Khác biệt giữa Windows 32bit và 64bit?

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
22
download

Khác biệt giữa Windows 32bit và 64bit?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để máy tính có thể làm việc tốt với RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) thì người dùng Windows sẽ cần phụ thuộc vào 2 phiên bản 32-bit hoặc 64-bit. Hiểu theo cách đơn giản, 64-bit có khả năng xử lý RAM và ứng dụng tốt hơn so với 32 bit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khác biệt giữa Windows 32bit và 64bit?

  1. Khác bi t gi a Windows 32bit và 64bit? ð máy tính có th làm vi c t t v i RAM (b nh truy c p ng u nhiên) thì ngư i dùng Windows s c n ph thu c vào 2 phiên b n 32-bit ho c 64-bit. Hi u theo cách ñơn gi n, 64- bit có kh năng x lý RAM và ng d ng t t hơn so v i 32 bit. C th , 64 bit có th làm vi c v i b nh RAM có dung lư ng trên 3,2GB (cũng có th th p hơn) ñ n 128GB, trong khi phiên b n 32-bit ch có th nh n ñư c b nh RAM t i ña là 3,2GB mà thôi. Vì v y, n u b n cài ñ t Windows phiên b n 32-bit trên m t h th ng máy tính s d ng trên 3,2GB RAM thì coi như s dung lư ng th a s ch ng còn ý nghĩa gì c . Kh năng x lý b nh l n làm cho phiên b n 64-bit hi u qu hơn trong vi c th c hi n các quy trình công vi c mà b n giao phó. Phiên b n 64-bit s giúp làm tăng hi u su t t ng th trên PC c a b n, vì v y nó m nh hơn so v i 32-bit. Bây gi chúng ta hãy tìm hi u m t s ñi m khác nhau liên quan ñ n 2 công ngh này cũng như vi c ch n l a phiên b n phù h p v i máy tính c a b n. Cách ki m tra phiên b n trong c a Windows Vista/7 S dĩ chúng ta làm ñi u này b i Windows Vista/7 là 2 h ñi u hành có 2 phiên b n 32-bit và 64- bit và ñư c ngư i dùng s d ng ñ n b n 64-bit, cách th c ki m tra cũng hoàn toàn tương ñương nhau - ð u tiên, b n nh p chu t vào menu Start, nh p chu t ph i vào Computer và ch n Properties
  2. - Dư i m c System, b n xem thông tin phiên b n Windows s d ng hi n th c nh dòng thông báo System type, ch ng h n dư i hình là phiên b n Windows Vista 32-bit. Ki m tra kh năng ch y Windows 64-bit c a h th ng N u như khi mua b n không bi t thông tin chính xác v phiên b n CPU b n s d ng có h tr công ngh 64-bit hay không thì b n có th th c hi n các bư c dư i ñây ñ xem thông tin v kh năng h tr c a CPU ñó.
  3. - Truy c p vào menu Start và gõ vào ô tìm ki m c a h ñi u hành này n i dung “Performance information and tool” b n s thu ñư c k t qu hi n th ngay dư i m c Properties và b m vào liên k t ch n View and print details phía dư i các thông tin ph n m m ñưa ra. - Bây gi , b n s th y m t thông tin chi ti t v h th ng máy tính c a b n hi n ra. B n hãy chú ý ñ n ch m c 64-bit capable tr ng thái Yes hay No trong m c System di n t tr ng thái tương thích h th ng 64-bit c a CPU b n ñang s d ng. Lưu ý: B n không th ti n hành nâng c p t phiên b n h ñi u hành Windows 32-bit lên phiên b n 64-bit và ngư c l i. N u mu n cài ñ t b n 64-bit, b n ph i cài ñ t l i h th ng t ñ u và c n ph i ti n hành sao lưu d li u trư c khi cài ñ t.
  4. Ưu và như c c a h th ng 64 bit - Nói v tính ưu ñi m chính c a h th ng 64-bit, ngư i dùng có th truy c p và qu n lý b nh c a h th ng ñư c t t hơn. Cùng v i ñó là tính năng b o m t ñư c nâng cao nh vào nh ng tính năng như Kernel Patch Protection h tr b o v ph n c ng và th c hi n sao lưu d li u, lo i b các trình ñi u khi n c a h th ng 16-bit có s n. Ngoài ra, hi u su t c nh ng chương trình ñ c bi t trên h ñi u hành 64 bit là r t t t. - Tuy nhiên, phiên b n 64-bit cũng không thi u ph n dính vào nh ng như c ñi m. C th là, các trình ñi u khi n c a 32-bit không th ho t ñ ng trên h th ng 64-bit nên b n không hy v ng s d ng ñư c nh ng phiên b n cũ, h u h t các ph n c ng hi n nay không có kh năng ho t ñ ng t t trên h th ng 64-bit, các trình ñi u khi n ph i ñư c ñăng ký b i các nhà phát tri n ng d ng. Làm th nào ñ ch n ñúng phiên b n Windows? ð i v i b n 64-bit - Ch n ñúng phiên b n c a Windows ph thu c vào nh ng yêu c u và ưu tiên c a b n dành cho nó. N u b n mu n t n d ng m t h th ng có b nh l n (hơn 3,2GB) thì b n có th ch n phiên b n 64-bit. Nhưng hãy ki m tra cho các công c cũng như các chương trình b n ñang ch y có th ho t ñ ng trên n n t ng 64-bit hay không trư c khi quy t ñ nh ti n hành chuy n ñ i. - H u h t các ph n m m và ph n c ng m i ñ u ñư c h tr n n t ng 64-bit, ki m tra kh năng tương thích c a ph n m m và các thi t b t i ñây ð i v i b n 32-bit - Phiên b n 32-bit r hơn so v i các phiên b n 64-bit
  5. - N u b n ñang s d ng các ph n m m và ph n c ng cũ thì nên ch n phiên b n 32-bit vì nó h tr t t c các chương trình và các thi t b ñó. Lưu ý: H u h t các chương trình ñư c thi t k cho phiên b n 32-bit có th h tr phiên b n 64- bit tr m t s chương trình phòng ch ng virus. Nhưng n u m t chương trình ñư c thi t k dành cho phiên b n 64-bit thì nó s không làm vi c trên phiên b n 32-bit. Do ñó, b n nên l a ch n chính xác trư c khi quy t ñ nh mua phiên b n Windows mà mình s d ki n s d ng
Đồng bộ tài khoản