intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm soát vệ sinh thú y_ Hệ vi sinh vật trong thực phẩm

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

203
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực phẩm chứa những thành phần dưỡng chất, thích hợp cho sự phát triển của một số lớn vi sinh vật. Chúng tồn tại trong thực phẩm có thể gây hư hỏng hay gây bệnh cho người. Vì thế, chúng ta cần có một qui trình chế biến thực phẩm hợp vệ sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát vệ sinh thú y_ Hệ vi sinh vật trong thực phẩm

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 2 HÖ vi sinh vËt trong thùc phÈm (food microbiology) Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ +j€ 9, 6,1+ 9h€7 7521* 7+m€& 3+h}0 )RRG PLFURELRORJ\ 7Kˆ›F SKƒ˜P FKˆ‘D QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q Gˆ‡QJ FKƒšW WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD P†œW V†š O‡‘Q YL VLQK Yƒ›W &KX‘QJ W†—Q WD›L WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WK…˜ Jƒ\ Kˆ KRQJ KD\ Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL 9L WK…š FKX‘QJ WD Fƒ—Q FR‘ P†œW TXL WU‰QK FK…š EL…šQ WKˆ›F SKƒ˜P K‡œS Y…› VLQK WUD‘QK YL VLQK Yƒ›W Oƒ\ QKL…™P &D‘F ORD›L YL VLQK Yƒ›W WKˆ‡ŽQJ J‚›S QKƒšW WURQJ F†QJ QJK…› WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ QƒšP P†šF QƒšP PHQ YL NKXƒ˜Q , 1h0 0k& 1ƒšP P†šF ODŽ P†œW YL VLQK Yƒ›W „D EDŽR 6ˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP P†šF WU…Q WKˆ›F SKƒ˜P QKDQK FKR‘QJ G…™ GDŽQJ QKƒ›Q EL…šW GR Vˆ› [XƒšW KL…›Q FD‘F V‡œL P†šF GD›QJ QXŽL E†QJ P‡Ž QKD›W V‡œL PDŽX 7KŒ GX› QƒšP V‡œL WU…Q WKW P†šF [DQK WU…Q ED‘QK P‰ FX 7U…Q WKˆ›F W…š QƒšP P†šF ODŽ QJX\…Q QKƒQ ODŽP Kˆ KRQJ QKL…—X ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P 7X\ QKL…Q P†œW V†š QƒšP P†šF „‚›F KL…›X „ˆ‡œF GXŽQJ WURQJ F†QJ QJK…› FK…š EL…šQ WKˆ›F SKƒ˜P KD\ ODŽ QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q FXD WKˆ›F SKƒ˜P 7KŒ GX› QƒšP P†šF WURQJ FK…š EL…šQ FKHHVH VR\ VDXFH WD›R DFLG FLWULF WURQJ VDQ [XƒšW VRIW GULQN 6ˆ› VLQK WUˆ‡QJ FXD QƒšP P†šF 1ƒšP VLQK VDQ Y† WŒQK E‚“QJ EDŽR Wˆ P†œW V†š ORŽDL QƒšP P†šF FXQJ K‰QK WKDŽQK EDŽR Wˆ KˆX WŒQK 4
 3. &D‘F \…šX W†š DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP P†šF 1KL…›W „†œ R& QKL…—X ORD›L PRœF W†šW ‡ R& S+ DFLG S+ ODŽ W†šL ˆX 1KˆQJ V‡œL YDŽ QKˆQJ Y…›W „HQ WU…Q WKW ODŽ GR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP P†šF WURQJ „L…—X NL…›Q NK† K‡Q VR Y‡‘L YL NKXƒ˜Q 1KˆQJ FKƒšP „HQ ODŽ GR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD &ODGRVSRULXP QR‘ FR‘ WK…˜ PRœF WU…Q KR‚›F Gˆ‡‘L E…— P‚›W FXD WKW ‡ FD QKL…›W „†œ R& 'R „R‘ Q…šX EDR TXDQ WKW WURQJ WK‡ŽL JLDQ GDŽL Fƒ—Q „†QJ OD›QK WKW WKƒšS K‡Q QKL…›W „†œ Qƒ—\ 1KˆQJ „†L NKL Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP P†šF [DQK P†šF V‡ WKƒš\ [XƒšW KL…›Q WURQJ JLDL „RD›Q EDR TXDQ „†QJ OD›QK ,, 1h0 0(1 1ƒšP PHQ ODŽ P†œW YL VLQK Yƒ›W „‡Q EDŽR 6LQK VDQ WKHR NL…˜X „ƒP FK†—L 1ƒšP PHQ FR‘ WK…˜ FR‘ ŒFK KD\ FR‘ KD›L „†šL Y‡‘L WKˆ›F SKƒ˜P 1ƒšP PHQ GXŽQJ WURQJ FK…š EL…šQ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P GD›QJ O…Q PHQ QKˆ ED‘QK P‰ ELD Uˆ‡œX JLƒšP SKR PD‘W 1ƒšP PHQ „ˆ‡œF SKƒQ ORD›L FKX \…šX Gˆ›D WU…Q „‚›F „L…˜P K‰QK WKD‘L FXD FKX‘QJ &D‘F \…šX W†š DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP PHQ 1ƒšP PHQ SKD‘W WUL…˜Q ‡ QKL…›W „†œ SKRŽQJ QKL…—X ORD›L SKD‘W WUL…˜Q FD ‡ & YDŽ E GL…›W ‡ QKL…›W „†œ !R& 1ƒšP PHQ Fƒ—Q „ƒ—\ „X Qˆ‡‘F „…˜ SKD‘W R WUL…˜Q P†œW V†š ORDŽL FR‘ WK…˜ PRœF ‡ P†L WUˆ‡ŽQJ NK† 1KL…›W „†œ WU…Q „L…˜P „†QJ „‚›F QƒšP PHQ SKD‘W WUL…˜Q Jƒ\ UD QKˆQJ „L…˜P QƒX WU…Q WKW ,,, 9, .+8h}1 9L NKXƒ˜Q ODŽ YL VLQK Yƒ›W UƒšW QKR 9L NKXƒ˜Q FR‘ QKD EDŽR QKˆ %DFLOOXV &ORVWULGLXP FR‘ NKD Q‚QJ K‰QK WKDŽQK QKD EDŽR Q…Q „…— NKD‘QJ FDR 5
 4. Y‡‘L QKˆQJ WKD\ „†˜L FXD FD‘F WD‘F QKƒQ Yƒ›W O\‘ YDŽ KR‘D KRœF QKˆ QR‘QJ OD›QK FKƒšW NKD‘QJ VLQK K‡Q YL NKXƒ˜Q NK†QJ FR‘ QKD EDŽR 0†œW V†š „‚›F „L…˜P Y…— K‰QK WKD‘L QX†L Fƒš\ Yƒ›W O\‘ FXD YL NKXƒ˜Q FXQJ Fƒ—Q Q‚–P YˆQJ Y‰ FKŒQK FKX‘QJ ODŽ QJX\…Q QKƒQ ODŽP DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› EDR TXDQ YDŽ Vˆ› Kˆ KRQJ FXD WKˆ›F SKƒ˜P 6ˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL NKXƒ˜Q 9L NKXƒ˜Q VLQK VDQ E‚“QJ FD‘FK QKƒQ „†L 9L NKXƒ˜Q JLD W‚QJ V†š Oˆ‡œQJ WKHR KDŽP ORJDULWKPLF &KX‘QJ W‚QJ WUˆ‡QJ UƒšW QKDQK WURQJ P†œW WK‡ŽL JLDQ QJ‚–Q 7KŒ GX› WˆŽ YL NKXƒ˜Q VDX K SKD‘W WUL…˜Q WKDŽQK WUL…›X YL NKXƒ˜Q lt QKL…›W „†œ WKƒšS Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL NKXƒ˜Q VH FKƒ›P OD›L QKˆQJ ‡ QKL…›W „†œ R& P†œW V†š YL NKXƒ˜Q QKˆ 3VHXGRPRQDV FR‘ WK…˜ SKƒQ FKLD ŒW QKƒšW Oƒ—QK WˆŽ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q W‚QJ O…Q YL NKXƒ˜Q VDX QJDŽ\ W‚QJ WKDŽQK WUL…›X VDX QJDŽ\ 9L NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q WU…Q E…— P‚›W WKW FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF SKƒQ FKLD WURQJ SKDVHV /DJ SKDVH YL NKXƒ˜Q WKŒFK ˆ‘QJ Y‡‘L P†L WUˆ‡ŽQJ P‡‘L SKD‘ KX\ W…š EDŽR Vˆ GX›QJ FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ QKˆQJ FKˆD SKD‘W WUL…˜Q /RJ SKDVH WK‡ŽL N\Ž VLQK WUˆ‡QJ FXD YL NKXƒ˜Q YL NKXƒ˜Q W‚QJ WUˆ‡QJ QKDQK QKƒšW W‚QJ YDŽ JLˆ ‡ P†œW K‚“QJ V†š 6WDWLRQDU\ SKDVH V†š Oˆ‡œQJ YL NKXƒ˜Q JLˆ ‡ K‚“QJ V†š WKˆ›F SKƒ˜P G…™ E Kˆ KRQJ WUˆŽ QKˆQJ WKˆ›F SKƒ˜P O…Q PHQ 'HDWK SKDVH ODŽ JLDL „RD›Q YL NKXƒ˜Q JLDP V†š Oˆ‡œQJ 6
 5. 3 2 4  &D‘F \…šX W†š DQK Kˆ‡QJ „…šQ V†š Oˆ‡œQJ YL NKXƒ˜Q D 6†š Oˆ‡œQJ EDQ „ƒ—X qW YL NKXƒ˜Q Yƒš\ QKL…™P EDQ „ƒ—X VH W‚QJ WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P 7KŒ GX› ‡ QKL…›W „†œ R& V†š YL NKXƒ˜Q QKL…™P EDQ „ƒ—X  YL NKXƒ˜Q FP VDX WXƒ—Q WKW E Kˆ KRQJ WKW E QK‡‘W 1…šX EDQ „ƒ—X FR‘ YL NKXƒ˜Q FP VDX WXƒ—Q WKW E QK‡‘W 'R „R‘ PX†šQ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW à W‚QJ JLDL „RD›Q ODJ SKDVH E 1KL…›W „†œ 1KL…›W „†œ WKƒšS FR‘ WD‘F GX›QJ W‚QJ JLDL „RD›Q ODJ SKDVH *LDP VLQK WUˆ‡QJ FXD YL NKXƒ˜Q 7KŒ GX› 3VHXGRPRQDV à SKD‘W WUL…˜Q YDŽ ODŽP Kˆ KRQJ WKW E…— P‚›W WKW ˆ‡‘W 1…šX QKL…›W „†œ ! R& WKW E Kˆ VDX QJDŽ\ ! R& WKW E Kˆ VDX QJDŽ\  R& YL NKXƒ˜Q QJˆŽQJ SKD‘W WUL…˜Q &ORVWULGLXP 6DOPRQHOOD 6WDSK\ORFRFFXV FKX‘QJ SKD‘W WUL…˜Q QKDQK ‡ QKL…›W „†œ R& WKƒš\ ‡ WKW QKˆQJ FKX‘QJ QJˆŽQJ SKD‘W WUL…˜Q R& 7
 6. 7X\ QKL…Q P†œW V†š YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q ‡ R& QKL…›W „†œ ˆ‡‘S OD›QK 9‰ Yƒ›\ „…˜ WUD‘QK Kˆ KRQJ WKˆ›F SKƒ˜P ODŽP OD›QK QKDQK YDŽ EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS VX†šW WURQJ TXD‘ WU‰QK EDR TXDQ FK…š EL…šQ EDR JR‘L Yƒ›Q FKX\…˜Q F h}P „†œ + 0†œW \…X Fƒ—X TXDQ WURœQJ „…˜ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q ODŽ Qˆ‡‘F 1ˆ‡‘F ODŽ DZ ZDWHU DFWLYLW\ 1…šX JLˆ WKˆ›F SKƒ˜P ‡ Pˆ‘F Qˆ‡‘F DZ WKƒšS ODŽP YL NKXƒ˜Q NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q „ˆ‡œF 'R „R‘ JLˆ FKR E…— P‚›W WKW NK† DZ ‡ Pˆ‘F WKƒšS ODŽP YL NKXƒ˜Q NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q JLX‘S EDR TXDQ WKW W†šW G S+ 9L NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q ‡ S+  W†šL ˆX 3+  YL NKXƒ˜Q FKƒ›P SKD‘W WUL…˜Q ˆ‘QJ GX›QJ WURQJ FK…š EL…šQ WKˆ›F SKƒ˜P O…Q PHQ GXŽQJ EDR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P 'ˆ›D YDŽR KDŽP Oˆ‡œQJ DFLG WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P WD WŒQK QKL…›W „†œ Fƒ—Q [ˆ O\‘ 7Kˆ›F SKƒ˜P FR‘ „†œ DFLG WKƒšS Fƒ—Q QKL…›W „†œ [ˆ O\‘ FDR VR Y‡‘L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ „†œ DFLG FDR H .KŒ 9L NKXƒ˜Q „ˆ‡œF FKLD ODŽP QKR‘P +L…šX NKŒ Fƒ—Q 2
 7. %DQJ 6ˆ› SKƒQ ORD›L YL NKXƒ˜Q WKHR \…X Fƒ—X VLQK WUˆ‡QJ 74 W†šL WKL…˜X 74 W†šL ˆX 74 W†šL „D 1KR‘P YL NKXƒ˜Q 4 4 4 & & & &KX QKL…›W 7KHUPRSKLOHV &ORV  WKHUPRVDFFKDURVHSWLFXP % VWHDURWKHUPRSKLOXV kQ KRŽD 0HVRSKLOHV ( FROL  %DFLOOXV VXEWLOLV à  &KX OD›QK 3V\FKURSKLOHV 3V\FKURWURSV à  mD OD›QK 3VHXGRPRQDV $FKURPREDFWHULXP 1KˆQJ „L…—X TXDQ WURœQJ Fƒ—Q OˆX WƒP „†šL Y‡‘L FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P „†œQJ Yƒ›W GD›QJ Wˆ‡L V†šQJ QKˆ WKW JLD VX‘F FD‘ WKW JLD Fƒ—P &D‘F ORDŽL YL NKXƒ˜Q WURQJ QKR‘P †Q KRŽD &ROLIRUPV FD‘F YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK QKˆ &ORVWULGLXP 6DOPRQHOOD YDŽ 6WDSK\ORFRFFXV SKD‘W WUL…˜Q QKDQK ‡ FD‘F WKƒQ WKW JLD VX‘F JLD Fƒ—P QKˆQJ NH‘P KD\ NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q ‡ QKL…›W „†œ R& lt QKL…›W „†œ  R& ODŽ QKL…›W „†œ GXŽQJ ODŽP OD›QK WKˆ›F SKƒ˜P lt QKL…›W „†œ Qƒ—\ QKR‘P YL NKXƒ˜Q ˆD OD›QK YDŽ FKX OD›QK SKD‘W WUL…˜Q W†šW WU…Q WKˆ›F SKƒ˜P VX‘F VDQ QKˆ 3VHXGRPRQDV &KX‘QJ ODŽ QJX\…Q QKƒQ ODŽP Kˆ KRQJ FD‘F VX‘F VDQ SKƒ˜P &D‘F ORDŽL YL NKXƒ˜Q ˆD OD›QK SKD‘W WUL…˜Q W†šW ‡ QKL…›W „†œ FDR K‡Q QKL…›W „†œ WKƒšS W†šL WKL…˜X 'R „R‘ „…˜ WUD‘QK YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽ SKD‘W WUL…˜Q ODŽP Kˆ KRQJ VX‘F VDQ SKƒ˜P Wˆ‡L V†šQJ WKˆ›F SKƒ˜P SKDL „ˆ‡œF ODŽP OD›QK QKDQK YDŽ JLˆ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS WURQJ VX†šW TXD‘ WU‰QK FK…š EL…šQ EDR JR‘L Yƒ›Q FKX\…˜Q EDR 9
 8. TXDQ &D‘F YL NKXƒ˜Q TXDQ WURœQJ WURQJ K…› YL NKXƒ˜Q Jƒ\ Kˆ KRQJ WKˆ›F SKƒ˜P J†—P FD‘F JL†šQJ WL…X EL…˜X VDX „ƒ\ *L†šQJ $FHWREDFWHU ODŽ YL NKXƒ˜Q ODŽP Kˆ KRQJ WUD‘L Fƒ\ VSRLODJH SUREOHP RQ IUXLWV Qˆ‡šF JLDL NKD‘W WUD‘L Fƒ\ *L†šQJ $HURPRQDV YL NKXƒ˜Q Jƒ\ Kˆ KRQJ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P WKX\ VDQ $ K\GURSKLOD FR‘ WK…˜ Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL FD‘ …šFK YDŽ FD‘F ORDŽL KˆX QKX NKD‘F *L†šQJ $OFDOLJHQHV $ YLVFRODFWLV Jƒ\ Kˆ VˆD GD›QJ NH‘R Gƒ\ $ PHWDOFDOLJHQHV Jƒ\ QKDŽ\ QK‡‘W WU…Q SKR PD‘W FK…š EL…šQ WˆŽ VˆD JD›Q NHP *L†šQJ $OWHURPRQDV Jƒ\ Kˆ KRQJ WU…Q WKˆ›F SKƒ˜P KDL VDQ *L†šQJ %DFLOOXV % FHUHXV Jƒ\ „R‘QJ YR‘Q VˆD *L†šQJ %URFKRWUL[ Jƒ\ Kˆ KRQJ WKW YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P WKW NKL EDR TXDQ WURQJ „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ KD\ FKƒQ NK†QJ YDŽ JLˆ ‡ QKL…›W „†œ OD›QK *L†šQJ &DPS\OREDFWHU & MHMXQL YDŽ ( FROL ODŽ QJX\…Q QKƒQ FKŒQK FXD „D V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS YL…P UX†œW ‡ QJˆ‡ŽL GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P E QKL…™P &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WK…˜ E QKL…™P &DPS\OREDFWHU ODŽ VˆD Wˆ‡L WKW FˆŽX WKW JDŽ VˆD WL…›W WUXŽQJ E QKL…™P KDPEXUJHU JDŽ TXD\ FD FRQ EDUEHFXHG FKLFNHQ *L†šQJ &ORVWULGLXP YL NKXƒ˜Q Jƒ\ Kˆ KRQJ UDX TXD „R‘QJ K†œS & SHUIULQJHQV Jƒ\ „R‘QJ YR‘Q VˆD & EXW\ULFXP Jƒ\ VLQK K‡L FKƒ›P Vˆ› „†QJ WX› SKR PD‘W *L†šQJ &RU\QHEDFWHULXP & ERYLV WURQJ VˆD Wˆ‡L Y‚–W NH‘P Y…› VLQK *L†šQJ 'HVXOIRWRPDFXOXP ' QLJULILFDQV Jƒ\ Kˆ KRQJ „†—Ž K†œS *L†šQJ ( FROL 1KL…—X FKXQJ ( FROL Jƒ\ WL…X FKD\ KD\ Jƒ\ QJ†œ „†œF 10
 9. WKˆ›F SKƒ˜P ‡ QJˆ‡ŽL FKX‘QJ „ˆ‡œF [D‘F „QK ODŽ HQWHURSDWKRJHQLF ( FROL ((& &D‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK GR ( FROL ‡ QJˆ‡ŽL „ˆ‡œF FKLD ODŽP QKR‘P FKŒQK 1KR‘P J†—P FD‘F FKXQJ ( FROL VLQK „†œF W†š UX†œW Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL WK…˜ &KROHUDOLNH i†œF W†š FXD (FROL J†—P 67 YDŽ /7 YDŽ FKX‘QJ ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ WL…X FKD\ ‡ WUH HP V‡ VLQK YDŽ WL…X FKD\ FKR GX NKD‘FK 1KR‘P J†—P FD‘F FKXQJ ( FROL VLQK „†œF W†š GD›QJ F\WRWR[LQ FKX‘QJ Jƒ\ E…›QK WK…˜ YL…P N…šW WUDŽQJ KD\ WUL…›X FKˆ‘QJ JL†šQJ E…›QK O\’ G\VHQWHU\OLNH  1JRDŽL QKR‘P WU…Q FR‘ QKR‘P ( FROL Jƒ\ GXQJ KX\…šW WL…X FKD\ FR‘ PD‘X YDŽ „DX EX›QJ Gˆ G†œL 7Kˆ›F SKƒ˜P FR‘ WK…˜ E QKL…™P ( FROL FDR KD\ GR EDR TXDQ KR‚›F WUˆ OD›QK NK†QJ „X‘QJ TXL FD‘FK *L†šQJ )ODYREDFWHULXP &D‘F FKXQJ YL NKXƒ˜Q VLQK PDŽX YDŽQJ W‡‘L PDŽX FDP FR‘ WK…˜ Jƒ\ PƒšW PDŽX WU…Q E…— P‚›W FXD WKW YDŽ ODŽP Kˆ KRQJ ORDŽL QKX\…™Q WK…˜ JLD Fƒ—P WUˆ‘QJ E‡ YDŽ VˆD *L†šQJ .OHEVLHOOD ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK „ˆ‡ŽQJ K† KƒšS YDŽ WL…X KR‘D ‡ QJˆ‡ŽL *LD „‰QK /DFWREDFLOODFHDH *L†šQJ /DFWREDFLOOXV 1KR‘P YL NKXƒ˜Q ODFWREDFLOOL FR‘ NKD Q‚QJ O…Q PHQ VLQK DFLG ODFWLF FXD FD‘F VDQ SKƒ˜P VˆD WKˆ›F Yƒ›W YDŽ F†QJ QJKL…›S FK…š EL…šQ Uˆ‡œX ELD 1KL…—X FKXQJ /DFWREDFLOOXV FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q ODŽP Kˆ WKW EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ OD›QK / YLULGHVFHQV ODŽ QJX\…Q QKƒQ ODŽP [DQK OD›S [ˆ‡QJ *L†šQJ /HXFRQRVWRF / GH[WUDQLFXP YDŽ / FUHPRULV O…Q PHQ DFLG FLWULF FXD VˆD WD›R PXŽL YDŽ NŒFK WKŒFK YL NKXƒ˜Q VWUHSWRFRFFL ODFWLF WURQJ YDL WURŽ d ODFWLF VWDWHUe WURQJ FK…š EL…šQ VˆD NHP E‡ YDŽ SKRPDW 11
 10. *L†šQJ /LVWHULD / PRQRF\WRJHQV ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P QKL…™P YL NKXƒ˜Q 1Jˆ‡ŽL E…›QK ‡ WK…˜ QKL…™P WUXŽQJ KX\…šW YL…P PDŽQJ QDR YL…P QDR YL…P PDŽQJ QDR 9L NKXƒ˜Q FR‘ WURQJ VˆD WKW JDŽ FˆŽX E E…›QK 7Kˆ›F SKƒ˜P QKL…™P / PRQRF\WRJHQV WˆŽ Qˆ‡‘F VˆD VLODJH F†šQJ UDQK FXD QKL…—X ORDŽL JLD VX‘F YDŽ SKƒQ QJˆ‡ŽL *L†šQJ 0LFUREDFWHULXP /DŽ YL NKXƒ˜Q QKL…™P YDŽR FD‘F VDQ SKƒ˜P VˆD „D SDVWHXU KR‘D QKˆ VˆD VˆD E†œW *L†šQJ 0LFURFRFFXV WKˆ‡ŽQJ J‚›S ‡ WKˆ›F SKƒ˜P FK…š EL…šQ WURQJ „L…—X NL…›Q Y…› VLQK NH‘P *L†šQJ 0\FREDFWHULXP ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK ODR 0 WXEHUFXORVLV Yƒš\ QKL…™P YDŽR WKˆ›F SKƒ˜P „‚›F EL…›W VˆD Wˆ‡L WˆŽ ERŽ E…›QK ODR *L†šQJ 3KRWREDFWHULXP ODŽ YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ SKD‘W TXDQJ 3 SKRVSKRUHXP „ˆ‡œF [HP ODŽ QJX\…Q QKƒQ SKD‘W TXDQJ FXD WKW YDŽ FD‘ *L†šQJ 3URSLRQLEDFWHLXP SLJPHQWHG SURSLRQLEDFWHULD FR‘ WK…˜ Jƒ\ EL…šQ „†˜L PDŽX FXD SKRPDW *L†šQJ 3URWHXV ODŽ YL NKXƒ˜Q Jƒ\ Kˆ KRQJ WKW „†— EL…˜Q WUˆ‘QJ 9L NKXƒ˜Q WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ QKL…™P V†š Oˆ‡œQJ O‡‘Q WURQJ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P NK†QJ EDR TXDQ OD›QK QR‘ ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P *L†šQJ 3VHXGRPRQDV P†œW V†š FKXQJ 3VHXGRPRQDV FR‘ WK…˜ ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P 9L NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q ‡ QKL…›W „†œ OD›QK 0†œW V†š FKXQJ YL NKXƒ˜Q VDQ VLQK PDŽX QKˆ 3 IOXRUHVFHQV VDQ VLQK PDŽX KX\ŽQK TXDQJ [DQK OD‘ Fƒ\ QKD›W 3 QLJULIDFLHQV VLQK PDŽX WU‚–QJ PDŽX NHP PDŽ „R QKD›W QƒX KD\ PDŽX „HQ *L†šQJ 6DOPRQHOOD ODŽ YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P YDŽ ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P QKL…™P YL NKXƒ˜Q iƒ\ ODŽ P†œW E…›QK GR YL NKXƒ˜Q Oƒ\ WUX\…—Q TXD WKˆ›F SKƒ˜P 12
 11. *L†šQJ 6KLJHOOD Jƒ\ E…›QK O\’ ODŽ E…›QK Oƒ\ WUX\…—Q TXD WKˆ›F SKƒ˜P *L†šQJ 6WDSK\ORFRFFXV YL NKXƒ˜Q VLQK „†œF W†š UX†œW HQWHURWR[LQ ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P 1JX†—Q Jƒ\ QJ†œ „†œF FXD 6 DXUHXV FKX \…šX QKL…™P WˆŽ QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F 6WDSKLORFRFFL ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ YL…P YX‘ ERŽ YDŽ VLQK „†œF W†š FR‘ WURQJ VˆD YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FXD VˆD &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WK…˜ QKL…™P VWDSKLORFRFFL QKˆ ODŽ WKW QJX†œL WKW JLD Fƒ—P ED‘QK VˆD WUˆ‘QJ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ NHP QKˆ ED‘QK VDXFHV FUHDP WKW YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P WKW FD‘ YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FD‘ VˆD YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P VˆD VDODGV ED‘QK SDW… *L†šQJ 6WUHSWRFRFFXV &R‘ QKR‘P TXDQ WURœQJ Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P 1KR‘P VLQK PX S\RJHQLF QKR‘P YLULGDQV QKR‘P ODFWLF QKR‘P HQWHURFRFFXV 1KR‘P VLQK PX S\RJHQLF 6 DJDODFWLDH Jƒ\ YL…P YX‘ ‡ ERŽ 6 S\RJHQHV Jƒ\ YL…P KRœQJ V†šW EDQ „R ‡ QJˆ‡ŽL YDŽ FD‘F E…›QK NKD‘F 1KR‘P YLULGDQV 6 WKHUPRSKLOXV FR‘ WURQJ VDQ [XƒšW FKHHVH O…Q PHQ VˆD FKXD QKˆ \RJXUW 1KR‘P ODFWLF 6 ODFWLV YDŽ 6 FUHPRULV Vˆ GX›QJ QKˆ VWDUWHU FXD FKHHVH E‡ 6 ODFWLV YDŽ /HXFRQRVWRF VSS GXŽQJ WURQJ FK…š EL…šQ VˆD FKXD 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2