Khắc phục nhiễu hậu cảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
24
download

Khắc phục nhiễu hậu cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hậu cảnh một mặt có thể tôn đối tượng, làm cho chúng trở nên nổi bật, nhưng mặt khác cũng có thể gây nhiễu và làm chìm đi. Một số vấn đề về hậu cảnh mà người chụp hay mắc phải nhất là đối tượng trọng tâm bị nhiễu. Đây là vấn đề rất hay xảy ra, nhất là những cảnh chụp đời thường. Đôi khi đúng lúc bạn bấm máy thì lại có một cái đầu hay khuôn mặt của ai đó thò vào. Kết quả là bức ảnh người hay vật mà bạn định lấy làm trọng tâm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khắc phục nhiễu hậu cảnh

  1. Kh c ph c nhi u h u c nh • - H u c nh m t m t có th tôn i tư ng, làm cho chúng tr nên n i b t, nhưng m t khác cũng có th gây nhi u và làm chìm i. • M ts v n v h u c nh mà ngư i ch p hay m c ph i nh t là i tư ng tr ng tâm b nhi u. ây là v n r t hay x y ra, nh t là nh ng c nh ch p i thư ng. ôi khi úng lúc b n b m máy thì l i có m t cái u hay khuôn m t c a ai ó thò vào. K t qu là b c nh ngư i hay v t mà b n nh l y làm tr ng tâm l i b sao lãng b i nh ng thành ph n không m i này. Ngoài ra, khi ch p nh, ngư i ch p không ý nh ng c nh v t hay các i tư ng khác trong h u c nh. Vì th , khi xem l i m i th y trên u ngư i ó có cái cây hay c t i n m c ra, hay nóc nhà ho c dây i n chăng ngang qua gi a u. Ngoài ra, i tư ng c a ngư i ch p có tr ng tâm là các ư ng, nhưng ph n h u c nh cũng xu t hi n nh ng ư ng, v ch th m chí còn m hơn, i ch i v i ý tư ng các ư ng, v ch c a i tư ng chính. • Trang Digital Photography School ã gi i thi u 9 m o nh kh c ph c l i h u c nh.
  2. Thay i góc ch p 1. Ki m tra l i h u c nh trư c khi b m máy. Nghe thì ch ng có gì c bi t, nhưng v n tư ng ch ng ơn gi n này ai cũng m c ph i. Vì th , t t nh t trư c khi chu n b ch p nh, b n hãy b ra chút th i gian nhìn ng m m t lư t khung c nh n n phía sau xem có v n gì v màu s c, ư ng nét hay v t th có th làm sao lãng s chú ý vào i tư ng chính hay không. 2. Di chuy n i tư ng c n ch p. Th c ra ây cũng ch là m t m o h t s c ơn gi n, nhưng không ph i ai cũng nh . N u ch p chân dung, b n hãy yêu c u m u di chuy n sang trái hay ph i m t chút. ôi khi ch d ch m t chút thôi thì b n ã có th y ư c v t th hay i tư ng không c n thi t ra kh i h u c nh c a mình. 3. Thay i góc ch p. N u nhi u v t th gây nhi u h u c nh mà l i không th di chuy n ư c i tư ng ch p, hãy nghĩ n vi c t mình di chuy n sang m t góc
  3. khác. Có th b n t di chuy n sang trái hay ph i, ho c h t lên l y b u tr i làm c nh n n hay t trên ch p xu ng l y t làm c nh n n. T t c u có th giúp lo i b i tư ng gây nhi u ra kh i khung hình. 4. S d ng m làm m h u c nh. M t trong nh ng phương pháp h u hi u nh t lo i b nhi u ra kh i h u c nh là s d ng chính ng kính làm m toàn b h u c nh. Hãy m ng kính l n (s f càng nh ) xu ng t i f/4 ho c f/2,8, b n s làm cho i tư ng tr nên n i b t hơn trên m t phông n n h u c nh m o toàn b . 5. S d ng tiêu c làm m h u c nh. M t cách th c khác làm là s d ng ng kính có tiêu c dài ( ng tele). ng tiêu c dài có xu hư ng rút sâu trư ng nh ng n l i. M c dù hi u ng c a ng tele nhi u khi không l n có th nh n ra và còn r t nhi u tranh cãi xung quang hi u ng này, nhưng m t th c t là, do tiêu c dài hơn nên i tư ng s " y" trong khung hình hơn. Vì th , khi k t h p v i m l n, h u c nh s m hơn và i tư ng s n i b t.
  4. T t o h u c nh c a riêng mình 6. t ngư i ho c v t c n ch p trư c m t h u c nh không gian m . t i tư ng trư c m t h u c nh không gian m v i các v t th c nh n n xa xôi s càng khi n cho chúng tr nên m o. Th tư ng tư ng, ch p i tư ng v i h u c nh là m t b c tư ng g ch so v i h u c nh là m t cánh ng xa xăm, b n s th y ngay hi u ng m h u c nh trên n n nào hi u qu hơn. 7. i tư ng " y" khuôn hình. M t trong nh ng cách không kém ph n h u hi u lo i b nhi u h u c nh là căn khung co g n l i i tư ng (b ng zoom ho c b ng cách di chuy n) sao cho i tư ng chính s bao trùm ph n l n khuôn hình. Cách th c này v a lo i b ư c nhi u h u hi u, v a có th t o thêm ư c m t s hi u ng n tư ng không ng khác.
  5. 8. Hãy t t o h u c nh c a riêng mình. ôi khi b n s g p trư ng h p không th ki m ư c h u c nh phù h pv iý riêng. Lúc ó, hãy nghĩ t i vi c chu n b h u c nh c a riêng mình. H u c nh có th ch là nh ng t m v i m t màu ơn nh t hay nh ng t m bìa màu g n nh , b n có th mang theo balô và g n lên tư ng i màu khi c n thi t. N u ch p trong studio thì ơn gi n hơn, vì b n có th mua r t nhi u phông n n h u c nh tùy ý mình. Còn n u ph i ch p trong nhà, hãy chú ý và có th ph i d n d p h t c m t góc nào ó cho g n l i khi c n ch p các n i th t này không làm nhi u i tư ng c n ch p. 9. X lý h u kỳ. V i s ti n b c a công ngh và ph n m m, x lý nh h u kỳ cũng là m t trong nh ng k thu t h u hi u lo i b nhi u h u c nh. Tùy trình và ph n m m b n s d ng mà có nh ng k x o a d ng lo i b i c nh n n, thay c nh n n khác, xóa b i tư ng nhi u hay i t ng n n ra en tr ng trong khi v n gi i tư ng chính là màu. S sáng t o lúc này tùy thu c hoàn toàn vào trình k x o c a b n.
Đồng bộ tài khoản