Kiến thức mạng: Phần cứng mạng WAN

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
294
lượt xem
165
download

Kiến thức mạng: Phần cứng mạng WAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần cứng mạng WAN bạn sử dụng phụ thuộc vào dịch vụ mạng WAN bạn muốn kết nối tới. Mỗi giao thức mạng WAN có các đặc tả và yêu cầu khác nhau đối với phần cứng và phương tiện truyền dẫn. Tuy nhiên, với sự lựa chọn của bạn, có nhiều phần cứng có thể tương thích với nhiều dịch vụ mạng WAN khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức mạng: Phần cứng mạng WAN

  1. Ki n th c m ng: Ph n c ng m ng WAN Ph n c ng m ng WAN b n s d ng ph thu c vào d ch v m ng WAN b n mu n k t n i t i. M i giao th c m ng WAN có các ñ c t và yêu c u khác nhau ñ i v i ph n c ng và phương ti n truy n d n. Tuy nhiên, v i s l a ch n c a b n, có nhi u ph n c ng có th tương thích v i nhi u d ch v m ng WAN khác nhau. Nhà cung c p d ch v m ng WAN là ngư i ch u trách nhi m v m ng WAN và cung c p Cáp n i ch ng cu i (local loop) t i ði m ranh gi i (Demarc) (xem Internet th t là ñơn gi n s 2/2004). Cáp n i ch ng cu i thư ng là dây cáp ñ ng, cùng m t lo i dây s d ng cho d ch v ñi n tho i. Thi t l p ñư ng dây ñi n tho i Nhi u h gia ñình và doanh nghi p hi n nay s d ng cáp 4 dây g m 2 c p dây xo n ñ ng: c p th nh t s d ng cho ñi n tho i và c p th hai làm d phòng. ði u này cho phép các doanh nghi p m i có th s n sàng k t n i m ng WAN mà không c n ph i l p ñ t thêm h th ng ñư ng dây m i. M t ñư ng tín hi u tương t s d ng hai dây ñ ng và m t ñư ng tín hi u s có th s d ng hai dây hay c 4 dây ñ ng c a Cáp n i ch ng cu i tuỳ thu c vào lo i hình k t n i m ng WAN. Các công ty ñi n tho i c n ph i s a ñ i b chuy n m ch ñư ng truy n (line switching) Văn phòng trung tâm ñ có th truy n tín hi u s trên Cáp n i ch ng cu i. Dây d n ñ ng ñư c phân lo i theo băng thông. Băng thông, ñ n lư t nó, l i quy t ñ nh lư ng d li u b n có th g i và tín hi u truy n là tương t hay tín hi u s . Dư i ñây chúng ta s nghiên c u v hai phương pháp phân lo i băng thông trên cáp ñ ng. Plain Old Telephone Service (POTS) H th ng ñi n tho i tương t ch g i m t tín hi u tương t trên m i c p dây: m i tín hi u riêng bi t này ñư c coi là m t kênh. S d ng POTS và modem ñ g i tín hi u tương t cung c p cho b n m t kênh 64Kbit/s, trong ñó ch 56Kbit/s băng thông dành cho truy n d li u. Modem và ñư ng dây ñi n tho i truy n th ng khá phù h p cho m c ñích s d ng Internet ñ g i thư ñi n t và m t s công vi c thông thư ng khác. Tuy nhiên, n u b n c n g i và nh n m t kh i lư ng d li u l n thì s m t khá nhi u th i gian. D ch v POTS có nh ng ñ c ñi m sau ñây: - Các ñư ng dây hi n th i ch s d ng hai c p dây xo n - Tín hi u trên Cáp n i ch ng cu i là tín hi u tương t . - C n t i modem ñ chuy n tín hi u s thành tín hi u tương t - T c ñ hi u qu c a ñư ng dây b gi i h n ngư ng 56 Kbit/s Hình 1: K t n i m ng WAN qua ñư ng ñi n tho i
  2. T-Carries L p v t lý c a nhi u h th ng m ng WAN M d a trên công ngh T-Carrier do công ty Bell/AT&T phát tri n. Các ñư ng dây T-1 s d ng c 4 dây ñ ng: m t c p ñ g i và m t c p ñ nh n d li u. Chúng không s d ng ñư ng dây v t lý b sung (additional wire) mà thi t l p các kênh o (virtual channel). Cáp s i quang và các lo i ñư ng truy n khác s d ng cho Cáp n i ch ng cu i cho phép t c ñ truy n d li u ñ t cao hơn. Công ngh T-carries có các ñ c ñi m sau ñây: - S d ng hai c p cáp dây xo n ñ ng - S d ng tín hi u s - H tr nhi u kênh 64 Kbit/s trên m t dây Các ñư ng dây T-carrier ñư c phân lo i d a trên s kênh mà nó có th h tr + T1 (24 kênh, s d ng M ) + E1 (31 kênh, s d ng châu Âu) Các ñư ng T-carrier cũng ñư c phân theo lo i d li u s ñư c truy n t i trên ñư ng dây (ví d d li u thu n tuý, âm thanh s hoá, hình nh s hoá...). Hơn n a, ngư i s d ng có th ñăng ký m t ph n d ch v c a ñư ng T1 và s d ng m t m t s trong s các kênh s n có c a nó. Lưu ý: Các lo i ñư ng T-carrier ñư c phân ra nh m m c ñích miêu t băng thông, ñây không [/i]ph i là các giao th c m ng WAN. Ví d , ISDN là m t d ch v m ng WAN s d ng phương pháp truy n tín hi u s qua 4 dây. Băng thông c a ISDN ph thu c vào bao nhiêu dung lư ng c a ñư ng T1 ñư c s d ng. Basic Rate ISDN (BRI) Basic Rate ISDN g m 2 kênh 64Kbit/s (g i là các kênh B) và m t kênh 16 Kbit/s (g i là kênh D). Vì v y nó còn ñư c g i là 2B+D. Các kênh B truy n t i d li u, âm thanh và hình nh s hoá. Kênh D là kênh d ch v s d ng cho c d li u và thông tin ñi u khi n. ISDN BRI r t h p lý cho các h gia ñình và doanh nghi p nh c n t c ñ truy n d li u cao hơn so v i modem truy n th ng. Hình 2: BRI Dư i ñây là 2 trư ng h p s d ng ISDN BRI ñi n hình nh t: - M t kênh B ñư c dùng cho tho i, kênh kia ñư c dùng cho d li u - C hai kênh ñư c dùng cho truy n d li u v i t c ñ t ng c ng là 128 Kbit/s Lưu ý: Băng thông t ng c ng c a ISDN BRI là 144 Kbit/s (2 kênh B và 1 kênh D) trong khi [/i]t c ñ truy n d li u t ng c ng là 128 Kbit/s (d li u ch ñư c g i qua 2 kênh B)
  3. Primary Rate ISDN(PRI) T i M , Primary Rate ISDN s d ng toàn b ñư ng T1, h tr 23 kênh B 64 Kbit/s và m t kênh D 64 Kbit/s, vì v y nó ñư c g i là 23B+D. ISDN PRI s d ng trong các doanh nghi p yêu c u k t n i t c ñ cao, thư ng xuyên b t. T i châu Âu, Primary Rate thư ng ñư c g i là 30B+D b i vì nó s d ng toàn b ñư ng E-1 ñ h tr 30 kênh B và 1 kênh D1. Ngoài ñư ng truy n, b n c n ph n c ng ñ k t n i t i m ng WAN và ñ nh d ng chính xác tín hi u cho lo i hình k t n i b n s d ng. Ví d , ph n c ng có th là nh ng modem chuy n tín hi u s sang tín hi u tương t . B n s s d ng m t ho c hai lo i thi t b ph n c ng dư i ñây cho các m ng s hoàn toàn. Hình 3: PRI Multiplexer (B d n kênh) Như hình v dư i ñây, b d n kênh ho t ñ ng t i hai ñ u c a ñư ng truy n. T i ñ u g i tín hi u, b d n kênh là thi t b k t h p tín hi u t hai hay nhi u thi t b khác ñ truy n trên m t ñư ng truy n. T i ñ u nh n, m t b d n kênh v i ch c năng gi i kênh s tách tín hi u k t h p thành tín hi u riêng r như ban ñ u. Nhi u b ñ nh tuy n trên m ng WAN có tích h p s n các b d n kênh. Hình 4: Multiplexer B d n kênh th ng kê (Statistical multiplexer): S d ng các kênh o riêng bi t trên cùng m t ñư ng truy n v t lý ñ g i ñ ng th i nh ng tín hi u khác nhau. (các tín hi u ñư c chuy n cùng m t lúc trên ñư ng truy n) B d n kênh phân chia theo th i gian (Time-division multiplexer): G i các gói d li u c a các tín hi u khác nhau nh ng kho ng th i gian khác nhau. Thay vì chia ñư ng truy n v t lý thành các kênh, nó cho phép các dòng d li u s d ng ñư ng truy n nh ng “khe” th i gian xác ñ nh (các tín hi u l n lư t ñư c s d ng ñư ng truy n trong nh ng kho ng th i gian ng n). CSU/DSU (Chanel Service Unit/Data Service Unit) ðây là thi t b k t n i các m ng v i ñư ng truy n t c ñ cao như T-1. Thi t b này ñ nh d ng các dòng d li u thành các khuôn d ng khung (framing) và xác ñ nh mã ñư ng truy n cho các ñư ng truy n s . M t s CSU/DSU còn là các b d n kênh, ho c ñư c tích h p s n trong các b ñ nh tuy n. B n cũng có th nghe nói v CSU/DSU là m t d ng modem s nhưng ñi u này không hoàn toàn chính xác. Modem chuy n d li u t d ng tương t sang d ng s và ngư c l i trong khi ñó CSU/DSU ch ñ nh d ng l i các d li u t d ng s ñã có. Hình 5: CSU/DSU
  4. - CSU nh n tín hi u và truy n tín hi u nh n ñư c t i ñư ng dây m ng WAN, ph n x tín hi u tr l i khi các công ty ñi n tho i c n ki m tra thi t b và ngăn nhi u ñi n t . - DSU tương t như m t modem gi a DTE và CSU. Nó chuy n các khung d li u t ñ nh d ng s d ng trong m ng LAN thành ñ nh d ng s d ng trên ñư ng T-1 và ngư c l i. Nó còn qu n lý ñư ng dây, l i phân chia th i gian và tái t o tín hi u. Các giao th c giao di n Có các lo i giao th c “giao di n” khác nhau cho k t n i m ng WAN. “Giao di n”, trong ng c nh này, liên quan t i ñ nh d ng c a các khung t ng v t lý ho c các phương pháp xác l p tín hi u bit (ñ nh d ng các xung ñi n t ). Các giao th c n i ti p ñ ng b (Synchronous Serial Protocols) Các giao th c n i ti p ñ ng b s d ng tín hi u ñ ng h chính xác gi a DCE và DTE ñ truy n d li u theo th i gian. Trong truy n thông ñ ng b , m t s lư ng l n khung d li u ñư c g i ñi khi ñ ng h ñ ng b và t c ñ truy n d li u ñư c xác l p t trư c. ðây là phương pháp truy n thông s d ng băng thông r t hi u qu . Hình 6: Truy n ñ ng b Các giao th c truy n tín hi u ñ ng b bao g m: - V.35 - RS -232 (EAI/TIA) - X.21 - RS-449 - RS-530 M c dù m i giao th c “giao di n” s d ng m t lo i b k t n i riêng, ph n l n các b k t n i có th ñư c s d ng cho nhi u giao di n khác nhau. Thông thư ng, lo i ph n c ng b n có s quy t ñ nh b k t n i nào ñư c s d ng. Trong th c t , hãy ki m tra s ñ u c m trong b k t n i ñ ch c ch n nó phù h p v i c ng n i ti p c a thi t b . Nh ng lo i b k t n i ph bi n g m (các s th hi n s chân c m trong b k t n i): - DB60 - DB25 - DB15 - DB9 Các giao th c không ñ ng b (Asynchronous Protocol) Các giao th c truy n không ñ ng b s ñưa thêm các bít b t ñ u (start bit) và bit k t thúc (stop bit) vào m i gói tin ñ truy n thin, thay vì b t bu c thi t b g i và thi t b nh n s d ng tho thu n trư c v nh p ñ ng h . Truy n tín hi u không ñ ng b thư ng ñư c s d ng gi a 2
  5. modem. Tuy nhiên, ñây là phương pháp truy n có ph phí vì các bit ph thêm s làm ch m t c ñ truy n d li u. Hình 7: Truy n ñ ng b Các giao th c không ñ ng b ñư c s d ng ñ thi t l p chu n cho truy n thông c a các modem tương t . M t modem b n mua v có th h tr m t ho c nhi u chu n truy n thông không ñ ng b khác nhau. Các giao th c truy n thông không ñ ng b bao g m: - V.92 - V.45 - V.35 - V.34 - V.32, V.32 bis, V.32 turbo - V.22 Truy n tín hi u không ñ ng b s d ng ñư ng dây ñi n tho i và jack c m chu n. Các b k t n i có th là: - RJ-11 (2dây) - RJ-45 (4 dây) - RJ-48 Các phương pháp ñóng gói d li u trong m ng WAN Các giao th c l p v t lý c a m ng WAN s xác ñ nh ph n c ng và phương pháp truy n tín hi u bit. Các giao th c thu c l p liên k t d li u s ki m soát nh ng ch c năng dư i ñây: - Ki m tra và s a l i - Thi t l p liên k t - T ch c các trư ng (field) c a khung d li u - ði u khi n lu ng ñi m t i ñi m (point-to-point flow control) Các giao th c l p liên k t v t lý còn xác ñ nh phương pháp ñóng gói d li u ho c ñ nh d ng c a khung d li u. Phương pháp ñóng gói d li u trong m ng WAN thư ng ñư c g i là HDLC (high-level data link control - ñi u khi n liên k t d li u m c cao). Thu t ng này v a là tên chung cho các giao th c Liên k t D li u v a là tên c a m t giao th c trong b giao th c và d ch v m ng WAN. Tuỳ thu c vào d ch v m ng WAN và phương pháp k t n i, b n có th s d ng m t trong nh ng phương pháp ñóng gói d li u sau ñây: - Cisco HDLC cho k t n i ñ ng b , ñi m t i ñi m v i các b ñ nh tuy n Cisco khác. - LAPB cho m ng X.25 - LAPD, s d ng k t h p v i các giao th c khác cho các kênh B trong m ng ISDN. - Cisco/IETF cho các m ng Frame Relay Hình 8: Các phương pháp ñóng gói d li u trong m ng WAN
  6. Hình bên cho chúng ta th y nh ng phương pháp ñóng gói d li u thông thư ng nh t và cách th c s d ng cho các lo i k t n i m ng WAN ñi n hình. Như có th th y trong hình v , PPP là phương pháp linh ho t có th s d ng cho nhi u lo i k t n i m ng WAN . Nói chung, s d ng phương pháp nào s ph thu c vào lo i c a d ch v m ng WAN, ch ng h n Frame Relay hay ISDN, và c phương pháp ñóng gói d li u c a nhà cung c p d ch v m ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản