intTypePromotion=4

Kỹ thuật đánh máy 10 ngón - Bài 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
475
lượt xem
161
download

Kỹ thuật đánh máy 10 ngón - Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ðánh máy vi tính là bộ môn nhằm rèn luyện kỹ nãng ðánh máy bằng 10 ngón tay khi soạn thảo vãn bản. Hiện nay có rất nhiều các chýõng trình hýớng dẫn luyện gõ 10 ngón trên bàn phím.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật đánh máy 10 ngón - Bài 2

  1. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG TRANG 1
  2. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG Bài 2 T P ĐÁNH HÀNG CH QWERT YUIOP I. LÝ THUY T 1. V trí các ngón tay ph trách hàng ch kh i hành QWERT YUIOP Bên tay trái: Bên tay ph i: Ngón tr rt Ngón tr yu Ngón gi a e Ngón gi a i N g n nh n w N g n nh n o Ngón út: q Ngón út: p Ngón cái: Cách ch Ngón cái: Cách ch 2. Cách đánh các phím Khi t p đánh hàng ch này, chúng ta v n đ tay hàng ch kh i hành, đánh xong ch nào hàng trên, ph i thu v hàng ch kh i hành. Khi đánh các phím hàng trên nh c c bàn tay lên, đánh phím ch c a ngón nào ph trách, ch ngón đó đánh xu ng, sau đó l p t c thu tay v hàng ch kh i hành. hàng trên này, ngón tr cũng ch u trách nhi m g p đôi, còn hai ngón ngón tay cái v n ch có m t vi c chung là đánh xu ng phím cách ch . C tay nâng ngang v i bàn phím, không tỳ xu ng m t bàn. Các ngón tay đ th t tho i mái ch m nh lên các phím ch , ch khi nào đánh m i căng tay, sau đó chùn l i làm sao cho l c ti p xúc v i bàn phím v a ph i không m nh quá và không nh quá. 3. Nh ng l i hay m c khi t p hàng ch QWERT YUIOP Thư ng khi t p hàng phím này chúng ta thư ng không thu tay v hàng phím kh i hành mà đánh luôn m t m ch như v y là sai, nhi m v c a chúng ta là ph i t p đánh thong th , đ u đ n, ngón nào đánh đúng vào phím ch ngón đó ph trách, m i l n đánh xong m t phím ch ph i thu tay v hàng phím kh i hành r i đánh sang phím ch khác. M t đi m hay m c n a là v a đánh v a g t đ u theo nh p (đây là nh ng l i t nhiên c n lưu ý đ s a ngay). Tuy t đ i không bao gi nhìn vào bàn phím. Kinh nghi m cho bi t lúc m i t p vì chưa thu c nh ng v trí c a các ngón tay nên hay nhìn vào bàn phím đ tìm ch .Như v y d thành thói quen không nhìn khôngt đánh đư c, do đó lúc c n s a cho đúng r t khó khăn. Khi t p lúc m i thư ng hay tỳ c tay xu ng bàn, chúng ta ph i cương quy t tránh thói quen này, b i nó s nh hư ng đ n t c đ và gây l i trong khi so n th o. II. TH C HÀNH 1. Hư ng d n chi ti t t p các ngón bên tay trái qwert Khi t p đánh bên trái qwert bên tay ph i c n gi nguyên v trí các ngón ph trách không nâng tay lên. Ta đánh ch q b ng ngón út bên trái, các ngón bên tay trái c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón út đánh xu ng phím ch q sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. TRANG 2
  3. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG Ta đánh ch w b ng ngón nh n bên trái, các ngón út, ngón gi a, ngón tr , r i kh i bàn phím, ch có ngón nh n đánh xu ng phím ch w sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh ch e b ng ngón gi a bên trái, các ngón út, ngón nh n, ngón tr r i kh i bàn phím, ch có ngón gi a đánh xu ng phím ch e sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh ch r b ng ngón tr bên trái, các ngón út, ngón nh n, ngón gi a r i kh i bàn phím, ch có ngón tr đánh xu ng phím ch r sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh ch t b ng ngón tr bên trái, các ngón út, ngón nh n, ngón gi a r i kh i bàn phím,ch có ngón tr đánh xu ng phím ch t sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Đánh xong ch t lúc này bên tay ph i m i nâng lên và ch có ngón cái bên tay ph i đánh xu ng phím cách ch , lúc này bên tay trái l i ph i gi nguyên không nâng lên theo. Chú ý:Bàn phím r t nh y nên khi đánh, ta c n ph i đánh d t khoát và nh c ngón tay lên ngay, n u không ch đó s xu t hi n lên trên màn hình liên ti p. 2. Bài t p: Đánh l i 5 l n dòng ch dư i đây qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert 3. Hư ng d n chi ti t t p các ngón bên tay ph i poiuy Khi ta t p đánh bên tay ph i poiuy bên tay trái c n gi nguyên v trí các ngón ph trách không nâng tay lên. Ta đánh phím p b ng ngón út bên ph i, các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón út đánh xu ng phím p, sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh d u o b ng ngón áp út bên ph i, các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón áp út đánh xu ng phím o, sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh d u i b ng ngón gi a bên ph i, các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón gi a đánh xu ng phím i, sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh d u u b ng ngón tr bên ph i, các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón tr ph i đánh xu ng phím u, sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh d u y b ng ngón tr bên ph i, các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách, ch có ngón tr ph i đánh xu ng phím y, sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Đánh xong ch y lúc này bên tay trái m i nâng lên và ch có ngón cái bên tay trái đánh xu ng phím cách ch , lúc này bên tay ph i c n gi nguyên không nâng lên theo. Chú ý: Bàn phím r t nh y nên khi đánh, ta c n ph i đánh d t khoát và nh c ngón tay lên ngay, n u không ch đó s xu t hi n lên trên màn hình liên ti p. TRANG 3
  4. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG 4. Bài t p: Đánh l i 5 l n dòng ch dư i đây: poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy 5. Hư ng d n chi ti t t p ghép t Bài này b t đ u ghép các t đơn nhưng chưa có d u ti ng Vi t, đi m d n lưu ý bài này, khi t đó k t thúc b ng ký t đánh bên ph i ta cách ch bên trái và ngư c l i. T đư c k t thúc b ng ký t đánh bên tay trái ta cách ch bên ph i. Ví d : T qua k t thúc b ng phím ch a bên tay trái, ta s cách ch b ng ngón tay cái c a tay ph i. T oai k t thúc b ng ch i bên tay ph i, ta s cách ch b ng ngón cái bên tay trái. Khi t p bài t p này, m t đ c t trái sáng ph i, h t dòng dùng ngón út đánh vào phím Enter đ xu ng dòng. Bài t p có thêm phím đ u ph y trên ' c nh phím d u ch m ph y ; (d u ph y trên ta đánh b ng ngón út bên tay ph i). 6. Bài t p: Đánh l i 2 l n dòng ch dư i đây: . qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua . wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit . eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo . rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua . thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi . yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu . iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet . oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai . pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho . au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au . sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut . dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio . fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia . gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay . hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe . jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao . kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha . lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao . t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru . h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao . quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay . loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai . gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi . k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia . hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai . diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet . luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi TRANG 4
  5. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG 7. Hư ng d n chi ti t t p ghép nh ng câu ng n. Sau khi đã đánh các t đơn, chúng ta b t đ u ghép nh ng câu đơn gi n. M t luôn luôn nhìn vào giáo trình, đ c đ n ký t nào, đánh ký t đó. B i ta đang c n luy n ph n x có đi u ki n gi a m t nhìn đ c và tay đánh. Không nên đ c c câu r i m i đánh, như v y là nh mà đánh, vì n u nh mà đánh g p m t câu dài r t d b b ch , b dòng. Khi đánh xong m t câu, ta dùng ngón tay út bên ph i đánh vào phím Enter đ xu ng dòng. 8. Bài t p: Đánh l i 3 l n câu văn dư i đây (không có d u ti ng Vi t). toi quay to gioi toi da du hoi thi tho gioi ta phai diet t ru het loai sau keo hay pha hoai lua se rat kho gioi khi luoi tap sau qua quat quat o kia to qua thay tro deu thi dua day tot tap tot de dat hieu qua tot thu hoa hue kia dep qua Ti ng Vi t đ d u c a các câu trên như sau: tôi quay tơ gi i tôi đã d h i thi th gi i ta ph i di t tr h t lo i sâu keo hay phá ho i lúa s r t khó gi i khi lư i t p sáu qu qu t kia to quá th y trò đ u thi đua d y t t t p t t đ đ t hi u qu t t. Chú ý: Khi t p n u đánh sai khôn nên xóa ngay, vì xóa ngay s không tìm ra đư c l i hay đánh sai v trí nào đ rút kinh nghi m s a ch a. N u có s d ng phím xóa, dùng ngón út c a b n tay ph i đ đánh xu ng phím xóa (Backspace). Khi đánh ngón út xu ng phím Enter, c bàn tay ph i nâng lên, ch ngón út đánh xu ng phím Enter. C n lưu ý đi m ti p xúc c a ngón tay xu ng phím. Đ u ngón tay không xu ng phím th ng đ ng mà hơi nghiêng. 9. Ki m tra. T đánh l i các câu văn trên nhưng không nhìn vào bàn phím, không nhìn lên màn hình. Sau khi đã đánh xong t ch m l i, m i l i tr đi 1 đi m. Công vi c c a b n là phát hi n ra nh ng sai sót và nh ng l i đã m c ph i đ t s a ch a. Ví d : B n hay sai khi đánh phím ch r và t b i ngón tr trái qu n lý phím, đánh ch ra ph i khác v i đánh ch t. Nên khi đưa ngón tay lên đánh ch t nhích sang bên ph i m t ít, n u không s b dính li n hai ch . Ph n ki m tra này ta có th t t màn hình đ đánh m t câu hay hai trong bài t p, sau đó b t màn hình lên đ tính l i. TRANG 5
  6. TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG, TP ĐÀ N NG TRANG 6
  7. ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2