KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

Chia sẻ: Huu Thang Khuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

1
2.745
lượt xem
324
download

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

 1. XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ ! CHÚNG TA BẮT ĐẦU CÙNG NHAU LÀM VIỆC!    
 2. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    
 3. NỘI DUNG I­  Vị  trí,  vai  trò  và  nhiệm  vụ  của  người  đảng viên Đảng CS VN II.  Phấn  đấu  và  rèn  luyện  để  xứng  đáng  với danh hiệu đảng viên III.  Công  tác  vận  động  nhân  dân  của  người đảng viên    
 4. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên a) Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. - Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV - Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc. - Đảng là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp, dân tộc nên mỗi ĐV đều đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên trên, lên trước.     - Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa
 5. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên b) ĐV có trách nhiệm góp phần XD và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. → Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ và sự gương mẫu của ĐV → Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi. Đường lối là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi ĐVphải có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, NQ của Đảng. → ĐV phải nêu cao vai trò tiên phong trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật cho     quần chúng noi theo.
 6. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên c) Ở cương vị nào đảng viên cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng. →  ĐV  là  người  có  giác  ngộ  lý  tưởng,  đem  tư  tưởng,  đường lối của Đảng để tuyên truyền cho quần chúng,  lôi cuốn họ thực hiện. →  ĐV suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng giải phóng  dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì  hạnh phúc của nhân dân. →  Làm  tốt  vai  trò  vừa  là  người  lãnh  đạo,  vừa  là  người  phục  vụ,  ĐV  phải  không  ngừng  nâng  cao  trình  độ  nhận thức, phẩm chất chính trị , đạo đức; không chạy  theo  quần  chúng,  phải  đứng  vững  trên  lập  trường,  quan  điểm  của  Đảng  để  lãnh  đạo,  giáo  dục,  tổ  chức  cho quần chúng hành động.    
 7. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng. → Trước hết phải cương quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch với âm mưu chiến lược “DBHB”. → ĐV phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, xét lại, giáo điều, bảo thủ.    
 8. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 2- Nhiệm vụ của người đảng viên (04 nhiệm vụ cơ bản) Một:  Tuyệt  đối  trung  thành  với  mục  tiêu,  lý  tưởng;  chấp  hành  nghiêm Cương lĩnh, ĐL, NQ của Đảng, PL của NHà nước; hoàn  thành tốt nhiệm vụ đước giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công  điều động của Đảng. Hai: Không ngừng học tập, rèn luyện  nâng cao trình độ, năng lực,  phẩm chất, có lối sống lành mạnh; chống CN cá nhân, cơ hội,  cục bộ, quan liêu, tham nhũng. Ba: Liên hệ chặc chẽ với ND, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ  của ND; chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của ND;  tham gia công tác quần chúng, công tác XH ở nơi làm việc và  nơi ở; VĐND thực hiện đường lối,… Bốn: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn  ĐK  trong  Đảng;  thường  xuyên  tự  phê  bình  và  phê  bình  trung  thực  với  Đảng,  làm  tốt  CT  phát  triển  ĐV;  Sinh  hoạt  Đảng  và      đóng đảng phí theo quy định. 
 9. II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên? - Là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. - Là tiêu chí để phân biệt ĐV với quần chúng. - Là cơ sở để đánh giá chất lượng ĐV - Là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. → ĐV phải dựa vào TCĐV để rèn luyện, phấn đấu.    
 10. II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải: Thứ nhất, Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị: trung  thành  với  lý  tưởng,  kiên  định  lập  trường  cách  mạng,  phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng,  không dao động trước khó khăn, thử thách. Thứ  hai,  Về  nhận  thức,  kiến  thức,  năng  lực  thực  hiện  công  cuộc  đổi  mới:  đảng  viên  cần  phải  không  ngừng  học  tập,  nâng  cao  trình  độ  ,  năng  lực.  Đặc  biệt  trong  công  cuộc  đổi  mới  hiện  nay,  đòi  hỏi  ĐV  phải  có  kiến  thức VH, chuyên môn, khoa học, có trình độ lý luận để  nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức.    
 11. II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải: Thứ  ba,  Về  phẩm  chất  đạo  đức,  lối  sống,  phong  cách: yêu  nước,  tôn  trọng  và  phục  vụ  ND,  tích  cực  đi  đầu  trong  thực hiện đổi mới. Bên cạnh đó phải đấu tranh,  phê  phán  biểu  hiện  cá  nhân  chủ  nghĩa,  cơ  hội,  tham  nhũng, lãng phí. Thứ tư,  Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn ĐK thống nhất  trong Đảng:  thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân  chủ và phê bình, tự phê bình Thứ  năm,  Có  mối  QH  mật  thiết  với  quần  chúng:  sức  mạnh  của  Đảng  là  ở  mối  liên  hệ  gắn  bó  với  quần  chúng nhân dân, phát huy dân chủ.  Thứ sáu, Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc  tế của giai cấp công nhân     
 12. II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 2- Tự phấn đấu rèn luyện a) Đối với cá nhân - Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. - Có ý thức tự lập, đoàn kết, vì lợi ích chung. - Lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng, bảo vệ môi trường. - Có lương tâm nghề nghiệp, lao động chân chính, có kỹ thuật, sáng tạo. - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên    
 13. II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 2- Tự phấn đấu rèn luyện b) Đối với tư cách đảng viên - Giữ vững và tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình, vượt lên chính mình. - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Dũng cảm, cương quyết đấu tranh với cái xấu, với tiêu cực, với kẻ thù. c) Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân - Chặng đường đầu của TKQĐ với trình độ còn thấp kém của LLSX và nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải phóng các tiềm năng trong xã hội, trong đó có lực lượng đảng viên. - Phát triển KTTN để phát triển nền KTTT định hướng XHCN.     - Làm kinh tế tư nhân phải chấp hành pháp luật, chính sách
 14. III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 1- Quan điểm chỉ đạo CT VĐND trong công cuộc đổi mới Một là: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân - Cách mạng là sự nghiệp của dân - Cách mạng là sự nghiệp do dân - Cách mạng là sự nghiệp vì dân Hai là: Động lực để thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của ND, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích với nghĩa vụ. - Chủ trương, đường lối, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. - Trong giai đoạn hiện nay, phải xác định lợi ích kinh tế - xã hội của dân lên trên hết. - Làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích trước mắt, lâu dài ; lợi ích    
 15. III/ Công tác vận động ND của người ĐV 1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Ba là: Các hình thức tập hợp ND phải đa dạng. - Vì sự đa dạng trong cơ cấu xã hội (XH - giai cấp, XH - dân cư, XH - nghề nghiệp) - Vì nhu cầu lợi ích của xã hội, của tổ chức, cá nhân hết sức đa dạng, phong phú.    
 16. III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Bốn là: Công tác vận động nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. - Các cấp ủy đảng : lãnh đạo HTCT làm CT VĐND, củng cố mối quan hệ với ND, làm tốt CT quần chúng, phối hợp với các đoàn thể làm CT VĐND. - Các tổ chức đoàn thể: Trực tiếp và phối hợp trong trong công tác VĐND, đổi mới phương thức HĐ phù hợp tình hình mới. - Cán bộ, đảng viên: Theo chức trách, nhiệm vụ   của mình phải tham gia và thực hiện tốt CT  
 17. III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác VĐND của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ nhất: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. - Ý thức phục vụ nhân dân - Tránh và thẳng thắng phê bình, đấu tranh với biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh - Gần gũi, liên hệ mật thiết với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu và những bức xúc của nhân dân - Biết lắng nghe dân nói, phát huy tinh thần dân chủ của   nhân dân, vì trí tuệ và sức mạnh của nhân dân là rất to   lớn.
 18. III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động nhân dân của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ hai: Tuyên truyền, VĐND, đưa nhân dân vào tham gia các tổ chức thích hợp để hoạt động. - Cần phải tổ chức, tập hợp và đưa quần chúng vào trong một tổ chức chính tri – xã hội của họ. - Trong vận động phải lấy thuyết phục làm chính, làm cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách để họ tự giác chấp hành.    
 19. III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động nhân dân của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ ba: Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. - Người cán bộ, đảng viên phải biết lấy quần chúng vận động quần chúng. - Với quần chúng chậm tiến, cần kiên nhẫn giáo dục, thuyết phục, tránh tình trạng đả kích, chê trách làm cho quần chúng bất mãn, trở thành lực lượng chống đối. * Thứ tư: Nêu gương cho quần chúng noi theo - Nhiệm vụ của đảng viên là phải gương mẫu trong tuyên truyền vận động và trong chấp hành thực hiện. - Thông qua vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên để   quần chúng noi theo.  
 20. XIN XIN CHÀO CHÂN THÀNH HẸ N CẢM ƠN GẶP LẠI! QUÝ VỊ!    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản