Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
861
lượt xem
393
download

Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Function: Sử dụng hàm khi cần tính toán nhiều lần trong chương trình. Lợi ích là: + Chỉ cần lập trình một lần. Khi cần thực thi thì chỉ việc gọi hàm và đưa vào các đối số thích hợp. + Chương trình ngắn và dễ hiểu. Action: Khác với Function, action chỉ hoạt động khi có điều kiện kích (Function không tự hoạt động khi chạy Runtime). + Action không có đối số. + Có thể tạo bản quyền cho Action....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA

 1. LAÄP TRÌNH WINCC CHO HEÄ THOÁNG SCADA Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 2. Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình Supervisory Control and Data Aquisition System Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 3. Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng Data flow Planning - Management - Production Production management Process control Local control Sensors, C R SO 15 OO P actuators, D EL K1 K2 K3 K4 8 K5 K6 K7 K8 drives 3 SIF HT K9 HL EP Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 4. Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net Management Industrial Level Ethernet (Maïng coâng ty) Cell Level (maïng xí nghieäp) PROFIBUS Field Level (ñ/khieån giaùm saùt quaù trình) Actuator- Actuator- Sensor Sensor Interface Level Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 5. Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA + Ñieàu khieån (Control) + Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table... + Caûnh baùo (Alarm) + Löu tröõ (Archieve) + In aán (Report) Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect, Plantscape (Honeywell)... Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng khaùi nieäm Tag hay Point Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 6. WINCC WINDOWS CONTROL CENTER Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 7. Caøi ñaët WinCC Caáu hình maùy tính: Heä ñieàu haønh söû duïng cho WinCC5.0: Win2000 Service Pack 2, WinNT Service Pack 5 Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 8. Ñöa ñóa CD vaøo Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 9. Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 10. Choïn Next vaø laøm theo höôùng daãn treân maøn hình Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 11. Laøm theo chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 12. Caùc böôùc ñeå taïo moät Project trong WinCC 1. Khôûi ñoäng WinCC 2. Taïo moät Project môùi 3. Caøi ñaët Driver keát noái PLC 4. Ñònh nghóa caùc Tag söû duïng 5. Taïo vaø soaïn thaûo moät giao dieän ngöôøi duøng 6. Caøi ñaët thoâng soá cho winCC Runtime 7. Chaïy chöông trình (Activate) 8. Coù theå duøng chöông trình WinCC Variable Simulator ñeå moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc Tag Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 13. Trình töï taïo moät Project 1. Khôûi ñoäng WinCC: Nhaán nuùt Start→Simatic→WinCC→Windows Control Center Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 14. 2.Taïo moät Project Choïn Single-User Project Goõ teân Project vaøo project name Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 15. 3. Caøi ñaët Driver keát noáiPLC Click chuoät phaûi vaøo Tag Management → Add new Driver Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 16. Choïn Driver ñeå keát noái PLC töø hoäp thoaïi sau: Keát noái vôùi PLC S7- 300 choïn Driver naøy Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 17. + Caàn phaân bieät hai loaïi Internal Tag vaø External (Process) Tag Taïo External Tag Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 18. Goõ teân vaø nhaáp OK töø hoäp thoaïi New Connection Properties Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 19. Choïn New Tag töø Connection vöøa taïo Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
 20. Goõ teân Tag vaø choïn kieåu döõ lieäu cuûa Tag Hoà Chí Minh City 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Provina technology ltd.
Đồng bộ tài khoản