Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
218
lượt xem
73
download

Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Aptomat làm nhiệm vụ đóng ngắt nguồn đồng thời bảo vệ quá tải trong mạch điện. Trong mạch này, loại Aptomat được sử dụng đóng ngắt cả lúc hai bộ dây. - Khi bật công tắt nguồn, tiếp điểm A sẽ được nối B, C sẽ được nối D và Line sẽ được nối với Load. Điện áp sẽ đi từ A sang B đi vào biến áp tự ngẫu (Vẩic). Biến áp tự ngẫu này được điều chỉnh bằng tay để lấy ra điện áp theo dãy điều chỉnh từ 0÷120V.Ngõ ra của Vẩic được đưa vào điểm C...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 2

  1. CHÖÔNG 2 SÔ ÑOÀ MAÏCH THÖÏC TEÁ CUÛA BOÄ NGUOÀN P46 VAØ P52. I. Boä nguoàn P46: 1. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä nguoàn P46:
  2. 2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Aptomat laøm nhieäm vuï ñoùng ngaét nguoàn ñoàng thôøi baûo veä quaù taûi trong maïch ñieän. Trong maïch naøy, loaïi Aptomat ñöôïc söû duïng ñoùng ngaét caû luùc hai boä daây. - Khi baät coâng taét nguoàn, tieáp ñieåm A seõ ñöôïc noái B, C seõ ñöôïc noái D vaø Line seõ ñöôïc noái vôùi Load. Ñieän aùp seõ ñi töø A sang B ñi vaøo bieán aùp töï ngaãu (Variac). Bieán aùp töï ngaãu naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng tay ñeå laáy ra ñieän aùp theo daõy ñieàu chænh töø 0÷120V.Ngoõ ra cuûa Variac ñöôïc ñöa vaøo ñieåm C vaø D. Taïi ñaây, ñieän aùp ñöôïc ñöa qua bieán aùp 1. Bieán aùp 1 coù nhieäm vuï haï aùp nguoàn xuoáng coøn 22,5VAC-10A hoaëc 45VAC-5A. Ngoõ ra cuûa bieán aùp 1 ñöôïc ñöa ñeán CT1 nhaèm chuyeån ñoåi töø 22,5V-10A sang 45VAC-5A. Khi baät coâng taéc CT1 ôû vò trí 1, hai cuoän thöù caáp n21 vaø n22 ñöôïc noái tieáp vôùi nhau neân aùp ra 45VAC-5A. Khi baät coâng taéc CT1 sang vò trí 3, hai cuoän thöù caáp n21 vaø n22 ñöôïc maéc song song nhau laøm cho soá voøng quaán giaûm nhöng tieát dieän daây quaán taêng gaáp ñoâi, neân doøng taêng gaáp ñoâi (10A) vaø aùp giaûm coøn 22,5V. Ngoõ ra thöù caáp cuûa bieán aùp 1 ñöôïc ñöa ra hai ñaàu beân ngoaøi boä nguoàn, ñoàng thôøi ñöôïc chænh löu qua boä loïc ñeå ñöôïc ñieän aùp 18VDC- 10A;36VDC-5A. Cuoän daây L ñöôïc maéc noái tieáp vôùi ngoõ ra DC coù nhieäm vuï loïc vaø san baèng ñieän aùp gôïn soùng.
  3. I. Boä nguoàn P52: 1. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä nguoàn P52:
  4. DIODE DIODE 1N4005 25mF_50V 10k 1,805mF + Vin 1N4005 2N1011 DIODE DIODE 1N4005 220 2N1305 1N4005 + 2,4 M4E5 11k Vout - DIODE Rv 100 1k 330 RA Hình 6. Maïch ñieàu chænh ñieän aùp 0-25VDC 2. Nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa boä nguoàn P52: Khi baät coâng taéc nguoàn, tieáp ñieåm cuûa Aptomat ñoùng laïi, boä nguoàn hoaït ñoäng. Bieán aùp 1 coù ngoõ ra thöù caáp laø 0 – 6VAC-12VAC vaø ngoõ ra thöù 2 ñöôïc ñöa ñeán maïch ñieàu chænh ñieän aùp 0÷25VDC, ñoàng thôøi doøng ñieàu chænh 0÷100mA. Ngoõ ra cuûa bieán aùp töï ngaãu (Variac) ñöôïc ñöa ñeán maùy bieán aùp 2. Ngoõ ra cuûa maùy bieán aùp 2 seõ ñöôïc chænh löu vaø coù giaù trò thay ñoåi töø 0÷350VDC –150mA. Maïch ñieàu chænh hoaït ñoäng nhö sau: Khi thay ñoåi giaù trò RV, ta coù ñieän aùp ñöa ñeán chaân E cuûa 2N1305 thay ñoåi, daãn ñeán 2N1011 cuõng seõ daån maïnh hay yeáu laøm cho ngoõ ra cuûa maïch nguoàn thay ñoåi. Khi thay ñoåi RA taïi chaân E cuûa 2N1011, doøng ra IC cuûa 2N1011 seõ thay ñoåi theo laøm cho ngoõ ra coù doøng thay ñoåi. 2N1305 coù taùc duïng chænh sai, 2N1011 laø transistor coâng suaát. Diode M4E5 coù taùc duïng ghim aùp. Caùc diode coù taùc duïng daãn doøng vaø baûo veä. 3. Caùc giaù trò khaûo saùt:  Khaûo saùt nguoàn aùp: Khi Ira= 0mA ; Ura= 0V 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V
  5. VEC= 45.1V VCB = -45.2V 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.2V VEC= 0.1V VCB = 0V Khi Ira= 0mA ; Ura= 10V. 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V VEC= 34.1V VCB = -34.2V 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.1V VEC= 0.3V VCB = -0.1V Khi Ira= 0mA ; Ura= 26.7V. 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V VEC= 17.3V VCB = -17.3V 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.1V VEC= 0.4V VCB = -0.3V  Khaûo saùt nguoàn doøng: Khi Ira= 9.1mA ; Ura= 5.34V. 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V VEC= 38.9V VCB = -38.9V 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.1V VEC= 0.2V VCB = 0V Khi Ira=50 mA ; Ura= 5.34V. 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V VEC= 39V VCB = -39V
  6. 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.1V VEC= 0.2V VCB = 0V Khi Ira= 155mA ; Ura= 5.34V. 2N1011 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0V VEC= 39V VCB = -39V 2N1305 coù ñieän aùp phaân cöïc: VEB = 0.1V VEC= 0.1V VCB = 0V Caùc giaù trò ño ñöôïc döïa treân boä nguoàn taïi phoøng thöïc taäp ño löôøng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản