Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: PHP nâng cao

Chia sẻ: Đỗ Kim Đông | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
424
lượt xem
205
download

Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: PHP nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Upload File Gửi Email Cookies Sessions

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: PHP nâng cao

 1. Lập trình và Thiết kế Web 1 i 10 PHP nâng cao Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin
 2. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Nội dung  Upload File  Gửi Email  Cookies  Sessions © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 3. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Nội dung  Upload File  Gửi Email  Cookies  Sessions © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 4. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Upload File  Cơ chế Upload File  Thiết kế Form cho phép Upload File  Xử lý Lưu File upload lên server  Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 5. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Cơ chế Upload File Yêu cầu trang upload.php Webserver Internet file or Intranet Disk driver Upload.php • $_FILES[“file"]["name"] • $_FILES[“file"]["type"] • $_FILES[“file"]["size"] • $_FILES[“file"]["tmp_name"] • $_FILES["file"]["error"] • move_uploaded_file(tmpName, savedName) • file_exists(savedName) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 6. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Thiết kế Form cho phép Upload File  Thiết lập thuộc tính Form – Method : POST – Enctype: multipart/form-data --- UploadForm.htm ---
 7. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Xử lý lưu File lên hệ thống file system trên Server  move_uploaded_file(tmp_name, saved_name) --- Upload.php ---
 8. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Kiểm tra Lỗi, Định dạng & Kích thước File --- Upload.php ---
 9. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Cấu hình phân quyền WRITE cho thự mục upload PHP Warning: move_uploaded_file(upload/14.jpg) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied in . © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 10. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Nội dung  Upload File  Gửi Email  Cookies  Sessions © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 11. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi Email  Cơ chế gửi Email  Gửi mail sử dụng Outlook  Gửi mail sử dụng Web Mail – PHP mail() – Non Authentication – PHP PEAR package – SMTP Authentication © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 12. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi Email  Cơ chế gửi Email  Gửi mail sử dụng Outlook  Gửi mail sử dụng Web Mail – PHP mail() – Non Authentication – PHP PEAR package – SMTP Authentication © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 13. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Cơ chế gửi Email Mail server Internet or Intranet Mail Client mail(to,subject,message…) Internet or Intranet Web Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 14. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Cơ chế gửi Email © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 15. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Ví dụ Cấu hình Gửi Email sử dụng GMAIL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 16. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi Email  Cơ chế gửi Email  Gửi mail sử dụng Outlook  Gửi mail sử dụng Web Mail – PHP mail() – Non Authentication – PHP PEAR package – SMTP Authentication © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 17. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi mail sử dụng cấu hình trong Mail Client - Outlook  Sử dụng mailto  Format: mailto:address[?key=setting][&key=setting] … Key Ý nghĩa SUBJECT Tiêu đề Email CC Danh sách địa chỉ Email người nhận, mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;). BCC Danh sách địa chỉ Email người nhận được ẩn mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;). BODY Nội dung Email. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 18. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi Email  Cơ chế gửi Email  Gửi mail sử dụng Outlook  Gửi mail sử dụng Web Mail – PHP mail() – Non Authentication – PHP PEAR package – SMTP Authentication © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 19. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Gửi mail sử dụng PHP mail() - Non Authentication  mail(to,subject,message,headers,parameters) Key Specifies TO Địa chì email người nhận SUBJECT Tiêu đề Email (KHÔNG được chứa ký tự xuống dòng) MESSAGE Nội dung Email Thông tin thêm (vd: FROM, BCC, CC,…) Các thông tin này nên phân cách nhau HEADERS bằng ký tự xuống dòng (\r\n) PARAMETERS Tham số cấu hình cho ứng dụng gửi mail © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 20. Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao Cấu hình mặc định của PHP mail() – Non Authentication  Cấu hình mặc định được định nghĩa trong file php.ini Default Ý nghĩa SMTP localhost DSN hoặc IP Address của SMTP Server smtp_port 25 Port của SMTP sendmail_from NULL Địa chỉ người gửi sendmail_path NULL Đường dẫn đến ứng dụng gửi mail (UNIX) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản