Kiểm tra hóa đại cương 2008-2009

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
369
lượt xem
151
download

Kiểm tra hóa đại cương 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập và luyện thi, nhằm giúp các bạn có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra hóa đại cương 2008-2009

  1. i H c C n Thơ Khoa Khoa H c B Môn Hóa H c H tên sinh viên: MSSV: Ngày sinh: KI M TRA MÔN H C HÓA I CƯƠNG (MSMH: TN019) Th i gian làm bài: 45 phút T : 13gi 20, ngày 08 tháng 6 năm 2009 (H c kỳ III năm h c 08-09) G m 30 câu, m i câu 0,1 i m (t ng s i m: 3 i m) Sinh viên ư c tham kh o m i tài li u làm bài, không ư c trao i v i ngư i khác Câu 1: So sánh gi a hai ch t l ng ICl và Br2: A. ICl khó ông c và khó sôi hơn Br2. B. ICl d ông c và khó sôi hơn Br2. C. ICl d ông c và d sôi hơn Br2. D. ICl khó ông c và d sôi hơn Br2. Câu 2: S i n t t i a ng v i ký hi u Ψ9 , 2 , −2 là: A. 2 B. 20 C. 0 D. 162 Câu 3: Có gì khác nhau hay gi ng nhau gi a hai phân t SF6 và OF6? A. C hai ch t trên u có cơ c u bát di n. B. Có SF6, không có OF6. C. SF6 là m t ch t l ng còn OF6 là m t ch t khí i u ki n thư ng. D. C S và O u tr ng thái lai hóa sp d . 3 2 Câu 4: Xem các ch t: (I): CO2; (II): SO2; (III): SiCl4 ; (IV): NH3. Tr s góc các ch t tăng d n như sau: A. (IV) = (III) < (II) < (I). B. (IV) < (III) < (I) < (II). C. (IV) < (III) < (II) < (I). D. (III) < (IV) < (II) < (I). Câu 5: Tr s b n s lư ng t c a i n t cu i c a ion Mn2+ là: A. n = 4, l = 0, m = 0, ms = -1/2. B. n = 4, l = 2, m = +2, ms = +1/2. C. n = 3, l = 2, m = 0, ms = +1/2. D. n = 3, l = 2, m = +2, ms = +1/2. Câu 6: Xét các phân l p c a nguyên t a i n t : 6g; 7d; 7p; 7f; 8s. Th t gi m d n năng lư ng c a các phân l p là: A. 7f, 6g, 7d, 8s, 7p. B. 7p, 8s, 7d, 6g, 7f. C. 7f, 6g, 8s, 7d, 7p. D. 6g, 7f, 7d, 8s, 7p. Câu 7: Xem b n ch t: OH OH OH OH O CH2 CH3 OH HO OH (II) (III) (IV) (I) Nhi t sôi tăng d n: A. (I) < (II) < (III) < (IV) B. (IV) < (I) < (II) < (III) C. (IV) < (III) < (II) < (I) D. (I) < (II) < (IV) < (III) Câu 8: V i các h p ch t ion: KF, NaCl, LiBr, LiI, các h p ch t có tính c ng hóa tr tăng d n theo th t là: A. KF, LiBr, NaCl, LiI B. LiI, LiBr, NaCl, KF C. NaCl, KF, LiBr, LiI D. KF, NaCl, LiBr, LiI Câu 9: Ch n k t lu n úng gi a hai ion NO2 và NO2- (Trong hai ion này, N u là nguyên t trung tâm) + A. C hai ion u có cơ c u góc. B. C hai ion này u có cơ c u th ng. C. Nguyên t trung tâm N c a c hai ion này u tr ng thái lai hóa sp2. Trang 1/3 - Mã thi 743
  2. D. M t ion có cơ c u th ng, m t ion có cơ c u góc. Câu 10: S orbital nhi u nh t ng v i ký hi u 5f là: A. 50 B. 14 C. 25 D. 7 Câu 11: Ch n phát bi u không úng v PCl3: A. Nguyên t trung tâm P tr ng thái lai hóa sp3. B. Góc liên k t ClPCl kho ng 109o. C. Theo thuy t y các ôi i n t l p hóa tr , b n nh liên quanh nguyên t trung tâm P c a PCl3 hư ng t tâm t di n ra b n nh c a nó mà P là tâm c a t di n. D. PCl3 có cơ c u t di n. Câu 12: V i các ký hi u: (I): n = 3; (II): 2p; (III): Ψ4, 2 , −1 ; (IV): 4f; (V): 4s; (VI): 3dxy Ký hi u nào cho bi t ó là 1 orbital? A. (III), (VI). B. (I), (III), (IV), (VI). C. (III), (V), (VI). D. (II), (III), (IV), (V). Câu 13: Ion nào không t n t i (không hi n di n)? A. F3- B. I3- C. Cl3- D. Br3- Câu 14: Tr ng thái lai hóa c a nguyên t trung tâm Br trong ion BrF4+ là: A. sp3d B. sp2 C. sp3d2 D. sp3 Câu 15: So sánh gi a hai ion NO+ v i NO-: A. Năng lư ng liên k t c a NO+ nh hơn so v i NO-. B. C hai ch t u có tính thu n t . C. phá v liên k t NO+ khó hơn so v i NO-. D. dài liên k t c a NO+ l n hơn so v i NO-. Câu 16: Xem các ion và nguyên t : (I): O2-; (II): Ne; (III): Na+; (IV): Al3+ ; (V): Mg2+; (VI): F − . Th t gi m d n bán kính các ion và nguyên t trên là: A. (I), (VI), (II), (III), (V), (IV). B. (I), (II), (VI), (III), (V), (IV). C. (IV), (V), (III), (II), (VI), (I). D. (I), (II), (III), (V), (VI), (IV). Câu 17: Phân t CS2 và anion I 3 có gì gi ng nhau? − A. u có tr s góc liên k t b ng nhau. B. Nguyên t trung tâm u tr ng thái lai hóa sp. C. u có cơ c u góc. D. Nguyên t trung tâm u tr ng thái lai hóa sp3d. Câu 18: Xét các b s lư ng t sau c a các nguyên t a i n t : (1): n = 1; l = 0; m = -1; ms = +1/2 (2): n = 3; l = 2; m = -1; ms = -1/2 (3) n = 10; l = 8; m = -8; ms = +1/2 (4): n = 7; l = 7; m = +6; ms = +1/2 (5): n = 0; l = 0; m = 0; ms = -1/2 (6) n = 5; l = 4; m = -1 Các b s lư ng t nào phù h p? A. (1); (2); (3); (5). B. (2); (4); (6). C. (2); (3). D. (2); (3); (6). Câu 19: Xem hai phân t : (I): aceton (CH3COCH3) và (II): alcol isopropylic (CH3CHOHCH3). Ch n phát bi u úng: A. (I) có nhi t sôi th p hơn và góc liên k t CCO nh hơn so v i (II). B. (I) có nhi t sôi cao hơn và có góc liên k t CCO nh hơn so v i (II). C. (I) có nhi t sôi th p hơn và góc liên k t CCO l n hơn so v i (II). D. (I) có nhi t sôi cao hơn và góc liên k t CCO l n hơn so v i (II). Câu 20: Các ch t: (I): CH3CH2CH2NH2; (II): CH3CH2NH2; (III): (CH3)3N; (IV): CH3NH3Cl Nhi t sôi các ch t tăng d n là: A. (III) < (IV) < (II) < (I) B. (II) < (I) < (III) < (IV) C. (II) < (III) < (I) < (IV) D. (III) < (II) < (I) < (IV) Câu 21: V i các ch t: (I): KCl, (II): KF, (III): NaBr Nhi t nóng ch y tăng d n c a các ch t trên là: A. (II) < (I) < (III). B. (III) < (I) < (II). C. (I) < (III) < (II). D. (III) < (II) < (I). Câu 22: Xét các ch t: CH4, CF4, CCl4, CBr4 Nhi t sôi gi m d n các ch t theo th t là: Trang 2/3 - Mã thi 743
  3. A. CH4, CBr4, CCl4, CF4. B. CH4, CF4, CCl4, CBr4. C. CBr4, CCl4, CF4, CH4. D. CF4, CBr4, CCl4, CH4. Câu 23: Xem các phân t và ion: (I): NO; (II): NO-, (III): NO+, (IV): B2, (V): CO, (VI): F2 Phân t hay ion nào có tính thu n t ? A. (I), (II). B. (I), (II), (III). C. (I), (II), (IV). D. (II), (IV), (VI). Câu 24: Trong các phân t và ion sau ây: (I): ICl2-, (II): SiO2, (III): HCN, (IV): CS2, (V): SO2, (VI): NO2+ Phân t hay ion nào có nguyên t trung tâm tr ng thái lai hóa sp? A. (I), (II), (IV), (VI). B. (II), (III), (IV), (VI). C. (II), (IV), (V), (VI). D. (II), (III), (IV). Câu 25: V i ion He , th t m c năng lư ng c a các phân l p là: + A. 1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s B. 1s < 2s = 2p < 4s < 3d = 3p C. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s D. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d Câu 26: Orbital nguyên t là: A. Vùng không gian hình c u hay hình s tám cân i. B. Vùng không gian bao quanh nhân nguyên t trong ó tìm th y i n t 100%. C. M t hàm s toán h c. D. M t hàm s toán h c ph thu c vào các s lư ng t n, l, m, ms. Câu 27: B n s lư ng t c a i n t cu i c a nguyên t X là: n = 4; l = 1; m = +1; ms = +1/2 X v trí nào trong b ng phân lo i tu n hoàn? A. X chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm V. B. X chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm III. C. X ô th 33, chu kỳ 4, phân nhóm ph nhóm V. D. X ô th 31, chu kỳ 4, nhóm VA. Câu 28: V i phân t CH2=CH-CH2-OH Các tr s góc liên k t HCC, CCC, CCO, COH theo chi u t trái sang ph i c a phân t trên là: A. 120º, 120º, 109º, 180º B. 120º, 120º, 109º, 109º C. 109º, 109º, 120º, 120º D. 180º, 180º, 120º, 180º Câu 29: S i n t t i a trong phân l p i (l = 6) là: A. 32 B. 26 C. 18 D. 36 Câu 30: Tr s góc liên k t trong phân t IF3 là: A. 120º. B. 90º, 120º, 180º. C. 90o, 120o. D. 90º, 180º. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- ÁP ÁN Mã : 743 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D Biên so n: Võ H ng Thái Trang 3/3 - Mã thi 743
Đồng bộ tài khoản