intTypePromotion=3

Kỹ thuật điều xung PWM

Chia sẻ: Nguyễn Văn Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

2
719
lượt xem
216
download

Kỹ thuật điều xung PWM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MCU P89V51RD2 Có 5 kênh diêu xung (PWM) t P1.3 - P1.7. S# d%ng rât d(n gi)n và linh ho.t cho viec diêu xung. Nêu m.ch công suât dư7c thiêt kê d.ng m.ch câu H thì ta diêu khien dư7c 2 dong c(. Tuy nhiên ta có the diêu xung dư7c cho 5 dong c( nêu m.ch công suât dư7c thiêt kê bao gôm 1 FET và 1 R(le. Trong bài này chúng tôi lây 1 ví d% là chư(ng trình diêu khien van tôc dong c( tang dân và gi)m dân . Các diêu kien dư7c khai báo K dâu chư(ng trình là bat buoc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điều xung PWM

  1. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info K THU T I U XUNG PWM MCU P89V51RD2 Có 5 kênh i u xung (PWM) t P1.3 - P1.7. S d ng r t ơn gi n và linh ho t cho vi c i u xung. N u m ch công su t ư c thi t k d ng m ch c u H thì ta i u khi n ư c 2 ng cơ. Tuy nhiên ta có th iu xung ư c cho 5 ng cơ n u m ch công su t ư c thi t k bao g m 1 FET và 1 Rơle. Trong bài này chúng tôi l y 1 ví d là chương trình i u khi n v n t c ng cơ tăng d n và gi m d n . Các i u ki n ư c khai báo u chương trình là b t bu c, nên c trư c Datasheets hi u rõ hơn. Chúc các b n thành công. Ví d : $mod51fx ;include : nh nghĩa các bi n thanh ghi (CCAP0H,CCAP1H,...) ;================ DEFINE BIT ================= ;-------- MOTOR MOTOR1 DATA CCAP0H ; P1.3 MOTOR2 DATA CCAP1H ; P1.4 MOTOR3 DATA CCAP2H ; P1.5 MOTOR4 DATA CCAP3H ; P1.6 MOTOR5 DATA CCAP4H ; P1.7 ;-------- START BIT_START BIT P2.0 ; Nút nh n start ;-------- GIÁ TR I U XUNG PWM_COUNT BIT 50H ; 0 - 255 ;=================== MAIN ==================== ORG 0000H MAIN ; Cho phép i u xung 5 kênh P1.3 - P1.7 MOV CMOD,#0 ;Ch 6 chu kì xung nh p = 1/2 chu kì máy SETB CR ;Cho phép PCA (programing counter array) ho t ng Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 1 -
  2. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info MOV CCAPM0,#01000010B ; P1.3 PCA ho t ng ch PWM 8 bits MOV CCAPM1,#01000010B ; P1.4 MOV CCAPM2,#01000010B ; P1.5 MOV CCAPM3,#01000010B ; P1.6 MOV CCAPM4,#01000010B ; P1.7 ; * Chương trình i u khi n v n t c ng cơ ;t 0 - max và t max - 0 trên kênh P1.3 ;*Vntc ng cơ t 0 - max ng v i ; PWM_COUNT t 0 - 255 và ngư c l i MOV PWM_COUNT,#0 ; ng cơ d ng JB BIT_START,$ ; Cho phép ng cơ ch y RUN_UP: ; 0 - max INC PWM_COUNT MOV MOTOR1,PWM_COUNT LCALL DELAY200MS MOV A,PWM_COUNT CJNE A,#255,RUN_UP RUN_DOWN: ; max - 0 DEC PWM_COUNT MOV MOTOR1,PWM_COUNT LCALL DELAY200MS MOV A, PWM_COUNT CJNE A,#0,RUN_DOWN JMP RUN_UP SJMP $ Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 2 -
  3. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info ;-------- DELAY 200MS DELAY200MS: MOV R2,#2 LOOP200_1: MOV R0,#200 LOOP200_2: MOV R1,#250 DJNZ R1,$ DJNZ R0,LOOP200_2 DJNZ R2,LOOP200_1 RET ;-------- END M ch i n : Chúng tôi thay ng cơ b ng led minh ho . Các b n có th quan sát th y led tu n t sáng d n và t i d n sau khi nh n nút start. Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 3 -
  4. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 4 -
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản