Lập trình Windows - Lập Trình C #- Lập Trình C Shap - Giới thiệu

Chia sẻ: No Comment | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
119
lượt xem
42
download

Lập trình Windows - Lập Trình C #- Lập Trình C Shap - Giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập trình windows - lập trình c #- lập trình c shap - giới thiệu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Windows - Lập Trình C #- Lập Trình C Shap - Giới thiệu

  1. Giới thiệu môn học ̣ ̀ Lâp trinh Windows (Windows Programming) Số tiêt LT : 45 ́ Số tiêt TH : 30 ́ BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  2. BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  3. Điều kiện tiên quyết Đa từng hoc cac môn: ̃ ̣ ́ Câu truc dữ liệu va giai thuật ́ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ ̀ Ky thuât lâp trinh Lâp trinh hướng đối tượng ̣ ̀ BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  4. Ebook  [1] C# For Programmers Second Edition  Deitel® Developer Series [2] Beginning Visual C# 2010, Karli  Watson, Christian Nagel, Jacob Hammer  Pedersen, Jon D. Reid, Morgan Skinner ­  Wiley Publishing, Inc. [3] Microsoft Visual C# 2008 Step by  step, John Sharp – Microsoft Press  [4] 14 lessons to get you started with C#  and .NET ­ Faraz Rasheed  BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  5. Tài liệu môn học Website: http://www.fit­hui.edu.vn/elearning Tên môn học: Lập trinh Windows – Cô  ̀ Loan Khóa truy cập: WP2011 BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  6. Lịch học: - 11 tuân, 4 tiêt/tuần ̀ ́ Project: - 4 – 5 sinh viên/nhóm - Nhận đề tài vào tuần 2 BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  7. Đanh gia môn hoc ́ ́ ̣  Thi giữa kỳ:  ­ Thi thực hanh vào tuần 6 ̀  Thi cuối kỳ: ­ Chỉ được thi thực hanh một lần  ̀ cuối kỳ nếu Project >=4 va không  ̀ vắng mặt qua 3 buôi ly thuyêt va  ́ ̉ ́ ́ ̀ thực hanh ̀ BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  8. Điểm giữa kỳ 20% Project  30% +Assignment Cuối kỳ 50% BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
  9. Nội dung chương  trình BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM 03/17/11 9
  10. Phương phap hoc ́ ̣ Theo hướng hoc tich cực ̣ ́ Thao luân, đong gop vao bai giang  ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ Tự thực hanh cang nhiều cang tốt ̀ ̀ ̀ Hoan thanh đề tai đung han ̀ ̀ ̀ ́ ̣ BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản