Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
85
lượt xem
18
download

Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Biết cách đính khuy hai lỗ. Kỹ năng: Rèn cách đính khuy hai lỗ đúng quy định. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. Giáo viên: Mẫu đính khuy hai lỗ Chỉ phen và vải sợi: 2 đến 3 chiếc khuy 2 lỗ. Học sinh: Vải kích thước 20 x 30cm. Chỉ khâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

 1. Kĩ Thu t ính khuy hai l (ti t 1) I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy hai l . K năng: Rèn cách ính khuy hai l úng quy nh. Thái : Rèn luy n tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M u ính khuy hai l Ch phen và v i s i: 2 n 3 chi c khuy 2 l . H c sinh: V i kích thư c 20 x 30cm. Ch khâu. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................) 2. Ki m tra bài cũ: - Ki m tra dùng h c sinh 3. Bài m i:
 2. HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 1: Quan sát nh n xét m u. M c tiêu: Giúp h c sinh bi t cách quan sát các m u khuy và nh n xét hình d ng c a chúng. - Cách ti n hành: Gv cho h c sinh xen hình a SGK. - Em hãy quan sát hình 1a và nêu nh n xét v c i m hình d ng c a khuy 2 l ? - Quan sát hình 1b, em có nh n xét gì v ư ng khâu trên khuy 2 l ? - Gv cho h c sinh quan sát khung ính trên s n ph m may m c như áo, so sánh v trí c a các khuy và l khuy t trên 2 n p áo. - ư ng ch ính khuy, kho ng cách gi a các khung ính Gv nh n xét b sung: khuy hay còn g i trên s n ph m u nhau. là cúc áo ho c nút ư c làm b ng nhi u v t li u khác nhau như nh a, tai, g v i nhi u màu s c, kích thư c, hình d ng khác nhau, Khuy - Kho ng cách u nhau. ư c ính vào v i b ng các ư ng khâu qua 2 l khung n i khuy v i v i. Ho t ng 2: Hư ng d n thao tác k thu t.
 3. M c tiêu: H c sinh ph i hi u các bư c trong quy trình ính khuy. Cách ti n hành: Gv hư ng d n h c sinh - H c sinh l ng nghe. quan sát hình 2 và t câu h i. - Nêu cách v ch d u các i m ính khuy 2 l ? - Nêu cách ính khuy 2 l ? Gv cho h c sinh quan sát hình 5 và hình 6. - Em hãy nêu cách qu n ch chân khuy và k t thúc ính khuy? Gv hư ng d n h c sinh th c hi n các thao tác qu n ch quanh chân khuy. Gv cho h c sinh th c hành qu n n p, khâu lư c n p, v ch d u. IV. C NG C VÀ D N DÒ: Chu n b : ính khuy 2 l t v i lên bàn v ch d u ư ng th ng cách mép v i 3cm. - H c sinh trình bày. - H c sinh trình bày L p nhân xét.
 4. - G i h c sinh nh c l i các thao tác ính khuy 2 l . - V nhà t p làm ti p. Rút kinh nghi m: .......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 5. Môn: Kĩ Thu t Tên bài d y: ính khuy b n l (ti t 1) Tu n:............ Ngày ……… tháng ……… năm …………… I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy b n l theo 2 cách. K năng: ính ư c khuy 4 l úng quy nh, úng k thu t. Thái : Rèn luy n tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M u ính khuy 4 l ư c ính theo 2 cách. M nh v i 20 x 30cm, ch , kéo, ph n v ch. H c sinh: V i, ch và kéo, ph n v ch, thư c k . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................) 2. Ki m tra bài cũ: - Em hãy cho bi t qu n ch quanh chân khuy có tác d ng gì? - Nêu cách ính khuy hai l ? 3. Bài m i:
 6. TG HO T NG C A GIÁO HO T NG C A H C VIÊN SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 1: Quan sát nh n xét m u. Cách ti n hành: Giáo viên gi i thi u 1 s m u khuy 4 l , hd n h c sinh quan sát hình 1 Sgk. - Quan sát hình 1 Sgk. - Em hãy nêu c i m c a khuy 4l ? - Em hãy nêu c i m c a khuy 4 l trong hình 1a v i c i m hình d ng c a khuy 2 l ã h c? Khuy 4 l có nhi u màu s c, hình d ng và kích thư c khác nhau gi ng khuy 2 l , ch khác là có 4 l gi a m t khuy. - Quan sát hình 1b, em có nh n - Khuy 4 l ư c ính vào xét gì v ư ng khâu trên khuy 4 l ? v i b ng các ư ng khâu qua 4 l khuy n i khuy v i v i. Các ư ng ch ính khuy t o thành 2 ư ng song song ho c
 7. chéo nhau. - H c sinh quan sát và trình bày. - L p nh n xét tuyên dương. Ho t ng 2: Hư ng d n tao tác k thu t. M c tiêu: H c sinh hi u các bư c trong quy trình ính khuy 4 l . Cách ti n hành: cách ính khuy b n l g n gi ng khuy 2 l vâyh cách ính khuy 4 l có gi ng cách ính khuy 2 l không? - Cách ính khuy 4 l g n - Gv yêu c u các em th c hi n gi ng cách ính khuy 2 l , ch khác các thao tác m u trong th i gian ng n. là s ư ng khâu nhi u g p ôi. - Gv cho h c sinh th c hi n các - H c sinh lên th c hi n các thao tác ính khuy. thao rác v ch d u: - Thao tác ính khuy 4 l theo cách t o 2 ư ng ch khâu - Gv cho h c sinh quan sát hình song song. 3. - C l p quan sát. - Em hãy nêu cách k t thúc ính khuy 4 l . - L p nh n xét. - Gv cho h c sinh th c hành - H c sinh nêu cách ính v ch d u, các i m ính khuy và ính khuy theo 2 cách. khuy 4 l .
 8. IV. C NG C VÀ D N DÒ: - V nhà h c bài. - G i h c sinh c to bài h c. Chu n b : ính khuy 4 l Rút kinh nghi m: .......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 9. Môn: Kĩ Thu t Tên bài d y: ính khuy b n l (ti t 2) Tu n: 3 Ngày ………… tháng ……… năm …………… I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy b n l theo 2 cách. K năng: ính ư c khuy 4 l úng quy nh, úng k thu t. Thái : Rèn luy n tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M u ính khuy 4 l . V i, kim khâu, ch , thư c, ph n. H c sinh: V i, kim ch . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................) 2. Ki m tra bài cũ: - Em hãy nêu cách ính khung 4 l ? - ính khung 4 l ư c th c hi n như th nào? 3. Bài m i:
 10. HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 3: H c sinh th c hành. M c tiêu: H c sinh bi t th c hành ính khuy 4 l . Cách ti n hành: Giáo viên cho h c sinh nh c l i cách ính khuy 4 l . H c sinh nh c l i. - Nh n xét th c hành h th ng l i cách ính khuy 4 l . H c sinh th c hành - Gv ki m tra l i k t qu ti t 1 và ính 2 l khuy u, lêm kim s chu n b th c hành ti t 2. và xu ng kim 3 n 4 l n qua 2 l khuy, 1 và 2 gi ng cách ính khuy 2 l . ính 2 l khuy còn l i và chuy n kim sang ính 2 l khuy 3 và 4, cách ính gi ng 2 l khuy u. Giáo viên cho h c sinh th c hành theo t và ính khuy 4 l theo 2 cách. - Giáo viên quan sát và u n n n cho
 11. nh ng h c sinh th c hi n chưa úng thao tác k thu t. Ho t ng 4: ánh giá s n ph m. Giáo viên cho h c sinh các nhóm - Các nhóm lên trình bày s n lên trình bày s n ph m. ph m. Gv ghi tiêu chí ánh giá s n ph m -C 2 n 3 em lên ánh giá lên b ng h c sinh d ánh giá. s n ph m d a vào tiêu chí. ánh giá theo 2 m c: Hoàn thành - L p nh n xét. A, chưa hoàn thành B, hoàn thành t t A+. Gv nh n xét ánh giá, tuyên dương IV. C NG C VÀ D N DÒ: - V nhà h c bàivà hoàn thành s n ph m. Chu n b : ính khuy b m. - V nhà h c bài. Rút kinh nghi m: .......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 12. Môn: Kĩ Thu t Tên bài d y: ính khuy b m (ti t 1) Tu n:............ Ngày ………… tháng ……… năm …………… I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy b m. K năng: ính ư c khuy b m úng quy trình. Thái : Rèn luy n tính t l p, kiên trì, c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M u ính khuy b m. V i, kim khâu, ch , thư c, kéo, ph n v ch. H c sinh: V i, kim ch và ph n v ch. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................) 2. Ki m tra bài cũ: - Em hãy nêu cách ính khuy 4 l ? - Khi ính khuy 4 l theo cách t o 2 ư ng khâu chéo nhau, em c n ph i làm như th nào? 3. Bài m i:
 13. HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 1: Quan sát nh n xét m u. M c tiêu: giúp h c sinh hi u, và bi t các quan sát cách ính khuy b m. Cách ti n hành: Gv gi i thi u 1 s m u khung b m và quan sát hình 1a. - D a vào hình 1a em hãy nêu c i m hình d ng c a khuy b m? Khuy b m ư c làm b ng kim lo i ho c nh a, có 2 ph n là ph n m t l i và ph n m t lõm ư c cài kh p v i nhau. M i ph n c a khuy b m có 4 l hình b ud c sát mép khuy và cách u nhau. - Khuy b m ư c ính vào v i b ng các ư ng khâu n i t ng l khuy v i v i, m i ph n c a khuy b m ư c ính vào 1 n p c a s n - D a vào hình 1b, em hãy nêu nh n ph m may m c. xét v các ư ng khâu trên khung b m? - H c sinh trình bày.
 14. - L p nh n xét, b sung. Ho t ng 2: Hư ng d n thao tác k thu t. M c tiêu: H c sinh, hi u các bư c trong quy trình ính khung b m. Cách ti n hành: Gv yêu c u h c sinh H c sinh quan sát hình 2. c m c 1-2 Sgk, k t h p quan sát các hình nêu các bư c ính khuy b m. - Em hãy nh c l i cách v ch d u các i m ính khuy 2 l ? Hai em th c hi n các thao tác v ch d u - D a vào hình 2b, em hãy nêu cách v ch các i m ính khuy b m. d u các i m ính khung trên m nh v i th 2? - D a vào hình 4 em hãy nh c l i cách chu n b ính khuy 2 l ? - D a vào hình 2b, em hãy nêu cách v ch - H c sinh nêu cách th c hi n các thao d u các i m ính khuy trên m nh v i th 2. tác ính ph n m t lõm c a khuy b m. - Nêu cách ính khuy m t l i c a khuy b m. - H c sinh th c hi n các thao tác cách lu n ch vào gi n p u nút ch khi b t u - D a vào hình 5b em hãy n u cách ính khu ính khuy, cách chuy n kim sang l ính ti p th 2. theo và cách nút ch . Gv hư ng d n nhanh các thao tác ính ph n m t l i c a khuy b m. IV. C NG C VÀ D N DÒ: - G i h c sinh nh c l i cách ính khuy
 15. Chu n b : ti t 2, 3 b m - V nhà th c hành ti p. Rút kinh nghi m: .......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 16. Môn: Kĩ Thu t Tên bài d y: ính khuy b m (ti t 2) Tu n: 4 Ngày …………… tháng ………… năm …………… I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy b m. K năng: ính ư c khuy b m úng quy trình, úng k thu t. Thái : Rèn luy n tính t l p, kiên trì, c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M u ính khuy b m. V i, kim khâu, ch , thư c, kéo, ph n v ch. H c sinh: V i, kim ch , kéo, thư c. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................) 2. Ki m tra bài cũ: - Khuy b m có m y ph n? Nêu t ng ph n? - Khi ính m t l i c a khuy b m em c n làm gì? 3. Bài m i:
 17. HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 3: H c sinh th c hành. M c tiêu: H c sinh bi t th c hành ính khuy b m thành th o. Cách ti n hành: - Khuy b m có 2 ph n, ph n m t lõm Gv yêu c u h c sinh nh c l i cách ính 2 ph n và ph n m t l i, v trí ính m t l i và m t lõm c a khuy b m. hai n p ph i ngang b ng nhau. - H c sinh nh c l i. - Nh c l i cách ính khuy b m? - V ch d u trên m nh v i 1 (2a) Gv ki m tra l i k t qu th c hành ti t 1 và - V ch d u trên m nh v i 1 (2b) nh n xét. - t m t sau c a ph n khuy b m G i h c sinh nh c l i yêu c u th c vào i m A c a m nh v i 1. hành. Tay trái gi c nh khuy t i i m A. Gv cho các em th c hành theo nhóm. - ính l khuy th nh t. Gv nh n xét và s a sai cho em nào hay sai và - Lên kim t dư i v i qua l khuy. ính sai quy nh. Xu ng kim sát mép bên ngoài l khuy. Mũi kim âm qua hai lư t c a v i n p. ính l khuy th 2: xu ng kim sát mép ngoài l khuy. Mũi kim âm qua 2 lư t, lên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản