Kiem tra máy tính với CPU-Z

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
172
lượt xem
54
download

Kiem tra máy tính với CPU-Z

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hien nay có khá nhiêu ngươi dùng máy tính không có nhiều hiểu biết về chính món hàng bạn đang mua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiem tra máy tính với CPU-Z

  1. Ki m tra máy tính v i CPU-Z Hi n nay có khá nhi u ngư i dùng máy tính th c s không có nhi u hi u bi t v chính nh ng món hàng h ang mua. Ngay th m chí sau khi ã tr ti n và mang v s d ng t i nhà, h cũng khá mù m v các thành ph n cơ b n c a h th ng và thư ng xuyên có nh ng câu h i ki u như: “Không bi t CPU c a mình là ch ng lo i gì nh ? Nó thu c dòng nào ??? ” hay là “Không bi t RAM c a mình có úng t c như c a hàng nói hay không ?”. N u như b n cũng ang g p r c r i như th thì hãy c qua bài vi t này sáng t m i th . Trư c tiên xin gi i thi u qua v CPUZ, ây là m t ti n ích ư c s d ng r ng rãi trên toàn th gi i. Nó h u như không có như c i m. Nh ng ưu i m n i b t có th d dàng li t kê ra như kh năng h tr nh n di n chính xác và chi ti t nh ng lo i CPU, bo m ch ch , RAM i m i nh t v i nhi u thông s quan tr ng mà ôi khi nh ng gi i pháp chuyên nghi p hơn không làm ư c. Chương trình chính nh c v m t b nh chi m d ng l n dung lư ng lưu tr cho phép b n ch y b t c máy tính nào mà không c n quan tâm v n c u hình. H tr liên k t xác nh n ch ng th c thông s trên web... Tuy t nh t là b n có th ch y CPUZ mà không c n ph i cài t r c r i hay ăng kí gì vì nó hoàn toàn mi n phí. 1. Chu n b CPUZ: - Trư c tiên b n hãy t i file nén ch a chương trình v t a ch liên k t sau: http://www.cpuid.org/download/cpu-z-130.zip dung lư ng kho ng 300KB. - File t i v có d ng nén theo chu n ZIP nên b n s c n m t chương trình gi i nén l y ư c n i dung bên trong. B n có th s d ng PowerArchiver (www.powerarchiver.com) ho c WinRAR (www.winrar.com) tùy thích. - Sau khi gi i nén, b n s thu ư c m t thư m c g m 4 file nh là “cpuz.exe, cpuz.ini, cpuz- readme.txt, latency.exe”. B n hãy ch y file CPU-Z.exe kh i ng chương trình. C a s nh như hình dư i ây s xu t hi n. 2. Tìm hi u thông s CPU: Trong b ng u tiên s là các thông s v CPU mà máy tính c a b n ang s d ng. u tiên b n s chú ý ngay n bi u tư ng c a lo i CPU ( ây là Athlon 64) ti p theo là nh ng s li u áng chú ý sau: - M c Processor: + Name: Tên CPU. + Code Name: Tên mã CPU, ví d Athlon 64 có các dòng (Claw Hammer, New Castle, Winchester, Venice, SanDiego...), Intel Pentium 4 có (Williamete, Northwood, Prescott, Gallatin...) ch ng h n. + Package: Giao ti p Socket (trong hình là Socket 939 c a AMD). + Technology: Công ngh kích thư c transistor s d ng khi ch t o chip, thư ng thì các chip i m i nh t là 0.09nm. Ch s này càng nh thì CPU s h at ng nhanh, t a ít nhi t và tiêu t n ít năng lư ng hơn.
  2. + Voltage: i n th CPU s d ng. + Specification/Family/Ext.Family/Model/ExtModel/Stepping/Revision: Nh ng ch s nh n d ng CPU, thư ng thì b n ch quan tâm t i tên c a CPU t ng Specification là , còn n u mu n bi t rõ hơn, b n ph i vào các website c a nhà s n xu t CPU tương ng tra c u. + Instruction: Các t p l nh tích h p (ví d như MMX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64...). - M c Clock: Ph n này ch a các thông s liên quan n xung nh p: + Core Speed: xung th c c a CPU. + Multiplier: H s nhân c a CPU, thư ng thì t c CPU = HSN x bus h th ng. + HTT/FSB/Bus Speed/: Các ch s bus h th ng (tùy thu c vào lo i CPU mà chúng có th khác nhau). - M c Cache: + L1 Data/L1 Code: B n c ng hai ch s này l i thì s có ư c dung lư ng b m c p 1 c a CPU. + Level 2/ Level 3: Kích thư c b m c p 2 và c p 3 (n u có). Chi ti t hơn v b m CPU b n có th nh n vào tab Cache xem rõ, tuy nhiên thông thư ng thì vi c này không c n thi t. + Processor Selection: N u như b n ch y CPUZ trên máy tính có nhi u b x lý, b n có th ch n l a b x lý c n ki m tra thông tin trong ph n này. Lưu ý trên các h Intel Pentium 4 có công ngh Hyper Threading, b n cũng ư c phép ch n CPU nhưng vì m t CPU là o nên thông s thư ng gi ng h t nhau. 3. Tìm hi u thông s bo m ch ch : Chúng ta cùng chuy n sang tab Mainboard. - M c Motherboard: + Manufacturer: Nhà s n xu t. + Model: Tên hi u c a bo m ch ch kèm theo s phiên b n ngay bên c nh. + Chipset: Chipset c u b c ư c s d ng. + Southbridge: Chipset c u nam c a bo m ch ch . + Sensor: Ch ng lo i thi t b o nhi t / i n th . - M c BIOS: + Brand: Nhà s n xu t BIOS. + Version: S phiên b n BIOS. + Date: Ngày phát hành b n BIOS ang s d ng. - M c Graphic Interface: + Version: Ki u giao ti p (thông d ng là AGP ho c PCI Express). + Link Width/Max Supported: T c hi n hành/T c t i a cho phép. + Aperture Size (Ch có khi b n dùng card AGP): lư ng b nh chính t i a có th chia s lưu thông tin h a. + Sideband (ch có trên card AGP): Tùy ch n cho phép tách riêng d li u h a và d li u i u khi n trên kênh AGP giúp tăng t c d ng hình. 4. V y còn RAM thì sao ? tìm hi u v ch ng lo i RAM mà mình ang dùng, tab Memory là ch b n c n t i. - M c General: + Type: Ki u RAM mà b n ang dùng, SDR SDRAM ho c DDR-SDRAM.
  3. + Size: T ng dung lư ng RAM hi n hành. + Channels: Cho b n bi t RAM ang ch y ch Kênh ơn hay kênh ôi. + Performance Mode: Nh ng bo m ch ch Intel i m i có công ngh PAT cho phép tăng t c b nh . Ô tr ng này s cho phép b n bi t ư c tính năng PAT hi n th i ang b t hay t t. - M c Timing: M c này ch a nh ng khái ni m mà ngư i dùng th c m c nhi u hơn b t c ph n nào nào khác. Ngo i tr Frequency là t c h at ng c a RAM thì các ch s còn l i s gây nhi u nh m l n và khó hi u. Trư c ây, khi i mua RAM, ngư i mua thư ng ch quan tâm t i t c ho t ng c a RAM như 100Mhz hay 133Mhz nhưng g n ây, khái ni m CAS ang d n ư c ngư i dùng ý b i nó óng vai trò khá quan tr ng vào t c x lý t ng th c a h th ng c bi t là v i vi c ép xung. V y CAS là gì ? CAS là vi t t t c a “Column Address Strobe” ( a ch c t theo chi u d c). M t thanh DRAM có th ư c coi như là m t ma tr n c a các ô nh (b n có th hình dung như m t b ng tính excel v i nhi u ô tr ng) và dĩ nhiên m i ô nh s có a ch ngang và d c. Như v y b n có th oán ngay ra khái ni m RAS (Row Adress Strobe) nhưng do nguyên lý ho t ng c a DRAM là truy n d li u xu ng chân nên RAS thư ng không quan tr ng b ng CAS. Khái ni m tr Latency bi u hi n quãng th i gian b n ph i ch trư c khi nh n ư c th mình c n, theo t i m Merriam-Webster thì Latency có nghĩa là “kho ng th i gian t khi ra l nh n khi nh n ư c s ph n h i l i”. V y CAS s làm vi c như th nào ? và CAS Latency có ý nghĩa gì ? hi u khái ni m này, chúng ta s cùng i m nhanh qua cách th c b nh làm vi c, u tiên chipset s truy c p vào hàng ngang (ROW) c a ma tr n b nh thông qua vi c ưa a ch vào chân nh (chân RAM) r i kích ho t tín hi u RAS. Chúng ta s ph i ch m t lát kho ng vài xung nh p h th ng (RAS to CAS Delay) trư c khi a ch c t hàng d c ư c t vào chân nh và tín hi u CAS phát ra. Sau khi tín hi u CAS phát i, chúng ta ti p t c ph i ch m t kho ng th i gian n a ( ây chính là CAS Latency) thì d li u s ư c tìm th y. i u ó cũng có nghĩa là v i CAS 2 chipset ph i ch 2 xung nh p trư c khi l y ư c d li u và v i CAS3 th i gian ch s là 3 xung nh p h th ng. B n s th c m c như v y ph i chăng CAS2 nhanh hơn CAS3 t i 33%, không n m c như v y âu b i có r t nhi u y u t nh hư ng n hi u năng t ng th c a b nh i n hình như: + Chu i x lý thông tin: kích ho t RAS, ch kho ng th i gian tr RAS-to-CAS Delay và CAS Latency. + Truy c p b nh theo chu i: ôi khi chipset s c d li u trong b nh RAM theo chu i (burst) như v y r t nhi u d li u s ư c chuy n i m t l n và tín hi u CAS ch ư c kích ho t m t l n u chu i. + B vi x lý có b m khá l n nên s ch a nhi u l nh truy c p và d li u do ó thông tin s ư c tìm ki m trên b m trư c khi truy c p vào RAM và t n s d li u c n ư c tìm th y trên b m (hit-rate) khá cao (vào kho ng 95%). Nói tóm l i vi c chuy n t CAS 3 sang CAS 2 s tăng hi u năng x lý cho t t c các ng d ng. Nh ng chương trình ph thu c vào b nh như game hay ng d ng h a s ch y nhanh hơn. i u này ng nghĩa v i vi c nh ng thanh RAM ư c óng d u CAS2 ch c ch n ch y nhanh hơn
  4. nh ng thanh RAM CAS3, n u b n d nh mua chơi cho m t cu c ua ép xung hay ơn gi n ch c n h th ng t t c t i ưu, hãy ch n RAM CAS2 nhưng n u ch là công vi c văn phòng, CAS 3 hoàn toàn v n áp ng ư c yêu c u. Tuy nhiên b n c n chú ý r ng trong m c Timing này, b n ch có th xem các thông s hi n hành và khó bi t ư c RAM b ép xung hay chưa. M t s CPU có bus th p như 533Mhz hay 400Mhz có th s khi n RAM không ch y t i a t c c a mình. bi t chính xác t c m c nh và các ch s liên quan, b n ph i xem trong tab SPD. 5. Dùng CPU-Z chuy n thông tin gi a các ngư i dùng: T trư c n nay có th b n ã quen v i m t cách th c h i áp như sau: - B n ưa ra câu h i. - Chuyên gia yêu c u c u hình máy - B n nh p l i toàn b c u hình máy b ng bàn phím ho c ch p l i nh các ph n m m ki m tra r i g i cho chuyên gia. - B n nh n ư c câu tr l i. Gi ây v i CPUZ, b n không c n ph i ch p hình, g i file hay làm các thao tác r c r i. Hãy làm như sau: - B n m tab About r i nh n vào Validation. C a s như hình bên s xu t hi n. - B n nh n vào Save Validation file r i ch n m t v trí thích h p. - Nh n vào liên k t Validation Web page màu xanh da tr i trong Step2. - Khi trang web xu t hi n, b n s th y 3 ô tr ng. Hãy nh p tên, a ch email vào hai ô u tiên. Ti p ó b n nh n Browse và tr t i file Validation v a t o ra. ánh d u vào ô Publish Online r i nh n Validate, m t c a s web v i y các thông tin v máy tính c a b n s xu t hi n. Hãy ghi nh liên k t trong ô Address c a trình duy t vì khi b n g i liên k t này cho b t c ai, ngư i ó cũng s m ư c trang web thông tin mà b n ang th y và t ó h có th giúp b n kh c ph c tr c tr c (n u có). Chú ý chung: - ôi khi CPU-Z s b t b n ch khá lâu tru c khi kh i ng, vi c này là hoàn toàn bình thư ng vì nó ph i thu th p các thông tin c n thi t t ph n c ng. - Th nh tho ng b n s g p trư ng h p CPUZ không c ư c thông tin nào ó, i u này là vì m t trong hai lí do: ho c ph n c ng c a b n quá c áo ho c phiên b n CPU-Z ang s d ng c a b n ã quá cũ. kh c ph c i u này, b n hãy thư ng xuyên truy c p vào website www.cpuid.com c p nh t thông tin. Chúc b n thành công. Nguy n Thúc Hoàng Linh Phone: 0912848245 Email: valkyrie.lenneth@usa.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản