intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng animation ripple của đối tượng trong thủ thuật làm movie p6

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

52
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng animation ripple của đối tượng trong thủ thuật làm movie p6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng animation ripple của đối tượng trong thủ thuật làm movie p6

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 TAÏO NHÖÕNG HOÄP KYÙ TÖÏ CHO NGÖÔØI DUØNG NHAÄP VAØO HOAËC VAÊN BAÛN CAÄP NHAÄT ÑOÄNG (UPDATING TEXT) Hoäp kyù töï Input coù theå cho pheùp ngöôøi duøng nhaäp vaøo kyù töï trong nhöõng bieåu maãu (form) hay nhöõng khaûo saùt (survey). Hoäp kyù töï Dynamic hieån thò vaên baûn caäp nhaät ñoäng nhö caùc tæ soá theå thao (sport score), baûng cung caáp baùo giaù thò tröôøng chöùng khoaùn (stock quote) hay caùc baùo caùo thôøi tieát (weather report). Baïn söû duïng baûng Text Options ñeå taïo ra caû hai loaïi hoäp kyù töï coù theå hieäu chænh ñöôïc. Baïn choïn caùc tuøy choïn ñeå xaùc ñònh phaàn xuaát hieän kyù töï Input hay Dynamic trong ñoaïn phim Flash movie. Baïn coù theå giöõ laïi ñònh daïng Rich Text (RTF) hay ñònh daïng HTML. Khi baïn taïo ra moät hoäp kyù töï, baïn seõ gaùn cho noù moät bieán soá. Moät bieán laø moät teân coá ñònh cho moät giaù trò thay ñoåi. Hoäp kyù töï gioáng nhö cöûa soå hieån thò giaù trò caùc bieán. Baïn coù theå duøng caùc action ñeå ñöa bieán naøy vaøo trong nhöõng phaàn khaùc cuûa ñoaïn phim vaøo trong trình öùng duïng döïa treân maùy chuû (server-side application) ñeå löu tröõ döõ lieäu vaø v. v. . . Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå thay theá giaù trò caùc bieán baèng caùch ñoïc noù leân töø moät trình öùng duïng döïa treân maùy chuû hoaëc naïp noù töø phaàn khaùc cuûa ñoaïn phim. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùch duøng caùc bieán, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help ñeå bieát theâm chi tieát. Taïo ra moät kyù töï coù theå hieäu chænh : 1. Thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau ñeå taïo hoaëc choïn moät khoái kyù töï: Choïn coâng cuï Text tool vaø keùo ñeå taïo moät khoái kyù töï coù ñoä roäng vaø chieàu cao mong muoán. Nhaáp chuoät vaøo beân trong moät khoái kyù töï ñang toàn taïi. 2. Choïn trình ñôn Window > Panels > Text Options. 3. Choïn moät tuøy choïn trong trình ñôn xoå xuoáng Text Type: 4. Choïn Dynamic Text ñeå taïo ra kyù töï hieån thò moät caùch naêng ñoäng vaên baûn caäp nhaät. 5. Choïn Input Text ñeå taïo ra kyù töï maø ngöôøi duøng coù theå nhaäp vaên baûn vaøo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 234
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Hoäp kyù töï sau khi nhaäp xong ÑOÂI NEÙT VEÀ VIEÄC GIÖÕ LAÏI ÑÒNH DAÏNG RICH TEXT (RTF) Flash coù theå cho pheùp baïn giöõ laïi ñònh daïng Rich Text trong caùc hoäp kyù töï coù theå hieäu chænh. Baïn coù theå choïn tuøy choïn ñònh daïng HTML cho nhöõng hoäp kyù töï Dynamic hay Input trong baûng Text Options. Khi tuøy choïn HTML ñöôïc choïn, ñònh daïng kyù töï cô baûn (goàm teân font, loaïi chöõ, maøu vaø kích thöôùc) vaø caùc moái sieâu lieân keát (hyperlink) trong hoäp kyù töï seõ ñöôïc töï ñoäng giöõ laïi baèng caùch öùng duïng caùc tag HTML töông öùng cho hoäp kyù töï ñöôïc xaùc ñònh. Caùc tag HTML sau ñaây ñöôïc hoã trôï trong caùc hoäp kyù töï coù theå hieäu chænh: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå aùp duïng caùc tag HTML vaøo trong nhöõng hoäp kyù töï taïi baûng Actions nhö laø moät phaàn cuûa giaù trò coù theå thay ñoåi cho moät hoäp kyù töï. Khi baïn choïn tuøy choïn ñònh daïng HTML trong baûng Text Options, hoã trôï nhöõng tag HTML maø baïn coù theå öùng duïng trong baûng Actions ñöôïc giöõ laïi khi baïn xuaát file SWF cuûa ñoaïn phim. THIEÁT LAÄP CAÙC TUØY CHOÏN DYNAMIC TEXT Baïn coù theå xaùc ñònh caùc tuøy choïn cho Dynamic Text ñeå ñieàu khieån kyù töï khi noù xuaát hieän trong ñoaïn phim Flash movie. Thieát laäp caùc tuøy choïn cho Dynamic Text: 1. Neáu baûng Text Options chöa hieån thò, baïn haõy choïn treân trình ñôn Window > Panels > Text Options. 2. Choïn muïc Dynamic Text coù trong trình ñôn xoå xuoáng Text Type. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 235
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 3. Sau ñoù baïn coù theå thieát laäp baát kyø nhöõng tuøy choïn sau ñaây : Töø trong trình ñôn xoå xuoáng Line Display, choïn Multiline ñeå hieån thò kyù töï trong nhieàu haøng hoaëc choïn Single Line hieån thò kyù töï nhö moät haøng. Choïn HTML ñeå giöõ laïi ñònh daïng Rich Text nhö Font chöõ, loaïi Font, sieâu lieân keát (hyperlink), paragraph (ñoaïn) vaø caùc tham soá kyù töï khaùc vôùi caùc tag HTML thích hôïp. Choïn Draw Border and Background hieån thò moät ñöôøng bieân vaø neàn Background cho hoäp kyù töï. Neáu baïn choïn Multiline nhö ñaõ noùi ôû treân, choïn Word Wrap ñeå kyù töï töï ñoäng xuoáng haøng khi keát thuùc haøng trong hoäp kyù töï. Choïn Selectable (theo maëc ñònh muïc naøy ñöôïc choïn) laøm cho ngöôøi duøng coù theå choïn Dynamic Text. Boû choïn tuøy choïn naøy ngaên caûn ngöôøi duøng choïn kyù töï trong hoäp Dynamic Text. Ñoái vôùi muïc Variable, nhaäp vaøo teân bieán cho hoäp kyù töï. Ñoái vôùi muïc Embed Fonts, choïn moät hay nhieàu nuùt ñeå xaùc ñònh kyù töï töø trong boä Font duøng trong Dynamic Text seõ ñöôïc nhuùng. Choïn nuùt Full Font (nuùt taän cuøng beân traùi) ñeå nhuùng toaøn boä kyù töï vaøo boä Font. THIEÁT LAÄP CAÙC TUØY CHOÏN INPUT TEXT Baïn coù theå xaùc ñònh caùc tuøy choïn cho muïc Input Text ñeå ñieàu khieån kyù töï khi noù xuaát hieän trong ñoaïn phim Flash movie. Xaùc ñònh caùc tuøy choïn cho Input Text: 1. Neáu baûng Text Options chöa hieån thò, baïn haõy choïn treân trình ñôn Window > Panels > Text Options. 2. Choïn muïc Input Text coù trong trình ñôn xoå xuoáng Text Type. Thieát laäp baát kyø nhöõng tuøy choïn sau ñaây: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 236
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Töø trong trình ñôn xoå xuoáng Line Display, choïn Multiline ñeå hieån thò kyù töï trong nhieàu haøng hoaëc choïn Single Line hieån thò kyù töï nhö moät haøng hoaëc choïn Password ñeå hieån thò kyù töï gioáng nhö daáu hoa thò (asterisk) ñeå giöõ baûo maät. Chuù yù : Choïn tuøy choïn Password chæ laøm aûnh höôûng ñeán phaàn xuaát hieän cuûa kyù töï do ngöôøi duøng nhaäp vaøo. Choïn HTML ñeå giöõ laïi ñònh daïng Rich Text nhö Font chöõ, loaïi Font, sieâu lieân keát (hyperlink), paragraph (ñoaïn) vaø caùc tham soá kyù töï khaùc vôùi caùc tag HTML thích hôïp. Choïn Draw Border and Background hieån thò moät ñöôøng bieân vaø neàn Background cho hoäp kyù töï. Neáu baïn choïn Multiline nhö ñaõ noùi ôû treân, choïn Word Wrap ñeå kyù töï töï ñoäng xuoáng haøng khi keát thuùc haøng trong hoäp kyù töï. Ñoái vôùi muïc Variable, nhaäp vaøo teân bieán cho hoäp kyù töï. Ñoái vôùi muïc Maximum Characters, nhaäp vaøo soá kyù töï toái ña cho pheùp ngöôøi duøng nhaäp vaøo trong hoäp kyù töï. Ñoái vôùi muïc Embed Fonts, choïn moät hay nhieàu nuùt ñeå xaùc ñònh kyù töï töø trong boä Font duøng trong Dynamic Text seõ ñöôïc nhuùng. Choïn nuùt Full Font (nuùt taän cuøng beân traùi) ñeå nhuùng toaøn boä kyù töï vaøo boä Font. HIEÄU CHÆNH KYÙ TÖÏ Baïn coù theå duøng nhöõng kyõ thuaät xöû lyù töø thoâng thöôøng nhaát ñeå hieäu chænh kyù töï trong Flash. Baïn coù theå duøng caùc leänh Cut, Copy vaø Paste ñeå di chuyeån kyù töï trong file Flash cuõng nhö giöõa Flash vaø caùc chöông trình öùng duïng khaùc. Ñeå kieåm tra loãi kyù töï, baïn coù theå sao cheùp kyù töï sang Clipboard duøng Movie Explorer, vaø daùn kyù töï vaøo trong trình soaïn thaûo beân ngoaøi. Baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng baûng Movie Explorer” ñeå bieát theâm chi tieát. CHOÏN KYÙ TÖÏ Khi baïn hieäu chænh hoaëc thay ñoåi caùc thuoäc tính treân kyù töï, tröôùc heát baïn phaûi choïn kyù töï baïn muoán thay ñoåi. Choïn kyù töï trong khoái kyù töï: 1. Choïn coâng cuï Text tool sau ñoù baïn thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau ñaây: Keùo chuoät choïn kyù töï. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 237
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Nhaáp ñuùp chuoät ñeå choïn moät töø. Nhaáp chuoät xaùc ñònh vuøng choïn baét ñaàu vaø nhaán phím Shift ñeå xaùc ñònh vuøng choïn keát thuùc. Nhaán phím toå hôïp Ctrl+A (trong Windows) hoaëc phím Command+A (trong Macintosh) ñeå choïn taát caû caùc kyù töï trong moät khoái. Choïn nhieàu khoái kyù tö ï: Choïn coâng cuï muõi teân vaø nhaáp chuoät vaøo moät khoái kyù töï. Nhaán phím Shift vaø nhaáp chuoät ñeå choïn nhieàu khoái kyù töï cuøng luùc. Taát caû caùc khoái kyù töï ñeàu ñöôïc choïn BIEÁN ÑOÅI KYÙ TÖÏ Baïn coù theå thay ñoåi nhieàu khoái kyù töï theo nhieàu caùch gioáng nhau nhö khi baïn bieán ñoåi caùc ñoái töôïng khaùc. Baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc (scale), xoay (rotate), keùo xieân (skew) vaø laät nhieàu khoái kyù töï ñeå taïo ra nhöõng hieäu öùng haáp daãn khaùc nhau. Khi baïn laøm thay ñoåi kích thöôùc khoái kyù töï nhö khi thay ñoái kích thöôùc ñoái töôïng, luùc naøy seõ laøm taêng hay giaûm soá löôïng kích thöôùc pixel ñeàu khoâng ñöôïc hieån thò trong baûng Character. Khoái kyù töï bò thay ñoåi vaãn coøn coù theå hieäu chænh ñöôïc maëc duø nhieàu söï thay ñoåi khaùc nhau cuøng luùc coù theå laøm cho baïn khoù coù theå ñoïc noù ñöôïc. THAY ÑOÅI LAÏI HÌNH DAÏNG KYÙ TÖÏ (RESHAPING TYPE) Ñeå phuïc hoài, xoaù vaø thöïc hieän nhöõng thao taùc khaùc treân kyù töï, baïn coù theå chuyeån ñoåi kyù töï thaønh töøng ñoái töôïng toâ maøu vaø ñöôøng thaúng rieâng bieät. Cuõng nhö vôùi baát kyø ñoái töôïng khaùc, baïn coù theå nhoùm nhöõng kyù töï ñöôïc chuyeån ñoåi naøy hoaëc thay ñoåi chuùng thaønh caùc Symbol vaø chuyeån ñoäng chuùng. Moät khi baïn chuyeån ñoåi kyù töï sang ñöôøng thaúng vaø maøu toâ, baïn seõ khoâng theå hieäu chænh chuùng ñöôïc nhö kyù töï nöõa. Baïn coù theå chuyeån ñoåi toaøn boä nhieàu khoái kyù töï sang nhieàu ñoái töôïng khoâng phaûi chæ moãi kyù töï trong moät khoái kyù töï. Chuyeån ñoåi kyù töï sang ñoái töôïng toâ maøu vaø ñöôøng thaúng: 1. Choïn coâng cuï Arrow tool vaø nhaáp chuoät vaøo moät khoái kyù töï. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 238
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2