intTypePromotion=3

Khai thuế TNDN dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
142
lượt xem
9
download

Khai thuế TNDN dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006  Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007  Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế TNDN dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

  1. Thủ tục: Khai thuế TNDN dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế TNDN mẫu số 02/TNDN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
  2. Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất A/ Phần tổ chức kinh doanh tự kê khai: 1. Bên chuyển quyền:. 1.1- Mã số thuế: 1.2- Tên tổ chức kinh doanh: 1.3- Địa chỉ trụ sở: 1.4- Ngành nghề kinh doanh chính: 2. Bên nhận quyền: 2.1- Cơ sở kinh doanh: a- Mã số thuế: b-Tên cơ sở kinh doanh: c- Địa chỉ trụ sở: d- Ngành nghề kinh doanh chính: 2.2- Tổ chức, cá nhân không kinh doanh: a- Tên : b- Địa chỉ: c- Quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 3. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... 4. Đất được chuyển quyền: 4.1- Diện tích:.............................................m2 4.2- Vị trí: 4.3- Trường hợp chuyển quyền: - Thuộc diện chịu thuế: - Không thuộc diện chịu thuế: 4.4- Giá thực tế chuyển quyền (đ/m2 ): 5. Xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: 5.1- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất [điểm 4.1 nhân (x) điểm 4.4]: 5.2- Chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:
  3. a- Chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Trong đó: - Giá vốn của đất chuyển quyền: - Chi phí đền bù thiệt hại về đất : b- Chi phí cải tạo, san lấp mặt bằng: c- Chi phí đầu tư xây dựng kết quả hạ tầng: d- Chi phí khác: 5.3- Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [điểm 5.1 trừ (-) điểm 5.2]: 5.4- Số thuế phải nộp theo thuế suất 28% [điểm 5.3 nhân (x) 28%]: 5.5- Phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế theo thuế suất 28%: 5.6- Tỷ lệ thu nhập còn lại trên tổng chi phí [điểm 5.5 chia (:) điểm 5.2]: 5.7- Số thuế phải nộp theo biểu thuế luỹ tiến từng phần: 6- Tổng số thuế phải nộp [điểm 5.4 cộng (+) điểm 5.7]: Tôi cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) B/ Phần kiểm tra xác định của cơ quan thuế 1. Diện tích đất thực tế chuyển quyền sử dụng: .......m2 2. Vị trí đất chuyển quyền: 3. Giá thực tế chuyển quyền (đ/m2 ): 4. Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [điểm 1 nhân (x) điểm 3]: 5. Chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: 5.1- Chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Trong đó: - Giá vốn của đất chuyển quyền: - Chi phí đền bù thiệt hại về đất : - Chi phí hỗ trợ: 5.2- Chi phí cải tạo, san lấp mặt bằng:
  4. 5.3- Chi phí đầu tư xây dựng kết quả hạ tầng: 5.4- Chi phí khác: 6- Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [điểm 4 trừ (-) điểm 5]: 7- Số thuế phải nộp theo thuế suất 28%: 8- Phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế theo thuế suất 28%: 9- Tỷ lệ thu nhập còn lại trên tổng chi phí [điểm 8 chia (:) điểm 5]: 10- Số thuế phải nộp theo biểu thuế luỹ tiến từng phần 11- Tổng số thuế phải nộp [điểm 7 cộng (+) điểm 10]: ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản