Linh kiện điện tử - Bài 1

Chia sẻ: Trần Lê Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
430
lượt xem
214
download

Linh kiện điện tử - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản : điện trở, tụ điện, cuộn cảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Linh kiện điện tử - Bài 1

 1. 21 Tháng 08 2010 www.royalcompany.vn 1
 2. Chương1   LI KI N  I N  Ử NH  Ệ Đ Ệ T Bài2:   ĐI N   Ở   Ụ  I N    U ỘN   ẢM Ệ TR ­T Đ Ệ ­C C Mục tiêu: Biết cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2 Tháng08  10 1    20 www.o alo r y c mpanyvn . 2
 3. Đin r ệ tở I.Cô   ụng ấu ạo  ngd ,c t ,phân  l ại    ệ o ,kíhiu Tụđệ  in II.  ốlệ k huật   s  iu  ĩ t . Các Cuộ c m n ả 21 Tháng 08 2010 www.royalcompany.vn 3
 4. I  I N   Ở R ) .Đ Ệ TR ( 1. C ông  ụng,cấu ạo,phân oại  hi u d   t   l ,ký  ệ a.C ông  ụng:   d ­ Dùngnhiu  ấtto  ácmạc đệ t .   ề nh  r ngc   h in ử ­ H ạn hếho cđề c ỉnh  ngđệ c   ặ  iu h dò  in. ­ Phân hi đệ áp r ngmạc đệ c a in  to   h in. b.C ấu ạo:   t ­ Dâyki l ạic  in r  ao   m o  óđệ tở c . ­ Dùngbộ  han  ln õ  ứ   tt phun ê l is . 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 4
 5. I  I N   Ở R ) .Đ Ệ TR ( 1. C ông  ụng,cấu ạo,phân oại  hi u d   t   l ,ký  ệ c.Phân oại l : ­C ông  ấtđi n r     su   ệ t ở: Cô  uấtnhỏ,c ngs ấtl n. ngs    ô  u  ớ ­Tr   ố  i n r     ị s đ ệ t ở: Cốđịnh,t   i( ế tở­c ế áp)    hayđổ  bin r  hip  . ­Đạil ng  ậtl t động ên  i n r      ượ v  ý ác  l đ ệ t ở: Đin r   ệ  t r s o ) uangđệ tở,đệ tở  ệ tở nhit(he mit r,q  in r  in r bin  it ođệ áp vars o ) ế đổ  he  in  ( it r. 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 5
 6. I  I N   Ở R ) .Đ Ệ TR ( 1. C ông  ụng,cấu ạo,phân oại  hi u d   t   l ,ký  ệ d.K ý  ệu:   hi V Điện trở thay đổi R theo điện áp (Varixto) Điện trở cố định Th SC d Điện trở thay đổi Điện trở thay đổi theo Quang điện trở (Biến trở - chiết áp) nhiệt độ (Thermixto) 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 6
 7. M ộ  ốdạngbin r ts     ế tở Thanh r t töôï V oø g han n t Thanh han t B10k C aá  aï   eá  r   y  u t o bi n tôû daâ quaá n M oäsoá ng  eá  r  höï  eá t     daï bi n tôû c t t 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 7
 8. I  I N   Ở R ) .Đ Ệ TR ( 2.S ố i u  ỹ huậtcủa  i n r   lệ k t   đ ệ t ở: a.Tr   ố  i n r     ị s đ ệ t ở: ­M ứcđộc n r   ngđệ c a in r .      ả tở dò  in ủ đệ tở ­Đơn  ị đệ tở í bằngOhm Ω)    v in r tnh    ( . Bộ ốt ườngdùng is  h   : 1kiôô ( )=  Ω  ế  ắ  à  *  l  m kΩ   103  vitt tl 1K *  g ô ( Ω   6  vitt tl 1M 1mê a m M )=10 Ω  ế  ắ  à  b.C ông  ấtđịnh  ức:   su   m   ­Cô  uấttê haomà in r  hu  ngđượcto     ngs  iu    đệ tở c ị đự    r ng t ờig an     ử  ụng h  i dàikhis d . ­Đơn  ị c ngs ấtđệ tở í bằngW at  W )    v ô  u  in r tnh    t( . 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 8
 9. Các đọ  i tị đệ tở h  cgá r in r ạ   vòng  • Lo i4  màu: M aøu Trò  oá s H eä oá s D ung  ai s V aï ch V aïch V aïch R  AB. C  s  ố =  10   ais 1,2 3 4 ± ( 2, 1, 3) (4) (5) Ñen 0 100 R N aâu 1 101 1  % Ñ oû 2 102 2% Cam 3 103 ­ ạ   vòng  • Lo i5  màu:± Vaøng 4 104 ­ Xanh uï l c 5 105 0, 5% R  ABC. D   s  ố =  10   ais Xanh am l 6 106 ­ Tí m 7 107 ­ Xaùm 8 108 ­ Traéng 9 109 ­   m  Ki nhuõ ­ 10­1 5  % 21  Tháng08    2010 Nr y c mpany. gaân  vn www.o alo ­ 10­2 10% 9 nhuõ
 10. Các đọ  i tị đệ tở  h  cgá r in r Soá höù t     t nhaá Soá höù t     t nhaá Soá höù t     t nhaá Soá höù     t hai Soá höù     t hai Soá höù     t hai Soá uõ  m Soá höù     t ba Soá uõ  m Voøg    n saisoá Soá uõ  m Saisoá   ( )   (     J  5% ; K  10% ) : Voøg    n saisoá 473J Loaï4  ng  aø i voø m u   Loaï5  ng  aø i voø m u   Loaïñi n r   n i eä tôû   daù 100   ­10W Đ eän rôû    i t coâng  nghi eäp Ñ i t daây  eän rôû  quaán  coâng  uaátl s  ôùn 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 10
 11. I.TỤ  I N I  Đ Ệ 1. C ông  ụng,cấu ạo,phân oại  hi u: d   t   l ,ký  ệ a.C ông  ụng:   d ­Khô  hodò  in  c ề đ  ua.   ngc   ngđệ 1 hiu iq ­Chodò  in  ayc ề đ  ua.     ngđệ xo  hiu iq ­Phố  ợp uộ c m hành  ạc c nghưởng   ih c n ả t m h ộ   . b.C ấu ạo:   t   Gồ 2    ề vậtdẫn in,ng n ác nhau  ởil p in  m  haynhiu    đệ   ă c h  b  ớ đệ mô . i 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 11
 12. I .TỤ  I N I  Đ Ệ .Phân oại c  l : The   ậtlệ l c ấtđệ mô  i a  bản ựct c  ác ov  iu àm h  in  ig ữ 2  c  a óc   l ạit  in:t   ay ụ iy ụ  c  ụ ố  ụ  l n,t   o  ụđệ  ụ xo ,t g ấ ,t mia,t g m,t nio  ụ hó  ụ  ầu. a,t d d.K ý  ệu:   hi Tụ cố định Tụ biến đổi hoặc tụ xoay + - + - Tụ hóa Tụ bán chỉnh hoặc tự chỉnh 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 12
 13. M ộ  ốl ạit  in ts  o  ụđệ         21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 13
 14. I .TỤ  I N I  Đ Ệ 2.C ác  ố i u  ỹ huật   s lệ k t : a.t ị  ố  i n   r s đ ệ dung: • Khả  ăngtc lynăngl ngđệ tườngkhic  in  n  íh ũ    ượ  in r    óđệ áp  đặtln  bản ựcc a ụ.  ê 2  c  ủ t • Đơn  ị đệ dungl Far ( . v in   à  a F)  Thựct hườngdùngướcs   a:  ết      ốFar   mir   a μF)=  F ­1  c oFar (   10­ 6    ­1    a nF)=  ­ 9    nanoFar (   10 F   ­1  c   a pF)=  ­ 12    pioFar (   10 F 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 14
 15. I .TỤ  I N I  Đ Ệ b.Đi n  định  ức U đm )    ệ áp  m ( : ­Đin  l n  ấtc   p  tln  c ct  in  t   ng   ệ áp ớ nh  hophé đặ  ê 2 ự  ụđệ mà ụ khô   hỏng . ­Tụ  a  ảimắcđ  hiu in ực  ế ng ct  ẽhỏng   hó ph    úngc ề đệ c ,n u  ượ  ụ s  . c  ung  .D kháng X C )  ( : ­Khả  ăngc n r   ngđệ c ạyq t .   n  ả tở dò  in h  ua ụ ­Tí t oc ngt ức  C   1:2πf   nh he  ô  h :X =    C  Tr ngđ : o  ó +  C :dungkháng í bằngOhm Ω) X     ,tnh    ( . + :t n ốdò  in ua ụ,tnh ằngH ẹ  Hz) f ầ s   ngđệ q t  í b   c( . +   in   ụđệ  í bằngFar ( . C:đệ dungt  in,tnh    a F) π  3, +  =  14   21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 15
 16. II  U ỘN   ẢM  L) I.C C ( 1.C ông  ụng,cấu ạo,phân oại  hi u:   d   t   l ,ký  ệ a.C ông  ụng:   d ­Khô  hodò  in  ayc ề đ  ua.   ngc   ngđệ xo  hiu iq ­Chodò  in  c ề đ  ua.     ngđệ 1 hiu iq ­Phố  ợp ụđệ t   ih t  in hành  ạc c nghưởng m h ộ   . b.C ấu ạo:   t   Dùngdâydẫn uấn hành uộ c m.     q t c n ả c.Phân oại    l : ­Cuộ c m óli  ngli   n ả c  õ,khô  õ. ­Cuộ c m r ốc   nh,t   i   n ả tị s  ốđị  hayđổ . ­Cuộ c m aot n,tungt n  c ộ c m  t n.   n ả c  ầ  r  ầ và u n ả âm ầ 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 16
 17. I I  ỘN  ẢM I .CU C d.K ý  ệu:   hi C uoän  caûm   l coù oõi (cố định)    Cuộn cảm điều chỉnh trị số L C uoän  caûm   khoâng oõi l Lõi ferit Lõi ferit     cao tần )    ( ( trung tần ) (âm tần ) 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 17
 18. M ộ  ốl ạic ộ c m ts  o  u n ả C uoä  y oõkhoâg  n daâ l i   n khí C uoä  y oõFert t uï n daâ l i i  r   C uoä  y oõt p   n daâ l i heù khung    chöõ  nhaä t C uoä  y oõFert voøg  n daâ l i i  n xuyeá   n 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 18
 19. I I  ỘN  ẢM I .CU C 2.C ác  ố i u  ỹ huật   s lệ k t : a.Tr   ố  i n  ảm :   ị s đệ c   ­Khả  ăngtc lynăngl ngt  r ngkhic     n  íh ũ    ượ  ừ tườ    ó dò  in hạyq   ngđệ c  ua. ­Phụ huộ     c t ước  nh  ạng  ậtlệ l i    t cvàokíh h ,hì d ,v  iu õ , s   ngvà ác q ấn  . ốvò   c h u dây ­Đơn  ị đ  à  nr  H)   v ol He y( .     cs  hườngdùng Cácướ  ốt   : +  l  nr  mH)=  ­ 3  1miiHe y(   10 H 1mir   nr  μH)=  H +  c oHe y(   10­ 6  21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 19
 20. I I  ỘN  ẢM I .CU C b.H ệ  ố  ẩm   ất    s ph ch : ­Tỉ ốc m    s  ả khángvớiđệ tở ủa uộ c m.    in r c c n ả ­  nh ằngc ngt ức  =  πf :r  Tí b  ô  h :Q  2 L    Tr ngđ : o  ó + :t n ốdò  in,tnh ằngH ẹ  Hz) f ầ s   ngđệ  í b   c( . +   r ốđệ c m,tnh ằngHe y( . L:tị s  in ả  í b   nr  H) π  3, +  =  14 + :đệ tở uộ c m r in r c n ả c.C ảm     kháng   L : (X )  ­Khả  ăngc n r   ngđệ c ạyq c ộ c m.   n  ả tở dò  in h  ua u n ả ­Tí t oc ngt ức  L  2πf   nh he  ô  h :X =  L    ả kháng í bằngOhm Ω) ­XL:c m  ,tnh    ( . 21  Tháng08    2010 www.o alo r y c mpanyvn . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản