Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải mã kéo led 7 đoạn (phần2)

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
857
lượt xem
402
download

Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải mã kéo led 7 đoạn (phần2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải mã kéo led 7 đoạn (phần2).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải mã kéo led 7 đoạn (phần2)

 1. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN LED 7 đoạn A chung (Anode) Ngõ vào a b c d e f g Hiển thị 0 0 0 0 0 0 0 Đèn LED 1 1 1 1 1 1 1 Sáng LED A Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 2. a f g b a b c d e f g dp Caáu truùc loaïi anode chung e c dp d a b c d e f g dp Caáu truùc loaïi cathode chung Hình 1.1: Daïng hieån thò vaø caáu truùc LED 7 ñoaïn.
 3. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 4 RBI BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 4. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Bảng hoạt động mạch giải mã kéo Led 7 đoạn A chung (IC 74LS47) Input Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 X  0 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 X X 0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 5. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 2 D a 12 1 C b 11 7 B c 10 A d 9 e 15 3 f 14 5 LT g 4 RBI BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 6. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 7. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 8. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 9. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 10. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 11. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 12. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 13. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 14. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A Input 74LS47 Output Ngõ ĐK Ngõ dữ liệu LT RBI RBO D C B A a b c d e f g 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 15. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 16. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 17. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 18. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 19. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 20. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN 6 13 D a 2 12 C b 1 11 B c 7 10 A d 9 e 15 f 3 14 LT g 5 RBI 4 BI/RBO LED A 74LS47 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản