Khám thịt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
168
lượt xem
64
download

Khám thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tránh làm gia súc sợ hải - Chọn phương pháp đơn giản nhất, vệ sinh nhất - Bảo đảm an toàn cho người sản xuất - Phóng tiết máu ra hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khám thịt

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 7 Kh¸m thÞt (post - mortem inspection) Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ .+$v0 7+r7 3267 0257(0 ,163(&7,21 $ .\ 7+8h€7 *,j7 0k} ,
 3. E iL…›Q 8  ,  $ 7K‡ŽL JLDQ JLƒ\ +HR :  Z JLƒ\ %RŽ WKˆ‡ŽQJ : ZJLƒ\ %RŽ JLDŽ : Z JLƒ\ +R‚›F GXŽQJ GRŽQJ „L…›Q  9 WKX‘ FK…šW QJD\ GR „R‘ SKDL Oƒš\ PD‘X QJD\ 1…šX WK‡ŽL JLDQ NH›S „…Q NH‘R GDŽL Jƒ\ [XƒšW KX\…šW SK†˜L „XŽL 7KHR †QJ 7KRUWRQ OX‘F NH›S „L…›Q PD›FK PD‘X FR OD›L ODŽP W‚QJ KX\…šW D‘S .KL WK†L NH›S „L…›Q PD›FK PD‘X GDQ PDR TXDQ Q‡L QDŽR FKX NK†QJ „ˆ‡œF WK‰ Y‡ UD Jƒ\ [XƒšW KX\…šW 7KHR †QJ 9DQJHHVWHHQ [XƒšW KX\…šW ‡ SK†˜L QKL…—X 9‰ WKHR †QJ D‘S Oˆ›F FD‘F PD›FK PD‘X ‡ SK†˜L FKŠ VR Y‡‘L FD‘F PDR TXDQ NKD‘F &D‘F F‡ „XŽL FXQJ WKˆ‡ŽQJ [XƒšW KX\…šW 9‰ OX‘F WUHR O…Q WRDŽQ E†œ QJRD›L Oˆ›F „‚›W YDŽR „XŽL VDX 7D›L „R‘ FD‘F E‚–S F‡ F‚QJ ODŽP Oˆ›F FK‚“QJ VX\ \…šX i…šQ NKL PD›FK PD‘X GDQ UD PD‘X YDŽR F‡ QDŽ\ QKL…—X K‡Q VR Y‡‘L F‡ NKD‘F 7KX‘ P…›W Yƒ›Q „†œQJ QKL…—X WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ KL…›Q Wˆ‡œQJ [XƒšW KX\…šW W‚QJ E .KŒ &2 /XŽD KHR YDŽR SKRŽQJ NŒQ FKˆ‘D  &2   JLƒ\ FKR KHR EƒšW WŠQK FKRœF WL…šW &‡ FK…š GR DQK Kˆ‡QJ FD‘F [XQJ „†œQJ WKƒ—Q NLQK ODQ WUX\…—Q TXD V\QDSVH &2 J‚–Q YDŽR 0E +E F 6X‘QJ E‚–Q WKXQJ [ˆ‡QJ WUD‘Q 104
 4. 3Kˆ‡QJ SKD‘S FKRœF WL…šW NK†QJ Jƒ\ P… /DŽP FRQ Yƒ›W V‡œ KDL JLƒ˜\ JLXD› „DX „‡‘Q NK†QJ DQ WRDŽQ FKR QJˆ‡ŽL VDQ [XƒšW PD‘X UD NK†QJ KRDŽQ WRDŽQ &D‘FK FKRœF WL…šW iD›L JLD VX‘F &‚–W „†œQJ PD›FK F†˜ „RD›Q GDŽL FP +HR FKRœF QJD\ Kƒ—X NK†QJ [X\…Q TXD WLP SKˆ‡QJ SKD‘S F†˜ „L…˜Q „ƒP [X\…Q WLP KHR FK…šW QJD\ PD‘X UD NK†QJ KRDŽQ WRDŽQ 6DX NKL FKRœF WL…šW WLP FRŽQ „ƒ›S  SKX‘W Q…Q NK†QJ FD›R O†QJ QJD\ Y‰ Qˆ‡‘F VH YDŽR PL…›QJ SK†˜L WKHR PD›FK PD‘X „L NK‚–S F‡ WK…˜ ODŽP WKW QKL…™P Eƒ˜Q 7Š O…› WL…šW 7UƒX ERŽ  WURœQJ Oˆ‡œQJ *LD Fƒ—P +HR  '… FˆŽX ,,, 3+ml1* 3+$v3 0k} *,$ 68v& iD›L JLD VX‘F &‚–W FKƒQ ‡ NK‡‘S „ƒ—X J†šL 5D›FK WKHR „ˆ‡ŽQJ WU‚–QJ WˆŽ F†˜ „…šQ Kƒ›X P†Q 5D›FK „ˆ‡ŽQJ WK‚”QJ JR‘F Y‡‘L „ˆ‡ŽQJ WU‚–QJ &‚–W WD‘FK „ƒ—X O†œW GD /†œW GD VDR FKR NK†QJ UD‘FK GD YDŽ NK†QJ FKR WKW P‡ ED‘P YDŽR GD P†œW WD\ Fƒ—P GD NH‘R PD›QK P†œW WD\ Fƒ—P GDR F‚–W QKH› Y…— SKŒD GD 0†˜ EX›QJ WK‚–W WKˆ›F TXDQ WD‘FK SKX WD›QJ 4XDŽ\ WKW FˆD ODŽP 105
 5. WKHR „ˆ‡ŽQJ [ˆ‡QJ V†šQJ K‡L QJKL…QJ Y…— „ˆ‡ŽQJ UL…—P SKŒD WU…Q FXD PRP JDL „†šW V†šQJ „…˜ WUD‘QK W†˜Q WKˆ‡QJ WX\ +HR &D›R O†QJ WUX›Q YDŽR Qˆ‡‘F FR‘ QKL…›W „†œ  4& c „ˆD YDŽR PD‘\ FD›R O†QJ 7K‡ŽL JLDQ WˆŽ FKRœF WL…šW „…šQ P†˜ WKW c 5D›FK WKHR „ˆ‡ŽQJ WU‚–QJ WˆŽ [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L „…šQ Kƒ›X P†Q WD‘FK Kƒ›X P†Q &‚–W [ˆ‡QJ ˆ‘F F‡ KRDŽQK 7D‘FK SKX WD›QJ F‚–W „†L TXDŽ\ WKW WUHR WU…Q JLD‘ *LD Fƒ—P &KR QKQ „R‘L K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ *LD Fƒ—P F‚–W WL…šW QJD\ VDX [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L F‚–W „†œQJ PD›FK F†˜ ‡ E…Q [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L 1KL…›W „†œ Qˆ‡‘F ODŽP JDŽ  4& WKX\ Fƒ—P  4& ,9 9j€ 6,1+ 7521* 48$v 75n1+ *,j7 0k} 7‰QK K‰QK Y…› VLQK WURQJ ORŽ P†˜ FR‘ DQK Kˆ‡QJ WUˆ›F WL…šS „…šQ SKƒ˜P FKƒšW WKW 'R „R‘ WURQJ TXD‘ WU‰QK VDQ [XƒšW SKDL „DP EDR FD‘F „L…—X NL…›Q VDX B 7Kˆ‡ŽQJ [X\…Q UˆD WL…X „†œF VDŽQ ORŽ P†˜ ORŽ P†˜ SKDL FR‘ K†š WL…X „†œF B *LD VX‘F FK…šW NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S „ˆD YDŽR NKX VDQ [XƒšW SKDL JL…šW ‡ NKX FD‘FK O\ Q…šX NK†QJ FR‘ NKX FD‘FK O\ VDX NKL JL…šW JLD VX‘F NKRH P‡‘L JL…šW JLD VX‘F E…›QK FK…šW YDŽ VDX NKL JL…šW SKDL WL…X „†œF B 6DQ SKƒ˜P WKW SKX WD›QJ SKDL „ˆ‡œF WUHR O…Q JLD‘ KD\ „…˜ YDŽR GX›QJ FX› FKˆ‘D K‡œS Y…› VLQK B 3KDL FR‘ NKX Yˆ›F ODŽP ORŽQJ ODŽP GD UL…QJ B .K†QJ FKR QJˆ‡ŽL OD› YDŽR ORŽ P†˜ Q…šX FR‘ „RDŽQ WKDP TXDQ SKDL „ˆ‡œF Vˆ› „†—QJ \‘ FXD FD‘Q E†œ SKX› WUD‘FK YDŽ SKDL WXƒQ WKX „X‘QJ Q†œL TXL 106
 6. B &D‘F GX›QJ FX› NLP ORD›L P†™L QJDŽ\ VD‘W WUXŽQJ Oƒ—Q E‚“QJ KR‘D FKƒšW VD‘W WUXŽQJ WRDŽQ NKX Yˆ›F WKHR WˆŽQJ TXŒ B
 7. 9L…›F NL…˜P WUD WKW YDŽ SKX WD›QJ FR‘ \‘ QJK‹D UƒšW O‡‘Q QJˆ‡ŽL FD‘Q E†œ WKX‘ \ FRL „R‘ ODŽ P†œW PD‘\ ORœF FKŠ FKR SKH‘S QKˆQJ WKW YDŽ SKX WD›QJ JLD VX‘F W†šW ED‘Q UD WK WUˆ‡ŽQJ FR‘ QKˆ Yƒ›\ P‡‘L „DP EDR Vˆ‘F NKRH FKR QJˆ‡ŽL GXŽQJ WKW QKDQK FKR‘QJ WL…X GL…›W YDŽ NK†šQJ FK…š E…›QK WUX\…—Q QKL…™P OˆX KDŽQK .KL NKD‘P QJˆ‡ŽL FD‘Q E†œ WKX‘ \ SKDL „ˆD YDŽR W‰QK O\‘ YDŽ SKD‘S OXƒ›W QKDŽ Qˆ‡‘F „†—QJ WK‡ŽL SKDL Q…X FDR WUD‘FK QKL…›P FXD P‰QK &†QJ WD‘F NKD‘P WKW UƒšW SKˆ‘F WD›S Y‰ WK‡ŽL JLDQ NKD‘P WKW UƒšW QJ‚–Q QKˆQJ „RŽL KRL NKD‘P QJKL…›P SKDL FKŒQK [D‘F FKR SKH‘S ED‘Q KD\ SKDL JLˆ OD›L „…˜ [ˆ O\‘ .KL NKD‘P SKD‘W KL…›Q JLD VX‘F P‚–F E…›QK [ˆ O\‘ KX\ ER SKDL [H‘W N\ Oˆ‡QJ GXŽQJ PRœL SKˆ‡QJ SKD‘S NL…˜P WUD „…˜ YL…›F NKD‘P QJKL…›P „ˆ‡œF FKŒQK [D‘F YˆŽD NK†QJ ODŽP W†˜Q KD›L „…šQ Q…—Q NLQK W…š TX†šF GƒQ YˆŽD „DP EDR QJˆ‡ŽL WL…X GXŽQJ „ˆ‡œF DQ WRDŽQ 
 8. WR G…™ E YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽR WKW .KL F‚–W NK†QJ Q…Q GXŽQJ Oˆ›F PD›QK „HŽ F‚–W .K†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ GDR FˆD „L FˆD OD›L ODŽP P‚›W F‚–W NK†QJ UR &D‘Q E†œ WKX‘ \ WURQJ NKL NKD‘P SKDL P‚›F D‘R EORXVH „L XQJ P‚›F WD›S G…— 0†™L QJDŽ\ GX›QJ FX› SKDL „ˆ‡œF WL…X „†œF WUL…›W „…˜ 7U‰QK Wˆ› NKD‘P D .KD‘P „ƒ—X .KD‘P GD P‚–W PXL PL…›QJ QL…P PD›F PL…›QJ O‡œL &KX‘ \‘ E…›QK /‡ P†—P ORQJ PR‘QJ 9HVLFXODU 6WRPDWLWLV 96 9HVLFXODU ([DQWKHPD 9( GFK WD .KD‘P JD›R Oˆ‡L F‚–W W‰P JD›R ‡ F‡ QKDL i†šL Y‡‘L „D›L JLD VX‘F F‚–W Oˆ‡L „…˜ NL…˜P WUD JD›R QKX›F EDŽR Wˆ WUXŽQJ 6DUFRVSRULGLD VDUFRF\WLV VS .KD‘P KD›FK WX\…šQ PDQJ WDL .KD‘P KD›FK OƒP ED lt KHR NKD‘P FD‘F KD›FK WX\…šQ PDQJ WDL KD›FK Gˆ‡‘L KDŽP KD›FK Gˆ‡‘L KDŽP SKX ›KD›FK F†˜ Q†QJ KD›FK EH›Q Q†QJ EH›Q VƒX FKŠ NKD‘P NKL WKƒš\ WKƒ›W Fƒ—Q WKL…šW KD›FK JDQ SK†˜L PDŽQJ WUHR UX†œW iD›L JLD VX‘F NKD‘P KD›FK WX\…šQ PDQJ WDL KD›FK Gˆ‡‘L KDŽP KD›FK WUˆ‡‘F YDL KD›FK EH›Q Q†QJ EH›Q VƒX .KD‘P KD›FK 4XDQ VD‘W „†œ O‡‘Q PDŽX V‚–F F‡ FƒšX W†˜ FKˆ‘F FXD KD›FK &‚–W KD›FK NL…˜P WUD E…Q WURQJ TXDQ VD‘W QKˆQJ EL…šQ „†˜L VLQK O\‘ FXD P‚›W F‚–W „†œ U‚–Q P…—P PDŽX V‚–F WUD›QJ WKD‘L EL…šQ „†˜L E…›QK O\‘ FXD KD›FK WUD›QJ WKD‘L UŠ GFK FXD KD›FK 109
 9. # L
 10. 0‚›W F‚–W FR‘ QKˆQJ „L…˜P [XƒšW KX\…šW E‚“QJ „ƒ—X „LQK JKLP KD\ [XƒšW KX\…šW PDŽX „R Vƒ›P WRDŽQ KD›FK E…›QK „R P…›W Q‚›QJ 3KƒQ EL…›W P…›W Y‡‘L E…›QK WUX\…—Q QKL…™P E 6XQJ KX\…šW /DŽ N\Ž „ƒ—X FXD FKˆ‘QJ YL…P KD›FK KD›FK VˆQJ WR P‚›W F‚–W FR‘ PDŽX „R KR‚›F QƒX „R GR PD›FK PD‘X WURQJ KD›FK E Fˆ‡QJ O…Q P‚›W F‚–W ˆ‡‘W FR‘ Qˆ‡‘F PDŽX K‡L „R FKD\ UD E…›QK „R P…›W Q‚›QJ E…›QK WŒFK FX›F E†œ F +RD›L Wˆ +D›FK V‡Ž WKƒš\ P…—P NK†QJ FRŽQ F‡ FƒšX E‰QK WKˆ‡ŽQJ FR‘ WK…˜ ˆ‘ GFK P‚›W F‚–W KD›FK E‡ Vƒ—Q VXŽL NK†QJ FRŽQ YH WU‡Q FK‚–W QKˆ E‰QK WKˆ‡ŽQJ E…›QK „R E…›QK WŒFK FX›F E†œ G +D›FK PDQJ V‚–F W†š &KX YL YDŽ P‚›W F‚–W E…Q WURQJ FR‘ QKˆQJ „L…˜P PDŽX „HQ PDŽX [DQK OD‘ Fƒ\ Vƒ›P P†œW ŒW WUˆ‡ŽQJ K‡œS FR‘ PDŽX FDP QƒX 1KˆQJ „L…˜P PDŽX Qƒ—\ FR‘ WK…˜ ODŽ Kƒ›X TXD FXD QKˆQJ „L…˜P [XƒšW KX\…šW „D OƒX WURQJ E…›QK „R QKˆQJ WKX‘ VDX „R‘ ODŽQK E…›QK H +D›FK YL…P ED „ƒ›X +D›FK VˆQJ WR K‡L Fˆ‘QJ P‚›W F‚–W FR‘ K‰QK JL†šQJ ED „ƒ›X [XQJ TXDQK FD‘F P† OL…Q N…šW U‚–Q OD›L E…›QK „R I +D›FK W‚QJ VLQK K\SHUWURSK\ KD\ KD›FK WUL…˜Q Gˆ‡QJ +D›FK Q‡ WR NKL F‚–W WKƒš\ UŠ Qˆ‡‘F PDŽX WU‚–QJ „X›F P† OL…Q N…šW [XQJ TXDQK KD›FK ORQJ OHR WKX‘ JLDŽ VX\ QKˆ‡œF J +D›FK WKX\ WKXQJ 111
 11. +D›FK VˆQJ P‚›W F‚–W K‡L Y†—QJ UŠ Qˆ‡‘F NKL NK‡‘S P‚›W KD›FK Y‡‘L QKDX P‚›W KD›FK NK†QJ NKŒW EL…˜X KL…›Q JLDL „RD›Q „ƒ—X FXD KD›FK E YL…P K +D›FK WKƒ™P GFK 6DX JLDL „RD›Q WKX\ WKXQJ YDŽ [XƒšW KX\…šW KD›FK VˆQJ WR P‚›W F‚–W FR‘ QKL…—X Qˆ‡‘F „X›F PDŽX [D‘P UŠ UD L +D›FK FR‘ PX +D›FK Fˆ‡QJ WR VˆQJ SKXŽ NKL F‚–W UD E…Q WURQJ FKˆ‘‘D GFK PDŽX K‡L YDŽQJ ‡ FD‘F GD›QJ QKˆ VDX B &R‘ QKˆQJ Q†šW PX NK† KR‚›F V…›W PDŽX YDŽQJ R‘QJ D‘QK WURQJ F‡ FƒšX KD›FK B 7RDŽQ E†œ KD›FK FKˆ‘D PX GD›QJ V…›W KR‚›F ED „ƒ›X WKX‘ ODR E…›QK WŒFK ED‘R E…Q QJRDŽL E QKL…™P WUXŽQJ N +D›FK ˆ‘ KX\…šW +D›FK P…—P P‚›W F‚–W ˆ‡‘W YDŽ ˆ‘ „ƒ—\ KX\…šW E…›QK FK…šW WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ O +D›FK YL…P B 9L…P WK…˜ FƒšS WŒQK +D›FK P…—P ˆ‡‘W P‚›W F‚–W QKDR FR‘ UŠ Qˆ‡‘F PDŽX WU‚–QJ „X›F [XQJ TXDQK FR‘ QKˆQJ Y…šW VXQJ KX\…šW 7X\Ž Pˆ‘F „†œ WKƒš\ E…›QK WŒFK FR‘ WK…˜ ODQ WˆŽ FKX YL „…šQ YXŽQJ WX\ KD\ FR‘ WK…˜ FR‘ QKˆQJ „D‘P KRD›L Wˆ SKƒQ WD‘Q WURQJ WˆŽQJ Q†šW ED›FK KX\…šW 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ NKL \…šX W†š Jƒ\ E…›QK WƒšQ F†QJ F‡ WK…˜ TXD NKX Yˆ›F KD›FK SKX› WUD‘FK 1…šX WUˆ‡ŽQJ K‡œS FD‘F KD›FK WURQJ F‡ WK…˜ „…—X YL…P E…›QK „DQJ JLDL „RD›Q WRDŽQ QKL…™P VHSWLFHPLD 112
 12. B 9L…P WK…˜ PDQ WŒQK &R‘ WK…˜ KD›FK NK†QJ FR‘ KL…›Q Wˆ‡œQJ VXQJ KX\…šW QKˆQJ FK‚–F FK‚–Q FR‘ KL…›Q Wˆ‡œQJ SKXŽ WKXQJ FX›F E†œ 1…šX YL…P NH‘R GDŽL Jƒ\ [XƒšW KX\…šW QKL…—X ED›FK Fƒ—X „‡Q QKƒQ FR‘ WK…˜ OƒX Gƒ™Q „…šQ KRD›L Wˆ # LLL &D‘FK [D‘F „QK Y WUŒ KD›FK OƒP ED Fƒ—Q NKD‘P D +D€FK Gˆ‡‘‘L WDL KD›FK WX\…šQ PDQJ WDL SDURWLG O\PSKR QRGH /Q 'DŽL FP 1‚“P SKŒD WU…Q SKƒ—Q VƒX FXD F‡ QKDL Y…— SKŒD WUˆ‡‘F YDŽ WKƒšS K‡Q †šQJ WDL QJRDŽL VDX NK‡‘S KDŽP SKX E‡L FD›QK WUˆ‡‘F WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW 7KX QKƒ›Q ED›FK KX\…šW WX\…šQ PDQJ WDL P‚–W WDL P†L SKƒ—Q WUˆ‡‘F [ˆ‡QJ ORD SKƒ—Q O‡‘Q F‡ „ƒ—X [ˆ‡QJ WUD‘Q [ˆ‡QJ PXL [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L YDŽ GD „ƒ—X E +D›FK F†˜ Q†QJ KD›FK WUˆ‡‘F YDL YHQWUDO VXSHUILFLDO FHUYLFDO 1‚“P ‡ Y WUŒ FK…QK FK…šFK Kˆ‡‘QJ Y…— SKŒD WURQJ FXD NK‡‘S YDL ED‘P YDŽR O‡‘S P‡ YDŽ W†˜ FKˆ‘F OL…Q N…šW ‡ SKŒD „R‘ E F‡ WDL „ƒ—X YDŽ F‡ QJDQJ F†˜ FKH SKX 7KX QKƒ›Q ED›FK KX\…šW YXŽQJ GD F†˜ YDL SKƒ—Q QJRDŽL FXD YXŽQJ QJˆ›F FKL WUˆ‡‘F FD‘F F‡ YXŽQJ YDL FD‘QK WD\ QJR‘Q WD\ F†˜ WD\ F +D›FK Gˆ‡‘L KDŽP 0DQGLEXODU /Q 1‚“P ‡ SKƒ—Q WKƒšS FXD [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L YDŽ WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW Gˆ‡‘L KDŽP WUˆ‡‘F E‡Ž FRQJ  FP 1‚“P JLˆD F‡ ˆ‘F „ƒ—X YDŽ WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW Gˆ‡‘L KDŽP 7KX QKƒ›Q ED›FK KX\…šW YXŽQJ PL…›QJ P†L PD ‘ Oˆ‡L F‡ „ƒ—X P‚–W [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L KD›FK WX\…šQ PDQJ WDL YDŽ KD›FK FD‘QK 113
 13. G +D›FK Gˆ‡‘L KDŽP SKX› $FFHVVRU\ 0DQGLEXODU /Q 1‚“P VDX KD›FK Gˆ‡‘L KDŽP YDŽ WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW Gˆ‡‘L KDŽP „†L NKL Q‚“P VƒX WURQJ F†˜ H +D›FK EH›Q Q†QJ EH›Q FD›Q 6XSHUILFLDO LQJXLQDO /Q B 7KX‘ „ˆ›F Q‚“P ‡ Y WUŒ F†˜ EDR GFK KRDŽQ YDŽ SKŒD VDX Gƒ\ WUHR GFK KRDŽQ SKŒD WUˆ‡‘F YXŽQJ EH›Q B 7KX‘ FD‘L JLD‘S „ˆ‡ŽQJ WU‚–QJ Gˆ‡‘L GD ‡ Jƒ—Q „†L YX‘ FX†šL FXŽQJ I +D›FK FKƒ›X WURQJ LQWHUQDO LOLDF /Q 1‚“P FXQJ Eƒ—X WURQJ JR‘F WXŽ FXD „†œQJ PD›FK FKƒ›X WURQJ YDŽ „†œQJ PD›FK EX›QJ 7KX QKƒ›Q ED›FK KX\…šW F‡ YXŽQJ WK‚–W OˆQJ „XŽL „X†L J +D›FK NKRHR SRSOLWH /Q 1‚“P VƒX JLˆD O‡‘S F‡ QK „ƒ—X „XŽL YDŽ F‡ ED‘Q FƒQ 7Kˆ‡ŽQJ FKLD „XŽL UD ODŽP SKƒ—Q QR‘ Q‚“P ‡ Y WUŒ WˆŽ WU…Q [X†šQJ .KD‘P WKW -
 14. • i†šL Y‡‘L KHR L .KD‘P GD LL .KD‘P F‡ P†QJ F‚–W GRœF WK‡‘ F‡ TXDQ VD‘W PDŽX V‚–F PXŽL „†œ „DŽQ K†—L .L…˜P WUD JD›R &‚–W NKD‘P KD›FK EH›Q Q†QJ LLL .L…˜P WUD WKƒQ WURQJ &‡ KRDŽQK FD‘FK P† JD›R VDUFRVSRULGLRVH 114
 15. .KD‘P [RDQJ QJˆ›F YDŽ Vˆ‡ŽQ .KD‘P [RDQJ EX›QJ NKD‘P P‡ WKƒ›Q LY .KD‘P QRœQJ NKD‘P KD›FK Gˆ‡‘L KDŽP Gˆ‡‘L KDŽP SKX› F†˜ Q†QJ • i†šL Y‡‘L „D›L JLD VX‘F L NKD‘P YDL F‚–W NKD‘P KD›FK WUˆ‡‘F YDL NKD‘P „XŽL WUˆ‡‘F LL .KD‘P WKƒQ WURQJ NKD‘P KD›FK EH›Q Q†QJ EH›Q VƒX NKD‘P WKƒ›Q .KD‘P F‡ KRDŽQK FD‘FK P† [RDQJ QJˆ›F [RDQJ EX›QJ F .KD‘P SKX WD›QJ L .KD‘P ORŽQJ „R B .KD‘P NKŒ TXDQ WKˆ›F TXDQ B .KD‘P SK†˜L TXDQ VD‘W K‰QK GD‘QJ E…Q QJRDŽL PDŽX V‚–F W†˜ FKˆ‘F FXD FD‘F WL…˜X WKX\Ž SK†˜L 'XŽQJ WD\ Q‚–Q SK†˜L YX†šW WˆŽ „ƒ—X „…šQ FX†šL SK†˜L &‚–W NKD‘P KD›FK SK†˜L Q‚“P JLˆD FXQJ „†œQJ PD›FK FKX QKD‘QK WUD‘L FXD „†œQJ PD›FK SK†˜L ‡ QJD ED NKŒ TXDQ YDŽ SK…š TXDQ WUD‘L B .KD‘P WLP TXDQ VD‘W K‰QK GD‘QJ PDŽX V‚–F F‡ FƒšX W†˜ FKˆ‘F F‡ WLP 4XDQ VD‘W P‡ YDŽQK WLP PDŽQJ EDR WLP &KX‘ \‘ NKD‘P JD›R YDŽ FD‘F GD›QJ E…›QK O\‘ FXD WLP NKL NKD‘P .KD‘P WX‘L Pƒ›W LL .KD‘P ORŽQJ WU‚–QJ B .KD‘P JDQ TXDQ VD‘W K‰QK GD‘QJ PDŽX V‚–F WK…˜ FKƒšW U‰D TXDQK JDQ GXŽQJ WD\ YX†šW QKH› NL…˜P WUD „†œ U‚–Q P…—P F‡ FƒšX W†˜ FKˆ‘F FXD JDQ 4XDQ VD‘W E…Q WURQJ JDQ [HP WL…˜X WKX\Ž JDQ PDŽX V‚–F P‚›W F‚–W F‚–W GRœF †šQJ Gƒ™Q Pƒ›W B .KD‘P WKƒ›Q NKD‘P FKXQJ Y‡‘L WKƒQ WURQJ TXDQ VD‘W K‰QK GD‘QJ PDŽX 115
 16. V‚–F 'XŽQJ WD\ ER‘S U†šQ WKƒ›Q .L…˜P WUD PDŽQJ EDR WKƒ›Q &KX‘ \‘ FD‘F GD›QJ E…›QK O\‘ FXD WKƒ›Q %†˜ „†L WKƒ›Q TXDQ VD‘W E…Q WURQJ Q…šX FR‘ EL…˜X KL…›Q E…Q QJRDŽL B .KD‘P OD‘FK K‰QK WKD‘L WK…˜ WŒFK PDŽX V‚–F V‡Ž Q‚–Q [HP W†˜ FKˆ‘F OD‘FK &KX‘ \‘ FD‘F GD›QJ E…›QK O\‘ WU…Q OD‘FK B .KD‘P UX†œW YDŽ GD› GDŽ\ TXDQ VD‘W PDŽX V‚–F WUD›QJ WKD‘L FXD GD› GDŽ\ UX†œW .KD‘P KD›FK PDŽQJ WUHR UX†œW NKD‘P KD›FK GD› GDŽ\ /
 17. *KL N…šW TXD „R‘QJ GƒšX L
 18. JLˆD 6†š GƒšX SKDL „R‘QJ GƒšX ‡ FD‘F Y WUŒ VDX ‡ YDL ‡ P†QJ ‡ QJˆ›F • &D‘F K‰QK WKˆ‘F [ˆ O\‘ NKL NKD‘P WKW ;XƒšW NKƒ˜X ;XƒšW Wˆ‡L *D‘W K K YDŽQJ QKH› Q‚›QJ VDUFRVSRULGLRVLV +D› SKƒ˜P FD‘L JLDŽ QRœF WKL…šQ JLDŽ †šP /X†œF P…›W ˆ‡‘W QJKL E…›QK WUX\…—Q QKL…™P 3KRŽQJ WKŒ QJKL…›P QJKL /HSWRVSLURVLV E…›QK WUX\…—Q QKL…™P FKˆD FR‘ N…šW OXƒ›Q FK‚–F FK‚–Q +X\ [XƒšW KX\…šW WRDŽQ WKƒQ JD›R QKL…—X VX\ QKˆ‡œF ˆ‡‘W W†˜ FKˆ‘F N…šW PD›F WKƒšP Qˆ‡‘F P‡ EL…šQ „L WKW WHR OD›L E…›QK WUX\…—Q QKL…™P JK… W‡P 117
 19. 118

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản