Khảo sát động cơ VS

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
569
lượt xem
198
download

Khảo sát động cơ VS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống băng truyền đã được ứng dụng trong hầu hết các nhà máy xí nghiệp, siêu thị, khách sạn, nhà hàng. Hầu hết các hệ thống này đều sử dụng động cơ kiểu VSED để điều khiển chuyển động. Mời các bạn tham khảo tài liệu "Khảo sát động cơ VS" để hiểu rõ về hệ thống băng truyền này hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát động cơ VS

 1. Kh¶o s¸t ®éng c¬ vs HÖ thèng b¨ng truyÒn ®· ®­îc øng dông trong hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp, siªu thÞ, kh¸ch s¹n, nhµ hµng… HÇu hÕt c¸c hÖ thèng nµy ®Òu sö dông ®éng c¬ kiªñ VSED (Variable … Speeds … Electrical … Direct) ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh truyÒn ®éng. I. Néi dung kh¶o s¸t: Nghiªn cøu cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ VSED Kh¶o s¸t m« h×nh thùc tiÔn Ph©n tÝch c¸c m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é trong thùc tÕ, so s¸nh c¸c m¹ch L¾p r¸p m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é theo c¸c ph©n tÝch ®· x©y dùng Ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch Thö nghiÖm m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é, kh¶o s¸t kÕt qu¶ thùc nghiÖm b»ng m¸y hiÖn sãng vµ c¸c thiÕt bÞ ®o th«ng th­êng. NhËn xÐt kÕt qu¶, rót ra kÕt luËn II. ®éng c¬ VSED 1. CÊu t¹o ®éng c¬ VSED: §éng c¬ VSED cã cÊu t¹o gåm 2 phÇn chÝnh: + PhÇn thø nhÊt: §éng c¬ s¬ cÊp. + PhÇn thø hai: §éng c¬ thø cÊp. + Ngoµi hai phÇn chÝnh trªn, ®éng c¬ VSED cßn cã c¸c phÇn kh¸c nh­: Vá m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn håi tiÕp, c¸nh qu¹t lµm m¸t… §Çu ra søc ®iÖn ®éng cña CÊp nguån m¸y ph¸t tèc mét chiÒu cho CÊp nguån 3 §C thø cÊp M¸y ph¸t tèc pha cho §C s¬ cÊp(3pha) Trôc chÝnh cña ®éng c¬ Stato ®éng VSED c¬ s¬ cÊp §éng c¬ thø cÊp, cuén d©y cña nam ch©m ®iÖn R« to ®éng c¬ s¬ cÊp èng lãt ®éng PhÇn ®éng cña nam c¬ s¬ cÊp ch©m ®iÖn H.1 TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 2. 2. Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ VSED: AC 3 phase supply §/C s¬ cÊp 3 pha fuse AC power 0-90v DC Fx + VR1 VR2 DC Uω UC§ - H.2 a. §éng c¬ s¬ cÊp: §©y lµ lo¹i ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha r« to lång sãc. Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ nµy cã thÓ tãm t¾t nh­ sau: Khi ta ®­a dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha h×nh sin cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc b»ng víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña ®éng c¬ vµo 3 d©y quÊn 3 pha cña ®éng c¬ s¬ cÊp, lóc nµy trong Stato cña ®éng c¬ s¬ cÊp sinh ra mét tõ tr­êng quay, tõ tr­êng nµy mãc vßng qua khe hë kh«ng khÝ vµo r«to. C¸c thanh dÉn cña r«to sinh ra mét dßng ®iÖn theo luËt c¶m øng ®iÖn tõ, v× c¸c thanh dÉn nµy ®­îc nèi ng¾n m¹ch víi nhau. D­íi sù t¸c dông t­¬ng hç gi÷a dßng ®iÖn r« to vµ tõ tr­êng quay Stato t¹o nªn m« men quay lµm cho r« to quay. Muèn ®¶o chiÒu quay cña ®éng c¬ s¬ cÊp ta chØ viÖc ®¶o chÐo hai trong 3 pha nguån cung cÊp cho ®éng c¬ s¬ cÊp. b. §iÒu chØnh tèc ®é quay cña ®éng c¬ VSED: Khi ®éng c¬ s¬ cÊp quay, èng lãt g¾n trªn trôc cña ®éng c¬ s¬ cÊp còng quay theo. Tèc ®é quay cña èng lãt b»ng tèc ®é quay cña ®éng c¬ s¬ cÊp. Lóc nµy ta b¾t ®Çu cÊp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 3. nguån mét chiÒu vµo cuén d©y nam ch©m ®iÖn, d­íi t¸c dông cña tõ tr­êng nam ch©m ®iÖn n»m trong èng lãt ®ang chuyÓn ®éng t¹o nªn mét lùc ®iÖn tõ. Lùc nµy kÐo cho phÇn ®éng cña nam ch©m ®iÖn quay theo. Dßng mét chiÒu ®Æt vµo nam ch©m ®iÖn cµng lín th× lùc ®iÖn tõ sinh ra cµng lín vµ dÉn ®Õn tèc ®é quay cña ®éng c¬ cµng lín. Tèc ®é quay cña ®éng c¬ lín nhÊt b»ng víi tèc ®é quay cña èng lãt, cã nghÜa lµ b»ng víi tèc ®é quay cña ®éng c¬ s¬ cÊp. Nh­ vËy khíp nèi gi÷a ®éng c¬ s¬ cÊp vµ ®éng c¬ thø cÊp ë ®©y ®­îc thùc hiÖn b»ng tõ tr­êng cña nam ch©m, v× vËy nã ®­îc gäi lµ khíp tõ hay khíp nèi mÒm. c. M¸y ph¸t tèc: §©y chÝnh lµ mét m¸y ph¸t ®iÖn ®¬n gi¶m, phÇn ®éng lµ mét nam ch©m vÜnh cöu ®­îc g¾n ®ång trôc víi trôc ®éng c¬ nªn khi ®éng c¬ quay th× nam ch©m nµy còng quay theo. Tõ tr­êng cña nam ch©m vÜnh cöu nµy quÐt qua c¸c vßng d©y cña phÇn tÜnh m¸y ph¸t, sinh ra trong c¸c vßng d©y cña m¸y ph¸t mét søc ®iÖn ®éng. NÕu m¹ch ngoµi cña m¸y ph¸t kÝn m¹ch th× nã sÏ sinh ra trong m¸y ph¸t mét dßng ®iÖn. §iÖn ¸p ph¸t ra trªn 2 cùc cña m¸y ph¸t nµy phô thuéc vµo tèc ®é quay cña nam ch©m, ®éng c¬ quay cµng nhanh nghÜa lµ nam ch©m quay cµng nhanh th× ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ph¸t ra cµng lín. Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é t­¬ng øng víi t¶i ®Þnh møc (theo ®Æc tÝnh t¶i) tõ 130vßng / phót ®Õn 1300 vßng / phót. Khi tèc ®é cµng thÊp m« men cµng nhá, tèc ®é t¨ng lªn, m« men còng t¨ng lªn. Tèc ®é tr­ît tõ tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng xuèng, t¹o nªn ®Æc tÝnh c¬ mÒm. Víi d¹ng ®Æc tÝnh nh­ vËy nã thÝch hîp víi nh÷ng truyÒn ®éng b¨ng truyÒn, t¶i träng thay ®æi ®Òu. 3. ¦u nh­îc ®iÓm cña ®éng c¬ VSED: a. ¦u ®iÓm: - §©y lµ lo¹i ®éng c¬ cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n dùa trªn kÕt cÊu cña nh÷ng lo¹i m¸y ®iÖn th«ng dông. - Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é ®¬n gi¶n nhê ®iÒu chØnh gi¸n tiÕp b»ng nguån mét chiÒu tõ bªn ngoµi. - Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é tr¬n mÒm, ph¹m vi ®iÒu chØnh réng, tèc ®é lín nhÊt cã thÓ b»ng víi tèc ®é ®éng c¬ s¬ cÊp. - KÕt cÊu d¹ng module cho phÐp th¸o l¾p söa ch÷a, b¶o d­ìng tõng bé phËn dÔ dµng. - §iÒu chØnh tèc ®é hÖ thèng th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p mét chiÒu c«ng suÊt nhá. - Cã m¸y ph¸t tèc lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra tèc ®é vµ håi tiÕp æn ®Þnh tèc ®é sau nµy. b. Nh­îc ®iÓm: - Ph¶i sö dông hai nguån ®iÖn ¸p kh¸c nhau lµ nguån mét chiÒu cho ®iÒu chØnh tèc ®é vµ nguån xoay chiÒu 3 pha cho ®éng c¬ s¬ cÊp 3 pha. - M¹ch khèng chÕ ®iÒu chØnh tèc ®é t­¬ng ®èi phøc t¹p c. HiÖu suÊt ®éng c¬ VSED: Víi kÕt cÊu nh­ trªn, ®éng c¬ VSED cã hiÖu suÊt lµm viÖc kh«ng cao. TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 4. 4. øng dông: Víi tÝnh n¨ng ­u viÖt, ®¬n gi¶n vÒ kÕt cÊu vµ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é réng dÔ dµng nªn ®éng c¬ VSED ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c d©y chuyÒn c«ng nghiÖp hiÖn nay: - Sö dông trong c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i ®Ó di chuyÓn s¶n phÈm trong nhµ m¸y, c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã sö dông b¨ng t¶i nh­ s¶n xuÊt èng nhùa cøng, mÒm (èng n­íc). - Sö dông thang m¸y chuyÓn ®éng tr¬n d¹ng b¨ng truyÒn liªn tôc t¹i c¸c siªu thÞ, kh¸ch s¹n, nhµ hµng… - Sö dông ë nh÷ng chuyÓn ®éng hÖ thèng cã m« men më m¸y nhá. b. §Ó kh¶o s¸t ®/c VS sinh viªn cÇn: - Nghiªn cøu hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ VSED lµ mét trong nh÷ng phÇn quan träng ®Ó tiÕp cËn víi x· héi c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt hµng lo¹t theo d©y truyÒn. §©y chÝnh lµ phÇn quan träng trong c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã liªn quan ®Õn b¨ng truyÒn. - Ph©n tÝch ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ VSED, l¾p r¸p ®­îc c¸c m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é cho hÖ thèng cã thÓ thay ®æi c©n chØnh, ®o, kiÓm tra c¸c ®iÓm test, ph©n tÝch d¹ng sãng tÝn hiÖu t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt. Tõ ®ã h×nh thµnh kü n¨ng ph©n tÝch hÖ thèng, söa ch÷a thay thÕ ®­îc c¸c hÖ thèng t­¬ng ®­¬ng thùc tÕ ngoµi x· héi. - H×nh thµnh t­ duy logic, ph¸n ®o¸n, ho¹t ®éng ®éc lËp khi cÇn thiÕt. TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 5. BµI 4: L¾p r¸p vµ kh¶o s¸t hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ VSED i. s¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é: * Yªu cÇu bµi to¸n: M¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ VSED lµ m¹ch cung cÊp nguån mét chiÒu cã ®iÒu chØnh vµo nam ch©m ®iÖn cña ®éng c¬ thø cÊp. Nguån mét chiÒu nµy ®­îc lÊy tõ nguån 1 pha trong sè 3 pha cung cÊp cho ®éng c¬ s¬ cÊp, sau ®ã ®­a qua m¹ch chØnh l­u cã ®iÒu khiÓn dïng SCR. S¬ ®å khèi cô thÓ nh­ sau: Khèi Khèi ChØnh l­u nguån t¹o dao Khèi cã ®iÒu §éng c¬ cung cÊp ®éng ®ång pha khiÓn VSED HiÓn thÞ tèc ®é Håi tiÕp H×nh 2: S¬ ®å khèi m¹ch ®iÖn ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ VSED II. S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ VSED: 1. S¬ ®å nguyªn lý truyÒn ®éng AC 3 phase supply §/C s¬ cÊp 3 pha fuse AC power 0-90v DC Fx + VR1 VR2 DC Uω UC§ - H.3 TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 6. 2. S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn (H.4) SP EED CO N T R O L B OA R D V S M OT OR 1 POWER SUPPLY FUSE TMR-1S6471K 47/2W 224/650v 224/65 2 R1 C2 3 1k 100uF/50v 2P4M 4 10uF/50v 20 + SCR1 C1 Tr1 5 R3 C3 BL + C6 W 6 CL1 224/6 CL3 R5 12v 100uF/50v 1 150 C7 W + hiÓn thÞ 5k BL R16 R6 R4 R7 1k 1k 7 27k VR4 25k VR1 VR3 R8 100k 8 CL4 2k VR2 2k Y R 10 R Tr2 2 W PMPM (Phat toc) 3 R2 1uF/50v + Y W C8 A1015 Q CL2 9 C4 R + 2P4M 220 100 10uF/150v R9 SCR2 + C5 R10 1k 1uF/50v 10 HOLD §Õn bé ®iÒu tèc D13 D14 11 224/600V =2 = 19 Diode 1N4007 Black Green Zener 12V=1 TZT A1015 =1 2100v x 0.12 230v x 0.25 Vr 2K =2 SCR 2P4M =1 Black Green Vr 25K =1 47R/2W =1 Red 210v x 0.25 Vr 1K =1 220R =1 White Red 100R =1 =1 Vr 100K 220v x 0.25 Yellow 86v x 0.25 10R =1 White Blue TNR 250V =1 1N5408 =2 86v x 0.25 Yellow Red 290v x 0.23 580v Red (10x16) mm TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 7. III. Ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc: 1. Khèi nguån cung cÊp: Khèi nguån cung cÊp ë ®©y ®­îc sö dông ®ã lµ nguån cung cÊp 1 pha 220V lµ nguån ®éng lùc chÝnh, nã ®­îc chØnh l­u cã ®iÒu chØnh th«ng qua bé chØnh l­u cã ®iÒu chØnh SCR1. C¸c diode D13 vµ D14 cã t¸c dông b¶o vÖ SCR khi tÝn hiÖu vµo ®æi chiÒu, SCR kho¸. TMR-1S6471K lµ linh kiÖn b¶o vÖ qu¸ ¸p Tô C1 cã t¸c dông chèng nhiÔu gi÷a G vµ K cña SCR1 Tô C2 vµ ®iÖn trë R1 m¾c song song víi SCR1 lµm nhiÖm vô chèng b·o hoµ s©u cña tiÕp gi¸p J2 trong SCR1. CÊp nguån cho m¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc lÊy th«ng qua biÕn ¸p Tr1. §©y lµ lo¹i biÕn ¸p ®Æc biÖt cã 4 quËn d©y. Cuén s¬ cÊp m¾c vµo l­íi ®iÖn 220V, cuén thø cÊp thø nhÊt t¹o ®iÖn ¸p cung cÊp cho m¹ch chØnh l­u cÇu CL1. Sau khi qua chØnh l­u CL1 ®iÖn ¸p ®­îc läc san ph¼ng nhê tô C3 vµ æn ¸p th«ng qua diode zener Dz ®Ó ®­îc ®iÖn ¸p æn ®Þnh b»ng ph¼ng 12V cung cÊp cho m¹ch ®iÒu khiÓn phÝa sau. 2. Khèi t¹o dao ®éng: Khèi t¹o dao ®éng ë ®©y ®­îc sö dông d¹ng tù dao ®éng th«ng qua sù phãng n¹p cña tô C6 vµ chÕ ®é lµm viÖc cña Transistor Q. §iÒu chØnh thêi gian phãng n¹p cho tô C6 th«ng qua c¸c triÕt ¸p VR, VR1, VR2 lµ ®iÒu chØnh tÇn sè dao ®éng. NhiÖm vô cña c¸c biÕn trë: VR lµ biÕn trë chñ ®¹o ®iÒu chØnh tÇn sè. VR1, VR2 kÕt hîp VR ®iÒu chØnh tÝn hiÖu håi tiÕp lµm thay ®æi tÇn sè dao ®éng cña m¹ch t¹o dao ®éng. VR3 cã t¸c dông ®iÒu chØnh gãc pha cña m¹ch kÝch më SCR2. Khi cÊp nguån cho m¹ch : Ta gi¶ sö tô C6 ®· phãng hÕt ®iÖn (nªn Q kho¸), lóc nµy tô C6 b¾t ®Çu n¹p n¹p theo ®­êng tõ +12V vµo b¶n +C6 vµ mét ®­êng h×nh thµnh tõ cùc – C6 qua R4, vÒ ®iÓm gi÷a cña VR1, (®iÓm gi÷a cña VR1 ®­îc xem lµ mass cña nguån). Khi tô C6 n¹p, ®iÖn ¸p trªn tô t¨ng dÇn, lµm cho b¶n –C6 ©m dÇn xuèng tíi ng­ìng më cña Transistor thuËn Q lµm cho Transistor nµy më. Khi Q më tô C4, C5 ®­îc n¹p tõ cuén d©y thø cÊp 2 qua cÇu chØnh l­u CL2 qua RCE cña Transistor Q, t¹o ra ng­ìng më cho SCR2. Khi SCR2 më sÏ cã dßng tõ cuén d©y thø cÊp “3” cña biÕn ¸p TR1 ch¹y qua cuén s¬ cÊp biÕn ¸p TR2 t¹o nªn dßng kÝch më SCR1 th«ng qua cuén thø cÊp cña biÕn ¸p TR2. Lµm cho SCR1 më ra vµ cã dßng ch¹y qua t¶i ⇒ ®éng c¬ quay. TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 8. Khi ®éng c¬ quay. §iÖn ¸p d­¬ng trªn tô C8 sÏ tù c©n b»ng víi ®iÖn ¸p ©m trªn tô C6 lµm cho ®iÖn ¸p r¬i trªn nã ®i vÒ “0” ®iÒu nµy lµm cho Transistor Q kho¸ l¹i. Sau ®ã tô C6 l¹i tiÕp tôc n¹p theo ®­êng cò ®Ó h×nh thµnh mét chu kú dao ®éng míi . TÇn sè dao ®éng cña m¹ch cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó thay ®æi ®­îc tõ 50Hz ®Õn 200Hz. 3. Khèi ®ång bé pha: Khèi ®ång pha cã nhiÖm vô: T¹o tÝn hiÖu xung kÝch më vµo cùc G cña SCR1 ®ång thêi víi ®iÖn ¸p l­íi ®Æt vµo Anode cña SCR1 ph¶i cã pha d­¬ng. Khèi ®ång pha trong m¹ch mµ ta nghiªn cøu ®­îc sö dông ®ã lµ m¹ch cuén thø cÊp sè 2, sè 3 cña biÕn ¸p Tr1 vµ biÕn ¸p Tr2. Hai biÕn ¸p nµy ph¶i quÊn sao cho chiÒu cuèn d©y trong c¸c cuén d©y thø cÊp nµy cïng chiÒu ®Ó ®iÖn ¸p c¶m øng sinh ra trong c¸c cuén d©y nµy cïng pha víi nhau vµ cïng pha víi cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p Tr1. Cuén s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p Tr1 chÝnh lµ cuén t¹o tÝn hiÖu ®ång pha chñ ®¹o, khi mµ ®iÖn ¸p UAK cña SCR1 > 0 (®iÖn ¸p l­íi cã pha d­¬ng ®Æt vµo Anode cña SCR1) . Th× cuén thø cÊp sè “3” cña biÕn ¸p Tr1 ph¶i t¹o ra ®iÖn ¸p UAK cña SCR2 > 0, (v× cuén thø cÊp nµy vµ cuén s¬ cÊp quÊn cïng chiÒu nªn hai tÝn hiÖu nµy lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i ®ång bé chê). Cuén d©y sè “2” lµ cuén ®Æc biÖt cã 3 dÇu d©y, ®Çu d©y ë gi÷a ®­îc m¾c vµo Cathode cña SCR2 chung víi mét ®Çu cuén thø cÊp sè “3”. Hai ®Çu cßn l¹i cña cuén d©y nµy ®­îc nèi vµo c¸c cùc C,E cña Transistor Q, th«ng qua mét m¹ch cÇu chØnh l­u vµ c¸c tô C4, C5. Khi Transistor Q më b·o hoµ th× 2 m¹ch cÇu coi nh­ ®­îc nèi t¾t lµm cho 2 tô C4, C5 n¹p ®iÖn , t¹o xung kÝch vµo cùc G cña SCR2. Khi Transistor Q kho¸ hai tô C4 ,C5 phãng ®iÖn. Do tÇn sè dao ®éng cña m¹ch dao ®éng cã thÓ thay ®æi ®­îc tõ 50Hz ®Õn 200Hz trong khi ®ã tÇn sè l­íi ®iÖn chØ cã 50 Hz nh­ vËy trong 1 thêi ®iÓm ®ång bé tÝn hiÖu xung kÝch më SCR cã thÓ thay ®æi tõ 10 ®Õn 40 xung. Tuú sè l­îng xung lín hay nhá, mµ ta cã thÓ ®iÒu chØnh thêi ®iÓm kÝch më c¸c SCR, c¸c xung nµy xuÊt hiÖn ®ång bé t¹i thêi ®iÓm ®iÖn ¸p ®Æt trªn Anode cña c¸c SCR d­¬ng h¬n Cathode. 4. Khèi håi tiÕp vµ æn ®Þnh tèc ®é: Khèi håi tiÕp tÝn hiÖu ë ®©y ®­îc lÊy th«ng qua m¸y ph¸t tèc. §iÖn ¸p ph¸t ra cña m¸y ph¸t tèc lµ ®iÖn ¸p h×nh sin ®­îc th«ng qua cÇu chØnh l­u CL4 vµ läc s¬ bé nhê tô C8. §iÖn ¸p gîn trªn tô C8 cã pha d­¬ng sÏ ®­îc ®­a vÒ ®Ó c©n b»ng víi ®iÖn ¸p ®iÖn ¸p mét chiÒu cã pha ©m ®Æt trªn tô C6 . HiÖu sè cña hai ®iÖn ¸p nµy lµ ®iÖn ¸p ng¾t më Transistor Q. Khi ta t¨ng tèc ®é cña ®éng c¬ còng cã nghÜa lµ ta t¨ng tÇn sè dao ®éng cu¶ transistor Q. §iÒu chØnh chiÕt ¸p VR2 tøc lµ ta thùc hiÖn ®iÒu chØnh biªn ®é cña ®iÖn ¸p håi tiÕp. §iÒu chØnh chiÕt ¸p VR lµ ta thùc hiÖn ®iÒu chØnh ®iÓm lµm viÖc ban ®Çu cho Transistor Q 5. Khèi hiÓn thÞ: TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 9. §©y lµ mét ®ång hå ®o tèc ®é t­¬ng tù, tÝn hiÖu ®Çu vµo cña ®ång hå chÝnh lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu ®­îc lÊy tõ m¸y ph¸t tèc, th«ng qua bé chØnh l­u CL3 vµ tô läc C7. §iÒu chØnh ®é lín cña tÝn hiÖu nµy th«ng qua biÕn trë VR4. IV. l¾p r¸p board ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kiÓu VSED V. KÕt qu¶ thùc nghiÖm(c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc): 1. D¹ng xung dao ®éng cña m¹ch dao ®éng: a. D¹ng xung t¹i ch©n B cña TZT thuËn Q u Tô n¹p Tô phãng UBng 0,7 t 0 H×nh 5. D¹ng xung ®iÖn ¸p t¹i ch©n B cña Transistor Q b. D¹ng sãng hµi t¹i tô C8 u t 0 H×nh 6. D¹ng sãng hµi trªn tô C8 c. D¹ng ®iÖn ¸p UCE cña TZT Q u TZT kho¸ Umax 15V TZT më b·o hoµ 0,2V 0 t H×nh 7. D¹ng ®iÖn ¸p UCE cña Transistor Q NhËn xÐt: Khi Transistor Q kho¸ th× ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc C vµ E cña Transistor Q chÝnh lµ ®iÖn ¸p sau cÇu chØnh l­u CL2. §iÖn ¸p nµy cã gi¸ trÞ lín nhÊt sau chØnh l­u = 15V DC. Khi Transistor dÉn b·o hoµ th× ®iÖn ¸p r¬i trªn EC cña nã lµ 0,2 V. DC. Thêi ®iÓm Anode cña SCR1 d­¬ng h¬n Cathode cña nã chÝnh lµ thêi ®iÓm nµy. Ta sÏ thay ®æi thêi ®iÓm kÝch më cña SCR1 trong khu vùc nöa chu kú trªn cña tÝn hiÖu ®Çu vµo. Nöa chu kú d­íi cña tÝn hiÖu ®Çu vµo, SCR1 tù ®éng kho¸ l¹i nh­ vËy ®Õn chu kú sau viÖc kÝch më l¹i b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu, cø nh­ vËy ta t¹o thµnh c¸c chuçi xung liªn TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 10. tiÕp kÝch më mét c¸ch ®ång bé víi ®iÒu kiÖn cÇn cña SCR1. Khi SCR1 dÉn sÏ cã ®iÖn ¸p mét chiÒu ®­a ra t¶i ®iÒu chØnh cuén d©y nam ch©m ®iÖn cña ®éng c¬ VSED. §iÒu chØnh thêi ®iÓm kÝch më cho SCR1 sÏ thay ®æi ®­îc ®iÖn ¸p ra ®Æt trªn t¶i. Nh­ vËy ta thay ®æi ®­îc tèc ®é ®éng c¬ VSED. 2. D¹ng xung ®iÖn ¸p trªn cùc ®iÒu khiÓn G cña SCR1 u Umax 308V D¹ng ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 ®Çu Anode vµ Cathode cña SCR1 Khi ch­a cã xung t¹i cùc G 0 π t 2π - Umax - 308V u D¹ng xung ®iÖn ¸p Umax 20V ®ång bé t¹i cùc G cña SCR1 π t 0 2π - Umax H×nh 9. D¹ng xung cùc G cña SCR1 3. D¹ng xung ®iÖn ¸p cña m¸y ph¸t tèc (®iÖn ¸p håi tiÕp) u Umax 42V 0 π t 2π - Umax - 42V H×nh 10. D¹ng xung ®iÖn ¸p håi tiÕp §iÖn ¸p ph¸t ra cña m¸y ph¸t tèc trªn ®éng c¬ VSED lµ ®iÖn ¸p xoay chiÒu h×nh sin. Gi¸ trÞ biªn ®é lín nhÊt cña ®iÖn ¸p håi tiÕp (m¸y ph¸t tèc ph¸t ra) khi tèc ®é ®éng c¬ VSED ®¹t tèi ®a ë 1450 vßng/phót lµ 42V. Nh­ vËy gi¸ trÞ ®iÖn ¸p VPP = 84V. 5. NhËn xÐt: C¸c th«ng sè ghi trªn c¸c gi¶n ®å xung trong c¸c ®iÓm test ë trªn ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm tèc ®é ®éng c¬ lín nhÊt. GhÝ trÞ ®iÖn ¸p t¹i mét sè ®iÓm nh­ sau: + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p Tr1 lµ 220V xoay chiÒu + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén thø cÊp 1 m¸y biÕn ¸p Tr1 lµ 21V xoay chiÒu + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén thø cÊp 2 m¸y biÕn ¸p Tr1 lµ 17V xoay chiÒu TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 11. + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén thø cÊp 3 m¸y biÕn ¸p Tr1 lµ 21V xoay chiÒu + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén R m¸y biÕn ¸p Tr2 lµ 10V xoay chiÒu + §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén W m¸y biÕn ¸p Tr2 lµ 20V xoay chiÒu + Ph¹m vi ®iÒu chØnh tÇn sè m¹ch dao ®éng tõ 50Hz ®Õn 200Hz + Tèc ®é ®iÒu chØnh trªn trôc ®éng c¬ VSED øng víi t¶i ®Þnh møc cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc nhê triÕt ¸p VR tõ 150 vßng / phót ®Õn 1450 vßng / phót. D¶i ®iÒu chØnh tõ (150 -:- 1450) vßng / phót + Ph¹m vi ®iÒu chØnh D ≈ 10 *. §Æc tÝnh c¬: a. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ s¬ cÊp HÖ thèng ®éng c¬ VSED ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së cña viÖc kÕt nèi gi÷a ®éng c¬ s¬ cÊp vµ ®éng c¬ thø cÊp. Nh­ vËy ta cã thÓ x©y dùng ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng th«ng qua ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ s¬ cÊp nh­ sau: 3 PHASE INDUCTION U®m I®m n0 n®m P®m λ®m MOTOR Y/∆ 220/380 1,8/1,04 1500 1450 0,49KW 2,1 §Æc tÝnh c¬ ®éng c¬ s¬ cÊp theo tÝnh to¸n lý thuyÕt: n0 1500 Tèc ®é gãc kh«ng t¶i lý t­ëng ω0 = = = 157( rad / s ) 9,55 9,55 n dm 1450 Tèc ®é ®Þnh møc ω dm = = = 151,8(rad / s ) 9,55 9,55 M« men tíi h¹n M th = M dm * λ dm = 3,22 * 2,1 = 6,76( Nm) Pdm 0,49 *10 3 M« men ®Þnh møc M dm = = = 3,22( Nm) ω dm 151,8 ω 0 − ω dm 157 − 151,8 HÖ sè tr­ît ®Þnh møc S dm = = = 0,03 ω0 157 HÖ sè tr­ît tíi h¹n S th = S dm (λ dm + λ2 − 1) = 0,03(2,1 + 2,12 − 1) = 0,118 dm 2 M th 2 * 6,76 M = = S S S 0,118 + th + S th S 0,118 S Thay c¸c gi¸ trÞ cña Sth vµ Mth vµo ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ gÇn ®óng, sau ®ã cho S biÕn thiªn tõ 0 ®Õn 1 t×m c¸c gi¸ trÞ cña M lËp b¶ng ta cã: TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 12. S 0,03 0,118 0,2 0,4 0,6 0,8 1 M 3,22 6,76 5,9 3,678 2,56 1,95 1,57 §Æc tÝnh c¬ tù nhiªn cña ®éng c¬ s¬ cÊp: S 0 S®m 0,2 0,4 Sth 0,6 0,8 M (Nm) 0 1 2 3 M®m 4 5 6 Mth 7 H×nh 2. §Æc tÝnh c¬ tù nhiªn cña ®éng c¬ s¬ cÊp b. §Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng: B©y giê ta tiÕn hµnh lÊy ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng b»ng ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm. Ta kÕt nèi m¹ch nh­ h×nh vÏ sè 3: Nguån cung cÊp §éng c¬ Khíp tõ T¶i gi¶ xoay chiÒu 3 pha s¬ cÊp mÒm Nguån cung cÊp 1 chiÒu cã ®iÒu chØnh ThiÕt bÞ ®o kiÓm H×nh 3. S¬ ®å kÕt nèi thÝ nghiÖm lÊy ®Æc tÝnh c¬ Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ta thÊy trôc ®éng c¬ chØ khëi ®éng vµ lµm viÖc ®­îc khi cã nguån 3 pha ®­a vµo ®éng c¬ s¬ cÊp vµ nguån cung cÊp 1 chiÒu ®­a vµo ®éng c¬ thø cÊp. Ta tiÕn hµnh ®­a c¸c nguån vµo, bá qua c¸c tæn hao, ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 1 chiÒu tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt 0V ®Õn gi¸ trÞ 120V. §o, kiÓm tra c¸c th«ng sè tèc ®é øng víi m« men t¶i thay ®æi tõ 0 ®Õn gi¸ trÞ tíi h¹n cña ®éng c¬ s¬ cÊp, ghi l¹i th«ng sè vµo b¶ng ta cã c¸c b¶ng sau: TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 13. Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu nhá h¬n 13V, khi t¶i b»ng 0, trôc ®éng c¬ kh«ng khëi ®éng tèc ®é b»ng 0. Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 13 V t­¬ng øng ®­êng sè 1 h×nh 4 n(vßng/phót) 142 100 60 0 M (Kg/cm3) 0 1 2 3 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 25 V t­¬ng øng ®­êng sè 2 h×nh 4 n(vßng/phót) 420 300 200 100 0 M (Kg/cm3) 0 2 5 7 9,2 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 46 V t­¬ng øng ®­êng sè 3 h×nh 4 n(vßng/phót) 655 635 550 500 400 350 M (Kg/cm3) 0 1 3 5 8 10 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 75 V t­¬ng øng ®­êng sè 4 h×nh 4 n(vßng/phót) 1025 987 900 85 800 770 M (Kg/cm3) 0 1 4 6 8 10 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 90 V t­¬ng øng ®­êng sè 5 h×nh 4 n(vßng/phót) 1445 1430 1340 1270 1150 1095 M (Kg/cm3) 0 1 3 5 8 10 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 95 V t­¬ng øng ®­êng sè 5 h×nh 4 n(vßng/phót) 1445 1430 1340 1270 1150 1095 M (Kg/cm3) 0 1 3 5 8 10 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 110 V t­¬ng øng ®­êng sè 5 h×nh 4 n(vßng/phót) 1445 1430 1340 1270 1150 1095 M (Kg/cm3) 0 1 3 5 8 10 Víi ®iÖn ¸p 1 chiÒu U1C = 120 V t­¬ng øng ®­êng sè 5 h×nh 4 n(vßng/phót) 1445 1430 1340 1270 1150 1095 3 M (Kg/cm ) 0 1 3 5 8 10 TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 14. Dùa vµo c¸c sè liÖu cã trªn b¶ng ta cã thÓ vÏ ®­îc c¸c ®­êng ®Æc tÝnh nh­ sau: n ( V/F) 1400 1300 1200 5 1100 1000 900 4 800 700 600 500 3 400 300 2 200 1 100 M (Kg/cm3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H×nh 4. D¹ng ®Æc tÝnh c¬ trªn trôc ®éng VSED khi t¶i thay ®æi tõ 0 -:- 10Kg/cm3 * NhËn xÐt: Ta thÊy r»ng khi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn mét chiÒu thay ®æi tõ 13V ®Õn 90 V th× tèc ®é trªn trôc ®éng c¬ thay ®æi tõ gi¸ trÞ 142Vßng/phót ®Õn 1445Vßng/phót. Trªn mçi ®­êng ®Æc tÝnh khi t¶i thay ®æi tõ 0 ®Õn 10Kg/cm3 ta thÊy ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ t­¬ng ®èi lín, tèc ®é thay ®æi nhá trong ph¹m vi cho phÐp. Nh­ vËy ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®­a vµo ®éng c¬ s¬ cÊp ®Ó nhËn ®­îc c¸c ®­êng ®Æc tÝnh c¬ lµm viÖc theo ý muèn, vµ nh­ vËy ta sÏ khèng chÕ ®­îc tèc ®é quay vµ tèc ®é lµm viÖc trªn t¶i. TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản