intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

660
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai. Dê thuộc loại nhai lại, tạp ăn. Dê dễ nuôi, sinh sản nhanh, chống đỡ bệnh tật tốt, đầu tư vốn ban đầu ít, hiệu quả kinh tế cao, thời gian thu hồi vốn nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

  1. Bé n«ng nghiÖp vµ PTNT Dª thuéc lo¹i nhai l¹i, t¹p ¨n. Dª dÔ nu«i, sinh II. Phèi gièng s¶n nhanh, chèng ®ì bÖnh tËt tèt, ®Çu t− vèn Ban ®iÒu hµnh ch−¬ng tr×nh X§GN ban ®Çu Ýt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, thêi gian thu - §Ó tr¸nh ®ång huyÕt, hµng n¨m cÇn chuyÓn håi vèn nhanh. ®æi ®ùc gièng trong ®µn c¸i hîp lý, kh«ng cho dª ®ùc gièng lµ anh giao phèi víi em, hoÆc dª Gièng dª ®ang nu«i phæ biÕn hiÖn nay trong ®ùc gièng lµ bè giao phèi con, ch¸u. nh©n d©n lµ gièng dª Cá, tÇm vãc nhá, n¨ng suÊt thÞt thÊp, cÇn ®−îc lai víi gièng dª B¸ch - Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu ®èi víi dª c¸i > 7 Th¶o, dª ®ùc ngo¹i ®Ó cã dª lai tÇm vãc to, cho th¸ng tuæi; dª ®ùc gièng B¸ch Th¶o, dª ngo¹i, nhiÒu thÞt. dª lai 8-9 th¸ng tuæi. Kü thuËt ch¨n nu«i dª cá, dª lai I. Chän gièng 1. Dª c¸i sinh s¶n Th©n h×nh thanh, m¶nh, ®Çu nhá, nhÑ, da máng, l«ng mÞn. Dª c¸i m¾n ®Î (cø 6 - 7 th¸ng/løa, ®Î sai con, nu«i con khÐo, dª con mau lín.) Dª ®ùc gièng B¸ch Th¶o 2. Dª ®ùc gièng Kh«ng dïng dª ®ùc cá ®Þa ph−¬ng lµm gièng, - Cø 18-21 ngµy dª c¸i ®éng dôc 1 lÇn, mçi lÇn nªn chän mua ®ùc gièng lµ dª B¸ch Th¶o, cã 2-3 ngµy. Phèi gièng vµo ngµy thø 2 sau khi cã tÇm vãc to, th©n h×nh c©n ®èi, khoÎ m¹nh, biÓu hiÖn ®éng dôc nh− thÝch gÇn con ®ùc, dª kh«ng khuyÕt tËt; ®Çu to ng¾n, tr¸n réng, m¾t c¸i ve vÈy ®u«i, kÐm ¨n, nh¶y lªn l−ng con Dª cá vµ con lai kh¸c; ©m hé s−ng, niªm m¹c ©m hé ®á, hång, s¸ng, tinh nhanh; bèn ch©n th¼ng, khoÎ, ®i ®øng v÷ng ch¾c, hai hßn cµ ®Òu, c©n ®èi. niªm dÞch tõ ©m ®¹o ch¶y ra. Cø 20-25 dª c¸i cÇn 1 ®ùc gièng B¸ch Th¶o Sau khi phèi gièng 18-20 ngµy nÕu kh«ng thô hoÆc dª ®ùc ngo¹i. thai, dª c¸i sÏ ®éng dôc l¹i. Côc khuyÕn n«ng vµ khuyÕn l©m Hµ néi - 1999
  2. III. Thøc ¨n - Sau khi ®Î 30 phót cho dª con bó s÷a V. Chuång tr¹i ®Çu ngay nh»m t¨ng c−êng søc khoÎ, Dª ¨n ®−îc nhiÒu lo¹i cá, l¸ c©y nh− l¸ xoan, l¸ søc ®Ò kh¸ng dª con. Nu«i dª ph¶i lµm chuång sµn, c¸ch mÆt ®Êt 50- mÝt, l¸ d©m bôt, l¸ chuèi, s¾n d©y, l¸ d©u, keo 80cm. Chuång lu«n kh«, s¹ch, tho¸ng m¸t mïa dËu, sim mua.. vµ c¸c lo¹i cá trång, cá tù - Kh«ng cho dª mÑ ¨n nhau thai. Cho dª hÌ vµ tr¸nh ®−îc giã lïa mïa ®«ng. nhiªn. mÑ uèng n−íc Êm pha muèi 0,5% hoÆc - Sµn b»ng gç hoÆc tre ph¼ng, ch¾c, cã khe n−íc ®−êng 10%. réng 1,5 - 2cm ®ñ lät ph©n vµ tr¸nh cho dª Thøc ¨n tinh gåm thãc, ng«, s¾n, khoai lang, kh«ng bÞ kÑt ch©n. l¹c.. thøc ¨n cñ nh− bÝ ®á, khoai lang t−¬i, - Nu«i nhèt dª mÑ vµ dª con t¹i chuång chuèi... dª rÊt thÝch ¨n. 3-5 ngµy ®Çu tiªn víi thøc ¨n xanh non, - Nªn cã ng¨n riªng cho: ngon, dÔ tiªu; sau ®ã ch¨n th¶ gÇn nhµ + Dª ®ùc gièng, dª ®ùc hËu bÞ - Kh«ng cho dª ¨n thøc ¨n ®· thèi, mèc tèi vÒ chuång cho dª mÑ ¨n thªm 0,2- hoÆc lÉn ®Êt, c¸t. 0,3kg thøc ¨n xanh/ ngµy. + Dª chöa gÇn ®Î, dª mÑ vµ dª con d−íi 3 tuÇn tuæi. - Kh«ng ch¨n th¶ dª n¬i tròng, lÇy, cã - §Õn 21-30 ngµy tuæi cho dª con ch¨n + Cho c¸c lo¹i dª kh¸c. n−íc tï ®äng ®Ó phßng ngõa bÖnh giun th¶ theo ®µn. s¸n cho dª. - Cã m¸ng cá vµ m¸ng uèng n−íc. - Cã s©n ch¬i cao r¸o, kh«ng ®äng n−íc. §Þnh - Hµng ngµy ch¨n th¶ tõ 7-9 giê/ ngµy. kú lÊy ph©n ra khái chuång vµ vÖ sinh tÈy uÕ Mïa ®«ng kh« hanh, thiÕu cá, ban ®ªm b»ng v«i bét 1 th¸ng/ lÇn. cÇn cho dª ¨n thªm 3-5kg cá, l¸ t−¬i/ con/ ngµy. Cho uèng n−íc s¹ch tho¶ - §¶m b¶o diÖn tÝch chuång nu«i: m·n tr−íc khi ch¨n còng nh− sau khi dª + Dª trªn 6 th¸ng tuæi : 0,7 - 1m2 / con vÒ chuång. + Dª d−íi 6 th¸ng tuæi: 0,3-0,5m2 con. - Cè ®Þnh èng b−¬ng muèi trong chuång cho dª liÕm l¸p, bæ sung, kho¸ng vi VI. Phßng vµ trÞ bÖnh. l−îng hµng ngµy. - Phßng bÖnh: ®Þnh kú 6 th¸ng tiªm phßng vµ Dª c¸i (Gièng dª cá) c¸c lo¹i vacxin tô huyÕt trïng... vµ tÈy giun s¸n - Dª con lai sau 3 th¸ng tuæi, t¸ch riªng cho dª / 1 lÇn . IV. Ch¨m sãc dª mÑ vµ dª lai dª ®ùc, c¸i, c¸c lo¹i dª lai trªn 3 th¸ng - Hµng ngµy kiÓm tra 2 lÇn tr−íc khi ch¨n th¶ - Dª chöa 150 ngµy (dao ®éng tõ 146 - 157) th× tuæi vµ dª thÞt tr−íc khi b¸n 1-2 th¸ng vµ sau khi vÒ chuång ph¸t hiÖn nh÷ng con dª ®Î. Sau khi ®Î cÇn lÊy kh¨n mÒm, s¹ch lau kh« cÇn bæ sung thªm 0,1 - 0,3kg ng«, bá ¨n, ®au èm, loÐt miÖng, ch−íng bông ®Çy líp mµng nhµy ë måm, mòi ®Ó tr¸nh ng¹t thë khoai, s¾n/ con/ ngµy . h¬i ®Ó kÞp thêi trÞ bÖnh. dª con.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2