Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2

Chia sẻ: H AQ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
223
lượt xem
122
download

Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Túi khí SRS và bộ căng đai khẩn cấp: Có 2 yêu cầu an toàn đối với ô tô. Thứ nhất là an toàn chủ động liên quan đến việc ngăn ngừa tai nạn xảy ra và thứ hai là an toàn thụ động liên quan đến việc bảo vệ người và hành lý trên xe tại thời điểm va đập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật viên chẩn đoán - Điện 2

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Tói khÝ SRS lµ g×? 1. An toµn xe Cã hai yªu cÇu an toµn ®èi víi « t«. Thø nhÊt lµ an toµn chñ ®éng liªn quan ®Õn viÖc ng¨n ngõa tai n¹n xÈy ra vµ thø hai lµ an toµn thô ®éng liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ ng­êi vµ hµnh lý trªn xe t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. §Ó b¶o vÖ ng­êi vµ hµnh lý trªn xe khi va ®Ëp. §iÒu quan träng lµ ph¶i gi÷ cho ca bin bÞ h­ háng Ýt nhÊt ®ång thêi ph¶i gi¶m thiÓu sù xuÊt hiÖn c¸c va ®Ëp thø cÊp g©y ra bëi sù dÞch chuyÓn cña ng­êi l¸i vµ hµnh lý trong ca bin. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ng­êi ta sö dông khung xe cã cÊu tróc hÊp thô ®­îc t¸c ®éng cña lùc va ®Ëp, ®ai an toµn, tói khÝ SRS.v.v. 2. Th©n xe cã cÊu tróc hÊp thô ®­îc t¸c ®éng cña lùc va ®Ëp (CIAS) Sù hÊp thô vµ ph©n t¸n lùc va ®Ëp th«ng qua biÕn d¹ng c¸c phÇn ®»ng tr­íc vµ ®»ng sau cña th©n xe sÏ lµm gi¶m lùc va ®Ëp tíi ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. CÊu tróc ca bin cøng v÷ng còng gióp gi¶m thiÓu ®­îc biÕn d¹ng cña nã. 3. §ai an toµn §ai an toµn lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn c¬ b¶n b¶o vÖ ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. §eo ®ai an toµn sÏ gióp cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch kh«ng bÞ v¨ng ra khái xe trong qu¸ tr×nh va ®Ëp ®ång thêi còng gi¶m thiÓu sù xuÊt hiÖn va ®Ëp thø cÊp trong ca bin. 4. Tói khÝ SRS (hÖ thèng gi¶m va ®Ëp bæ sung) Tói khÝ SRS ®­îc trang bÞ ®Ó b¶o vÖ bæ sung cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch khi hä ®· ®­îc b¶o vÖ b»ng ®ai an toµn. §èi víi nh÷ng va ®Ëp nghiªm träng ë phÝa tr­íc hoÆc s­ên xe, tói khÝ SRS cïng víi ®ai an toµn sÏ ng¨n ngõa hoÆc gi¶m thiÓu chÊn th­¬ng. (1/1) Kh¸i qu¸t Sù cÇn thiÕt 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã ®ai an toµn vµ tói khÝ SRS Khi xe ®©m vµo xe kh¸c hoÆc vËt thÓ cè ®Þnh, nã dõng l¹i rÊt nhanh nh­ng kh«ng ph¶i ngay lËp tøc. VÝ dô nÕu khi xe ®©m vµo Barie cè ®Þnh víi vËn tèc 50 km/h, bÞ ®©m ë phÝa ®Çu xe, th× xe chØ dõng l¹i hoµn toµn sau kho¶ng 0,1 gi©y hoÆc h¬n mét chót. ë thêi ®iÓm va ®Ëp, ba ®ê sèc tr­íc ngõng dÞch chuyÓn nh­ng phÇn cßn l¹i cña xe vÉn dÞch chuyÓn víi vËn tèc 50 km/h. Xe b¾t ®Çu hÊp thô n¨ng l­îng va ®Ëp vµ gi¶m tèc ®é v× phÇn tr­íc cña xe bÞ Ðp l¹i. Trong qu¸ tr×nh va ®Ëp, khoang hµnh kh¸ch b¾t ®Çu chuyÓn ®éng chËm l¹i hoÆc gi¶m tèc, nh­ng hµnh kh¸ch vÉn tiÕp tôc chuyÓn ®éng lao vÒ phÝa tr­íc víi vËn tèc nh­ vËn tèc ban ®Çu trong khoang xe. NÕu ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch kh«ng ®eo d©y an toµn, hä sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng víi vËn tèc 50 km/h cho ®Õn khi hä va vµo c¸c vËt thÓ trong xe. Trong vÝ dô cô thÓ nµy hµnh kh¸ch vµ ng­êi l¸i dÞch chuyÓn nhanh nh­ khi hä r¬i tõ tÇng 3 xuèng. NÕu ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch ®eo d©y an toµn th× tèc ®é dÞch chuyÓn cña hä sÏ gi¶m dÇn vµ do ®ã gi¶m ®­îc lùc va ®Ëp t¸c ®éng lªn c¬ thÓ hä. Tuy nhiªn, víi c¸c va ®Ëp m¹nh hä cã thÓ vÉn va ®Ëp vµo c¸c vËt thÓ trong xe nh­ng víi mét lùc nhá h¬n nhiÒu so víi nh÷ng ng­êi kh«ng ®eo d©y an toµn. Tói khÝ SRS gióp gi¶m h¬n n÷a kh¶ n¨ng va ®Ëp cña mÆt vµ ®Çu víi c¸c vËt thÓ trong xe vµ hÊp thô mét phÇn lùc va ®Ëp lªn ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. · Ho¹t ®éng cña tói khÝ tr­íc. · Ho¹t ®éng cña tói khÝ bªn. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Nguyªn lý ho¹t ®éng (1) Khi va ch¹m, c¶m biÕn tói khÝ x¸c ®Þnh møc ®é va ch¹m vµ khi møc ®é nµy v­ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh cña côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ), th× ngßi næ n»m trong bé thæi tói khÝ sÏ bÞ ®¸nh löa. (2) Ngßi næ ®èt chÊt måi löa vµ h¹t t¹o khÝ vµ t¹o ra mét l­îng khÝ lín trong thêi gian ng¾n. (3) KhÝ nµy b¬m c¨ng tói khÝ ®Ó gi¶m t¸c ®éng lªn ng­êi trªn xe ®ång thêi ngay lËp tøc tho¸t ra ë c¸c lç x¶ phÝa sau tói khÝ. §iÒu nµy lµm gi¶m lùc t¸c ®éng lªn tói khÝ vµ còng ®¶m b¶o cho ng­êi l¸i cã mét thÞ tr­êng cÇn thiÕt ®Ó quan s¸t. Chó ý: 2. Tói khÝ SRS næ (ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch) HÖ thèng tói khÝ SRS phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kÝch ho¹t ngay nh»m ®¸p øng víi nh÷ng va ®Ëp nghiªm träng phÝa tr­íc trong khu vùc mÇu tèi giíi h¹n bëi c¸c mòi tªn nh­ trong h×nh vÏ. Tói khÝ SRS phÝa tr­íc sÏ næ nÕu møc ®é va ®Ëp phÝa tr­íc v­ît qu¸ giíi h¹n thiÕt kÕ. T­¬ng ®­¬ng víi vËn tèc va ®Ëp kho¶ng 20 - 25 km/h khi va ®Ëp trùc diÖn vµo vËt thÓ cè ®Þnh kh«ng biÕn d¹ng. NÕu møc ®é va ®Ëp thÊp h¬n giíi h¹n thiÕt kÕ th× c¸c tói khÝ SRS phÝa tr­íc cã thÓ kh«ng næ. Tuy nhiªn, tèc ®é ng­ìng nµy sÏ cao h¬n ®¸ng kÓ nÕu xe ®©m vµo vËt thÓ nh­ xe ®ang ®ç, cét mèc tøc lµ nh÷ng vËt thÓ cã thÓ dÞch chuyÓn hoÆc biÕn d¹ng khi va ®Ëp hoÆc khi xe va ®Ëp vµo nh÷ng vËt thÓ n»m d­íi mòi xe vµ sµn xe hoÆc khi xe ®©m vµo gÇm xe t¶i. (2/5) 3. Tói khÝ SRS sÏ næ (ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch) (1) Tói khÝ SRS phÝa tr­íc sÏ kh«ng næ, nÕu xe va ®Ëp ë bªn s­ên hoÆc phÝa sau, hoÆc xe bÞ lËt, hoÆc va ®Ëp phÝa tr­íc víi tèc ®é thÊp. (2) Tói khÝ SRS phÝa tr­íc cã thÓ næ nÕu xÈy ra va ®Ëp nghiªm träng ë phÝa gÇm d­íi xe nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ. (3/5) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Nguyªn lý ho¹t ®éng 4. Tói khÝ SRS sÏ næ (Tói khÝ bªn, tói khÝ bªn phÝa trªn) (1) Tói khÝ bªn + tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ ë phÝa tr­íc) C¸c tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng khi xe bÞ ®©m m¹nh tõ bªn s­ên. Khi xe bÞ va ®Ëp chÐo hoÆc trùc diÖn ë bªn s­ên xe nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh vÏ bªn tr¸i nh­ng kh«ng ë khu vùc khoang hµnh kh¸ch, th× tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn cã thÓ kh«ng næ. (2) Tói khÝ bªn + tói khÝ bªn phÝa trªn (Tr­íc + Sau). C¸c tói khÝ SRS vµ tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng khi phÇn khoang xe bÞ ®©m tõ bªn s­ên xe hoÆc tai sau cña xe. Khi xe bÞ va ®Ëp trùc diÖn vµo hoÆc chÐo vµo thµnh bªn nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh vÏ bªn tr¸i nh­ng kh«ng thuéc khu vùc khoang hµnh kh¸ch, th× tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn cã thÓ kh«ng næ. (4/5) 5. Tói khÝ SRS sÏ næ ( Tói khÝ bªn, tói khÝ bªn phÝa trªn) Tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn sÏ kh«ng næ, khi va ®Ëp tõ phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau, hoÆc bÞ lËt,hoÆc va ®Ëp bªn víi tèc ®é thÊp. (5/5) Kh¸i qu¸t Ph©n lo¹i tói khÝ 1. C¸c lo¹i tói khÝ SRS · Tói khÝ phÝa tr­íc cho ng­êi l¸i (lo¹i mét gai ®o¹n vµ lo¹i 2 giai ®o¹n) · Tói khÝ phÝa cho hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (lo¹i mét gai ®o¹n vµ lo¹i 2 giai ®o¹n) · Tói khÝ bªn · Tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ ë phÝa tr­íc, PhÝa tr­íc + phÝa sau) 2. C¸c lo¹i c¶m biÕn tói khÝ · C¶m biÕn tói khÝ phÝa tr­íc · Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (Côm c¶m biÕn tói khÝ) · C¶m biÕn tói khÝ bªn (c¶m biªn tói khÝ bªn vµ c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn) · C¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ khi tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc l¾p ®Æt c¶ ë phÝa tr­íc vµ phÝa sau) · C¶m biÕn cöa bªn (ChØ ®èi víi xe 2 cöa vµ 3 cöa cã trang bÞ tói khÝ bªn) · C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ (chØ cã ë tói khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n) · C¶m biÕn x¸c ®Þnh ng­êi trªn xe Gîi ý: Mét sè xe cã c¶m biÕn tói khÝ sè 2. Cã vai trß nh­ c¶m biÕn tói khÝ phÝa tr­íc ghÕ cña hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (VÝ dô nh­ ë xe Dyna) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Chó ý 1. Gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá (1) Kh«ng bao giê ®­îc l¾p hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá quay vÒ phÝa sau trªn ghÕ kh¸ch phÝa tr­íc v× lùc bung rÊt nhanh cña tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc cã thÓ lµm cho trÎ nhá bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. (2) Khi kh«ng thÓ bè trÝ kh¸c ®­îc, th× ph¶i bè trÝ hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá h­íng ra phÝa tr­íc trªn ghÕ hµnh kh¸ch tr­íc. Lu«n lu«n ph¶i dÞch ghÕ s¸t vÒ phÝa sau v× lùc bung ra cña tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc cã thÓ lµm cho trÎ con bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. Trªn c¸c xe cã tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn kh«ng ®­îc ®Ó cho trÎ tùa vµo cöa hoÆc gÇn cöa thËm chÝ ngay c¶ khi trÎ ®­îc ®Æt trong hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá. SÏ lµ rÊt nguy hiÓm khi tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn bung ra cã thÓ lµm cho trÎ bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. (1/4) 2. Khu vùc ®Æt tói khÝ (tói khÝ phÝa tr­íc) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp KhÝa qu¸t Chó ý 4. GhÕ hµnh kh¸ch (tói khÝ tr­íc) 5. Cöa xe (tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E VÞ trÝ cña c¸c bé phËn HÖ thèng tói khÝ SRS gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. C¶m biÕn tói khÝ tr­íc (Tr¸i, ph¶i) 2. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ) 3. Côm tói khÝ ng­êi l¸i 4. Côm tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc 5. C¸p xo¾n 6. Côm tói khÝ bªn (tr¸i, ph¶i). 7. Côm tói khÝ bªn phÝa trªn ( Tr¸i, ph¶i) 8. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp (Tr¸i, ph¶i). 9. C¶m biÕn tói khÝ bªn (Tr¸i, ph¶i) (c¶m biÕn tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn) 10. C¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn (Tr¸i, ph¶i) 11. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ (víi tói khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n) 12. §Ìn c¶nh b¸o SRS. 13. DLC3 (1/1) Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 1. Bé thæi khÝ khÝ vµ tói (1) §èi víi ng­êi l¸i (ë ®Öm v« l¨ng) CÊu t¹o Côm tói khÝ SRS cho ghÕ ng­êi l¸i ®­îc ®Æt trong ®Öm v« l¨ng. Côm tói khÝ SRS kh«ng thÓ th¸o rêi ra ®­îc. Nã gåm cã bé thæi khÝ, tói vµ ®Öm v« l¨ng. Nguyªn lý ho¹t ®éng C¶m biÕn tói khÝ ®­îc kÝch ho¹t do sù gi¶m tèc ®ét ngét khi cã va ®Ëp m¹nh tõ phÝa tr­íc. Dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ n»m trong bé thæi khÝ ®Ó kÝch næ tói khÝ. Tia löa lan nhanh ngay lËp tøc tíi c¸c h¹t t¹o khÝ vµ t¹o ra mét l­îng lín khÝ Nit¬. KhÝ nµy ®i qua bé läc vµ ®­îc lµm m¸t tr­íc khi sang tói khÝ. Sau ®ã v× khÝ gi·n në lµm xÐ r¸ch líp ngoµi cña mÆt v« l¨ng vµ tói khÝ tiÕp tôc bung ra ®Ó lµm gi¶m va ®Ëp t¸c dông vµo ®Çu nguêi l¸i. Gîi ý Ngoµi ra, cßn cã bé thæi khÝ lo¹i kÐp ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh bung ra cña tói khÝ theo hai cÊp. Theo vÞ trÝ tr­ît cña ghÕ, ®ai an toµn cã ®­îc th¾t chÆt hay kh«ng vµ møc ®é va ®Ëp, thiÕt bÞ nµy ®iÒu khiÓn tèi ­u sù bung ra cña tói khÝ. (1/16) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (2) §èi víi hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (ë b¶ng t¸p l«) CÊu t¹o. B¬m gåm cã bé phËn ngßi næ, ®Çu phãng, ®Üa ch¾n, h¹t t¹o khÝ, khÝ ¸p suÊt cao .v.v. Tói khÝ ®­îc b¬m c¨ng bëi khÝ cã ¸p suÊt cao tõ bé t¹o khÝ. Bé thæi khÝ vµ tói ®­îc ®Æt trong mét vá vµ ®Æt ë trong b¶ng t¸p l« phÝa hµnh kh¸ch. Nguyªn lý ho¹t ®éng NÕu c¶m biÕn tói khÝ ®­îc bËt lªn do gi¶m tèc khi xe bÞ va ®Ëp tõ phÝa tr­íc, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ ®Æt trong bé thæi khÝ vµ kÝch næ. §Çu phãng bÞ ®èt bëi ngßi næ phãng qua ®Üa ch¾n vµ ®Ëp vµo piston ®éng lµm khëi ®éng ngßi næ måi. Tia löa cña ngßi næ nµy lan nhanh tíi bé kÝch thÝch næ vµ c¸c h¹t t¹o khÝ. KhÝ ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c h¹t t¹o khÝ bÞ ®èt në ra vµ ®i vµo tói khÝ qua c¸c lç x¶ khÝ vµ lµm cho tói khÝ bung ra. Tói khÝ ®Èy cöa më ra tiÕp tôc bung ra gióp gi¶m va ®Ëp t¸c dông lªn ®Çu, ngùc hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. Gîi ý: Cã béi thæi khÝ lo¹i kÐp ®Ó ®iÒu khiÓn sù bung ra cña tói khÝ theo hai cÊp. Vµ mçi cÊp ®Òu cã ngßi næ vµ h¹t t¹o khÝ tuú theo møc ®é va ®Ëp sÏ cã tèc ®é bung ra tèi ­u cña tói khÝ. Møc ®é va ®Ëp ®­îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng c¶m biÕn tói khÝ, khi møc ®é va ®Ëp lín th× c¶ hai ngßi næ A vµ B ®Òu ®­îc ®¸nh löa ®ång thêi. Khi va ®Ëp nhá, thêi ®iÓm ®¸nh löa ngßi næ B ®­îc lµm chËm l¹i vµ tói khÝ ®­îc bung ra víi vËn tèc chËm h¬n so víi bé thæi khÝ lo¹i ®¬n. (2/16) (3) §èi víi tói khÝ bªn CÊu t¹o VÒ c¬ b¶n cÊu t¹o cña tói khÝ bªn gièng nh­ tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. Côm tói khÝ bªn ®­îc ®Æt trong hép vµ bè trÝ ë phÝa ngoµi cña l­ng ghÕ. Côm tói khÝ bªn gåm cã ngßi næ, h¹t t¹o khÝ, khÝ ¸p suÊt cao vµ v¸ch ng¨n. Nguyªn lý ho¹t ®éng. NÕu c¶m biÕn tói khÝ ®­îc kÝch ho¹t do gi¶m tèc ®ét ngét khi xe bÞ va ®Ëp bªn h«ng xe, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ ®Æt trong bé thæi khÝ vµ kÝch næ. KhÝ ch¸y ®­îc t¹o ra do c¸c h¹t t¹o khÝ bÞ ®èt lµm r¸ch buång ng¨n lµm cho khÝ ch¸y tiÕp tôc gi·n në víi ¸p suÊt cao sau ®ã khÝ nµy lµm r¸ch ®Üa ch¹y ®Ó khÝ cã ¸p suÊt cao ®i vµo tói khÝ vµ lµm cho tói khÝ bung ra. (3/16) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (4) Tói khÝ bªn phÝa trªn (rÌm b¶o vÖ) CÊu t¹o Bé thæi khÝ cña côm tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc l¾p ë trô xe phÝa tr­íc vµ phÝa sau. Tói khÝ nÐn cña côm tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc ®Æt trªn trÇn xe. Côm tói khÝ bªn phÝa trªn gåm cã bé ®¸nh löa, gi¸ ®ì, ®inh ghim, ®Öm, tói.v.v. Nguyªn lý ho¹t ®éng Theo tÝn hiÖu ®¸nh löa ®­îc truyÒn ®Õn tõ côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ vµ bé ®¸nh löa ho¹t ®éng. Tia löa ®iÖn ®èt ch¸y h¹t t¹o khÝ vµ nhiÖt ph¸ vì ®Öm chÆn. Sau khi khÝ cã ¸p suÊt cao ®i qua cöa ra ®­îc thæi vµo tói khÝ nhê vËy tói khÝ ®­îc thæi phång lªn ngay lËp tøc. (4/16) 2. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ) Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ®­îc l¾p ë sµn gi÷a d­íi b¶ng t¸p l« vµ gåm cã m¹ch chuÈn ®o¸n, m¹ch ®iÒu khiÓn kÝch næ, c¶m biÕn gi¶m tèc, c¶m biÕn an toµn.v.v. -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 5/16) (3) C¶m biÕn gi¶m tèc Dùa trªn sù gi¶m tèc cña xe trong qu¸ t×nh va ch¹m tõ phÝa tr­íc, sù biÕn d¹ng cña c¶m biÕn ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. TÝn hiÖu nµy tû lÖ tuyÕn tÝnh víi tû lÖ gi¶m tèc. (4) C¶m biÕn an toµn C¶m biÕn an toµn ®­îc ®Æt ngay trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. C¶m biÕn an toµn bËt ON nÕu lùc gi¶m tèc t¸c ®éng lªn c¶m biÕn lín h¬n gi¸ trÞ ®Æt tr­íc. (5) Nguån dù phßng Nguån dù phßng gåm cã tô cÊp ®iÖn vµ bé chuyÓn ®æi DC - DC. Trong tr­êng hîp hÖ thèng cÊp ®iÖn bÞ háng do va ®Ëp, th× tô ®iÖn sÏ phãng ®iÖn vµ cÊp ®iÖn cho hÖ thèng. Bé chuyÓn ®æi DC - DC lµ mét biÕn ¸p t¨ng c­êng khi ®iÖn ¸p cña ¾c qui tôt xuèng d­íi møc ®é nhÊt ®Þnh. (6) M¹ch bé nhí Khi m¹ch chÈn ®o¸n ph¸t hiÖn thÊy h­ háng, nã ®­îc m· ho¸ vµ ®­îc l­u tr÷ vµo m¹ch bé nhí nµy. C¸c m· nµy cã thÓ ®­îc phôc håi sau ®ã ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ h­ háng vµ gióp t×m nguyªn nh©n mét c¸ch nhanh chãng. Tuú theo tõng lo¹i xe, m¹ch bé nhí nµy cã thÓ lµ lo¹i mµ cã thÓ xo¸ ®­îc néi dung nhí khi mÊt ®iÖn hoÆc lo¹i mµ néi dung nhí kh«ng bÞ xo¸ khi mÊt ®iÖn. Tham kh¶o: ë mét sè xe, bé c¶m biÕn tói khÝ trung t©m truyÒn tÝn hiÖu lµm bung tói khÝ tíi ECU th©n xe vµ më kho¸ c¸c cöa lµm cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tho¸t khái xe hoÆc ®­îc cÊp cøu mét c¸ch dÔ dµng khi tai n¹n xÈy ra. ë thêi ®iÓm nµy, côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m còng truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU ®éng c¬ ®Ó ngõng viÖc b¬m nhiªn liÖu. (6/16) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 3. C¶m biÕn tói khÝ tr­íc 5. C¶m biÕn cöa bªn -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 6. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ 23 C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ ngåi ®­îc sö dông v× ng­êi ta th­êng dïng bé thæi khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n ë tói khÝ ng­êi l¸i. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ ngåi ®­îc l¾p ë ray tr­ît ghÕ phÝa d­íi ghÕ cña l¸i xe. Nã x¸c ®Þnh t­ thÕ ng­êi l¸i theo vÞ trÝ tr­ît cña ghÕ vµ göi tÝn hiÖu nµy tíi côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m sÏ ®iÒu khiÓn tói khÝ bung ra mét c¸ch nhÑ nhµng khi vÞ trÝ ghÕ ë vÒ phÝa tr­íc vµ tèc ®é gi¶m tèc thÊp. Gîi ý: C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ x¸c ®Þnh hai cÊp vÞ trÝ ë ®ã ®­êng søc tõ bÞ c¾t (ghÕ lïi vÒ phÝa sau) vµ kh«ng bÞ c¾t (ghÕ ë phÝa tr­íc) b»ng mét tÊm c¾t ®­îc l¾p ë phÝa sau cña ray tr­ît ghÕ. (9/16) 7. C¶m biÕn ph¸t hiÖn ng­êi ngåi trªn ghÕ C¶m biÕn ph¸t hiÖn ng­êi trªn ghÕ ®­îc g¾n ë ®Öm ghÕ cña ghÕ hµnh kh¸ch tr­íc vµ ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh xem cã hµnh kh¸ch ngåi ë ghÕ kh«ng. C¶m biÕn ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ cã cÊu t¹o gåm hai tÊm ®iÖn cùc. Cã ®Öm ë gi÷a. Khi cã ng­êi ngåi lªn ghÕ c¸c tÊm ®iÖn cùc tiÕp xóc víi nhau qua lç trªn tÊm ®Öm do ®ã cã dßng ®iÖn ®i qua. KÕt qu¶ lµ côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m x¸c ®Þnh cã ng­êi ngåi lªn ghÕ. Dïng tÝn hiÖu nµy, mét sè lo¹i xe kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc khi kh«ng cã ng­êi ngåi ë ghÕ tr­íc. TÝn hiÖu nµy còng ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®Ìn b¸o th¾t ®ai an toµn hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (khi kh«ng cã ai ngåi ë ghÕ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc th× ®Ìn nµy kh«ng s¸ng). Tham kh¶o: C«ng t¾c ®ãng më tói khÝ b»ng tay (tiªu chuÈn B¾c Mü) C«ng t¾c ®ãng më tói khÝ b»ng tay cã thÓ ng¨n sù ho¹t ®éng cña tói khÝ nÕu ng­êi sö dông muèn. (10/16) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 8. §Ìn c¶nh b¸o SRS §Ìn c¶nh b¸o SRS ®­îc l¾p trªn b¶ng ®ång hå t¸p l«. Khi côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ph¸t hiÖn thÊy sù cè trong hÖ thèng tói, khÝ nã sÏ bËt s¸ng ®Ìn c¶nh b¸o SRS ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i biÕt. Trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng khi c«ng t¾c khëi ®éng ®­îc bËt vÒ vÞ trÝ ON, th× ®Ìn nµy sÏ s¸ng kho¶ng 6 gi©y vµ sau ®ã sÏ t¾t. Gîi ý: Mét sè ®Ìn c¶nh b¸o SRS ®­îc dïng ®Ó ho¹t ®éng khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ACC. 9. C¸p xo¾n C¸p xo¾n ®­îc sö dông nh­ lµ d©y nèi ®iÖn tõ th©n xe tíi v« l¨ng. C¸p xo¾n gåm cã bé phËn quay, vá, c¸p, cam ng¾t.v.v. Vá ®­îc l¾p cïng víi côm c«ng t¾c tæ hîp. C¬ cÊu quay quay cïng víi v« l¨ng. C¸p dµi 4,8 m* vµ ®­îc ®Æt trong vá vµ cã mét ®é chïng nhÊt ®Þnh. Mét ®Çu c¸p ®­îc cè ®Þnh vµo vá. §Çu kia ®­îc cè ®Þnh vµo c¬ cÊu quay. Khi v« l¨ng ®­îc xoay sang ph¶i hoÆc sang tr¸i, nã cã thÓ quay nhê ®é chïng cña c¸p (2 - 1/2 vßng*). *Kh¸c nhau tuú theo lo¹i xe. (11/16) 10. C¸c gi¾c nèi TÊt c¶ c¸c gi¾c nèi trong tói khÝ SRS ®Òu cã mµu vµng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c lo¹i gi¾c nèi kh¸c. C¸c gi¾c nèi cã chøc n¨ng ®Æc biÖt vµ ®­îc chÕ t¹o riªng cho tói khÝ SRS ®­îc sö dông ë c¸c vÞ trÝ chØ ra ë h×nh bªn tr¸i ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cao. C¸c cùc cña gi¾c nèi nµy ®Òu ®­îc m¹ vµng ®Ó n©ng cao tuæi thä. (12/16) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi C¬ cÊu chèng nèi mét nöa vêi C¬ cÊu khãa gi¾c kÐp C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn C¬ cÊu chèng kÝch ho¹t tói khÝ C¬ cÊu kho¸ cùc kÐp C¸c lo¹i gi¾c nèi ®ang ¸p dông (1) C¬ cÊu kho¸ cùc kÐp Mçi gi¨c nèi cã hai bé phËn ®ã lµ vá vµ kho¸ cµi. KÕt cÊu nµy ®¶m b¶o kho¸ ch¾c cùc b»ng hai thiÕt bÞ kho¸ ®Ó ng¨n kh«ng cho c¸c cùc bÞ tôt ra. (13/16) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (2) C¬ cÊu chèng kÝch ho¹t tói khÝ Mçi gi¾c nèi cã mét l¸ ß xo nèi t¾t. Khi gi¾c nèi bÞ ng¾t, l¸ lß xo nèi t¾t nµy nèi cùc d­¬ng víi cùc ©m cña ngßi næ mét c¸ch tù ®éng. (3) C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn C¬ cÊu nµy kiÓm tra xem c¸c gi¾c nèi ®· ®­îc nèi ®óng vµ ch¾c ch¾n ch­a. C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn ®­îc thiÕt kÕ sao cho chèt ph¸t hiÖn ng¾t ®iÖn nèi víi c¸c cùc chÈn ®o¸n khi kho¸ cña vá gi¾c nèi ®· ®­îc kho¸. (14/16) 4) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi kÐp Víi kÕt cÊu nµy c¸c gi¾c nèi (gi¾c ®ùc vµ gi¾c c¸i) ®­îc kho¸ b»ng 2 c¬ cÊu kho¸, ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña kÕt nèi. NÕu kho¸ thø nhÊt kh«ng ®óng th× c¸c gê sÏ c¶n trë vµ ng¨n kh«ng cho sù kho¸ thø hai ®­îc thùc hiÖn. (15/16) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (5) C¬ cÊu ng¨n chÆn nèi nöa chõng NÕu c¸c gi¾c nèi kh«ng ®­îc nèi hoµn toµn, th× gi¾c nèi sÏ bÞ ng¾t do c¸c lß xo ®Èy ra vµ do ®ã m¹ch bÞ hë. (6) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi ViÖc kho¸ gi¾c nèi ®¶m b¶o cho sù kÕt nèi ®­îc an toµn. (16/16) Tói khÝ SRS lo¹i E Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng 1. §¸nh gi¸ kÝch næ vµ c¸c tr¹ng th¸i (1) Va ch¹m phÝa tr­íc -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng (2) Va ®Ëp tõ phÝa tr­íc C¶m biÕn an toµn cña côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kÝch ho¹t b»ng tû lÖ gi¶m tèc nhá h¬n so víi c¶m biÕn gi¶m tèc cña c¶m biÕn tói khÝ bªn. Nh­ ®­îc minh ho¹ trªn h×nh vÏ, sù kÝch næ tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn b¾t ®Çu khi dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ. §iÒu nµy x¶y ra khi c¶m biÕn an toµn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc ®­îc bËt lªn ®ång thêi. Gîi ý: Mét sè mÉu tói khÝ SRS lo¹i E cã c¶m biÕn an toµn ë trong c¶m biÕn tói khÝ bªn. Tham kh¶o: Xe cã c¶m biÕn cöa bªn. Khi c¶m biÕn an toµn trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m bËt lªn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc ®Æt trong c¶m biÕn cöa bªn hoÆc trong c¶m biÕn tói khÝ bªn ®­îc bËt lªn th× c¸c tói khÝ bªn vµ bªn phÝa trªn bÞ kÝch næ. (3) Va ®Ëp tõ phÝa sau Khi c¶ 2 c¶m biÕn an toµn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc trong c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc bËt lªn, th× tói khÝ bªn phÝa trªn sÏ næ. Gîi ý: Mét sè xe cã c¶m biÕn an toµn ®Æt bªn ngoµi c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn vµ viÖc ®iÒu khiÓn c¶m biÕn an toµn n»m trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. (2/2) Tói khÝ SRS lo¹i E Chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n M¹ch chÈn ®o¸n th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c sù cè cña hÖ thèng tói khÝ theo hai b­íc nh­ sau: Kho¸ ®iÖn bËt lªn vÞ trÝ ON ®1. KiÓm tra s¬ bé (kho¶ng 6 gi©y) ® 2. KiÓm tra th­êng xuyªn 1. KiÓm tra s¬ bé Khi bËt kho¸ ®iÖn lªn ON tõ vÞ trÝ LOCK, th× m¹ch chÈn ®o¸n bËt s¸ng ®Ìn c¶nh b¸o tói khÝ kho¶ng 6 gi©y ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu. NÕu ph¸t hiÖn thÊy sù cè trong qu¸ tr×nh kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu, th× ®Ìn chØ b¸o tói khÝ s¸ng kh«ng t¾t vµ vÉn s¸ng sau 6 gi©y. Gîi ý: -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E. Chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n 3. KiÓm tra m· chuÈn ®o¸n C¸c m· chuÈn ®o¸n cã thÓ phôc håi ®­îc nh­ ®· m« t¶. Sè m· chuÈn ®o¸n ®­îc chØ ra bëi kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o SRS. (1) Sö dông SST (d©y kiÓm tra) C¸c m· h­ háng hiÖn t¹i. 4. Xo¸ c¸c m· chÈn ®o¸n (1) M« t¶ ThËm chÝ sau khi h­ háng ®· ®­îc söa ch÷a, th× ®Ìn b¸o còng sÏ kh«ng t¾t khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON trõ khi c¸c m· l­u tr÷ ®· bÞ xo¸ ®i. Quy tr×nh xo¸ c¸c m· ®· l­u tr÷ kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i bé nhí. §èi víi bé nhí RAM, c¸c th«ng tin l­u tr÷ ®­îc xo¸ khi bÞ c¾t ®iÖn. §èi víi bé nhí EEPROM* th× kh«ng thÓ xo¸ c¸c th«ng tin l­u tr÷ ngay c¶ khi ®iÖn bÞ c¾t. C¸c xo¸ m· chuÈn ®o¸n cña bé nhí EEPROM ®­îc gi¶i thÝch d­íi ®©y trong c¸c phÇn (2) vµ (3). *EEEPROM cã nghÜa lµ NV-RAM (kh«ng ph¶i lµ bé nhí RAM). (2) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch dïng m¸y chÈn ®o¸n Nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC1; DLC2 hoÆc DLC3 Xo¸ c¸c m· chuÈn ®o¸n h­ háng b»ng c¸ch tu©n theo c¸c chØ dÉn trªn mµn h×nh m¸y chÈn ®o¸n. (3/5) 3) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch sö dông SST · §èi víi c¸c mÉu xe sö dông c¸c cùc AB vµ TC. Dïng ®©y dÉn lÇn l­ît nèi víi c¸c cùc TC vµ AB. Xoay kho¸ ®iÖn tíi vÞ trÝ ON vµ ®îi kho¶ng 6 gi©y. B¾t ®Çu víi cùc TC sau ®ã thay ®æi viÖc nèi ®Êt c¸c cùc TC vµ AB hai lÇn mçi cùc trong mét chu kú kho¶ng 1.0 ± 0.5 gi©y. NÕu ®Ìn c¶nh b¸o nhÊp nh¸y nhanh kho¶ng 50 msec trong vµi gi©y sau khi xo¸ th× m· chuÈn ®o¸n ®· ®­îc xo¸. (4/5) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E Chøc n¨ng tù chuÈn ®o¸n (3) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch dïng SST · §èi víi c¸c mÉu xe chØ sö dông cùc TC. Dïng d©y nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG. BËt kho¸ ®iÖn lªn vÞ trÝ ON. Ng¾t cùc TC cña DLC3 trong kho¶ng10 gi©y sau khi m· chuÈn ®o¸n b¾t ®Çu ph¸t ra vµ kiÓm tra xem ®Ìn b¸o cã s¸ng trong kho¶ng 3 gi©y kh«ng. Nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG Ng¾t cùc TC sau khi ®Ìn c¶nh b¸o t¾t. Sau khi ®Ìn b¸o SRS bËt s¸ng, nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG. NÕu m· th«ng th­êng ®­îc ph¸t ra trong kho¶ng thêi gian1 gi©y sau khi ®Ìn b¸o SRS t¾t, th× m· chuÈn ®o¸n ®· ®­îc xo¸. Gîi ý: Tham kh¶o tµi liÖu h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó cã th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸ch xo¸ m· chuÈn ®o¸n. (5/5) Tói khÝ SRS lo¹i M M« t¶ Tham kh¶o: Tói khÝ SRS lo¹i M lµ tói khÝ bªn cña ng­êi l¸i kiÓu gän, tÊt c¶ c¸c c¶m biÕn tói khÝ, bé thæi khÝ vµ tói khÝ ®Òu ®­îc ®Æt mÆt v« l¨ng. Bu l«ng hoÆc cÇn nh¶ kho¸ c¶m biÕn ë bªn tr¸i cña v« l¨ng. §©y lµ mét thiÕt bÞ an toµn ®Ó ng¨n kh«ng cho tói khÝ bÞ kÝch ho¹t. Tói khÝ sÏ kh«ng bÞ kÝch ho¹t ngay c¶ khi xe va ®Ëp mµ khi ®ã bu l«ng më kho¸ c¶m biÕn bÞ níi láng hoÆc cÇn bÞ kÐo ra. (1/1) Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp lµ g×? §ai an toµn kh«ng cè ®Þnh ng­êi l¸i hoÆc hµnh kh¸ch hoµn toµn vµo ghÕ cña hä, vÉn cã mét kho¶ng tù do cÇn thiÕt gi÷a ®ai an toµn vµ ng­êi. KÕt qu¶ lµ thËm chÝ ®ai an toµn bÞ mßn th× ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch vÉn cã thÓ tiÕp xóc víi c¸c vËt thÓ trong xe trong qu¸ tr×nh va ®Ëp m¹nh mÆc dï lùc va ®Ëp nhá h¬n nhiÒu so víi tr­êng hîp ng­êi kh«ng ®eo d©y an toµn. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh xe va ®Ëp m¹nh tõ phÝa tr­íc. KÕt qu¶ lµ ®ai sÏ bÞ kÐo l¹i mét l­îng nhÊt ®Þnh tr­íc khi ng­êi l¸i hoÆc hµnh kh¸ch dÞch chuyÓn khái ghÕ vÒ phÝa tr­íc, do ®ã l­îng dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc cña ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch bÞ gi¶m ®i. Sù kÕt hîp gi÷a tói khÝ vµ ®ai an toµn cã bé c¨ng ®ai khÈn cÊp sÏ lµm cho viÖc b¶o vÖ ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch ë phÝa tr­íc ®­îc tèt h¬n. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó dïng mét lÇn. Gîi ý: -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng 1. M« t¶ §ai an toµn cã bé c¨ng ®ai + ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc gåm cã c¬ cÊu kho¸ ELR, bé c¨ng ®ai, c¬ cÊu cuèn d©y ®ai, c¬ cÊu h¹n chÕ lùc vµ bé thæi khÝ. Trong c¬ cÊu c¨ng ®ai, ¸p lùc khÝ tõ bé thæi khÝ ®­îc truyÒn qua c¬ cÊu nèi tíi trôc cña bé cuèn ®Ó cuèn ®ai an toµn vµo. (1) Bé c¨ng ®ai C¬ cÊu c¨ng ®ai lµ mét thiÕt bÞ ®Ó cuèn ®ai an toµn ngay tøc th× khi va ®Ëp võa xÈy ra vµ gi÷ cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tr¸nh viÖc va ®Ëp. (2) ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc ®Ó níi ®ai nh»m duy tr× mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh gi÷a ®ai vµ ng­êi ®Ó gi¶m lùc Ðp lªn ngùc khi lùc Ðp cña ®ai ®¹t tíi gi¸ trÞ qui ®Þnh trong khi va ®Ëp. (1/6) 2. C¬ cÊu c¨ng ®ai khÈn cÊp (1) CÊu t¹o -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi lùc va ®Ëp v­ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh, bé thæi khÝ ®­îc kÝch næ theo tÝn hiÖu ®­îc truyÒn tõ c¶m biÕn tói khÝ trung t©m vµ t¹o ra khÝ cã ¸p lùc cao. KhÝ cã ¸p lùc cao nµy Ðp m¹nh pÝtt«ng vµo trong xylanh. Do ®ã d©y bÞ kÐo. Sau ®ã tang trèng bÞ co vµo theo ph­¬ng h­íng kÝnh cña khe hë vµ ®­îc Ðp vµo trôc cña c¬ cÊu c¨ng ®ai thµnh mét côm. Sau ®ã, chèt h·m ®Üa dÉn ®éng bÞ c¾t lµm cho tang trèng, ®Üa dÉn ®éng vµ trôc c¬ cÊu c¨ng ®ai quay theo h­íng cuén ®ai l¹i ®Ó gi÷ cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tr¸nh ®­îc va ®Ëp. Gîi ý: Hµnh tr×nh b»ng kho¶ng hai lÇn dÞch chuyÓn cña piston chÝnh lµ chiÒu dµi d©y bÞ cuèn. Tham kh¶o: Cã c¸c lo¹i c¬ cÊu c¨ng ®ai kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh­ lo¹i dïng thanh r¨ng thay v× dïng d©y vµ ®­îc dÉn ®éng b»ng mét b¸nh r¨ng.v.v. (3/6) 3. C¬ cÊu h¹n chÕ lùc (1) CÊu t¹o C¬ cÊu cuèn ®ai, bé phËn h¹n chÕ lùc vµ lâi cuèn ®­îc l¾p víi nhau nãi chung chóng quay cïng nhau. (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Do sù dÞch chuyÓn cña hµnh kh¸ch trong qu¸ tr×nh va ®Ëp. Lùc c¨ng ®ai cã thÓ lín h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh th× ®Üa cña c¬ cÊu h¹n chÕ lùc sÏ biÕn d¹ng (hÊp thô n¨ng l­îng) nhê lùc quay cña lâi cuèn vµ cuèn xung quanh trôc. KÕt qu¶ lµ d©y ®ai ®­îc nh¶ ra. Gîi ý: §Üa cña bé phËn h¹n chÕ lùc cã thÓ biÕn d¹ng cho ®Õn khi lâi cuèn quay ®­îc » 1,3 vßng Tham kh¶o: Cã hai lo¹i bé phËn h¹n chÕ lùc kh¸c nhau, mét lo¹i sö dông than xo¾n thay v× dïng ®Üa h¹n chÕ lùc.v.v. (4/6) 4. Bé phËn t¹o khÝ Bé phËn t¹o khÝ gåm cã ngßi næ vµ c¸c h¹t t¹o khÝ n»m trong hép kim lo¹i. Khi c¶m biÕn tói khÝ më, dßng ®iÖn sÏ ®i vµo ngßi næ vµ kÝch næ. Ngay sau ®ã ngßi næ lµm cho h¹t t¹o khÝ ch¸y rÊt nhanh trong mét thêi gian cùc ng¾n t¹o ra khÝ cã ¸p suÊt cao. CHó ý: Ngßi næ cã thÓ ®­îc kÝch næ víi mét dßng ®iÖn rÊt yÕu v× vËy nã rÊt nguy hiÓm. Kh«ng bao giê ®­îc ®o ®iÖn trë cña ngßi næ b»ng v«n kÕ hoÆc «m kÕ .v.v. (5/6) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng Tham kh¶o: 1. C¸c bé phËn cña bé c¨ng ®ai khÈn cÊp lo¹i M Chó ý Chó ý khi söa ch÷a tói khÝ vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp 1. M« t¶ Nh÷ng sai ph¹m trong qu¸ tr×nh söa ch÷a cã thÓ lµm cho hÖ thèng gi¶m va ®Ëp bæ sung ho¹t ®éng ngoµi mong muèn. §iÒu nµy cã thÓ dÉn tíi tai n¹n nghiªm träng h¬n n÷a nÕu sai sãt khi söa ch÷a hÖ thèng nµy, th× cã thÓ nã sÏ kh«ng ho¹t ®éng khi cÇn thiÕt . Tr­íc khi söa ch÷a b¶o d­ìng (bao gåm th¸o hoÆc l¾p c¸c chi tiÕt, kiÓm tra hoÆc thay thÕ) ph¶i ®äc c¸c h­íng dÉn sau ®©y mét c¸ch cÈn thËn. Sau ®ã ph¶i tu©n thñ ®óng qui tr×nh ®­îc m« t¶ trong S¸ch h­ìng dÉn söa ch÷a t­¬ng øng. 2. Chó ý -20-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản