Lịch sử lớp 8 Bài 2(tt)

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
213
lượt xem
10
download

Lịch sử lớp 8 Bài 2(tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thắng lợi ở Pari nhanh chóng lan rộng trong cả nước, quần chúng nhân dân hăng hái làm cách mạng. Cách mạng Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản rồi sau đó là của những người của phái Gia-cô-panh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 2(tt)

  1. Bài 2 (Tiếp theo) III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG PHÁP A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Sự phát triển của Cách mạng Pháp trải qua các thời kỳ: Quân chủ lập hiến, thời Cộng hoà và chuyên chính Giacôbanh. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức rõ sự hạn chế của cách mạng tư sản song cách mạng Pháp có tính triệt để của nó. - Thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng: Giữa Gia-cô-banh và Ghi-rông-đanh. 3/ Kỉ năng: - Vẽ sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê - Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
  2. Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIIILược đồ các lực lượng cách mạng tấn công nước Pháp 1789 + Tra cứu các thuật ngữ, khái niệm phục vụ cho bài giảng. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Pháp 1789? 2/ Giới thiệu bài mới: Thắng lợi ở Pari nhanh chóng lan rộng trong cả nước, quần chúng nhân dân hăng hái làm cách mạng. Cách mạng Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản rồi sau đó là của những người của phái Gia-cô-panh diễn biến cách mạng ntn? Ta vào bài mới. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cả lớp 1/ Chế độ quân GV: Nhắc lại cho HS nhớ lại chủ lập hiến chế độ quân chủ lập hiến ở Anh (Từ 14 -7 -1789 ừ và nói rõ: Cách mạng thắng lợi ở 10 -8 -1792): Pari rồi nhanh chóng lan rộng
  3. kắp nước: G/c tư sản lợi dụng sức mạnh của dân chúng lên nắm chính quyền hạn chế quyền của vua cũng xoa dịu sự - Cuối tháng 8- căm phẫn của nhân dân 1789, Quốc hội H: Sau đó Quốc hội đã làm gì? thông qua bản HS: Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn Nhân Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền và Dân quyền 8 -1789. Khẩu hiệu là: “Tự quyền. do - Bình đẳng - Bác ái” --> Quốc kì Pháp có ba màu tượng trưng cho khẩu hiệu trên (Đ-T-X). - Tháng 9-1791, GV: Nội dung của bản Tuyên Hiến pháp được ngôn? Em có nhận xét gì về bản thông qua xác lập Tuyên ngôn? chế độ quân chủ HS: Trình bày những nd sgk lập hiến. GV: Vậy Tuyên ngôn và Hiến pháp 1791, phục vụ cho quyền lợi của ai là chủ yếu? HS: Suy nghĩ trả lời - Năm 1792, GV: Quần chúng có được hưởng chống ngoại xâm, quyền gì không? nội phản. HS: Suy nghĩ trả lời
  4. GV: Sự thoả hiệp của g/c tư sản với phong kiến thể hiện ở điểm nào? Vì sao có sự thoả hiệp này? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Chốt ý: H: Mặc dầu nhà vua vẫn còn nắm quyền hành song đã liên kết với bọn phản động trong nước cầu cứu các nước châu Âu mang -Ngày 10-8-1792, quân can thiệp để chống phá lật đổ phái lập cách mạng. Sự kiện để chứng tỏ hiến và chế độ điều này? phong kiến. HS: 4 -1792 Hai nước Ao - Phổ liên minh với nhau. 8 -1792 80 vạn quân Phổ tràn vào Pháp 2/ Bước đầu của GV: Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nền cộng hoà (21 nguy” thái độ của quần chúng ra - 9 -1792 - 2-6- sao? 1793): HS: Tình nguyện đứng lên lật đổ thống trị của phái lập hiến, đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến * Củng cố: Nhân dân Pháp đã hành động ra sao khi tổ quốc lâm
  5. nguy? Kết quả? - Ngày 21-9-1792, * Hoạt động 2: Cả lớp thành lập nền GV: Sau khởi nghĩa 10-8-1792 cộng hòa. nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xoá bỏ. Vậy kết quả có cao hơn giai đoạn trước không? Thể hiện ở - Xuân 1793, Tổ những điểm nào? quốc lâm nguy HS: Dựa vào kiến thức sgk để trả lời GV: Lực lượng nào đã thúc đẩy cách mạng phát triển? - Ngày 2-6-1793, HS: Cách mạng phát triển do khởi nghĩa lật đổ quần chúng nhân dân thúc đẩy phái Gi-rông-đanh. GV: Sự kiện để chứng tỏ cách mạng Pháp phát triển? HS: Ngày 21-9-1792 nền cộng hoà đàu tiên của nước Pháp được thành lập. Vua Lu-i XVI kết án phản quốc và đưa lên máy chém 3/ Chuyên chính GV: Cho HS đọc phần chữ in dân chủ cách nhỏ sgk mạng Gia-cô-
  6. H: Quân Anh cùng các nước banh: phong kiến châu Âu đã chống - Ngày 2-6-1793, phá cách mạng ntn? phái Gia-cô-banh HS: Trình bày phần diễn biến lên nắm chính sgk quyền, chống GV: Dựa vào lược đồ để xác định ngoại xâm và nội (Vùng nổi loạn chống phá cách phản giải quyết mạng lan rộng, cuộc tấn công yêu cầu của nhân nước Pháp cách mạng từ nhiều dân phía) H: Trước tình thế ấy thì thái độ của phái Gi-rông-đanh cầm quyền ra - Ngày 27-7-1794, sao? HS: Dựa vào sgk trả lời tư sản phản cách GV: Quần chúng nhân dân Pháp mạng đảo chính. Cách mạng chấm làm gì? dứt. HS: Phải bảo vệ tổ quốc lâm nguy lật đổ phái Ghi-rông-đanh dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie * Củng cố: Trình bày tình hình chiến sự trên đất Pháp những năm 1792 -1793 * Hoạt động 3: Cá nhân GV: Sau cách mạng phái Gia-cô-
  7. banh đã làm gì? 4/ Ý nghĩa lịch sử HS: Cử ra uỷ ban cứu nước của cách mạng GV: Chính quyền cách mạng đã thi tư sản Pháp cuôí hành những biện pháp tiền bộ nào? thế kỉ XVIII: HS: Trả lời những việc làm - Lật đổ chế độ trong sgk phong kiến đưa GV: Em có nhận xét gì về các biện giai cấp tư sản pháp của chính quyền Giacôbanh? lên cầm quyền. HS: Nêu nhận xét của mình - Quần chúng GV: Sau đó thì nội bộ cách mạng nhân dân là lực ntn? Vì sao? lượng chủ yếu HS: Trả lời ý sgk đưa cách mạng GV: Giải thích vì sao có mâu tiến lên. thuẫn ấy. Vì sao tư sản phản cách mạng lại tiến hành cuộc đảo chính? (Ngăn chăn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến quyền lợi của chúng GV: Đó là nguyên nhân làm cho cách mạng Pháp thất bại *Củng cố: Vì sao năm 1794 cách mạng tư sản Pháp không thể phát
  8. triển? * Hoạt động 4: Cả lớp * GV: Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp? HS: Trả lời dựa vào sgk. GV: Khẳng định vai trò to lớn của quần chúng quyết định thắng lợi - Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp: - HS: Suy nghĩ trả lời theo ý sgk. - GV: Cho HS đọc đoạn trích của HCM trong sgk. 4/ Củng cố: Đã củng cố từng phần 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: - Lập niên biểu về những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp ( 1789- 1794) - Vai trò của nhân dân trong cách mạng thể hiện ở nhữmg điểm nào? - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ phát triển của cách mạng Pháp?
  9. - Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII? b/ Bài sắp học: Bài 3. I/Cách mạng công nghiệp - Tổ 1: H12, H13 cho biết việc kéo sợi đã thay đổi ntn? - Tổ2: Kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh ? - Tổ3: Cuộc phát triển của cách mạng công nghiệp Pháp Đức được thể hiện ở những điểm nào? - Tổ 4: Qua H17, H18 hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?
Đồng bộ tài khoản