intTypePromotion=3

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 (3/4 máu ngoại)

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
288
lượt xem
74
download

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 (3/4 máu ngoại)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 (3/4 máu ngoại). Tiêu chuẩn chọn con giống. Trọng lượng hai tháng tuổi đạt từ 15 kg trở lên. Lợn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, lưng thẳng, mông vai nở cân đối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 (3/4 máu ngoại)

  1. Kü thuËt nu«i lîn thÞt F2 (3/4 m¸u ngo¹i) I. Kh¸i niÖm con F2 Lµ con lai cña c¸c cÆp lai sau : CÆp lai 1 CÆp lai 2 X X §ùc I-ooc-sai N¸i MC thuÇn §ùc Lan-®ê-r¸t N¸i MC thuÇn X X §ùc Lan-®ê-r¸t N¸i F1 -1/2 m¸u ngo¹i §ùc I-ooc-sai N¸i F1 -1/2 m¸u ngo¹i F2 - ¾ m¸u ngo¹i F2 - ¾ m¸u ngo¹i Ghi chó : nªn dïng cÆp lai 1 ®Ó tËn dông −u thÕ : m¾n ®Î, dÔ nu«i cña I-ooc-sai vµ tû lÖ n¹c cao cña Lan-®ê-r¸t II. §Æc ®iÓm cña con F2 - Con cña n¸i F1 (lîn mÑ tr¾ng) - Da, l«ng tr¾ng, l−ng th¼ng, ®Çu nhá, m«ng to vµ cao h¬n vai (h×nh nªm) - Hèc ®u«i m«ng s©u F2 - 3/4 m¸u III. Tiªu chuÈn chän con gièng ngo¹i - Träng l−îng hai th¸ng tuæi ®¹t tõ 15 kg trë lªn - Lîn khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, l−ng th¼ng, m«ng vai në c©n ®èi - M×nh dµi, bông thon gän, ch©n thanh, th¼ng, v÷ng ch¾c - Kh«ng chän lîn con bông cãc, ®Ýt nhän, ®øng co róm, da dµy, næi gai èc - Nªn mua lîn gièng cña c¬ së nhµ n−íc hoÆc c¸c hé gia ®×nh quen IV. Chuång tr¹i - DiÖn tÝch chuång nu«i lµ 2 m2/con lîn - Nªn x©y chuång theo h−íng §«ng Nam lµ tèt nhÊt, ®¶m b¶o tho¸ng m¸t mïa hÌ, Êm mïa ®«ng - NÒn chuång cao r¸o s¹ch sÏ (cã hè chøa chÊt th¶i ngoµi chuång) - Cã m¸ng ¨n, m¸ng uèng (tèt nhÊt sö dông vßi uèng tù ®éng) - Cã hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i tèt Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 1
  2. V. Ch¨m sãc nu«i d−ìng 1. Lîn míi mua 2. Ch¨m sãc - VËn chuyÓn lîn : kh«ng vËn chuyÓn lîn khi lîn ¨n no - Mïa hÌ nªn t¾m cho - Nªn cã lång réng ®Ó lîn ®øng tho¶i m¸i lîn 2 lÇn/ngµy - Khi th¶ lîn vµo chuång kh«ng nªn cho uèng n−íc l¹nh - Mïa ®«ng nªn t¾m cho ngay, chØ cho uèng sau khi lîn nghØ ®−îc 1 giê lîn 1 lÇn/ngµy (ngµy n¾ng) - Ngµy rÐt th× chØ ch¶i, kh«ng t¾m 3. Nu«i d−ìng T¸c dông cña c¸c lo¹i thøc ¨n : - Tinh bét (ng«, c¸m, g¹o, s¾n...) cung cÊp n¨ng l−îng cho c¬ thÓ vµ t¹o mì - Thøc ¨n giµu ®¹m (®Ëu t−¬ng, bét c¸...) cung cÊp protein, t¹o tÕ bµo míi, t¹o thÞt n¹c - ChÊt kho¸ng (th−êng ë d¹ng premix kho¸ng ®−îc b¸n ë c¸c quÇy thøc ¨n vµ thuèc thó y) t¹o x−¬ng vµ gióp qu¸ tr×nh hÊp thô thøc ¨n. - Vitamin (A, B, C... th−êng b¸n ë c¸c quÇy thøc ¨n vµ thuèc thó y) t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho c¬ thÓ. C«ng thøc pha trén thøc ¨n hçn hîp Tuú theo nhu cÇu ph¸t triÓn cña lîn ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau ®Ó phèi trén thøc ¨n cho thÝch hîp. §¬n vÞ tÝnh : kg nguyªn liÖu/100 kg hçn hîp Träng l−îng lîn Nguyªn Giai ®o¹n Giai ®o¹n Giai ®o¹n liÖu 15-30 kg 31-60 (kg) 60 kg ®Õn xuÊt chuång Ng« 53 55 53 C¸m g¹o 16 35.5 26 G¹o 7 0 8 Bét s¾n 0 10 10 §ç t−¬ng rang 11 7 8 C¸ 11 7.5 4 Prªmix kho¸ng 1 0.6 0.5 Prªmix Vitamin 1 1 0.5 Bét x−¬ng 0 1 0.3 Muèi 0 0.3 0.1 Lysine 0 0.1 0.1 Tæng 100 kg 100 kg 100 kg L−îng thøc ¨n vµ n−íc uèng cho mét ngµy N−íc uèng (lÝt) Träng l−îng lîn (kg) L−îng thøc ¨n (kg) Mïa ®«ng Mïa hÌ 15 - 30 1,0 - 1,5 4 8 31 -60 1,5 - 2,5 8 15 61 - xuÊt chuång 2,5 - 3,0 10 - 15 19 - 20 ! Chó ý : nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ®Ó lîn thiÕu n−íc uèng Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
  3. VI. VÖ sinh - phßng bÖnh 1. VÖ sinh chuång tr¹i 3. Mét sè bÖnh th−êng gÆp - Tr−íc khi th¶ lîn, dïng v«i bét, chÊt ë lîn thÞt tÈy chuång vµ ®Ó trèng chuång tèt nhÊt ! Héi chøng tiªu ch¶y : tõ 7-10 ngµy - Nguyªn nh©n : do thay ®æi m«i - Hµng ngµy quÐt, dän chuång s¹ch sÏ tr−êng sèng, thøc ¨n, do vi khuÈn - Lu«n röa s¹ch m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng ®−êng ruét (Ecoli), virus, kÝ sinh trïng g©y nªn 2.Phßng bÖnh - Ch÷a bÖnh : dïng mét trong c¸c lo¹i -T¹o ra lîn khoÎ cã søc ®Ò kh¸ng cao thuèc sau : Emytan, Chlotetrasol, b»ng c¸ch ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d−ìng Tetrafura cho c©n ®èi, ®óng khÈu phÇn. Thuèc nam : l¸ cã vÞ ch¸t nh− hång ! Sau khi mua lîn : xiªm, hoa chuèi... cho ¨n hoÆc gi· - 3 ngµy cÇn tÈy giun nhá, v¾t n−íc cho uèng - 7 ngµy cÇn tiªm phßng 4 bÖnh : dÞch t¶, ! BÖnh tô huyÕt trïng ®ãng dÊu, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt - Nguyªn nh©n : do vi khuÈn g©y nªn trïng - C¸ch ch÷a : dïng Streptomycin - Kanamycin LiÒu : 10ml/40kg träng l−îng ! Chó ý xem kü nh·n thuèc tr−íc khi sö dông C¸m ¬n «ng bµ chñ ®· rÊt quan t©m ®Õn t«i ! Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản