng vôùi taïp aâm traéng n(t) ñaõ theâm vaøo trong quaù trình truyeàn daãn. Maùy thu sau khi loïc boû taïp aâm vaø haïn cheá giöõ laïi tín hieäu theo ñoä roäng tín hieäu baêng yeâu caàu (2/T ñeán 3/T), sau ñoù nhaân vôùi tín hieäu noäi Accosot. Boä dao ñoäng noäi coù theå ñöôïc bieåu thò baèng hieäu soá cuûa traïng thaùi daïng soùng tín hieäu S1(t) –S0(t) ñöôïc ñoàng boä moät caùch can than vôùi taàn soá vaø pha cuûa soùng mang thu ñöôïc. Tín hieäu San phaåm naøy sau ñoù ñöôïc toå hôïp nhôø maïch “toå hôïp vaø gom laïi”. Söû duïng maïch naøy vì moät boä tích phaân hoaøn haûo khoù coù theå xaûy ra ñöôïc. Ñaàu ra cuûa maïch toå hôïp ñöôïc so vôùi ngöôõng ñaët ôû giöõa trò soá u1 vaøo u0, laø nhöõng möùc ñi vaøo maïch quyeát ñònh vôùi ñaàu vaøo “1” hoaëc “0”. Ñoái vôùi tröôøng hôïp khi S1(t) thu ñöôïc khoâng coù taïp aâm, boä toå hôïp tính toaùn vaø ñöa qua boä taùch soùng quyeát ñònh. n(t) + +  R S(t) S(t) – S0(t) = ACcos0t Hình 1-4: Boä daûi ñieàu cheá keát hôïp nhò phaân ASK
 4. Trò soá cuûa u1: T T u1   s 1 ( t ) dt   s 0 ( t ) s 1 ( t ) dt 2 1 . 5 a  Vaø khi S0(t) ñaõ thu ñöôïc: 0 0 T T Neáu u1 > u0 u 0c   s 0c( vaøs 1 lôùn dt  möùc0 ngöôõdtg thì boä taùch soùn. 5 seõxaùc töù laø möù t ) o ( t ) hôn  s ( t ) n 1 g b 2 0 0 ñònh laø s1(t) laø tín hieäu ñöôïc phaùt ñi. Töông töï neáu möùc vaøo nhoû hôn möùc ngöôõng, quyeát ñònh So(t) ñöôïc phaùt ñi. Hai daïng soùng tín hieäu nhò phaân ASK coù theå ñöôïc bieåu thò: S1(t) = A1cos0t (1.6) So(t) = A0cos0t Phaân bieät nhöõng soùng naøy ôû ñaàu ra cuûa boä tích phaân, xaùc ñònh ñoä cheânh leäch  veà möùc cuõng nhö xaùc ñònh ñoä cheânh leäch caùc möùc löôïng töû. Nhö vaäy: T 2   u u 1 2  1 0  s ( t ) s ( t ) dt 1 . 7  Trò soá u1vöôït quaù ngöôõng /2 vaø uo naèm döôùi ngöôõng /2.Thay bieåu 0 thöùc 1.6 vaøo bieåu thöùc 1.7 coù theå tìm ñöôïc trò soá  ñoái bôûi tín hieäu ASK:  = (A1 – Ao)2 cos2ot = (A1 – Ao)2.(T/2) = Ac2.T/2 trong tröôøng hôïp khoâng coù toån hao bieân ñoä (1.8) Nhö vaäy vieäc ñaët ngöôõng taùch soùng toái öu laø: 2 A CT (Ngöôõng)opt = (u1 + u0) / 2 = =/2 (1.9) 4 Vì tín hieäu s1(t) coù ôû ñaàu vaøo maùy thu trung bình, coâng suaát tín hieäu thu trung bình: Sav = Ac2/4 (1.10)  xaùc suaát loãi Pe: Khi taïp aâm gaussian cuûa phöông sai 2 ñöôïc ñöa vaøo maïch quyeát ñònh , moät möùc sai coù theå ñöôïc taùch ra .phöông trình 1.* cho ta xaùc suaát nhö sau: 0 1 Pe  P(1).P   P(0).P  (1.11) 1 0     Neân: Pe  P(1).P n     P(0).P n   1.12  2  2 Trong ñoù n laø coâng suaát taïp aâm.
 5. Giaû söû caùc digit coù xaùc suaát nhö nhau ta coù phöông trình: Trong ñoù 2 laø phöông sai cuûa phaân boá coâng suaát taïp aâm. Ñieàu naøy phaûi lieân heä ñeán ngöôõng taùch soùng toái öu ñeå bieåu thò xaùc suaát loãi döôùi daïng tæ soá cuûa soùng mang vaøo chöa ñieàu cheá treân taïp aâm C/N. Coâng suaát taïp aâm coù maët ôû ñaàu vaøo cuûa maùy thu caøng bieåu thò thích hôïp hôn nhö coâng suaát treân taàn soá ñôn vò seõ ñaûm baûo duø cho coù boä loïc toàn taïi maät ñoä phoå taïp aâm ñi qua chuùng cuõng khoâng taùc duïng. Taïp aâm ñöôïc xem nhö nhau trong toaøn daûi phoå, maät ñoä phoå song bieân laø giaù trò khoâng ñoåi trong toaøn baêng nhö vaäy coâng suaát taïp aâm ñi qua boä loïc lyù töôûng vôùi taêng ích baèng 1vaø ñoä roäng song bieân laø 2B=W. ñieàu naøy cuõng töông ñöông vôùi ñoä roäng baêng ñôn bieân B ñöôïc nhaân leân vôùi maät ñoä phoå taïp aâm Ñeå thöïc hieän so saùnh vôùi caùc ñieàu cheá khaùc coâng suaát naøy ñöôïc nhaân ñoâi vôùi caùc ñöôøng cong hình 1.5 vaø phöông trình 1.17a Taïp aâm ñi vaøo maïch quyeát ñònh nhö trong hình 6.4, laáy töø: T n 0 ( t )   n ( t )[ s 1 ( t )  s 0 ( t ) ] dt 1 . 14  vì taïp aâm naøy coù bình 0quaân khoâng, neân phöông sai ñöôïc laáy ra töø: T N 0 ( t )  E [ n 0 ( t )]   2  (1 / 2 )(  / 2 )  [ s 1 ( t )  s 0 ( t )] 2 dt  (  / 4 )  2 0
 6. 2 10-2 Tín hieäu vuoâng 3 2 -3 2  (/ 4) (1.14) 10 4 3 2 10-4 4 3 2 -5 10 Xaùc suaát loãi kyù hieäu 4 3 2 10-6 5 4 3 2 10-7 6 5 4 3 2 10-8 6 5 4 3 2 10-9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hình 1-5: Ñöôøng bieåu dieãn Pe cuûa caùc sô ñoà ñieàu cheá khaùc nhau
 7. Nhö vaäy: Töø (1.12) vaø (1.14) ta coù : Pe=1/2erfc[(/2)1/2 (1.15) Giaû söû coâng suaát soùng mang chöa ñieàu cheá laø Ac2/2 vaø nhö phaân tích ngaén goïn ôû treân, suy ra laø taïp aâm gaussian coäng theâm vaøo tín hieäu ñaõ ñieàu cheá seõ naèm trong moät ñoä roäng baêng baèng ñoä roäng baêng Nyquist song bieân, laø: C  W   .  N  rb  2 rb 2   1.16  W  Töø ñoù vieäc bieåu dieãn xaùc suaát loãi cuûa moät tín hieäu ASK nhaèm muïc ñích so saùnh:  1 1 PeASK nhò phaân 1 1  W  2  C  2  (1.17a)       .erfc   2 2 r N    b     Phöông trình naøy ñöôïc veõ treân hình 1.5, ñoái vôùi ñoä roäng baêng taïp aâm w, toác ñoä bit rb xaùc suaát thöïc khi duøng nöõa coâng suaát soùng mang cho trong phöông trình 1.10 laø:  1 1 1 1  W 2  C 2  PeASK nhò phaân  .erfc    (1.17b) 2  2  r   2N      b     III. ASK KHOÂNG KEÁT HÔÏP: Xeùt sô ñoà khoái cuûa moät boä ñieàu cheá khoâng keát hôïp ASK ôû hình 1.6 heä thoáng taùch soùng goàm moät boä loïc baêng thoâng phoái hôïp vôùi daïng soùng vaøo nhò phaân ASK nhö treân hình 1-1 theo sau laø moät boä taùch soùng hình bao vaø moät boä taùch ngöôõng (chuyeån ñoåi A/D)..giaû söû boä loïc baêng baèng 2 laàn toác ñoä bit ,laø 2/T, vaø taàn soá trung taâm laø 0 thì daïng soùng nhò phaân vaøo ASK khoâng bò meùo quaù möùc coâng suaát taïp aâm ôû ñaàu ra cuûa boä loïc laø: n(t)=2=B =2/T (1.18) tính xaùc suaát loãi goàm 2pdfs. Khi moät zero ASK ñöôïc phaùt ñi, hình bao seõ ñaït ñöôïc ôû ñaàu ra cuûa boä taùch soùng hình bao coù pdf (f0) Rayleigh cho trong phöông trình laø: f0=(x/2)exp(-x2/22), x>0 ( 1.19) pdf thöù hai laø Rice pdf(f1) khi coù moät nhò phaân 1 ASK ñöôïc phaùt ñi, vaø ñöôïc bieåu thò: f1=(x/2)I0(xAc/2)exp[-(x2+Ac2)], x>0 (1.20)
 8. trong ñoù Io=Io(u) laø haøm bessel caûi eán cuûa loaïi thöù nhaát vaø caáp zero xaùc ñònh: 2 I 0 ( u )  1 / 2   exp[ u cos( v )] du 1  21  0 n(t) S(t) Taùch ra  Taùch soùng Taùch soùng hình bao Hình 1-7 minh hoïañoà khoái cuûpdf vaø itrò soácheáa x ng keára taïp aâm thaáp Hình 1-6: sô hai loaïi a boä daû ñieàu cuû khoâsinh t hôïp ASK nhaát ôû ñaàu ra taùch soùng hình bao vaø do ñoù xaùc suaát thaáp nhaát cuûa loãi xaùc suaát cöïc tieåu cuûa loãi xuaát hieän khi : Xmin=(Ac/2)[1+82/Ac2]1/2 (1.22) Xaùc suaát loãi cho trong bieåu thöùc : Pe(ASK khoâng keát hôïp) >(1/2)[1+(1/Ac)(2/)1/2]exp(-Ac2/82) >(1/2) exp(-Ac2/82) neáu Ac>> (taïp aâm song bieân) Cuõng coù theå tìm ñöôïc giôùi haïn ñöôøng bieân thaáp hôn, vaø do ñoù Pe ñoái vôùi tröôøng hôïp taïp aâm song bieân cho trong bieåu thöùc  1  W  C  1  1  C  exp       Pe    exp     1.23  4  rb  N  2  4  N  neáu Ac>> Bieåu thöùc 1-23 ñöôïc bieåu dieãn trong hình 1.5 ñoái vôùi ñoä roäng baêng taïp aâm daûi ñieàu cheá w baèng toác ñoä bit rb. VÌ soùng mang môû vaø ñoùng theo daïng soùng nhò phaân, neân loaïi ñieàu cheá naøy ñöôïc hieåu laø khoùa taéc – môû (OOK), hoaëc soùng , mang ñöôïc môû, hoaëc ñoùng hoaøn toaøn. Nhö ñaõ moâ taû trong muïc 1.3, neáu tín hieäu nhò phaân hai cöïc sinh ra moät söï ñaûo veà bieân ñoä soùng mang sao cho nhò phaân 1 taïo ra ñöôïc moät soùng mang vôùi bieân ñoä + Ac vaø nhò phaân khoâng taïo moät soùng mang vôùi bieân ñoä – Ac. Keát quaû seõ coù moät loaïi ñieàu cheá khaùc quan troïng nhö ñaõ bieát laø khoùa dòch pha (PSK). (Ñöôïc moâ phoûng ôû trang moâ phoûng – ASK) Rayleigh Rice Xmin X 0 AC AC
 9. Ta coù theå thaáy treân hình 1-5 laø phöông phaùp taùch soùng ASK keát hôïp vaø khoâng keát hôïp taïo ra moät keát quaû nhö nhau söï khaùc nhau veà hai trò soá C/N nhoû hôn 1,5 dB khi Pe gaàn baèng 10-3. Vaø seõ caûi thieän 0,5 dB ôû nhöõng giaù trò nhoû nhaát cuûa Pe. Phöông phaùp taùch soùng khoâng keát hôïp hay taùch soùng hình bao yeâu caàu moät tyû soá C/N cao hôn ñoái vôùi cuøng tyû leä loãi bit nhö loaïi ASK keát hôïp, khoâng phaûi laø phöông phaùp ñieàu cheá duøng roäng raõi, vì nhö phöông trình 1-10 chæ ra coâng suaát trung bình cuûa tín hieäu ñieàu cheá bò giaûm. Khi ASK keát hôïp so saùnh vôùi khoùa dòch pha vaø taàn soá vaán ñeà trôû neân roõ raøng hôn vì nhöõng kyõ thuaät ñieàu cheá naøy söû duïng hoaøn toaøn ñaày ñuû soùng mang. Xeùt theâm veà coâng suaát xaùc suaát loãi keùm hôn khoaûng 3 caáp so vôùi moät heä thoáng baêng goác ñöôïc thieát keá caån thaän. Söï loïc khoâng hoaøn haûo, Ñoàng boä keùm vaø nhöõng chi phí coäng theâm, nhöõng khoù khaên keát hôïp cuøng vôùi vieäc taïo neân boä loïc baêng thoâng phoái hôïp, taát caû nhöõng caùi ñoù daãn ñeán saûn phaûm ra khoâng toát khi so saùnh vôùi nhöõng heä thoáng ñieàu cheá khaùc. IV. ASK M traïng thaùi (M – ary): Vì nhöõng lyù do noùi treân, caùc heä thoáng ASK M traïng thaùi ñieàu khoâng thoâng duïng vaø ít khi tìm thaáy trong danh muïc cuûa caùc haõng cheá taïo. Xaùc suaát loãi P cuûa caùc heä naøy döïa treân caùc loãi kyù hieäu vaø khoâng phaûi loãi bit. Vì moãi kyù hieäu goàm coù Pe log2M bit, tyû soá loãi bit naèm giöõa vaø Pe, moái töông quan tuøy thuoäc vaøo loaïi log 2 M maõ ñaõ söû duïng. Cuõng vaäy, do toác ñoä bit cao hôn nhöõng heä thoáng M traïng thaùi, ñeå nhaèm muïc ñích so saùnh, ñoä roäng baêng phaûi haï tyû leä xuoáng, vaø caû tyû soá soùng mang treân taïp aâm vaø Pe cuõng ñieàu haï tyû leä xuoáng vôùi cuøng moät löôïng. - Ñoái vôùi tröôøng hôïp “keát hôïp”: 1  M  1 3 1 1 W C 2 Pe ASKkeáthôïp  .erfc . . . .  1.24  M   4 M  1 2M  1 rS N  Trong ñoù M laø heä soá meùo cuûa bieân ñoä soùng mang maø tín hieäu soá ñaõ maõ vaøo ñoù. Vôùi tín hieäu nhò phaân M = 2 vaø phöông trình (1.24) ruùt ngaén laïi nhö (1.17a). C Trong (1.24) laø tyû soá giöõa soùng mang chöa ñieàu cheá vôùi taïp aâm coù ñoä roäng N baêng Nyquyts song bieân vaø khoâng phaûi laø moät trò soá logarit. Neáu cho theo trò soá logarit caàn phaûi söû duïng bieåu thöùc: C  C dB   anti log .  ñeå chuyeån thaønh moät tyû soá. N  N 10 
 10. Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, trong hình 1.5, coâng suaát taïp aâm song bieân ñöôïc söû duïng vì kì voïng raèng soùng mang seõ naèm ôû giöõa baêng cuûa boä loïc thoâng baêng thu, vaø coù ñoä roäng baêng baèng hai laàn baêng tín hieäu tin töùc, ñoù laø: rs W  rs  log 2 M - Ñoái vôùi tröôøng hôïp khoâng keát hôïp: 1  2     3  exp  1  P  4    W  C   e ASK khoâng keát hôïp  M  1     r  N     s    1  2   1   3  1  Pe ASK khoâng keát hôïp >  M  exp  4       W  C    M  1     r  N    s     Vôùi Ac >> (1.25) Trôû laïi vôùi tröôøng hôïp nhò phaân ôû ñoù M = 2, phöông trình 1.25 ruùt ngaén nhö ôû phöông trình 1.23. V. Ví duï minh hoïa 1.Cho moät chuoãi bit nhò phaân vôùi 5 bit ñaàu tieân b = [ 10010 ]. Döõ lieäu bit nhò phaân coù toác ñoä bit baèng 1Kbps vaø bieân ñoä ñænh - ñænh cuûa daïng soùng ñieàu cheá laø 1V. a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK vôùi 500 maãu ñaàu tieân ñaïi dieän cho chuoãi nhò phaân b vôùi taàn soá soùng mang laø 8Khz. Bieát tín hieäu phaùt sinh töø chuoãi nhò phaân b laø: Unipolar_nrz b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu ñieàu cheá ,bieát phaïm vi taàn soá ñieàu cheá laø[ 0,20Khz]. Giaûi:
 11. a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK: start b=[1 0 0 1 0 binary(5)]; x=wave_gen(b,'unipolar_nrz'); xa=mixer(x,osc(8000)); t=[1:500]; subplot(211),waveplot(x(t)) subplot(212),waveplot(xa(t)) b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu start b=[1 0 0 1 0 binary(5)]; x=wave_gen(b,'unipolar_nrz'); xa=mixer(x,osc(8000)); f=[0,20000]; subplot(211),psd(x,f) subplot(212),psd(xa,f) 0 PSD Function 10 -5 10 -10 10 0 5 10 15 20 25 2. Cho moät chuoãi bit nhò phaân vôùi 5 bit ñaàu tieân b = [ 11010 ]. Döõ lieäu bit nhò phaân coù toác ñoä bit baèng 1Kbps vaø bieân ñoä ñænh - ñænh cuûa daïng soùng ñieàu cheá laø 1V.
 12. a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK vôùi 300 maãu ñaàu tieân ñaïi dieän cho chuoãi nhò phaân b vôùi taàn soá soùng mang laø 5Khz. Bieát tín hieäu phaùt sinh töø chuoãi nhò phaân b laø: Manchester. b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu ñieàu cheá ,bieát phaïm vi taàn soá ñieàu cheá laø[ 0, 10Khz]. Giaûi: a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK: start b=[1 1 0 1 0 binary(5)]; x=wave_gen(b,'manchester'); xa=mixer(x,osc(5000)); t=[1:300]; subplot(211),waveplot(x(t)) subplot(212),waveplot(xa(t))
 13. b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu b=[1 1 0 1 0 binary(5)]; x=wave_gen(b,'manchester'); xa=mixer(x,osc(5000)); f=[0,10000]; subplot(211),psd(x,f) subplot(212),psd(xa,f) 0 10 -5 10 -10 10 0 2 4 6 8 10 3. Cho moät chuoãi bit nhò phaân vôùi 5 bit ñaàu tieân b = [ 10111]. Döõ lieäu bit nhò phaân coù toác ñoä bit baèng 1Kbps vaø bieân ñoä ñænh - ñænh cuûa daïng soùng ñieàu cheá laø 1V. a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK vôùi 200 maãu ñaàu tieân ñaïi dieän cho chuoãi nhò phaân b vôùi taàn soá soùng mang laø 7Khz. Bieát tín hieäu phaùt sinh töø chuoãi nhò phaân b laø: Manchester. b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu ñieàu cheá ,bieát phaïm vi taàn soá ñieàu cheá laø[ 0, 10Khz]. Giaûi: a. Moâ phoûng daïng tín hieäu ASK: start b=[1 0 1 1 1 binary(5)]; x=wave_gen(b,'duobinary');
 14. xa=mixer(x,osc(7000)); t=[1:200]; subplot(211),waveplot(x(t)) subplot(212),waveplot(xa(t)) -2 0 5 10 15 20 -4 x 10 b. Moâ phoûng maät ñoä phoå coâng suaát cuûa tín hieäu start b=[1 0 1 1 1 binary(5)]; x=wave_gen(b,'duobinary'); xa=mixer(x,osc(7000)); f=[0,15000]; subplot(211),psd(x,f) subplot(212),psd(xa,f) 0 2 4 6 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản