Kỹ năng bảo mật XP

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
168
lượt xem
102
download

Kỹ năng bảo mật XP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng bảo mật XP

 1. www.nhipsongcongnghe.net K năng b o m t và phân tích s c trên XP, Windows Server 2003. Ph n 1 M ng ngang hàng có th tăng năng su t s d ng máy tính b i nó đư c thi t k đơn gi n trong vi c chia s thông tin và tài nguyên trên m ng c a b n. Tuy nhiên, kh năng c a các máy tính ngư i s d ng truy c p vào máy tính c a h có th b đánh c p thông tin, xóa b d li u ho c thi u th n tr ng trong vi c chia s thông tin. ó là nguyên nhân t i sao mà b n c n thêm vào các chính sách, quy đ nh s d ng máy tính trong công ty, b n có th ch c ch n r ng b n và nhân viên công ty hi u đư c các ki n th c cơ b n v b o m t m ng ngang hàng. N i dung các ph n: 1. Gi i thi u 2. B o m t h th ng t p tin 3. B o m t tài kho n 4. S d ng tư ng l a 5. C p nh t các b n vá l i b o m t 6. Ki m tra tính b o m t v i công c phân tích MSBA 7. Các tài li u tham kh o Ph n 1: Gi i thi u t ng quan đây chúng tôi mu n cung c p cho b n các ki n th c cơ b n b o m t t t nh t bao g m: 1/18
 2. www.nhipsongcongnghe.net • C p nh t các b n vá l i b o m t c a Windows m i nh t • S d ng các ph n m m di t Virus • S d ng k t n i tư ng l a khi truy c p Internet • S d ng m t kh u an toàn • Không chia s file ho c thư m c v i các máy ch trên Internet • Gi i h n quy n trên các thư m c đư c chia s • H n ch th p nh t các thư m c đư c chia s • Ng t các chia s khi không có nhu c u Ngày nay v i s gia tăng c a các đo n mã nguy hi m như các sâu, virus, hacker chúng có th làm tê li t, phá h y d li u, đánh c p thông tin trên máy c a ngư i dùng. Tài li u này v i m c đích đưa ra các gi i pháp b o m t cho các doanh nghi p v a và nh khi s d ng m ng ngang hàng. Tr giúp các máy tính c a b n s d ng h đi u hành Microsoft Windows 2000 Pro đư c b o m t hơn trư c các m i đe d a b o m t nh m đ m quá trình làm vi c đư c hi u qu an toàn trên máy tính Các v n đ đư c hư ng d n trong tài li u này bao g m • B o m t h th ng t p tin • B o m t tài kho n ngư i dùng • B o m t s truy c p t m ng • Ki m tra phân tích đánh giá m c đ b o m t v i ph n m m Microsoft Baseline Thêm vào đó các hư ng d n nâng cao t ng bư c trong tài li u này, b n s cũng tìm th y các thông tin v các gi i thi u b o m t hàng đ u mà Microsoft đang làm cho toàn b khách hàng, t nh ng ngư i dùng gia đình cho đ n các doanh nghi p Chú ý quan tr ng: Toàn b các hư ng d n t ng bư c trong tài li u này đư c phát tri n theo d ng m c đ nh khi b n cài đ t h đi u hành. N u b n có thay đ i thanh Start menu, các bư c hư ng d n có th s không còn đúng Yêu c u c p nh t các b n Service Pack Tài li u này s d ng t t nh t cho các h đi u hành Windows 2000 Professional Service Pack 4. N u b n chưa cài đ t ho c b n không bi t đ a ch cài đ t b n có th truy c p vào đ a ch Windows Update c a trang web Microsoft t i đ a ch : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=22630, và t i đó b n có th quét các b n c p nh t trên máy b n. N u Service Pack 4 đư c hi n th trên danh sách các b n vá l i, b n hãy cài đ t nó trư c Các yêu c u qu n tr B n ph i đăng nh p v i tài kho n truy c p cao nh t là Administrator ho c v i tài kho n là thành viên c a nhóm qu n tr đ có th hoàn thành các hư ng d n này. N u máy tính c a b n k t n i t i Internet, các chính 2/18
 3. www.nhipsongcongnghe.net sách thi t l p m ng cũng có th ngăn c n s hoàn thành c a các hư ng d n này B om th th ng File M t h th ng qu n lý t p tin là các phương th c mà các file ho c thư m c đư c t ch c trên máy tính c a b n. Có m t s phương pháp b o v h th ng t p tin t các truy c p trái phép nh m m c đích thay đ i ho c xóa b d li u. Trong m c này tôi mu n gi i thi u v i các b n t ng bư c đ b o v h th ng t p tin như sau: • Chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin thành NTFS • S d ng các ph n m m di t Virus • B o v các file đư c chia s • B o v các thư m c đư c chia s • Ng t ho c xoá các account không c n thi t • Chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin thành NTFS Trong khi cài đ t Windows 2000, các máy tính đư c c u hình đ s d ng h th ng qu n lý t p tinFAT32 ho c NTFS. FAT32 là công ngh cũ đư c s d ng trong các phiên b n Windows trư c đây như Windows 98, Me. H th ng qu n lý t p tin NTFS nhanh hơn và b o m t hơn FAT32. Gi i pháp t i ưu nh t v th c thi và b o m t h đi u hành là s d ng NTFS cho vi c qu n lý t p tin trong máy tính c a b n. Ki m tra h th ng qu n lý t p tin trên máy tính c a b n. Trư c khi chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin trên máy tính c a b n, b n c n ph i xác nh n là máy tính c a b n chưa đư c chuy n đ i thành NTFS. B n hãy theo các hư ng d n sau đ ki m tra. N u các bư c ki m tra xác nh n là b n đang s d ng NTFS thì b n không c n chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin • Ki m tra h th ng qu n lý t p tin hi n t i trên máy tính b n: 1. Trên màn hình Desktop, b n kiách đúp chu t ph i vào My Computer 2. Kích chu t ph i vào c ng mà b n c n ki m tra, sau đó ch n Properties 3. Xác nh n đó là h th ng qu n lý t p tin NTFS. N u không ph i, b n có th s d ng ti n ích chuy n đ i ( convert.exe) đư c hư ng d n bên dư i đ chuy n d i FAT16 ho c FAT32 thành NTFS Ki m tra toàn b các đĩa còn l i trên máy tính c a b n. Trong trư ng h p n u toàn b các c ng hi n th i trên máy b n là FAT32 b n cũng có th d dàng chuy n đ i thành NTFS theo các hư ng d n bên dư i 3/18
 4. www.nhipsongcongnghe.net Chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin thành NTFS chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin thành NTFS, b n ph i chú ý tên c a đĩa mà b n đã đ t và làm theo các bư c ch d n dư i đây • Chuy n đ i h th ng qu n lý t p tin thành NTFS 1. T menu Start b n kích vào Run gõ câu l nh cmd sau đó nh n OK 2. Sau khi c a s MS-Prompt DOS hi n ra b n gõ câu l nh sau: “Convert Tên_ _ ĩa: /fs:ntfs” Sau đó b n ph i nh p Volume đĩa . Gi s b n c n Convert D v i tên đĩa là KIEMTRA b n làm như sau: Convert D: /fs:ntfs Sau đó màn hình s nh c b n nh p tên đĩa vào và b n gõ KIEMTRA 3. Ti p theo b n nh p tên đĩa và nh n ENTER 4. Khi vi c chuy n đ i hoàn thành, b n đóng c a s b ng câu l nh EXIT CHÚ Ý: Chú ý quan tr ng khi b n đang ch y các chương trình c a h đi u hành thì đương nhiên h đi u hành s không chuy n đ i ngay cho b n t i th i đi m đó. Tuy nhiên h đi u hành s nh c b n r ng vi c chuy n đ i này s đư c th c hi n sau khi b n kh i đ ng l i máy. Và b n ph i gõ Y đ đ ng ý S d ng các ph n m m di t Virus Virus máy tính là các chương trình đư c cài đ t ho c lây nhi m vào máy tính ngoài s cho phép c a b n. Ngày nay các virus ngày càng nguy hi m v i kh năng t sao chép và lây nhi m qua Internet và email trên toàn th gi i v i t c đ r t nhanh trong vài gi Ph n m m di t s giúp b n b o v máy tính c a mình v i nhi u lo i virus, sâu, trojan và các đo n mã nguy hi m. B ng cách này b n có th quét và di t virus. Tuy nhiên các ph n m m di t virus ch gi i quy t đư c m t ph n v n đ . Nhi u máy tính m i đư c mua v i các ph n m m di t virus đã đư c cài đ t s n trên máy tính. Tuy nhiên, ph n m m di t virus này yêu c u b n ph i đăng ký đ có th c p nh t các Virus m i nh t. N u b n không đăng ký c p nh t, máy tính c a b n s b nguy hi m trư c các virus m i 4/18
 5. www.nhipsongcongnghe.net B n hãy s d ng email an toàn b ng cách không m các file đính kèm, không kích vào các liên k t trên trên email (T t nh t hãy copy và paste vào trình duy t đ truy c p web). N u b n cài ph n m m di t virus thì các chương trình này s quét các file có đính kèm bi t đư c các chương trình di t virus và các nhà cung c p ph n m m di t virus t t nh t v i H H Windows m i b n tham kh o t i đ a ch http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22712 5/18
 6. www.nhipsongcongnghe.net K năng b o m t và phân tích s c trên XP, Windows Server 2003. Ph n 2 B o v các file đư c chia s Trong bài trư c tôi đã đưa các khái ni m, chuy n đ i h th ng t p tin NTFS. Ph n này s ti p t c hư ng đ n b n cách b o v các t p tin, thư m c đư c chia s trong m ng LAN. M ng ngang hàng cho phép b n t o các chia s d li u do đó ngư i dùng có th gi i h n truy c p ch đ c ho c có th v a đ c, thay đ i, xóa file. N u b n k t n i v i Internet, và không s d ng tư ng l a, b n hãy nh r ng b t kỳ m t file nào b n chia s b n cũng có th b truy c p t các ngư i dùng khác trên m ng Internet Theo m c đ nh, Windows 2000 cho phép toàn quy n đi u khi n, thay đ i và đ c v i b t kỳ ngư i dùng nào truy c p vào các thư m c đư c chia s (share). Tuy nhiên b n hoàn tòan có th thay đ i b ng cách xóa thu c tính này trên các thư m c đư c chia s ho c thay đ i gi i h n truy c p toàn quy n b ng các truy c p ch có đ c. Ho c b n có th thêm các tài kho n truy c p theo đúng ngư i c n chia s . Vi c xóa b quy n Everyone trong Windows b n s đư c đ m b o r ng không có ai có th truy c p vào các thư m c c n b o v tr khi b n thêm m t ngư i dùng m i vào tài kho n truy c p. Ho c b n mu n b o v các chia s n trư c ngư i dùng b n có th thêm d u “$” vào sau các thư m c chia s . Ví d b n mu n chia s m t thư m c “Du lieu” b n có thê thêm “Du lieu$” vào sau thư m c này khi đó n u b n mu n truy c p vào thư m c chia s này thì b n ch vi c gõ tên máyà Tên chia s c a thư m c+$ ví d : Computerdata$ khi đó b n đã có th truy c p đư c vào thư m c n này r i. Tuy nhiên cách này chưa th c s an toàn v i m t ngư i dùng có hi u bi t v máy tính. H ch vi c xem thư m c chia s này b ng cách vào Start, Run, type cmd , Gõ câu l nh NET SHARE nó s li t kê h t các chia s k c chia s n. V y thì b n ph i làm gì ? Xin m i b n ti p t c đ n v i ph n B o v các thư m c chia s M ng ngang hàng Windows cho phép b n chia s các thông tin v i máy tính khác trên m ng. B ng m t vài thao tác nh b n đã có th chia s đư c các file và các thư m c. B ng các thay đ i m t vài các thi t l p m c đ nh, b n có th ngăn ch n các truy c p b t h p pháp t i các file và thưc m c c a b n Các bư c đ b o v thư m c chia s Bư c 1: Trên màn hình Desktop, kích đúp vào My Computer, sau đó m file ho c thư m c mà b n mu n b o v Bư c 2: Kích ph i chu t vào thư m c b n mu n b o v và ch n sharing Bư c 3: Trên tab Sharing, kích vào Permissions 6/18
 7. www.nhipsongcongnghe.net Bư c 4: Ch n EveryOne và kích Remove nh m h n ch b t kỳ ngư i dùng nào mu n truy c p Bư c 5: Kích vào Add sau đó ch n tài kho n truy c p thích h p mà b n mu n cho ngư i dùng chia s 7/18
 8. www.nhipsongcongnghe.net Sau đó kích OK B n chú ý n u thư m c b n c n chia s mà ch cho ngư i dùng Copy thì t t nh t ch đ t quy n truy c p “Read”. Bư c 6: B n nh n “Apply”à OK. Công vi c chia s bây gi đã hoàn thành. B n có th yên tâm r ng file c a b n ch c ch n đư c b o v ch có nh ng ngư i đư c phép truy c p m i có th truy c p đư c. 8/18
 9. www.nhipsongcongnghe.net Chú ý: Các file ho c thư m c chia s ho t đ ng t t nh t v i h th ng NTFS thay đ i quy n truy c p, b n ch vi c thêm ho c remove b t User ho c thay đ i quy n truy c p thông tin Trong các Account và các nhóm ngư i dùng (Groups) n u b n đ t Full Control Permissions thì ngư i dùng có th xóa file, xóa các thư m c con trong thư m c đư c chia s Nhân ti n đây tôi mu n c nh báo v i các b n m t đi u c c kỳ quan tr ng r ng: Theo ch đ m c đ nh Windows 2000, XP, 2003 đ u chia s t t c các đĩa c ng c a b n và các thư m c là: IPC, Admin theo hình th c chia s n (có d u $) mà trên tôi đã nói v i b n (B n có th ki m tra đi u này b ng cách truy c p vào Control Panel à Administrative Tools à Computer management à System Tool à Share Folder. Các chia s m c đ nh này m c dù không truy c p đư c v i tài kh an khách nhưng n u b n vô tình t o Account truy c p v i quy n Administrator cho ngư i s d ng thì đương nhiên r ng may b n s b khai thác h t thông tin. V y thì b n ph i làm gì đ xóa b các chia s này ? B n ng t các chia s t Computer Management? Hoàn toàn sai l m! Vì sau khi kh i đ ng l i máy chúng l i xu t hi n không tin b n c th mà xem. gi i quy t v n đ này tôi hư ng d n ban cách xóa các chia s này đơn gi n mà c c kỳ hi u qu . u tiên b n t o m t File là secure.bat (T File trong My Computer à New à Text document à b n đ t tên file là secure.bat. Chú ý r ng n u ph n m r ng c a file không đư c hi n th thì file c a b n v n có ph n m r ng là *.txt b n ph i vào Toolsà Folder Options à View à B đánh d u “Hide file extentions for known file 9/18
 10. www.nhipsongcongnghe.net types”. Ti p theo b n kích ph i chu t vào file secure.bat v a t o ch n Edit và thêm vào các dòng l nh sau: net share c$ /delete /y net share d$ /delete /y net share IPC$ /delete /y net share ADMIN$ /delete /y Sau đó Save l i. Bây gi b n th ch y file này và ki m tra l i các file share. K t qu th nào? Tuy t v i ph i không. V y thì b n hãy copy file này vào m c Startup c a Windows đ m i l n kh i đ ng máy s xóa b các m c chia s m c đ nh này. H t ph n 2 Sang ph n 3 chúng ta s ti p t c đ c p phương th c b o m t tài kh an ngư i dùng, b o m t m t kh u, thi t l p tư ng l a, update các b n vá l i K năng b o m t và phân tích s c trên XP, Windows Server 2003. Ph n 3 B o m t tài kho n ngư i dùng, m t kh u, thi t l p tư ng l a. Ph n này chúng ta ti p t c h c các k năng bao g m: Vô hi u hoá tài kho n ngư i dùng không c n thi t, b o m t các tài kho n, ch ng truy c p b ng các ph n m m tư ng l a, c p nh t các b n vá l i h đi u hành. Vô hi u hóa ho c xóa các tài kho n không c n thi t B n t o r t nhi u Account nhưng sau m t th i gian các Account này không đư c dùng ho c có s thay đ i nhân s t phía ngư i dùng ho c các chương trình cài đ t t đ ng t o Account mà b n không dùng đ n. V y thì gi i pháp t t nh t là b n hãy xóa ho c vô hi u hóa các Account này nh m b o v máy tính và thông tin. Các bư c đ vô hi u hóa các tài kh an ngư i dùng: 1. T Start ch n Settings, Control Panel 2. Kích đúp vào Administrative Tools, sau đó kích đúp vào Computer Management 3. B n ch n Local Users and Groups và kích vào Users 4. Kích ph i chu t vào các Account mà b n c n vô hi u hóa ch n Properties 5. Trên tab General, b n ch n Account is disabled , Apply, Ok 10/18
 11. www.nhipsongcongnghe.net Chú ý: 1. Khi tài kho n đã đư c vô hi u hóa thì đương nhiên tài kh an này không th đư c s d ng đ đăng nh p và bi u tư ng c a tài kh an này s bi n thành d u X g ch đ 2. Tài kho n Administrator không th vô hi u hóa đư c Xóa tài kho n ngư i dùng: 1. T Start ch n Settings , Control Panel 2. Kích đúp vào Administrative Tools, sau đó kích đúp vào Computer Management 3. B n ch n Local Users and Groups và kích vào Users 4. Kích ph i chu t vào các Account mà b n c n xóa b ch n Delete Chú ý: 1. an toàn b n hãy vô hi u hóa các tài kho n trư c khi xóa chúng 2. M t tài kho n đã b xóa s không có kh năng khôi ph c 3. Theo m c đ nh tài kho n Administrator và Guest không th xóa đư c B o m t các tài kho n ngư i dùng: B ng cách s d ng m t kh u, vô hi u hóa ho c xóa b các tài kho n không c n thi t b n có th làm gi m nguy cơ truy c p trái phép vào máy tính c a mình 11/18
 12. www.nhipsongcongnghe.net S d ng m t kh u M t đi u c c kỳ quan tr ng là ph i đ t m t kh u cho toàn b các tài kho n c a Windows – v i 02 nguyên nhân ch y u sau: Nguyên nhân th 1: N u b t kỳ m t tài kho n nào không đ t m t kh u thì đương nhiên r ng b t kỳ m t ngư i dùng nào cũng có th truy c p vào máy tính c a b n b ng tài kho n không đư c đ t m t kh u Nguyên nhân th 2: Theo m c đ nh, t t c các tài kho n không đ t m t kh u thì ngư i dùng ch có th đăng nh p vào máy tính c a b n tr c ti p khi h ng i trên máy b n mà không th đăng nh p t xa ho c đi u khi n máy b n t xa. Nhưng s gi i h n này s không có hi u l c đ i v oi các tài kho n tên mi n ho c tài kho n Guest. N u tài kho n Guest không b vô hi u hóa và không đ t m t kh u, nó s có th b s d ng đ đăng nh p vào b t kỳ m t tài nguyên nào trên m ng ngang hàng thi t l p ho c reset l i m t kh u tài kho n có s n b n làm như sau: 1. T Start, Settings ,Control panel 2. Kích ph i chu t ch n Set Password . B n hãy nh p m t kh u m i S d ng tư ng l a: Ph n m m tư ng l a ho c ph n c ng tư ng l a s t o hàng rào b o v máy tính trư c các m i đe d a ti m tàng trên Internet. N u máy tính b n s d ng h đi u hành Windows 2000 s không có tư ng l a đư c cài đ t trên h đi u hành (tr Windows XP, Windows 2003), do đó Microsoft khuyên b n nên cài đ t tư ng l a trư c khi truy c p Internet. H đi u hành không có các hư ng d n s d ng tư ng l a mà b n ph i đ c các tài li u hư ng d n t chính các nhà cung c p ph n m m ho c ph n c ng Các ph n c ng v tư ng l a: Ph n c ng tư ng l a là l a ch n t t nh t cho h đi u hành Windows trư c khi b n có ý đ nh s d ng Windows XP. M t s m ng máy tính như các đi m truy c p không dây và các các b đ nh tuy n băng thông r ng đư c xây d ng s n tư ng l a. Microsoft Broadband Networking Wireless là m t ví d cho đi m truy c p không dây đư c cài đ t s n ph n c ng tư ng l a và các m ng khác trong tương lai. 12/18
 13. www.nhipsongcongnghe.net Ph n m m tư ng l a M t ph n m m tư ng l a đư c xây d ng b i m t vài các đ i tác như BlackICE PC Proection, Computer Associates, McAfee Security, Symantec, Tiny Software, và ZoneAlarm. có th s d ng các ph n m m ho c ph n c ng Firewall c a các công ty này b n có th tham kh o tài li u t i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22496 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=19713. C p nh t các b n vá l i M t trong nh ng đi u t i quan tr ng là "C p nh t đ y đ các b n vá l i c a Windows" trư c cơn đ i h ng thu : Virus (Blaster,Netsky, Sasser, Lovegate,..), hacker, ph n m m gián đi p. N u b n không tuân th quy t c này máy tính c a b n s b h g c ch sau t 10 phút đ n 30 phút. B n có tin không? N u b n tin tôi thì hãy ti p t c đ c và c p nh t Windows còn n u không tin t t nh t b n hãy chuy n sang các bài đ c khác thú v hơn. Nhưng n u có đi u gì x y ra v i máy tính c a b n thì đ ng trách tôi không c nh báo nhé! Cách t t nh t giúp b n tìm hi u v các b n vá l i b o m t và các b n thông báo b o m t t hãng Microsoft đư c mô t t i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22339. T i đây b n s đăng ký đ có th c p nh t các thông tin v b o m t, các b n vá l i b o m t qua email. Thêm n a nó còn cung c p cho b n các ki n th c và công ngh giúp b n t đ ng vá l i h đi u hành T đ ng c p nh t Windows 2000 SP 4, XP, 2003 cung c p cho b n các tính năng t đ ng ki m tra và download các b n vá l i b o m t m i nh t t Microsoft Automatic Update s có th c u hình đ giúp b n download t đ ng các b n vá mà không nh hư ng đ n công vi c b n đang làm trên máy tính sau đó nó s nh c nh b n cài đ t sau khi download đư c hoàn thành c u hình h th ng c p nh t t đ ng b n làm như sau: 1. T Menu Start, Settings, Ch n Control Panel sau đó kích vào Automatic Updates 2. Ch n Keep my computer up to date đ b t tính năng c p nh t t đ ng 3. Ch n Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify. 13/18
 14. www.nhipsongcongnghe.net 4. Ch n l ch c p nh t 5. Sau đó kích OK và đóng System Properties Chú ý: Ngòai ra, Các b n thông báo b o m t đư c phát hành thông qua Security Notification Service. V i h th ng này s t đ ng rà soát máy tính c a b n và nh c nh b n download và cài đ t chúng trên máy tính c ab n K năng b o m t và phân tích s c trên XP, Windows Server 2003. Ph n cu i Ki m tra b o m t v i công c Microsoft Baseline Security Analyzer N m trong chi n lư c b o m t c a Microsoft, ph n m m Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), s báo cáo cho b n các c u hình không b o m t và các b n vá l i Windows 2000, XP và Windows Server 2003. Chương trình này b n có th s d ng trên máy b n ho c trên m t máy đi u khi n t xa. Ph n m m này không th thi u cho nh ng nhà qu n tr m ng c n phân tích hi n tr ng c a máy ch . K c nh ng ngư i dùng bình thư ng nó cũng đưa ra đư c l i khuyên và các ch d n c n thi t v b o m t Các bư c cài đ t và s d ng chương trình MBSA cài đ t MBSA b n c n ph i download ph n m m này (Dung lư ng kho ng 1.56 Mb): Download MBSA Sau đó b n cài đ t bình thư ng như các ph n m m khác theo t ng bư c. Quá trình cài đ t đư c hoàn thi n b n ti p t c th c hi n các bư c phía dư i đây Quét các b n c p nh t và vá l i 1. T Start menu ch n Programs à Microsoft Baseline Security Analyzer 14/18
 15. www.nhipsongcongnghe.net 2. Kích vào Pick a computer to scan 3. B các l a ch n sau: Check for Windows vulnerabilities Check for weak passwords Check for IIS vulnerabilities Check for SQL vulnerabilities 15/18
 16. www.nhipsongcongnghe.net Sau đó kích vào Start Scan Quét các c u hình b o m t quét các c u hình b o m t b n làm như sau: 1. Lo i b l a ch n Check for security updates, và ch c ch n r ng các l a ch n sau ph i đư c đánh d u: (Cách làm này ngư c v i cách làm trên) § Check for Windows vulnerabilities § Check for weak passwords § Check for IIS vulnerabilities § Check for SQL vulnerabilities 2. Sau đó kích vào Start Scan 3. Sau khi quét xong, b ng báo cáo k t qu s xu t hi n gi ng như khi b n quét các b n c p nh t c a Windows Update. Nó ch khác ch là t i khác đư ng liên k t trong k t qu đư c tìm th y. Khi b n kích vào liên k t, m t trang s xu t hi n v i chi ti t các k t qu tìm th y, các gi i pháp đư c đưa ra 4. V y thì b n ph i làm gì và gi i pháp như th nào?Xin vui lòng kích vào liên k t “How to correct this” b n s đư c li t kê các n i dung chi ti t, gi i pháp, các gi i thích và b n ph i làm gì và t ng bư c gi i quy t v n đ Ví d sau khi ki m tra máy tính th nghi m tôi có k t qu như sau: 16/18
 17. www.nhipsongcongnghe.net Khi kích vào liên k t “Result details” ta s đư c các b ng mô t chi ti t sau: 17/18
 18. www.nhipsongcongnghe.net Trong b ng thông báo này ta s th y tài kh an khách (Guest) c a máy đang đư c m và không đ t m t kh u ho c là m t kh u quá ng n (t 1 đ n 7 ký t ) không an toàn. Rõ ràng là không an toàn r i (Như trên tôi đã phân tích v b o m t các chia s ) B n kích vào “How to correct this” T i đây công c s đưa cho b n các l i khuyên, các hư ng d n kh c ph c. Ph n m m này r t h u ích cho t t c các nhà Qu n Tr m ng và nó có th áp d ng cho máy tính cá nhân c a b n đ ki m tra đ an toàn c a máy tính mình. Trên đây ch là m t s hư ng d n cơ b n s d ng ph n m m mong r ng nó s h u ích đ i v i b n đ c. Bài h c c a chúng ta đ n đây k t thúc. Chúc các b n b o v máy tính an toàn và hi u qu . (H t) 18/18
Đồng bộ tài khoản