Làm Blog dựa trên mã nguồn mở và Freehost

Chia sẻ: Lê Bảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
171
lượt xem
91
download

Làm Blog dựa trên mã nguồn mở và Freehost

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm 1 blog thì cũng không có gì là khó lắm. Hãy làm 1 blog cá nhân cho riêng mình bạn nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Blog dựa trên mã nguồn mở và Freehost

  1. Làm Blog D a trên Mã ngu n m & Freehost Làm 1 Blog thì cũng không có gì là khó l m , d cũng ko d mà khó cũng tùy nhưng tôi nghĩ qua bài hư ng d n này c a tôi , b n cho dù là ngư i không bi t 1 chút gì v thi t k web thì cũng u làm ư c 1 blog cá nhân cho mình ! M i lo i blog u có 1 c i m riêng vd như b n làm blog trên yahoo 360 nó có l i là b n có th lưu tr bài vi t tho i mái , không ph i lo l ng gì v v n hosting hay domain và cũng không s cái chuy n nó die vì yahoo là 1 trong nh ng công ty r t l n , và ngoài nh ng cái có l i thì nó còn có nh ng cái ko thu n l i vd như m ng nhà không vô ươc hay 1 khi nick yahoo c a b n b m t quên pass hay vì 1 lý do nào ó mà b n không th nh cái pass yahoo 360 thì sao , trong khi ó blog là 1 nh t ký m t password qu n lý có ph i là m t 1 cu n nh t ký & ph i xây d ng l i t u không , ó là nh ng lý do vì sao mà có r t nhi u b n ch n s d ng mã ngu n m t làm cho mình 1 blog. N u làm trên mã ngu n , v n b n quan tâm là l a ch n 1 hosting th t t t & 1 domain cho d nh n a , i u này làm cho nhi u b n ko thích s d ng mã ngu n m là ây , nhưng nó l i có cái l i là b n có th xem ngay t i nhà nh ng nh t ký mà mình vi t trong blog , có th gi l i làm k ni m cho con cháu mai sau , ôi nh t ký i n t áng giá l m & nó cũng quan tr ng v i b n n a ch , c n thì b n l i ưa lên m ng như tôi s hư ng d n b n dư i ây , ch c ch n b n s bi t làm 1 blog cá nhân cho mình d a trên mã ngu n m thôi. D l m ch không có gì là khó c âu , các b n ch u khó c k nh ng thông tin mã tôi hư ng d n thì ch c ch n các b n s bi t làm ngay thôi ! Bây gi ta b t u nhé ! Trư c tiên ph i l y mã ngu n ã vì blog này ta làm trên mã ngu n m mà ch ko ph i trên nh ng site khác như yahoo 360 , opera , … Down : http://vietsitevn.net/down/blog.zip N u b n không down ư c thì lien h v i tôi qua email letuyenvn@gmail.com tôi s send file mã ngu n này qua email cho b n ! ây là 1 website ã s d ng mã ngu n này , b n có th tham kh o : http://letuyen.net Có mã ngu n r i thì bây gi ph i ki m nơi lưu tr cho nó ã , m i ngư i hay g i là hosting , b n có th mua host này t i các công ty như nhanhoa.com , matbao.net , sieuhost.com ,hostwebvn.com , … & hãy chú ý ph i là hosting windows ó nhé vì mã ngu n c a chúng ta là ASP mà .nhưng không ph i ai cũng u có ti n mà mua host c thôi thì cây nhà lá vư n xài free v y có i u ch t lư ng nó s không b ng hosting mà ta mua âu ó nhé , mu n lâu dài thì các b n v n ph i b ti n ra !
  2. B t u ăng ký host nào ! tôi s hư ng d n các b n ăng ký host some.com vì qua ki m tra tôi th y host free này là t t nh t , ngoài some.com còn có nofeehost.com , ipdz.com , webng.com , … nhưng tôi khuyên b n nên s d ng some.com thì hay hơn nên tôi s hư ng d n b n ăng ký & s d ng host some.com. Dư i ây là thông tin v host some.com 105 MB Disk Space 3 GB Monthly bandwidth FTP Access Free third level Domain ASP support ASP.NET 1.1 & 2.0 ASP.NET code behind MS Access databases No file size limit! No Setup Fee! No Monthly Fee - Free! Instant Setup! Click vô link này ăng ký : http://somee.com/signup.aspx & các b n i n thông tin ăng ký theo m u sau : Chú ý : nh ng thông tin có d u * thì b n m i b t bu c ph i i n , ko có d u sao b n có th b qua & không c n i n thông tin ó ! Login Information User ID: gõ user c n ăng ký Password & Confirm password : hãy gõ m t kh u c a b n , 2 m t kh u này ph i gi ng nhau ó & ph i gõ trên 8 ký t & ko quá 20 ký t Personal Information Email & Confirm Email : gõ email c a b n vô , n u sau này quên pass thì m i có th l y pass l i ư c First name & Last Name: gõ tên & h c a b n vô ây Country: b n ch n Vietnam Street address: gõ a ch c a b n vô vd 60/72 TPP BTD City : thành ph c a b n vd : HoChiMinh State/Province : N/A Zip/Postal code: 70000 trên ó là nh ng thông tin b t bu c ta c n ph i nh p vô , n ây ta nhìn xu ng dư i có dòng
  3. Validation number: b n nhìn bên ph i nó xu t hi n ch gì ph i i n th t chính xác nhé Sau khi i n y nh ng thông tin trên thì click chu t Submit Du i ây là b ng ăng ký c a tôi !
  4. Sau khi nh n submit n u b n ăng ký thành công thì nó s chuy n b n n 1 trang khác , còn n u nó v n ó thì b n xem l i thông tin ăng ký c a mình nhé , xem user có b trùng v i ai không ho c pass có gi ng nhau và trên 8 ký t không , … B n ăng ký thành công nó s d n b n n Create a web site * Site name: b n i n tên website c a b n vô ây vd tôi s i n vietsitevn sau khi gõ xong thì b n click vô cái ô I've read and I accept this Terms of Service. Nh click select u nhé Sau khi thành công bư c này somee s cung c p cho b n nh ng thông tin sau Site name: vietsitevn FQDNs: vietsitevn.somee.com, www.vietsitevn.somee.com( Đây là đ a ch website c a b n ó ) Hosting plan: General FTP address: Any of the names (FQDNs) or this IP address: 208.64.37.4 FTP user name: VietsiteVn
  5. FTP password: m t kh u c a b n Vì host some.com nó ã cung c p cho b n 1 tên mi n cũng khá p tênban.somee.com cũng r t d nh ph i không nào , nên tôi s không hư ng d n các b n ăng ký tên mi n free khác ! Có host r i bây z ch còn vi c upload mã ngu n lên thôi Hãy click vô : Go to Control Panel. C a cái host v a ăng ký nào ây là CPanel c a tôi : Bây gi ta hãy click vô File Mgr upload mã ngu n lên nhé , ây tôi ch n upload qua File manager thì các b n s d hơn i v i nh ng b n không bi t , tuy nhiên upload qua FTP v n là phuơng pháp t t nh t nhưng nó r t khó khăn i v i nhưng ai ko bi t ! Sau khi click vô File Mgr b n s th y 1 hàng menu như th này Nh ng bi u tư ng khá quen thu c r i ph i không nào , ta s click vô bi u tư ng upload cu i cùng , ti p theo b n s th y 1 b ng thông tin như th này :
  6. B n hãy th c hi n theo th t mà tôi ã ánh s nhé .Khi click cái vô cái bi u tư ng save thì b n hãy i 1 chút upload mã ngu n lên host ã nhé , upload xong thì b n s th y : Bây z thì b n ã thành công r i ó , hãy th gõ a ch website xem nó ã ch y chưa nào , tôi th gõ a ch c a tôi là http://vietsitevn.somee.com/blog , bây z nó ch y r i thì coi như b n thành công 99% r i ó kaaa nhưng mà link ph i gõ them ch blog quá dài , khó nh quá ta rút ng n chút blog l i nào , bây gi ta click vô folder blog & làm theo hình nhé
  7. Click ch n vô ô name r i b n click vô bi u tư ng c t trên thanh công c c a Somee , k ti p b n click vô bi u tư ng ngôi nhà tr v thư m c root & click vô bi u tư ng Paste & đ i 1 chút ! ây nó hơi b l t léo 1 chút nên b n hãy làm t ng bư c & ph i th t c n th n nhé , khi làm xong r i thì b n hãy gõ th a ch web c a b n nhé , ây a ch cùa tôi là http://vietsitevn.somee.com n u b n gõ vô a ch web b n mà nó ch y thì coi như b n ã thành công r i ó ! N u b n thành công r i bây z thì ta ch còn vi c xây d ng blog n a thôi , web blog c a b n a ho t ng bây gi ch ch nh s a l i 1 s thong tin v blog n a là n, nhìn bên tay trái c a web b n th y dòng ch ăng nh p màu không , b n hãy click vô ó và gõ User : admin pass : vietsitevn.net Sau khi ăng nh p thành công , nhìn bên trái b n s th y “ Trang qu n lý “ click vô ó , gõ pass vietsitevn.net qu n tr blog c a b n , có r t nhi u th trong này nhưng tôi ch chú trong b n ph n c u hình thôi , khi vô ư c Cpanel qu n tr blog b n click vô “ C u hình chung “ và s a l i 1 s thông tin cho phù h p v i b n & blog c a b n n a nhé , còn r t nhi u trong ph n Qu n tr blog ó b n hãy t khám phá nhé nó b ng ti ng vi t nên nó cũng ơn gi n thôi N u b n mu n thay i pass admin c a b n thì b n hãy vô trang ch blog nhìn Menu “ Ph n cá nhân “ và click vô cá nhân thay i pass m c nh là vietsitevn.net l i , phòng có nh ng k mu n phá ho i N u b n mu n vi t bài thì click vô Menu Vi t bài ó và b t u nh ng trang nh t ký online u tiên c a b n nhé ! Bài vi t c a tôi là dành cho nh ng b n chưa bi t 1 chút gì v thi t k web c nên nó cũng r t d , n u b n không hi u ph n nào hay không làm ư c ch nào mà tôi hư ng d n thì b n có th lien l c v i tôi : 0923.67.67.47 tôi s giúp b n , ho c các b n có th vô Di n àn Vi t site Information Technology http://vietsitevn.net t câu h i tr giúp , s có r t nhi u ngư i nhi t tình giúp b n ó.
  8. Chúc các b n thành công v i blog c a mình Tác gi Lê Tu n +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +Tên th t : Lê Văn Tuy n + a ch : 60/72 Trương Phư c Phan, Phư ng Bình Tr ông, Qu n Bình Tân, TP.H Chí Minh. + i n tho i : 0923.67.67.47 +Email : letuyenvn@gmail.com +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản