Lắp đặt và sửa chữa máy P10

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
37
download

Lắp đặt và sửa chữa máy P10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa chữa phục hồi bằng biến dạng dẻo Các phương pháp gia công biến dạng phục hồi kích thước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lắp đặt và sửa chữa máy P10

  1. Ch−¬ng 10 S÷a ch÷a phôc håi b»ng biÕn d¹ng dÏo 10.1 C¸c lo¹i biÕn d¹ng • BiÕn d¹ng ®µn håi • BiÕn d¹ng dÎo • BiÕn d¹ng ph¸ huû Gia c«ng biÕn d¹ng dÎo cã thÓ thùc hiÖn ë tr¹ng th¸i nãng vµ nguéi 10.2 C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng phôc håi kÝch th−íc 10.2.1 Chån kim lo¹i a . Lµm t¨ng tiÕt diÖn ngang a/ b/ c/ H×nh 10 - 1 a - chån mÆt ®Çu, b- chån mét phÇn mÆt ®Çu, c - t¨ng kÝch th−íc phÇn bÞ mßn ë mÆt ®Çu b. Lµm ph¼ng c¸c mÆt ®Çu ph«i 109
  2. H×nh 10-2 Lµm ph¼ng c¸c mÆt ®Çu b»ng bóa b. Lµm ph¼ng c¸c mÆt ®Çu ph«i réng hay hÑp lç a. Lµm réng lç b. Lµm nhá lç H×nh 10 - 3 S¬ ®å nguyen lý më réng hay lµm hÑp lç 10.2.2 Ðp b¹c lãt hoÆc c¸c èng lãt H×nh 10 -4 S¬ ®å Ðp b¹c lãt 110
  3. H×nh 10-5 C¸c lo¹i vam dïng ®Ó th¸o l¾p, Ðp 10.2.3. Phôc håi h×nh d¹ng b»ng ph−¬ng ph¸p uèn , xo¾n P M P H×nh 10 - 6 BiÕn d¹ng uèn, xo¾n 111
  4. 10.2.4 Lµm biÕn cøng bÒ mÆt Líp kim lo¹i bÞ biÕn cøng H×nh 10 - 7 BiÕn cøng bÒ mÆt 10.2.5 Mét sè øng dông kh¸c H×nh 10-8 phôc håi chiÒu cao ®Ønh r¨ng 112
  5. H×nh 10-9 T¸n ®inh b»ng bóa H×nh 10-7 T¸n ®inh b»ng bóa 113

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản