Khảo sát chức năng tâm thu và chức năng tâm trương của tim bằng siêu âm - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

1
511
lượt xem
284
download

Khảo sát chức năng tâm thu và chức năng tâm trương của tim bằng siêu âm - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa rối loạn cấu trúc và chức năng của tiểu nhĩ trái với mức độ nặng của âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. Sự hiện diện của âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát chức năng tâm thu và chức năng tâm trương của tim bằng siêu âm - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

 1. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH ° Chöùc naêng taâm thu thaát traùi ° Chöùc naêng taâm thu thaát phaûi ° Chöùc naêng taâm tröông thaát traùi ° Chöùc naêng taâm tröông thaát phaûi
 2. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM SIEÂU AÂM TM : CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI Lôïi ñieåm cuûa sieâu aâm TM laø deã thöïc hieän. Hôn nöõa nhôø taàn suaát khung cao (high frame rate 1.000 - 2.000/ giaây) so vôùi taàn suaát khung cuûa sieâu aâm 2D (30/giaây) neân ñoä xaâm nhaäp vaø ñoä ly giaûi cao. Phaân xuaát co thaét vaø phaân xuaát toáng maùu : Maët caét caïnh öùc theo truïc doïc (ñöôøng caét saùt bôø töï do van 2 laù) hoaëc theo truïc ngang (ngang choå cô truï). Ñöôøng kính cuoái taâm thu (ESD) vaø ñöôøng kính cuoái taâm tröông (EDD) FS = (EDD - ESD) / EDD Trò soá bình thöôøng cuûa FS laø : 0,36 + 0,04 EF = (EDV - ESV) / EDV Trò soá bình thöôøng cuûa EF = 55 - 70% 2
 3. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI 3
 4. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI Khoái löôïng thaát traùi : LVM = 0,80 x 1,05 x [(ST+PWT+LVID)3 - LVID3] Söùc caêng thaønh thaát traùi σ = 0,334P (LVID) / [PWT x (1+PWT/LVID)] LVM : Left Ventricular Mass (Khoái Löôïng Thaát Traùi) ST : Septal Thickness (Beà daày VLT) PWT : Posterior wall thickness (Beà daày thaønh sau TTr) LVID : LV Internal Dimension (Ñöôøng kính thaát traùi) 4
 5. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI BAÈNG 2D ° Phöông phaùp giuùp khaûo saùt chöùc naêng thaát traùi vaø thaát phaûi - – Phöông phaùp Simpson ° AÙp duïng ñöôïc cho thaát traùi - Phöông phaùp baùn caàu hình oáng hay vieân ñaïn - bullet - Phöông phaùp chieàu daøi dieän tích theo hai maët - biplane area length - Phöông phaùp chieàu daøi dieän tích theo 2 maët hình ellip - biplane ellipsoidal area length - Phöông phaùp chieàu daøi - dieän tích theo moät maët - single plane area length 5
 6. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI BAÈNG 2D ° Theå tích thaát traùi vaøo kyø taâm thu vaø taâm tröông ño ñöôïc seõ giuùp tính ñöôïc phaân xuaát toáng maùu. EF = SV / EDV SV : Stroke volume EDV : End Diastolic volume Bình thöôøng EF > 0,55 ° Ñoä thu thaäp (gain) thaáp seõ thaáy roõ noäi maïc tim . Hình aûnh lôùn nhaát coù theå coù ñöôïc seõ bôùt sai soá khi ño. ° Troïng löôïng thaát traùi (left ventricular mass) ° Bôø ngoaøi vaø bôø trong (noäi maïc) cuûa vaùch thaát traùi, coù theå tính ñöôïc theå tích cuûa cô thaát traùi, nhaân vôùi tyû troïng cô tim (1,055 g/ cm3) : khoái löôïng thaát traùi 6
 7. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT TRAÙI BAÈNG 2D 7
 8. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG 4 BUOÀNG 2 BUOÀNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM CAÙCH ÑO NOÄI MAÏC THAÁT TRAÙI ÑEÅ TÍNH THEÅ TÍCH BUOÀNG THAÁT Taøi lieäu : Textbook of Clinical Echocardiography, 2nd ed 2000, Saunders Co. p.109 8
 9. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT KHOÁI LÖÔÏNG THAÁT TRAÙI BAÈNG 2D 9
 10. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM SÖÙC CAÊNG THAØNH THAÁT TRAÙI BAÈNG 2D P : AÙp löïc buoàng TT Ac : Area cavity (beà maët loøng TT) Am : Myocardial area (beà maët cô tim) 10
 11. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU BAÈNG DOPPLER Echo Doppler giuùp khaûo saùt ñöôïc chöùc naêng taâm thu vaø taâm tröông cuûa thaát traùi vaø caû thaát phaûi. •Chöùc naêng taâm thu thaát traùi : •Doppler giuùp ño ñöôïc caùc trò soá sau ñeå khaûo saùt chöùc naêng taâm thu thaát traùi : ° Vaän toác phuït (ejection velocity) – Ñænh – Trung bình ° Thôøi gian phuït ° Ñoä gia toác (acceleration) – Toái ña – Trung bình ° Thôøi gian gia toác (acceleration time) ° Thôøi gian giaûm toác (deceleration time) ° Cung löôïng tim ° dP / dt thaát •Doppler xung hay Doppler lieân tuïc ñeå khaûo saùt 11
 12. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU BAÈNG DOPPLER Caàn chuù yù : ° Khi coù heïp ÑMC caàn duøng Doppler xung ño cung löôïng tim ôû buoàng toáng thaát traùi ° Ño vaän toác vaø ñöôøng kính ôû cuøng 1 vò trí giaûi phaãu ° Caàn ño chính xaùc ñöôøng kính ° Neân duøng doøng lôùp (laminar flow) ño vaän toác ° Chuøm tia Doppler vaø doøng maùu caàn song song ° Doppler höõu ích trong theo doõi söï thay ñoåi cung löôïng tim hôn laø trò soá tuyeät ñoái 12
 13. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM DOPPLER CUNG LÖÔÏNG TIM QUA VAN ÑMC 13
 14. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CUNG LÖÔÏNG THAÁT BAÈNG DOPPLER XUNG DOØNG MAÙU QUA BUOÀNG TOÁNG THAÁT TRAÙI 14
 15. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CUNG LÖÔÏNG THAÁT BAÈNG DOPPLER XUNG DOØNG MAÙU QUA VOØNG VAN 2 LAÙ 15
 16. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CUNG LÖÔÏNG TP BAÈNG DOPPLER XUNG DOØNG MAÙU QUA VAN ÑMP 16
 17. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM ÑO dP/dt BAÈNG DOØNG HÔÛ 2 LAÙ Traùi : Vaän toác doøng phuït taêng töø 1m/sec -> 3m/sec trong 0,015 giaây => dP/dt = 2133 mmHg/sec (chöùc naêng taâm thu tim bt) Phaûi : Vaän toác doøng phuït taêng töø 1m/sec -> 3m/sec trong 0,055 giaây => dP/dt = 582 mmHg/sec (PXTM = 15 - 20%) 17
 18. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU THAÁT PHAÛI °Ñònh tính (Qualitative) : Maët caét : * Caïnh öùc truïc doïc, truïc ngang * 4 buoàng töø moûm * 4 buoàng döôùi söôøn Chi tieát : * Kích thöôùc TP (so vôùi TTr) * Daïng TP * Beà daày vaùch TP * Söï vaän ñoäng (co boùp) vaùch TP, VLT °Ñònh löôïng (Quantitative) : Raát khoù - Caàn sieâu aâm 3D 18
 19. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM KHAÛO SAÙT KÍCH THÖÔÙC VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU TP BAÈNG SIEÂU AÂM 2D 19
 20. KHAÛO SAÙT CHÖÙC NAÊNG TAÂM THU VAØ CHÖÙC NAÊNG TAÂM TRÖÔNG CUÛA TIM BAÈNG SIEÂU AÂM CAÙC DAÏNG VAÄN ÑOÄNG VAÙCH LIEÂN THAÁT 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản