intTypePromotion=1

Khai thác ngôn ngữ đồ họa nâng cao hiệu quả dạy học tranh cổ động cho sinh viên Mỹ thuật – Hội Họa trường Đại học Hùng Vương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
11
lượt xem
0
download

Khai thác ngôn ngữ đồ họa nâng cao hiệu quả dạy học tranh cổ động cho sinh viên Mỹ thuật – Hội Họa trường Đại học Hùng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ , tình cảm thẩm mỹ, động viên sự say mê sáng tác mỹ thuật cần nghiên cứu khai thác ngôn ngữ đồ hoạ ứng dụng vào vẽ tranh cổ động cho sinh viên mỹ thuật-hội hoạ Trường Đại học Hùng Vương có hiệu quả. Kết quả ứng dụng, sinh viên đã thể hiện một số tranh cổ động về chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; về sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo; về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; về an toàn giao thông; về phòng chống tệ nạn xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác ngôn ngữ đồ họa nâng cao hiệu quả dạy học tranh cổ động cho sinh viên Mỹ thuật – Hội Họa trường Đại học Hùng Vương

  1. Khoa hoïc - Coâng ngheä KHAI THAÙC NGOÂN NGÖÕ ÑOÀ HOAÏ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ DAÏY HOÏC TRANH COÅ ÑOÄNG CHO SINH VIEÂN MYÕ THUAÄT- HOÄI HOAÏ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG Cù Xuân Tuyên Trường Đại học Hùng Vương Tóm tắt Tranh cổ động là vũ khí sắc bén, kịp thời trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đào tạo một hoạ sĩ, một cán bộ mỹ thuật phải hiểu và biết vẽ tranh cổ động. Đây là một thể loại trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mỹ thuật. Để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ , tình cảm thẩm mỹ, động viên sự say mê sáng tác mỹ thuật cần nghiên cứu khai thác ngôn ngữ đồ hoạ ứng dụng vào vẽ tranh cổ động cho sinh viên mỹ thuật-hội hoạ Trường Đại học Hùng Vương có hiệu quả. Kết quả ứng dụng, sinh viên đã thể hiện một số tranh cổ động về chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; về sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo; về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; về an toàn giao thông; về phòng chống tệ nạn xã hội. 1. Mở đầu ngành mỹ thuật - hội hoạ của trị vật chất và đáp ứng nhu cầu Tranh cổ động là một loại Nhà trường. Từ đó làm cho thẩm mỹ. hình nghệ thuật gần gũi với giảng viên, sinh viên có nhận Yêu cầu chung của trang trí nhân dân, là vũ khí sắc bén, thức đúng đắn hơn về nội dung, cơ bản là sắp xếp các hình mảng, kịp thời trên mặt trận tư tưởng hình thức nghệ thuật, hiểu sâu hoạ tiết, đường nét, màu sắc, tạo chính trị của Đảng, góp phần hơn về ngôn ngữ trong tranh nhịp điệu để có được bố cục lập nên chiến công huy hoàng cổ động, khẳng định vai trò tác chặt chẽ, hợp lí, hài hoà. Trang trong sự nghiệp đấu tranh chống dụng tuyên truyền, giáo dục của trí ứng dụng là vận dụng những ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tranh cổ động. Đồng thời xây kiến thức về trang trí cơ bản để Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ dựng cơ sở lí luận về khai thác trang trí, bài trí cho một không nghĩa. Đào tạo cán bộ văn hoá nội dung và vẻ đẹp trong tranh gian, một đồ dùng, vật dụng nghệ thuật, trực tiếp làm công cổ động để vận dụng trong giảng hay một bề mặt nào đó để làm tác mỹ thuật phải hiểu và biết vẽ dạy, học tập góp phần nâng cao tăng thêm giá trị sử dụng, giá trị tranh cổ động. Tại bộ môn mỹ thị hiếu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ cho cuộc sống của con thuật của Trường Đại học Hùng thẩm mỹ và khả năng sáng tạo người. Vương, với việc môn học trang nghệ thuật cho sinh viên. Đồ hoạ là nghệ thuật của trí, nhất là dạy học thể loại tranh Tập trung nghiên cứu, khai mảng, nét, chấm. Nghệ thuật đồ cổ động, còn thiếu giáo trình, thác ngôn ngữ đồ hoạ giúp sinh hoạ có tính ứng dụng rất cao, tài liệu chuyên sâu và giảng viên viên chủ động trong học tập thiết thực trong tuyên truyền, cũng còn ít kinh nghiệm thực và nghiên cứu ứng dụng nhằm cổ động, quảng cáo, làm đẹp tế trong giảng dạy và sáng tác nâng cao chất lượng, hiệu quả cho môi trường sống tạo ra môi tranh cổ động, sinh viên gặp dạy học tranh cổ động theo học trường thẩm mỹ lành mạnh. nhiều khó khăn trong học tập và chế tín chỉ của hệ đào tạo cao Cùng với hội hoạ, đồ hoạ là nghiên cứu thể loại tranh này. đẳng mỹ thuật - hội hoạ Trường một trong những loại hình nghệ Để nâng cao chất lượng Đại học Hùng Vương. thuật phục vụ cuộc sống con chuyên môn, đề tài khai thác 2. Nội dung nghiên cứu người một cách tích cực nhất, với ứng dụng ngôn ngữ đồ họa 2.1. Khái quát tiếng nói cô đọng, mạnh mẽ. Đồ sẽ giúp cho sinh viên học tập, Nghệ thuật trang trí là nghệ hoạ có những điểm mạnh riêng nghiên cứu và biết sáng tác thuật làm đẹp cho con người mà các loại hình khác không có tranh cổ động có chất lượng, nhằm thoả mãn nhu cầu tinh được, đó là khả năng nhân bản. đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên thần, góp phần làm tăng giá Tranh đồ hoạ thường là tranh in 56 Ñaïi hoïc Huøng Vöông - K ­ hoa hoïc Coâng ngheä
  2. Khoa hoïc - Coâng ngheä và cả tranh vẽ bằng mảng, nét. Thời lượng học phần trang mang tính ước lệ, cách điệu cao, Đồ hoạ được chia làm 2 loại: Đồ trí cơ bản là 2 tín chỉ tương ứng thể hiện rõ đặc điểm và tính chất hoạ độc lập là tranh giá vẽ như 30 tiết quy chuẩn trên lớp, sinh của tranh cổ động. Giảng viên tranh cổ động, tranh quảng cáo viên tự học ngoài giờ là 60 tiết. trong nhóm nghiên cứu cần chú và đồ hoạ ấn loát là in ấn như Ở đây sinh viên luôn luôn phải ý hướng dẫn, gợi mở cho sinh sách báo, bao bì, nhãn mác, tem, chủ động, tích cực tự học, tự viên suy nghĩ tìm màu sắc sao logo. làm bài sau khi có sự hướng dẫn, cho phù hợp với nội dung chủ 2.2. Khái niệm, đặc điểm và định hướng của giảng viên. Thời đề, có sức thuyết phục và thu hút yê cầu của tranh cổ động lượng học phần trang trí ứng người xem. Màu sắc trong tranh Tranh cổ động (còn được dụng là 3 tín chỉ quy chuẩn 45 cổ động, đó là những màu sắc có gọi là tranh áp phích) là một tiết trên lớp và 90 tiết sinh viên cường độ mạnh, tương phản, rực thể loại tranh thuộc nghệ thuật tự học, trong đó có bài tranh cổ rỡ, được biểu hiện ngay ở tương đồ hoạ, mang nhiều chất trang động là một thể loại khó đối với quan về sắc độ, tương quan về trí. Tranh cổ động nhằm tuyên sinh viên. Sinh viên cần hiểu rõ đậm nhạt và tương quan nóng truyền, kêu gọi, vận động, cổ vũ khái niệm, lịch sử phát triển của lạnh trong mỗi tranh cổ động cho một mục đích chính trị, một tranh cổ động, đồng thời phải cũng được dùng ở cường độ cao hoạt động văn hoá xã hội, một nắm chắc tính chất và đặc điểm nhất. Về chất liệu màu để thể hoạt động kinh tế mang tính của tranh cổ động, phương pháp hiện tranh cổ động, chúng tôi xã hội. Tranh cổ động là một vẽ một bức tranh cổ động. Từ đó luôn khuyến khích sinh viên tìm loại hình nghệ thuật đã trở lên sinh viên biết ứng dụng vẽ tranh tòi linh hoạt, sáng tạo sao phù gần gũi với đời sống nhân dân cổ động về các chủ đề kinh tế, hợp và đạt hiệu quả. ta. Nó có giá trị tác động rất chính trị, xã hội hoặc văn hoá, Người vẽ tranh cổ động thực lớn đối với xã hội, là một loại giáo dục... sự phải có quan điểm chính trị hình xung kích trong công tác Dạy vẽ tranh cổ động theo đúng đắn, lập trường tư tưởng tuyên truyền chính trị, chủ yếu học chế tín chỉ, với thời gian vững vàng, bám sát thực tiễn nhằm vận động nhân dân thực phân phối cho một học phần cuộc sống. Nhưng cái khó nhất hiện các chủ trương, chính sách và bài học trên lớp ngắn hơn, lại là phải làm sao thể hiện được của Đảng và Nhà nước, những yêu cầu học sinh phải làm việc quan điểm, lập trường đúng đắn nhiệm vụ trước mắt hay trong thực sự tích cực, tự giác hơn cả ấy một cách hiệu quả nhất khi từng giai đoạn cũng như nhiệm trong và ngoài giờ học. Trước suy nghĩ về những nội dung đề vụ lâu dài. Tìm hiểu, khai thác hết cần nghiên cứu để xác định, tài sẽ xuất hiện ý tưởng, rồi từ vẻ đẹp ngôn ngữ, nâng cao khả tìm chọn và khai thác nội dung việc ấp ủ và nhen nhóm ý tưởng năng cảm thụ thẩm mỹ và tập sao cho có sức tuyên truyền, ấy mà những bức tranh cổ động sáng tác tranh cổ động là công vận động mạnh mẽ và nhanh được ra đời kịp thời. Song song việc rất cần thiết đối với sinh nhạy nhất, tác động ngay đến với việc hình thành ý tưởng về viên mỹ thuật - hội hoạ. Tranh tình cảm và suy nghĩ của người nội dung là ý tưởng về hình thức cổ động có tính chất tập trung, xem. Sinh viên có thể đưa ra nghệ thuật và thủ pháp thể hiện. khái quát, tính chiến đấu, tính nhiều phương án để chọn lựa, Yêu cầu của tranh cổ động là: thời sự, tính quần chúng, tính trước tiên phải xây dựng bố cục Nội dung phải rõ ràng, cô đọng chân thực và sinh động. Đặc tổng thể hài hoà. Trong bố cục vì nhiệm vụ quan trọng của điểm của tranh cổ động là nội có mảng hình chính lớn nhất tranh cổ động là tuyên truyền, dung chủ đề phải rõ ràng, điển thể hiện hình tượng chính của vận động một cách nhanh nhạy, hình, cô đọng; hình tượng và tranh, có thể bao quát gần hết nó cần tác động đến tinh thần hoạ tiết khái quát, tượng trưng, mặt tranh để ngay lập tức thu và suy nghĩ của người xem, bởi cách điệu cao, có sức hấp dẫn hút người xem, mảng hình phụ vậy hình ảnh nêu lên phải vừa người xem. Phần chữ phản nhỏ hơn, gợi không gian ước lệ. rõ ràng, dễ hiểu vừa phải khêu ánh nội dung tuyên truyền cổ Trên cơ sở đó tìm và xây dựng gợi chiều sâu suy nghĩ, đáp ứng vũ, cũng là một bộ phận trong hình tượng cụ thể, những hình những mặt khác nhau thuộc tâm bố cục của tranh cổ động, nó ảnh trong tranh cổ động phải lí xã hội. Trong rất nhiều hình chiếm vị trí quan trọng sau hình tiêu biểu, điển hình, khái quát ảnh liên quan đến đề tài, nhưng ảnh chính. Màu sắc trong tranh thể hiện ý tưởng nhằm chuyển chọn hình ảnh nào là điển hình, cổ động thường là những màu tải nội dung một cách ấn tượng đưa hình ảnh đó lên tranh với mạnh, cô đọng, ước lệ, giàu tính nhất. Việc sử dụng màu sắc cần ý nghĩa gì? Cần phải nhận thức biểu cảm và cách điệu. cô đọng, đơn giản, màu sắc rõ ý nghĩa độc đáo, sâu sắc của Ñaïi hoïc Huøng Vöông - ­Khoa hoïc Coâng ngheä 57
  3. Khoa hoïc - Coâng ngheä hình tượng là phần quan trọng được biểu hiện ở tương quan sắc tới màu sắc đơn giản, cô đọng, nhất làm nên sự thành công của độ, đậm nhạt. Và tương phản ước lệ và cách điệu cao. Trên bức tranh cổ động. Hình tượng, nóng lạnh được dùng ở cường tranh, sinh viên đã biết dùng hoạ tiết trong tranh cổ động phải độ cao nhất. màu mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu khái quát, tượng trưng, độc đáo 2.3. Áp dụng ngôn ngữ đồ rất cần có trong tranh cổ động. và hấp dẫn người xem. Bố cục họa trong vẽ tranh cổ động tại Hình vẽ chi tiết với hình tượng rõ ràng, mạch lạc, nêu bật được Đại học Hùng Vương nổi bật, đường nét khúc chiết, chủ đề và gây ấn tượng mạnh, Sinh viên Trường Đại học đây là một bước quan trọng mà nhìn từ xa cũng có thể nhận biết Hùng Vương đã vận dụng khai mỗi sinh viên đã đầu tư suy nghĩ được. Sắp xếp mảng hình chính, thác ngôn ngữ đồ hoạ trong và dành thời gian thích hợp để rất lớn có thể bao quát gần hết thực hành ứng dụng vẽ tranh cổ thể hiện. mặt tranh, để ngay lập tức thu động có hiệu quả. Đề tài ca ngợi Trên cơ sở của các bước trên, hút mắt người xem. Để bao hàm Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại sinh viên dùng giấy can để can được nhiều ý nghĩa của tranh cổ là một đề tài về chính trị nghiêm hình trên nền giấy theo kích động, người ta còn dùng phương túc, thể hiện niềm tin vào Đảng thước quy định đã bồi sẵn trên pháp ghép các mảng hình trong quang vinh và sự tôn kính lãnh bảng. Dựa vào phác thảo màu, một bố cục miễn là hợp lý, logic tụ kính yêu của dân tộc đã được màu bột được nghiền thật kỹ, và có tính thẩm mỹ. Tranh cổ sinh viên mỹ thuật - hội hoạ luôn pha trộn hơi già keo một chút so động cho phép dung nạp nhiều quan tâm và thể hiện trong từng với vẽ các loại tranh khác. Khi lối vẽ, có khi người ta dùng cả bức tranh. Trên cơ sở ý tưởng lên màu, sinh viên tô màu vào tấm hình chụp để làm tranh cổ và khai thác mọi khía cạnh của các mảng hình trọng tâm - mảng động, ví dụ tranh cổ động về du đề tài, sinh viên tiến hành làm lớn trước, mảng nhỏ sau, với lịch quảng bá hình ảnh. Có thể phác thảo tìm bố cục hình mảng kỹ thuật đảm bảo diện màu tô dùng ảnh ghép với những hình và xây dựng hình tượng chính. phẳng, ke, nuột. Màu được phủ vẽ tay trông cũng rất lạ mắt, có Hầu hết sinh viên đã nghiên cứu kín vào các mảng hình rồi mới đi thể vẽ trên máy vi tính rồi in và rất kỹ nội dung chủ đề, dựa vào nét. Phần chữ trong tranh, sinh nhiều thủ pháp khác. Như vậy đặc điểm, tính chất của tranh viên kẻ ngay ngắn, đúng kiểu, có lối vẽ trong tranh cổ động có cổ động trước khi tìm hình, dự tranh dùng chữ cách điệu theo thể dùng nét, dùng mảng, dùng định màu, phân phối đậm nhạt lối trang trí, tất cả đều phù hợp nét và mảng kết hợp, vờn khối để diễn đạt trọn vẹn ý tưởng và với nội dung của đề tài. hay vẽ mảng phẳng, nhưng chủ cảm xúc thẩm mỹ. Nhìn vào kết quả ứng dụng yếu thiên về khơi gợi, ước lệ chứ Ở mỗi bức tranh cổ động, khai thác ngôn ngữ đồ hoạ để không diễn tả. Màu sắc trong sinh viên đã tập trung vào tìm vẽ tranh cổ động, sinh viên mỹ tranh cổ động thường dùng màu trên cơ sở phác thảo hình thuật - hội hoạ đã khẳng định đề những màu sắc mạnh, tươi, rực mảng và đậm nhạt, đã chú ý tài về ca ngợi Đảng quang vinh, Tranh cổ động của hoạ sĩ Việt Nam 58 Ñaïi hoïc Huøng Vöông - K ­ hoa hoïc Coâng ngheä
  4. Khoa hoïc - Coâng ngheä Bác Hồ vĩ đại là một đề tài chính trường, sự biến đổi khí hậu trên nước ta, đây cũng là một nội trị hết sức nghiêm túc. Tranh cổ toàn cầu, thì đề tài về xây dựng dung giáo dục cần được tuyên động của sinh viên đã thể hiện và bảo vệ môi trường hiện nay truyền cổ động thông qua ngôn niềm tin vào Đảng quang vinh là một vấn đề có tính cấp bách ngữ tạo hình một cách nhanh và sự tôn kính lãnh tụ kính yêu mà cả nhân loại đang quan tâm. nhạy, kịp thời. Nội dung ý tưởng của dân tộc. Trong mỗi đề tài đều có yêu cầu và hình thức nghệ thuật trong Đề tài tuyên truyền cổ động cụ thể, sinh viên đã tập trung tranh cổ động của sinh viên mỹ cho sự nghiệp Giáo dục - đào suy nghĩ, tìm ra được ý tứ để thuật - hội hoạ về chủ đề này tạo của chúng ta cũng là một chuyển tải nội dung cần đề cập. được thể hiện đã bật lên tính đề tài rất quen thuộc, có thể Kết quả trong tranh cổ động của điển hình, cô đọng, khái quát về nói nó đã gắn bó với mỗi sinh sinh viên mỹ thuật K6, K7, K8 một vấn đề mang tính xã hội ở viên, đó cũng là đề tài rộng lớn đã thể hiện sự chủ động, tích cực Việt Nam. và sâu sắc. Với nội dung yêu cầu tìm tòi, sáng tạo. Mặt khác thông Công tác tuyên truyền giáo nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ qua việc tham khảo tài liệu, khai dục con người nói chung, đặc đồ hoạ trong vẽ tranh cổ động thác tư liệu ghi chép thực tế đã biệt với thế hệ trẻ về phòng mà nhóm nghiên cứu nêu ra, đưa ra được nhiều ý tưởng rất chống các tệ nạn xã hội là một sinh viên đã suy nghĩ rất kỹ để mới lạ, mỗi nhóm và từng sinh chiến dịch lâu dài và hết sức tìm ra ý tưởng đáp ứng đúng yêu viên đã thể hiện được ý tưởng quyết liệt ở nước ta cũng như cầu nội dung chủ đề của tranh của mình trong từng bức tranh trên thế giới. Tuyên truyền cổ được thể hiện có tính điển hình, cổ động. động về phòng chống tệ nạn xã khái quát về sự nghiệp Giáo dục An toàn khi tham gia giao hội rất bức xúc hiện nay. Kết quả - Đào tạo. thông, tránh xảy ra tai nạn là thực tế sinh viên mỹ thuật đã Với sự cảnh báo về môi một vấn đề bức xúc hiện nay ở trao đổi, thảo luận chung và nêu Tranh cổ động của SV Trường ĐH Hùng Vương Ñaïi hoïc Huøng Vöông - ­Khoa hoïc Coâng ngheä 59
  5. Khoa hoïc - Coâng ngheä ra ý tưởng riêng của mình, họ đã viên đã thể hiện sự khoẻ khoắn, nhằm nâng cao hiệu quả dạy nêu ra được những khía cạnh đa khúc chiết làm tăng thêm tính cổ học tranh cổ động cho sinh viên dạng, phong phú để phản ánh động, đã nhấn mạnh trọng tâm mỹ thuật - hội hoạ Trường Đại thực trạng tệ nạn xã hội hiện nay để làm nổi rõ nội dung tuyên học Hùng Vương đã giúp cho thông qua việc xây dựng hình truyền cổ động của từng bức giảng viên, sinh viên có thêm tư tượng khái quát, điển hình, song tranh. Mỗi sinh viên đều biết cũng hết sức cô đọng trong mỗi cách sử dụng màu sắc đơn giản, liệu tham khảo khi nghiên cứu, bức tranh như một lời cảnh báo ước lệ, cách điệu, dùng sắc độ giảng dạy, học tập. Đề tài nghiên và kêu gọi hành động. màu mạnh mẽ phù hợp với yêu cứu thiết thực đã giúp cho giảng Về chất liệu, tranh cổ động cầu về nội dung và rõ đặc điểm, viên, sinh viên có định hướng của sinh viên mỹ thuật - hội hoạ tính chất của tranh cổ động, có đúng đắn hơn trong dạy, học vẽ chủ yếu được vẽ bằng bột màu, sức hấp dẫn thu hút người xem. tranh cổ động. Ngoài ra, đề tài phần lớn sinh viên đã làm chủ Tuy nhiên trong tranh của một đã giúp cho sinh viên mỹ thuật chất liệu, biết khai thác ưu thế số sinh viên mỹ thuật khi sử - hội hoạ phát huy khả năng chủ của chất liệu màu, đã tận dụng dụng màu sắc còn nệ thực, chưa động, sáng tạo trong học tập, độ sáng, độ trong trẻo của bột dám mạnh dạn ước lệ, cách điệu. màu để thể hiện ngôn ngữ đồ 3. Kết luận nghiên cứu, tích cực tham gia hoạ trong tranh cổ động đem Với các bài ứng dụng sáng sáng tác mỹ thuật nói chung và lại hiệu quả thẩm mỹ có sức lôi tác tranh cổ động, sinh viên vẽ tranh cổ động nói riêng có cuốn người xem. Về chất liệu cắt mỹ thuật - hội hoạ đã thể hiện hiệu quả. dán đề can, giấy màu cũng được đề tài ca ngợi Đảng quang vinh, Tài liệu tham khảo sinh viên mỹ thuật quan tâm Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền về [1]. Cục Văn hoá Thông tin ứng dụng làm tranh cổ động, sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây cơ sở (2007), Tuyển tập tranh cổ điểm thuận lợi của đề can, giấy dựng và bảo vệ môi trường, đẩy động, NXB Văn hoá, Hà Nội. màu là thể hiện nhanh hơn bột lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện màu, các mảng màu sắc, ke, gọn. an toàn giao thông đem lại sự [2]. Nguyễn Viết Châu Sử dụng chất liệu này chủ yếu là bình an cho cuộc sống. Đây (1974), Chữ có nét chân, NXB dùng mảng với màu sắc mạnh. là những nội dung cần được Văn hoá, Hà Nội. Với khả năng bước đầu nghiên cứu, tuyên truyền cổ vũ [3]. Nguyễn Thế Hùng, nghiên cứu khai thác ngôn ngữ bằng ngôn ngữ tranh cổ động để Nguyễn Thị Nhung (2007), Giáo đồ hoạ ứng dụng vào vẽ tranh khẳng định hiệu quả của công trình trang trí tập 3, NXB Đại cổ động, sinh viên mỹ thuật - tác đào tạo nói chung và dạy học sư phạm, Hà Nội. hội hoạ Trường Đại học Hùng vẽ tranh cổ động nói riêng của [4]. Nguyễn Quân (1986), Vương đã tập trung vào tìm bố bộ môn mỹ thuật trong chương Tiếng nói của hình và sắc, NXB cục mảng trên cơ sở ý tưởng và trình đào tạo chuyên ngành mỹ hình tượng nghệ thuật. Họ đã thuật - hội hoạ theo học chế tín Văn hoá, Hà Nội. chú ý xây dựng hình đơn giản, chỉ của Trường Đại học Hùng [5]. Trường Đại học Hùng có tính cách điệu cao. Nét vẽ Vương. Vương (2011) Chương trình CĐ trong tranh cổ động của sinh Khai thác ngôn ngữ đồ hoạ Hội hoạ, lưu hành nội bộ. SUMMARY UTILIZING GRAPHICS LANGUAGE TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TEACHING THE DRAWING OF PROPAGANDA POSTERS TO STUDENTS OF ARTS AT HUNG VUONG UNIVERSITY Cu Xuan Tuyen Hung Vuong University Propaganda posters are powerful and timely weapons on the political front of the Party during the course of national construction and defense. Drawing propaganda posters is included in the training program provided for students of arts. In order to improve the quality of training, develop artistic taste, arouse artistic sentiments, foster the passion for artistic creations, it is necessary to study and apply effectively the graphics language to teaching the drawing of propaganda posters to arts students from Hung Vuong University. 60 Ñaïi hoïc Huøng Vöông - K ­ hoa hoïc Coâng ngheä
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2