Kỹ thuật trồng cây Điều công nghệ cao ở Đồng Nai

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
311
lượt xem
91
download

Kỹ thuật trồng cây Điều công nghệ cao ở Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồng Nai có diện tích cây Điều đứng thứ 2 cả nước(sau Bình Phước). Diện tích hiện có khoảng 45.000 ha, trong đó có khoảng 15.000 ha cây điều ghép, có những mô hình cây điều ghép năng suât 3 tấn/ha.... Quả chính là phần cứng mà người ta thường gọi là hạt điều còn phần mà người ta gọi là quả thực chất là để hoa phình to khi chín có màu đỏ, vàng, tím thẫm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng cây Điều công nghệ cao ở Đồng Nai

 1. K thu t tr ng cây ði u công ngh cao ð ng Nai có di n tích cây ñi u ñ ng th 2 c nư c (sau Bình Phư c). Di n tích hi n có kho ng 45.000 ha, trong ñó có kho ng 15.000 ha cây ñi u ghép, có nh ng mô hình cây ñi u ghép năng su t > 3 t n/ha. ð ng Nai có công ty Ch bi n xu t nh p kh u nông s n th c ph m ð ng Nai (g i t t là DONAFOODS) có 7 nhà máy ch bi n h t ñi u, năng l c ch bi n > 40.000 t n/năm. Th trư ng tiêu th , xu t kh u h t ñi u chi m 95% (ch y u Châu M , Châu Á). I. ð C ðI M TH C V T H C: 1. R : R c c và r ngang ñ u phát tri n, r c c có th ăn sâu hàng ch c mét, tùy vào t ng ñ t. 2. Thân: Thân g cao 5-10m, cành lá phát tri n sum xuê, ñư ng kính tàn có th t i hàng ch c mét. 3. Lá: Lá m c cách, phi n lá hình tr ng, hình thoi tùy vào gi ng. 4. Hoa: Hoa có hoa ñơn tính và lư ng tính/chùm bông/cây. Hoa ra t n ñ u các cành nhánh, hoa cây ñi u ch y u th ph n chéo nên ñ i con ch y u là con lai, ñ ng nghĩa v i phân li và thoái hóa gi ng. - Hoa ñ c n vào lúc 9-10 gi sáng.
 2. - Hoa lư ng tính n vào 10-11 gi . 5- Qu : Chính là ph n c ng mà ngư i ta thư ng g i là h t ñi u, còn ph n mà ngư i ta g i là qu th c ch t là ñ hoa phình to khi chín có màu ñ , vàng, tím th m… tùy gi ng. II. ð C ðI M SINH LÝ SINH THÁI. 1. Th i ti t khí h u: 1.1 Ánh sáng: ði u là lo i cây ưa ánh sáng tr c x , n u cây b che bóng nhi u s phát tri n kém, cho năng su t th p. 1.2 Nhi t ñ : nhi t ñ bình quân tháng là 270C, nhi t ñ c c ti u trong ngày t 12 – 250C, nhi t ñ c c ñ i trong ngày t 250C - 350C. ði u có th ch u ñư c nhi t ñ 400C, tuy nhiên nhi t ñ này trong giai ño n phát tri n qu non s làm r ng bông và qu . 1.3 m ñ : m ñ không khí t 68-77%. Cây ñi u tr bông và k t h t thu n l i trong ñi u ki n m ñ không khí th p. N u m ñ cao trong lúc ñi u tr bông s c n tr s m c a bao, ñ u nh y không th ph n, bông s th i r ng. 1.4 Lư ng mưa: Lư ng mưa thích h p t 1000-1500mm/năm, t p trung t 4- 6 tháng, có mùa khô kéo dài tương ñương. Trong năm c n có mùa mưa và mùa khô rõ r t ñ t o ñi u ki n cho cây phân hóa m m hoa. 2. ð t tr ng ñi u:
 3. Cây ñi u có tính thích ng r ng, s ng trên nhi u lo i ñ t khác nhau, ñ c bi t cây ñi u ñư c tr ng nhi u trên ñ t có khó khăn v ngu n nư c tư i trong mùa khô. T t nh t nên tr ng ñi u trên vùng ñ t thoát nư c, ñ t pha cát, t ng canh tác sâu. ð pH thích h p t 4,5-6,5. Cây ñi u r t m n c m v i ñ m n, ñ m n ³ 0,8ppm là cây sinh trư ng phát tri n kém, gây hi n tư ng cây lùn. III- GI NG VÀ K THU T NHÂN GI NG: 1. Gi ng: M t s gi ng ph bi n ñư c B NN&PTNT công nh n và nhân r ng, ñ t hi u qu cao, gi ng cho năng su t cao và n ñ nh thích h p v i ñi u ki n sinh thái c a ðông Nam B như gi ng PN1, MH4/5, MH5/4 … 2. K thu t nhân gi ng: Hi n nay có nhi u phương pháp nhân gi ng, nhưng phương pháp ghép ñ t có hi u qu nh t. 2.1 Tiêu chu n cây ñ u dòng (cây m ): - ðã ñư c cơ quan ch c năng công nh n - Năng su t ñ t > 15kg h t/cây/năm ( n ñ nh hàng năm).
 4. - Tr ng lư ng h t 120 - 160 h t/kg. - T l h t/nhân ³ 27%. - Chín s m, chín t p trung, không sâu b nh. * Lu ý: Ch n nh ng vư n ³ 8 năm tu i, ch n nơi có m t ñ 100 cây/ha. 2.2 Tiêu chu n g c ghép: Tu i g c 60-70 ngày, có ñư ng kính g c ³ 0,7cm, không sâu b nh. Cây con gieo t h t trong b u nilon có kích thư c 15×25cm. ð t pha cát + 10% phân h u cơ hoai m c + 3-5 gram Supe lân. Trư c khi gieo ươm, ch n nh ng h t ch c, ngâm trong nư c 48 gi , sau r a s ch r i khi m c m m gieo ươm. 2.3 Tiêu chu n ch i ghép (ph i l y cây ñ u dòng): Cành ghép l y t cây ñã ch n ñ t tiêu chu n, không b sâu, b nh, ch i bánh t (màu nâu nh t), chi u dài 8-10cm, cành ghép ph i tươi khi ghép, l y xong ph i ghép li n, càng nhanh càng t t (không ñ qua ñêm) ho c n u ngu n ch i l y xa ph i ñư c b o qu n gi m t t. Th i v ghép thích h p nh t vào tháng 5-8 dương l ch. Thao tác ghép: Trên g c ghép ch a l i 2 c p lá, c t ng n v trí cách 2 c p lá ch a l i t 5-10 cm, c t v t m t ñư ng dài 4 cm. Trên cành ghép phía dư i g c c t v t m t ñư ng d ng hình nêm dài 4 cm. ð t cành ghép vào g c ghép, dùng giây nilon (t t nh t dùng giây nilon t h y) cu n c ñ nh (cu n ch t), kín v t ghép và ng n ghép không ñ nư c mưa, nư c tư i l t vào v t ghép.
 5. 2.4 Chăm sóc cây ươm và cây ghép: X p cây thành lu ng, tư i nư c gi m thư ng xuyên, chú ý ghép xong ñ cây ra ngoài n ng, không nên che bóng mát. Khi ch i ñã phát tri n kh e, ñ tiêu chu n có th ñem ñi tr ng. Trong quá trình chăm sóc c n ñánh t a ch i g c ghép thư ng xuyên, lưu ý phòng b nh l c r giai ño n vư n ươm. 2.5 Tiêu chu n cây ghép xu t vư n: Khi cây ghép ra 1 ñ t lá m i hoàn ch nh, sinh trư ng phát tri n kh e, không sâu, bênh, có b r phát tri n t t, có th ñưa ñi tr ng. IV. K THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC: 1- Thi t k vư n tr ng: Vư n b ng ph ng tr ng theo hư ng B c Nam. Vư n có ñ d c thì tr ng theo ñư ng ñ ng m c. C ly tr ng 10 x 5m ho c 10 x 6m (ñ t x u tr ng d y, ñ t t t tr ng thưa). M t ñ tr ng 200 cây/ha ho c 170 cây/ha. H tr ng ñào 50 x 50 x 50cm. ðào h trư c tr ng 20-30 ngày. Bón lót phân h u cơ 10-20kg + 0,7kg Supper lân + 0,2-0,5kg vôi tr n v i l p ñ t m t, l p xu ng h , sau 15-20 ngày ñem cây gi ng ñi tr ng.
 6. Sơ ñ thi t k vư n tr ng cây ði u 2- K thu t tr ng: ðào m t l nh gi a h ñã bón lót, r ch b b u nilon, c t r già, r xo n. ð t cây gi a h , m t b u cây con ngang m t ñ t ho c th p hơn m t chút (kho ng 5-10cm) dùng tay l p ñ t, nén nh quanh b u ñ kh i v b u và vun ñ t xung quanh gi cây. Dùng cây c m, c t gi yên cây không ñ gió lay g c. Không có mưa thì ph i tư i. Nh ng năm ñ u nên tr ng xen cây h ñ u. 3. Phân bón và k thu t bón phân 3.1 phân bón - Th i kỳ xây d ng cơ b n: Bón phân 3 l n/năm (có ñi u ki n bón 4-6 l n/năm v i ñi u ki n có tư i nư c trong mùa khô).
 7. Trư c khi bón phân ph i làm c x i g c. Sau khi bón l p ñ t, tránh m t phân. - Th i kỳ kinh doanh: Lư ng phân bón như sau: N u ñ t chua thì bón thêm vôi, v i lư ng t 500-1000kg/ha/năm. Bón làm 4 ñ t trong năm : * Tháng 5 (DL): Dùng 200kg urê + 200kg Lân + 40kg Kali * Tháng 8: Dùng 170kg urê + 300kg Lân + 50kg Kali * Tháng 11: Dùng 150 kg urê + 300kg Lân + 60kg Kali * Sau tư ng trái: Dùng 130 kg Urê + 50kg Kali 3.2 Tư i nư c k t h p v i bón phân vô cơ qua ñư ng ng
 8. M i l n bón phân ñ u cho vào b n ch a phân hòa tan r i m h th ng tư i ti t ki m nư c cho phân theo nư c ñ n t ng g c cây. Sau khi ñ u trái, bón s phân còn l i cũng theo h th ng tư i ti t ki m nư c. Cây ði u n u ñư c tư i nư c năng su t s tăng lên ñáng k , mang l i hi u qu c a phân bón r t cao. Các ưu ñi m c a phương pháp tư i nư c ti t ki m và bón phân qua ñư ng ng: +Ti t ki m lư ng nư c tư i +Ti t ki m d u tư i +Ti t ki m công tư i +Ti t ki m công làm b n +Tăng hi u qu c a vi c bón phân +Tăng năng su t và ch t lư ng trái - Tùy vào ñi u ki n c th , nhà vư n có th l p ñ t h th ng tư i nư c và bón phân qua ñư ng ng theo 1 trong 3 mô hình sau: Mô hình 1: H th ng tư i nư c và bón phân qua ñư ng ng
 9. Chú thích: Căn c vào hư ng d n các ñ t bón phân vô cơ trong quy trình k thu t, m i ñ t bón phân, lư ng phân bón ñư c hòa vào h th ng tư i 3 – 5 l n m i l n cách nhau 7 - 10 ngày, chia nh lư ng phân ra các l n bón như th s góp ph n gi m th t thóat phân bón, nâng cao hi u qu s d ng phân bón c a cây tr ng. Pha phân: Khi bón phân cho cây, phân bón ñư c ngâm trư c 1 ngày, thư ng xuyên khu y ñ u khi ngân phân ñ hòa tan hoàn toàn lư ng phân c n tư i vào b n dung d ch phân (không nên s d ng các lo i phân khó tan). Nguyên t c ho t ñ ng: - Khi v n hành máy bơm, dư i l c hút c a máy nư c t gi ng và dung d ch phân trong b n ch a s ñư c hút vào máy bơm và ñư c khu y ñ u trong h
 10. th ng và ra các vòi tư i cho cây. Chúng ta có th thay ñ i lư ng phân bón trư c khi ñi vào trong máy b ng khóa ñi u ch nh. - T máy bơm, m t lư ng l n nư c ch a phân ñư c ñưa ñ n b l c (tránh ngh t bét) r i ñ n ng c p 1. N u nư c trong b n b c n h th ng s ngưng ho t ñ ng. -T ng c p 1 nư c ch a phân ñư c ñưa ñ n các ng c p 2, r i ñ n ng c p 3 tư i vào t ng g c cây. - ng c p 2 ñư c ñ t d c theo các hàng cây, trên các ng c p 2 này chúng a l p ñ t h th ng van ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c vì nơi g n máy bơm áp l c và lưu lư ng nư c cao hơn nh ng nơi cách xa máy bơm. Ngoài ra các van này cũng r t quan tr ng ñ ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c cho nh ng vùng có ñ a hình không ñ ng ñ u, ñ i d c… Mô hình 2: H th ng tư i nư c và bón phân qua ñư ng ng
 11. Nguyên t c ho t ñ ng: - Khi v n hành máy bơm, dư i l c ñ y c a máy nư c t gi ng và dung d ch phân trong b n ch a s ñư c hòa ñ u trong h th ng và ra các vòi tư i cho cây. Chúng ta có th thay ñ i lư ng phân bón trư c khi ñi vào trong h th ng b ng khóa ñi u ch nh. T máy bơm, Ph n l n nư c còn l i s ñư c hòa v i dung d ch phân trong ñư ng ng r i ñ n b l c (tránh ngh t bét) sau ñó ñ n ng c p 1. -T ng c p 1 nư c ch a phân ñư c ñưa ñ n các ng c p 2, r i ñ n ng c p 3 tư i vào t ng g c cây. - ng c p 2 ñư c ñ t d c theo các hàng cây, trên các ng c p 2 này chúng ta l p ñ t h th ng van ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c vì nơi g n máy bơm áp l c và lưu lư ng nư c cao hơn nh ng nơi cách xa máy bơm. Ngoài ra các
 12. van này cũng r t quan tr ng ñ ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c cho nh ng vùng có ñ a hình không ñ ng ñ u, ñ i d c… Mô hình 3: H th ng tư i nư c và bón phân qua ñư ng ng Nguyên t c ho t ñ ng: - Nư c và dung d ch phân t các b n ch a s ñư c hòa ñ u trong ñư ng ng, ñ n b l c (tránh ngh t bét) sau ñó ñ n ng c p 1 và ra các vòi tư i cho cây. Chúng ta có th thay ñ i lư ng phân bón trư c khi ñi vào trong h th ng b ng khóa ñi u ch nh. -T ng c p 1 nư c ch a phân ñư c ñưa ñ n các ng c p 2, r i ñ n ng c p 3 tư i vào t ng g c cây.
 13. - ng c p 2 ñư c ñ t d c theo các hàng cây, trên các ng c p 2 này chúng ta l p ñ t h th ng van ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c vì nơi g n máy bơm áp l c và lưu lư ng nư c cao hơn nh ng nơi cách xa máy bơm. Ngoài ra các van này cũng r t quan tr ng ñ ñi u ch nh lưu lư ng và áp l c nư c cho nh ng vùng có ñ a hình không ñ ng ñ u, ñ i d c… v Chú ý: - B n ch a nư c ph i cao ñ ñ áp l c nư c. B n ch a dung d ch phân cũng ph i cao ñ nư c tư i không b ñ y ngư c l i b n ch a phân. 4. Tr ng cây ph ñ t: Có ý nghĩa quan tr ng trong ñi u ki n mưa nhi u, ñ t ñai có ñ d c. M t khác trong mùa khô th m ph ñ t cũng góp ph n gi m s b c thóat hơi nư c trên l p ñ t m t. Gi m trong mùa n ng b ng rơm r khô và cách g c kho ng 20cm. Bi n pháp này cũng tránh ñư c c d i phát tri n ñ ng th i khi rơm r phân h y s cung c p cho ñ t m t lư ng dinh dư ng ñáng k . Trong th i kỳ ki n thi t cơ b n nên tr ng cây ph ñ t ñ tránh b xói mòn ñ t. Trong kho ng th i gian t năm 1 ñ n năm th 4 có th tr ng xen canh v i m t s lo i cây h ð u, B p, Rau màu, m t s nơi có th tr ng m t s lo i c ñ chăn nuôi Bò. Thu nh p t các lo i cây này góp ph n rút ng n th i gian thu h i v n ñ u tư cho s n xu t.
 14. Trong ñi u ki n không tr ng các lo i cây k trên thì nhà vư n có th tr ng các lo i c ph ñ t như c lá g ng, hay các loài c h ñ u th p cây khác. Trong quy trình này chúng tôi gi i thi u hai lo i c h ñ u ph ñ t (Kudzu và ñ u Mucuna) ñư c tr ng ph ñ t tr ng Cao Su r t có hi u qu . 4.1 Quy trình tr ng c Kudzu và ñ u Mucuna Kudzu và ñ u Mucuna có th tr ng ph ñ t cho cây công nghi p dài ngày và cây ăn trái, có kh năng phát tri n ñư c trên nhi u lo i ñ t. Hai lo i c này ñư c l y h i gi ng trong tháng 11-12 hàng năm và ñem gieo tr ng vào ñ u mùa mưa năm sau (tháng 5-6). 4.1.1 Gi ng và x lý h t gi ng: - H t gi ng trư c khi gieo ph i ñư c sàng l c ñ lo i b h t x u. - X lý h t gi ng: r t quan tr ng, c n th c hi n ñúng cách và ñúng th i gian. + Kudzu: ngâm nư c m 70oc (2 ph n nư c sôi +1 ph n nư c l nh) qua ñêm (12 gi ) r i gieo vào ngày hôm sau. + Mucuna: ngâm nư c 700c (2 ph n nư c sôi + 1ph n nư c l nh) trong 5 phút, sau ñó cho thêm m t ph n nư c l nh ngâm ti p qua ñêm r i gieo. Lưu ý: khi ngâm h t, ph i ñ nư c ng p h t ph n h t gi ng c n gieo. 4.1.2 Chu n b ñ t: ñ t ph i ñư c d n s ch c d i, cày b a cho tơi x p trư c khi tr ng cây ði u k t h p gieo h t gi ng c h ñ u.
 15. ð i v i ñ u Kudzu ch tr ng m t l n, các năm sau ñ u s t tái sinh vào mùa mưa, ñ i v i ñ u Mucuna n u có cày vùi vào ñ t vào cu i mùa mưa thì c n ph i làm ñ t l i trư c khi gieo h t gi ng. 4.1.3 M t ñ kho ng cách Sơ ñ minh h a Cu c l ñ gieo theo m t ñ quy ñ nh, sau ñó ph lên b m t m t l p ñ t tơi x p. Chú ý: v i Kudzu không gieo quá sâu, tránh cho h t khó n y m m. 4.1.4 Chăm sóc:
 16. - Th m ph sau khi tr ng t 15- 20 ngày ti n hành làm c ñ t m t, sau 40 - 45 ngày làm c ñ t 2. - Riêng ñ u Kudzu t c ñ tăng trư ng ch m do ñó có th làm c ñ t 3 kho ng 60 ngày sau khi gieo. - N u ñ u sinh trư ng kém có th x t b sung phân urea (n ng ñ 1%). - Khi c ñ u phát tri n, phát d n ng n c theo các trư ng h p sau: * V n cây năm th 1: ch ñ c phát tri n bên ngoài thành b n (ñư ng kính b n 1m), không cho ñ u qu n vào cây ăn trái làm nh hư ng ñ n sinh trư ng phát tri n c a cây ăn trái. * V n năm th 2 tr ñi: ti p t c ñ cho c ñ u phát tri n nhưng chú ý thư ng xuyên ph t d n ng n c thành và trong b n (ñư ng kính kho ng 1 mét) tránh cho leo qu n cây ăn trái. - Trong th i gian sinh trư ng ñ u Mucuna thư ng b ch u ch u phá ho i trên lá. phòng tr b ng x t thu c Bassa, Applan, Sumialpha… - ð i v i ñ u Kudzu, th i gian ra hoa b r p sáp phá h i r t n ng, giai ño n k t trái, nhi m n ng nh t thư ng là b sâu ñ c trái, phòng tr b ng thu c Basudin, Bi 58… 4.1.5 Thu ho ch: + ð u Mucuna có th thu ho ch tháng 11-12 dương l ch khi l p th m ph b t ñ u r i h t, trái thu v phơi khô, tách h t b o qu n.
 17. + ð u Kudzu thu ho ch ch m hơn, có th vào tháng 1- 3 năm sau. ð u Kudzu thu ho ch ph n l n trái già ñã chuy n sang màu vàng (do trái t n khi v ñã khô) dùng li m c t nguyên ph n trái ñưa v phơi t 2 - 3 n ng, ñ p v l y h t b o qu n. 4.2 Nh ng lưu ý khi tr ng c ph ñ t - Nh ng năm ñ u c a th i kỳ ki n thi t cơ b n trong vư n cây ăn trái c n ưu tiên tr ng xen các lo i cây h ñ u như: ñ u xanh, ñ u ph ng, ñ u nành ho c các lo i c hòa th o m c th p dùng trong chăn nuôi gia súc ngoài m c ñích làm th m ph ñ t còn tăng hi u qu s n xu t v i m c tiêu “l y ng n nuôi dài”. C h ñ u Kudzu tr ng th m ph có nhi u hi u qu trên cây cao su. Tuy nhiên n u tr ng làm th m ph trong vư n cây ăn trái c n lưu ý các v n ñ chính như sau: - Hai lo i c h ñ u trên có kh năng sinh trư ng m nh m c ñ bò leo qu n vào cây tr ng trong vư n l n vì v y ph i thư ng xuyên làm c quanh g c ñ h n ch bò leo làm nh hư ng ñ n cây tr ng. - ð i v i c h ñ u Kudzu không tàn l i trong mùa n ng vì v y c n lưu ý d n s ch c cách xa g c ñ tránh c nh tranh nư c tư i v i cây tr ng khác trong mùa n ng. - C h ñ u không có kh năng phát tri n ñư c khi vư n cây ăn trái khép tán, cho nên khi cây tr ng ñã khép tán ph i nghĩ ñ n phương pháp ph ñ t khác. 5. T a cành t o tán:
 18. Sau khi thu ho ch vào tháng 5-6, c t b cành sâu b nh, cành giáp tán, cành gi a tán (cành tăm…), dùng kéo (chuyên dùng), cưa… ñ c t t a. Sau thu ho ch 7-8 năm, cành giáp tàn, có th ch t b 1 cây, kho ng cách còn 10×10 m ho c 10×12 m. Không c t cành nh ng ngày mưa, tránh n m b nh xâm nh p qua v t c t, t a. Nh ng cành l n sau khi c t ph i quét sơn hoăc dùng Bordeaux 1% x t lên v t c t. VI. SÂU B NH VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR : 1. SÂU H I: 1.1 B xít mu i ñ : Helopeltis antonii Là loài sâu h i nghiêm tr ng h u h t các khu v c tr ng ñi u nư c ta. 1.1.1 Nh n d ng B trư ng thành có màu nâu ñ , ñ u ñen, ng c ñ , b ng tr ng. Tr ng r t nh , hình bàu d c, màu tr ng trong. u trùng không có cánh, mình thon dài, ñuôi nh n màu h ng nh t 1.1.2 T p quán sinh s ng và cách gây h i B trư ng thành ho t ñ ng sáng s m ho chi u mát, ngày âm u ít n ng ho t ñ ng c ngày. Mu i cái ñ tr ng r i rác ho c t ng c m 3-4 tr ng trên ng n
 19. ho c lá non. Tr ng ñ sâu trong cây ñ l ra các s i lông dài. M t con cái ñ 30-50 tr ng, m i l n ñ kho ng 10 tr ng. Thư ng xu t hi n lúc cây ra cành non, n bông và t p trung cao nh t lúc cây tr bông. Trư ng thành và u trùng dùng vòi chích hút nh a lá non, ch i non, hoa, trái và h t non. Các v t chích ch y nh a màu tr ng trong sau t o thành nh ng ch m màu ñen. Nhi u v t chích liên k t l i v i nhau t o thành v t s o, n u b n ng thì ch i và chùm hoa có th ch t khô, lá b xoăn bi n d ng. H t non b chích trên v có các ñ m v y màu nâu ñen, r ng s m ho c gi m kích thư c và ph m ch t. Nguy h i hơn n a là các v t chích c a b xít mu i là nơi xâm nh p gây h i c a m t s loài n m như Gleosporium sp, Colletotrichum sp, Phomospsis sp. 1.1.3 Bi n pháp phòng tr V sinh vư n ñi u, d n s ch c d i, hun khói vào sáng s m ho c chi u t i. Phun thu c vào lúc cành non phát tri n nhi u (tháng 10 dương l ch), lúc cây b t ñ u ra bông (tháng 12 ) và lúc trái non ra r (tháng 2-3). N u m t ñ b xít cao nên phun lúc sáng s m ho c chi u mát. Các lo i thu c tr sâu như Dibamerin 10EC, Cyperan 10EC, Karate 2.5EC, Tiper 25EC, Phironin 50SC, Permecide 50EC … ñ u có hi u qu tr b xít mu i. Ngoài cây ñi u b xít mu i còn gây h i trên cây chè, ca cao, th u d u. Vì v y n u chung quanh vư n ñi u có tr ng các lo i cây trên thì ph i phòng ch ng ñ ng th i ñ tiêu di t ñ ng lo t nh t là khi có d ch b xít mu i. 1.2 Sâu ñ c ng n (Vòi voi ñ c thân) Alcides sp.
 20. 1.2.1 Nh n d ng - Trư ng thành dài 10-12mm, màu nâu ñen, trên cánh c ng có nhi u ch m lõm nh , ñ u nh và kéo dài v phía trư c. - Tr ng hình b u d c, dài 1mm, màu tr ng s a. - Sâu non màu tr ng ngà, ñ u màu nâu. - Nh ng tr n có m m vòi rõ, màu tr ng ngà. 1.2.2 T p quán sinh s ng và cách gây h i B trư ng thành ch m ch p, ít bay có tính gi ch t khi b ñ ng. B dùng vòi ñ c vào nõn non ñ ñ tr ng vào ñó, sâu non n ra ñ c sâu vào nõn, ñùn phân ra c a l ñ c. Ng n b sâu ñ c khô héo. Sâu phát sinh quanh năm trên vư n ñi u, gây h i nhi u vào th i kỳ cây ra nõn nhi u. 1.2.3 Bi n pháp phòng tr - C t b các ch i b h i t p trung tiêu h y ñ di t sâu non và nh ng. - Khi cây ñi u ra ñ t nhi u ho c phát hi n có sâu non phun thu c Sherbush 25ND, Tungmectin 1.9EC 1.3 Xén tóc nâu: Plocaederus obesus 1.3.1 Nh n d ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản