Khám thú sống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
31
download

Khám thú sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăm sóc tốt những gia súc giết thịt làm cho gia súc không bị sụt cân, năng cao phẩm chất thịt và phú tạng. - Khám thú sống giúp ta phân loại gia súc khỏe với gia súc yếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khám thú sống

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 5 Kh¸m thó sèng (living animal inspection) Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ .+$v0 7+8v 6k1* /,9,1* $1,0$/ ,163(&7,21 , 08€& iq&+
 3. *Lƒš\ NL…˜P GFK „†œQJ Yƒ›W FXD 7KX‘ < „D SKˆ‡QJ [HP WKX‘ FR‘ [XƒšW SKD‘W WˆŽ YXŽQJ DQ WRDŽQ GFK NK†QJ *Lƒš\ WL…P SKRŽQJ „…— SKRŽQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WL…P SKRŽQJ FKˆD W‡‘L WK‡ŽL JLDQ PL…™Q GFK .L…˜P WUD V†š Oˆ‡œQJ JLD VX‘F [HP FR‘ NK‡‘S Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ WU…Q JLƒš\ W‡Ž Yƒ›Q FKX\…˜Q NK†QJ 1JKH ED‘R FD‘R W‰QK K‰QK „DŽQ JLD VX‘F WURQJ TXD‘ WU‰QK Yƒ›Q FKX\…˜Q FXD QKƒQ YL…Q D‘S WDL 1…šX WKL…šX Y‰ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P SKDL Q†œS EL…Q EDQ [ˆ O\‘ OL…Q TXDQ WURQJ TXD‘ WU‰QK Yƒ›Q FKX\…˜Q i†šL Y‡‘L WUƒX ERŽ NL…˜P WUD WK…P JLƒš\ SK…š FDQK 6DX NKL NL…˜P WUD [RQJ SKƒQ „DŽQ WKHR [XƒšW [ˆ‘ WURœQJ Oˆ‡œQJ „‚›F WŒQK NKRH P…›W FK…šW [H E…›QK WUX\…—Q QKL…™P *LD VX‘F QK†šW FK‡Ž JL…šW P†˜ „ˆ‡œF FKR ‚Q X†šQJ „ƒ—\ „X 7KHR GRL NS WK‡ŽL „…˜ SKD‘W KL…›Q JLD VX‘F QJKL KR‚›F E E…›QK „…˜ FD‘FK O\ 7L…X „†œF  Oƒ—Q WXƒ—Q WUD‘QK Jƒ\ VWUHVV FKR JLD VX‘F # %j€1+ '2 9h€1 &+8
 4. 7KX‘ QJ†œ „†œF PX†šL 'R QJˆ‡ŽL ED‘Q PX†šQ W‚QJ WURœQJ Oˆ‡œQJ Q…Q FKR JLD VX‘F X†šQJ Qˆ‡‘F PX†šL KR‚›F JLD VX‘F Wˆ› OL…šP SKDL D 7UL…›X FKˆ‘QJ *LD VX‘F O‡Ž „‡Ž „L ODR „DR QJD Y…— P†œW SKŒD „L TXD\ YRŽQJ %…›QK Q‚›QJ F‡ UXQ „†œQJ NLQK 7KX‘ NK†QJ V†šW WL…˜X QKL…—X WK‡ NKR‘ E &‡ FK…š GR 1D WŒFK WUˆ ‡ W…š EDŽR QDR NKL Qˆ‡‘F YDŽR F‡ WK…˜ FKHŽQ H‘S P† QDR Jƒ\ SKXŽ QDR ,,, &+g0 62v& 18k, 'mlu1* *,$ 68v& &+ls *,j7 7+r7 *LD VX‘F VDX NKL „ˆ‡œF SKƒQ „DŽQ VH QX†L QK†šW WD›L NKX FKX†—QJ QJKŠ QJ‡L 7URQJ NKX FKX†—QJ Qƒ—\ FR‘ E†š WUŒ PD‘QJ ‚Q PD‘QJ X†šQJ Q…—Q FKX†—QJ [ƒ\ FR‘ „†œ G†šF G…™ WKRD‘W Qˆ‡‘F G…™ WL…X „†œF &KR JLD VX‘F ‚Q X†šQJ „ƒ—\ „X &KR JLD VX‘F QJKŠ QJ‡L QKƒ—P ODŽP FKR TXƒ—\ WKW VDX NKL JL…šW P†˜ „D›W FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW 9‰ VDX NKL QJKŠ QJ‡L WˆŽ  K JLD VX‘F NKL JL…šW P†˜ &KRœF WL…šW PD‘X UD KRDŽQ WRDŽQ 1ƒQJ FDR SKƒ˜P FKƒšW WKW mv‘F FK…š YL WUXŽQJ [ƒP QKƒ›S YDŽR WKW *LD VX‘F WUˆ‡‘F NKL „ˆD YDŽR JL…šW P†˜  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ NK†QJ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F 1…šX FRŽQ FXQJ FƒšS Qˆ‡‘F FKR JLD VX‘F NKL JL…šW WKW Qˆ‡‘F WˆŽ GD› GDŽ\ WUDŽR UD ODŽP FKR WKW NH‘P SKƒ˜P FKƒšW YDŽ SKX WD›QJ NKL WD‘FK VH J‚›S NKR‘ NK‚Q
 5. '…™ O†œW GD 7Uˆ‡‘F NKL „ˆD O…Q „ˆ‡ŽQJ Gƒ\ JL…šW P†˜ JLD VX‘F „ˆ‡œF NL…˜P WUD QKL…›W „†œ Oƒ—Q FX†šL 9L…›F NL…˜P WUD Qƒ—\ QKƒ—P JLX‘S SKD‘W KL…›Q QKˆQJ JLD VX‘F FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P „D FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ EL…˜X KL…›Q UR 6DX „R‘ JLD VX‘F „ˆ‡œF W‚–P UˆD VD›FK VH YDŽ „ˆD „L JL…šW WKW ,9 .+$v0 7+8v 75mlv& .+, im$ 9$s2 .+8 *,j7 0k} 6DX WK‡ŽL JLDQ QJKŠ QJ‡L WKHR TXL „QK FXD 7KX‘ \ JLD VX‘F  K JLD Fƒ—P JDŽ  K YW QJ†™QJ  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ FD‘Q E†œ WKX‘ \ SKDL NL…˜P WUD WRDŽQ „DŽQ JLD VX‘F QKL…›W „†œ GD‘QJ „L…›X Gˆ›D YDŽR WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ FKLD JLD VX‘F „…˜ SKƒQ ORD›L *LD VX‘F JL…šW P†˜ E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7KX‘ QJKL E…›QK WKHR GRL QKL…›W „†œ K† KƒšS JL…šW NKƒ˜Q JL…šW E‰QK WKˆ‡ŽQJ FX†šL „ˆ‡ŽQJ Gƒ\ 7KX‘ JL…šW NKƒ˜Q NKX FD‘FK O\ GR P…›W FK…šW [H E…›QK WUX\…—Q QKL…™P 4XDQ VD‘W WUD›QJ WKD‘L Yƒ›Q „†œQJ QKS WK‡ WUƒX ERŽ NL…˜P WUD Wƒ—Q V†š QKDL OD›L 4XDQ VD‘W GD P‚–W PXL PL…›QJ Kƒ›X P†Q 7UƒX ERŽ TXDQ VD‘W WK…P W‰QK WUD›QJ Pƒ›S †šP NL…˜P WUD U‚QJ „QK WX†˜L 7KX‘ QJKL QJ‡Ž JLˆ OD›L WKHR GRL ‡ NKX FD‘FK O\ 1…šX NL…˜P WUD SKD‘W KL…›Q FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P SKDL NL…˜P WUD OD›L WRDŽQ „DŽQ JLD VX‘F QDŽR FR‘ QKL…›W „†œ FDR SKDL QK†šW FD‘FK O\ FKX‘ \‘ NKL NKD‘P WKX‘ FD‘L .KL [D\ UD E…›QK WUX\…—Q QKL…™P WK…˜ D‘F WŒQK SKDL JL…šW ‡ NKX FD‘FK O\ WL…X „†œF VD‘W WUXŽQJ WUL…›W „…˜ 97KX‘ „X WL…X FKXƒ˜Q JL…šW P†˜ 7UƒX ERŽ NKRH PD›QK „X WX†˜L WKHR 1i &3 +i&3 QKQ „R‘L K FKŠ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ QJˆQJ FKR X†šQJ 76
 6. Qˆ‡‘F +HR NKRH PD›QK „X WURœQJ Oˆ‡œQJ QKQ „R‘L  K FKŠ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F *LD VX‘F SKDL „ˆ‡œF W‚–P UˆD VD›FK VH WUˆ‡‘F NKL „ˆD „L JL…šW P†˜  3+ml1* 3+$v3 3+h1 /2$€, *,$ 68v& &+2 7+r7 i‚›F „L…˜P FXD JLD VX‘F FKR WKW *LD VX‘F FKR WKW NKD‘F Y‡‘L JLD VX‘F VLQK VDQ FDŽ\ NH‘R Y…— P‚›W VLQK O\‘ K‰QK WKD‘L YDŽ FƒšX WD›R *LD VX‘F FKR WKW FR‘ QKˆQJ „‚›F „L…˜P VDX 7Uˆ‡QJ WKDŽQK V‡‘P ;ˆ‡QJ QKR &D‘F F‡ SKD‘W WUL…˜Q W†šW F‡ P†QJ YDŽ F‡ YDL SKD‘W WUL…˜Q K‡Q FD‘F JLD VX‘F NKD‘F FKƒšW Oˆ‡œQJ F‡ W†šW 7ŒFK WUˆ P‡ QKL…—X K‡Q VR Y‡‘L JLD VX‘F VLQK VDQ &KƒQ QJ‚–Q „ƒ—X QKR 3Kˆ‡QJ SKD‘S SKƒQ ORD›L JLD VX‘F FKR WKW 3KƒQ ORD›L JLD VX‘F FKR WKW WD WKˆ‡ŽQJ F‚Q Fˆ‘ YDŽR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q F‡ P†QJ YDL „XŽL OˆQJ D i†šL Y‡‘L WUƒX ERŽ [D‘F „QK „†œ Pƒ›S †šP Gˆ›D YDŽR O‡‘S P‡ WX› ‡ Gˆ‡‘L GD X YDL 7UƒX ERŽ SKƒQ UD ORD›L /RD›L P‰QK WURŽQ WKƒQ VDX Q‡ QDQJ F†˜ WR NK†QJ WKƒš\ [ˆ‡QJ Vˆ‡ŽQ [ˆ‡QJ NKXP „XŽL WR FK‚–F WKW 6‡Ž YDŽR YDL YDŽ „XŽL WKƒš\ FR‘ P‡ WŒFK 77
 7. WUˆ Gˆ‡‘L GD GD O†QJ ER‘QJ YDŽ PQ /RD›L P‰QK NK†QJ WURŽQ O‚–P OˆQJ WKƒQ VDX YDŽ F†˜ K‡L KH›S „XŽL NH‘P Q‡ QDQJ GD NK†QJ ER‘QJ K‡L QK‚Q /RD›L P‰QK FR‘ K‡L‘ K‰QK WKRL OˆQJ PRQJ F†˜ OH‘S YDŽ QKR [ˆ‡QJ NKXP YDŽ [ˆ‡QJ Vˆ‡ŽQ Q†˜L UR GD QK‚Q QKHR E i†šL Y‡‘L KHR QJˆ‡ŽL WD SKƒQ ORD›L WKW KHR WKHR P†œW WURQJ FD‘F FD‘FK VDX 3KƒQ ORD›L WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP !  /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP   /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP  3KƒQ ORD›L WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ K‡L /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L ! .J /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L NJ /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L NJ 7URQJ P†œW WKƒQ WKW WD OD›L FKLD WKW UD QKL…—X KD›QJ NKD‘F QKDX 7KW QJRQ QKƒšW WKW P†QJ YDL 7KW ORD›L WKW EX›QJ YDŽ F†˜ 7KW ORD›L WKW „XŽL „ƒ—X 9, %,j€1 3+$v3 ;mt /
 8. &D‘F ORDŽL JLD VX‘F „DP EDR WKƒQ QKL…›W E‰QK WKˆ‡ŽQJ „L OD›L Yƒ›Q „†œQJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ „X WL…X FKXƒ˜Q Y…— WX†˜L YDŽ WURœQJ Oˆ‡œQJ VH „ˆ‡œF SKH‘S JL…šW P†˜ *LD VX‘F WKƒQ QKL…›W NK†QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ QJKL FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P KR‚›F JLD VX‘F WL…P QJˆŽD FKˆD TXD‘ QJDŽ\ TXL „QK KR‚›F P‚–F P†œW V†š E…›QK WUX\…—Q QKL…™P QKL…›W WKD‘Q XQJ NKŒ WKD‘Q WKX\ WKXQJ D‘F WŒQK GFK WD WUƒX ERŽ W\’ WKˆ GD›L NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S JL…šW P†˜ *LD VX‘F E…›QK ODR E…›QK WUX\…—Q QKL…™P „ˆ‡ŽQJ UX†œW QJRD›L NKRD VDQ NKRD YL…P YX‘ E…›QK YL…P NK‡‘S JL…šW ‡ NKX FD‘FK O\ YDŽ FR‘ EL…›Q SKD‘S WL…X „†œF VD‘W WUXŽQJ NKX ORŽ P†˜ YDŽ SKRŽQJ E…›QK FKR F†QJ QKƒQ 7D›P QJˆŽQJ JL…šW P†˜ „†šL Y‡‘L QKˆQJ JLD VX‘F P‚–F E…›QK QKH› FR‘ WK…˜ „L…—X WU NKRL JLD VX‘F QRQ JLD VX‘F FKˆD „X WURœQJ Oˆ‡œQJ 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản