Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số -Mạch logic tổ hợp - Mạch mã hóa (phần1)

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
359
lượt xem
166
download

Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số -Mạch logic tổ hợp - Mạch mã hóa (phần1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÃ HOÁ 8 ĐƯỜNG SANG 3 ĐƯỜNG 8 ngõ vào chuyển thành 3 ngõ ra dạng số nhị phân 3 bit. Chỉ có 1 ngõ vào ở mức tích cực tương ứng với chỉ một tổ hợp mã số 3 ngõ ra; tức là mỗi 1 ngõ vào sẽ cho ra 1 mã số 3 bit khác nhau. Với 8 ngõ vào (I0 đến I7) thì sẽ có 8 tổ hợp ngõ ra nên chỉ cần 3 ngõ ra (Y2, Y1, Y0).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số -Mạch logic tổ hợp - Mạch mã hóa (phần1)

 1. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH MÃ HOÁ MẠCH GIẢI MÃ MÃCH GHÉP KÊNH MẠCH PHÂN KÊNH MẠCH SỐ HỌC MẠCH TẠO BIT KIỂM TRA CHẲN LẼ ALU Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 2. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH MÃ HOÁ MÃ HOÁ 8 ĐƯỜNG SANG 3 ĐƯỜNG 8 ngõ vào chuyển thành 3 ngõ ra dạng số nhị phân 3 bit. Chỉ có 1 ngõ vào ở mức tích cực tương ứng với chỉ một tổ hợp mã số 3 ngõ ra; tức là mỗi 1 ngõ vào sẽ cho ra 1 mã số 3 bit khác nhau. Với 8 ngõ vào (I0 đến I7) thì sẽ có 8 tổ hợp ngõ ra nên chỉ cần 3 ngõ ra (Y2, Y1, Y0). Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 3. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng trạng thái mạch mã hoá 8 sang 3 Ngõ ra: Y0 = I1 + I3 + I5 + I7 Y1 = I2 + I3 + I6 + I7 Y2 = I4 + I5 + I6 +I7 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 4. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Sơ đồ mạch mã hoá 8 sang 3 Y2 = I4 + I5 + I6 +I7 Y1 = I2 + I3 + I6 + I7 Y0 = I1 + I3 + I5 + I7 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 5. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH MÃ HOÁ 10 SANG 4 ĐƯỜNG Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 6. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động Mạch mã hoá 10 sang 4 đường Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 7. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Sơ đồ mạch mã hoá 10 sang 4 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 8. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Mã hoá ưu tiên 4 sang 2 đường Ngõ vào Ngõ ra I0 I0 I1 I2 I3 Y1 Y0 Y0 Ngõ Ngõ x x x 0 1 1 I1 ra vào tác mức x x 0 1 1 0 động Y1 cao x 0 1 1 0 1 mức 0 I2 0 1 1 1 0 0 I3 Y1 = I 3 + I 2 .I 3 Y0 = I 3 + I 1 .I 2 .I 3 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 9. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Mã hoá ưu tiên 8 sang 3 đường 10 9 11 D0 A0 7 12 D1 A1 6 13 D2 A2 1 D3 2 D4 3 D5 14 4 D6 GS D7 5 15 EI EO 74LS148 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 10. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động Mạch Mã hoá ưu tiên 8 sang 3 đường Input O utput EI D0 D1 D2 D D4 D5 D6 D7 GS A2 A1 A0 E0 3 1 X X X X X X X X 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 1 0 X X X X X X 0 1 0 0 0 1 1 0 X X X X X 0 1 1 0 0 1 0 1 0 X X X X 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 X X X 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 X X 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 11. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mã hoá ưu tiên 10 sang 4 đường 9 11 Q0 7 12 D1 Q1 6 13 D2 Q2 14 1 D3 Q3 2 D4 3 D5 4 D6 5 D7 D8 10 D9 74LS147 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 12. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch giải mã 2 sang 4 đường IC74139 2 ngõ 2 4 input 3 A Y0 5 Ngõ ra tích cực B Y1 6 mức thấp Y2 7 Ngõ điều khiển 1 Y3 tích cực G mứ c thấp 74LS139 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 13. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động: Mạch giải mã 2 sang 4 đường IC74139 Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 14. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch giải mã 2 sang 4 đường IC74139 +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=0,BA=00, ngõ ra Y0=0 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 15. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=0,BA=01, ngõ ra Y1 =0 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 16. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=0,BA=10, ngõ ra Y2=0 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 17. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=0,BA=11, ngõ ra Y3=0 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 18. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=1,BA=00: 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 19. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=1,BA=01: 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 20. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP +Vcc 2 4 3 A Y0 5 B Y1 6 Y2 7 1 Y3 G Input Output G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 1 1 1 74LS139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Khi G=1,BA=10: 0 1 1 1 1 1 0 1 X X 1 1 1 1 Các ngõ ra khác đều bằng 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
Đồng bộ tài khoản