Lời khuyên cho những doanh nhân tham vọng

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
17
download

Lời khuyên cho những doanh nhân tham vọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt tay vào xây dựng một “sự nghiệp riêng” cho mình, hầu hết các doanh nhân đều ý thức được rất nhiều khó khăn đang chờ đợi họ. Nhưng chỉ quyết tâm và niềm tin thì không thể làm nên giải pháp. Bạn cần những suy tính rât thực tế. Bạn không còn làm việc cho công ty của mình nữa, vậy bây giờ bạn đang làm gì? Trong một nền kinh tế hay xảy ra sự biến động, có một điều mà bạn có thể đoán trước được là nhiều người sẽ phải nghỉ việc. Nguyên nhân có thể là do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lời khuyên cho những doanh nhân tham vọng

  1. L i khuyên cho nh ng doanh nhân tham v ng B t tay vào xây d ng m t “s nghi p riêng” cho mình, h u h t các doanh nhân u ý th c ư c r t nhi u khó khăn ang ch i h . Nhưng ch quy t tâm và ni m tin thì không th làm nên gi i pháp. B n c n nh ng suy tính rât th c t . B n không còn làm vi c cho công ty c a mình n a, v y bây gi b n ang làm gì? Trong m t n n kinh t hay x y ra s bi n ng, có m t i u mà b n có th oán trư c ư c là nhi u ngư i s ph i ngh vi c. Nguyên nhân có th là do m t t c t gi m biên ch , do h ã n tu i ngh hưu hay vì m t s lý do khác. Thay vì gia nh p vào m t công ty khác, nh ng ngư i ngh vi c s quy t nh t kinh doanh b ng hai bàn tay c a mình. Quy t nh t thành l p công ty cho mình là con ư ng các doanh nhân giàu tham v ng thư ng l a ch n Ngu n: Shutterstock.com R t nhi u ngư i trong s h s tr thành m t nhà c v n (trư ng h p này là khá ph bi n) ho c tham gia vào lĩnh v c b t ng s n (hi n t i thì ây không ph i là i u tôi khuyên b n), hay nh ng ngư i khác thì b t u kinh doanh trong lĩnh v c bán l .
  2. Tôi xin ưa ra m t s c nh báo mà b n nên chú ý trư c khi th c hi n nh ng thay il n này. Không có cơ s h t ng h tr u tiên, b n ph i nh n th y m t th c t là khi t mình kinh doanh, b n s v p ph i r t nhi u tr ng i. Khi ó, r t nhi u cơ s v t ch t h tr như khi b n làm vi c cho các t p oàn l n s không còn n a. D ch v h u c n, d ch v thư tín, các h tr khi công tác, máy tính... s không còn và chúng s t n nhi u th i gian và ti n b c hơn nh ng gì mà m t ngư i m i kinh doanh có th tư ng tư ng ra. B n s ch có m t mình, không còn các ng nghi p trong m t nhóm làm vi c h tr . Làm vi c nhà s r t khác bi t so v i làm vi c văn phòng. C n ph i có nhi u qui nh tránh không b sao lãng khi làm vi c nhà, ó là còn chưa k n nh ng ti ng n (ti ng tr khóc, ti ng chó s a…) hoàn toàn không phù h p v i hình nh chuyên nghi p mà b n ang mu n xây d ng. C n nhi u th i gian phát tri n m t công ty m i thành l p Th hai, b n nên nh r ng c n ph i có m t kho ng th i gian nh t nh công ty m i thành l p có th t n t i ư c. ng hi v ng r ng công ty m i s ngay l p t c thu v c ng ti n cho b n. m t công ty có th th c s t n t i, c n không ít th i gian Vì v y, b n c n hư ng t m nhìn ra xa Ngu n: Shutterstock.com
  3. Nghĩa là b n c n có m t ngu n thu nh p hay các kho n ti n ti t ki m d phòng vư t qua giai o n khó khăn ban u. Ti n ti t ki m và m t b n h p ng u tiên ký v i công ty cũ c a b n là i u r t t t, nhưng ném h t ti n c a b n vào th tín d ng thì không nên. M c ích c a vi c kinh doanh là t o ra khách hàng, không có gì quan tr ng b ng khách hàng Th ba, có m t i u hi n nhiên là r t nhi u ngư i m i bư c chân vào lĩnh v c kinh doanh không có m t ý tư ng rõ ràng công ty c a h có th ti p t c ho t ng. Vì th , h u tư ti n c a vào vi c in t rơi, thi p chúc m ng, mua s m thi t b văn phòng..., nhưng h không nh n th y nh ng vi c ó không ph i là th làm cho công ty t n t i. Ch có nh ng khách hàng s n sàng tr ti n cho d ch v cho b n m i có th làm cho công ty c a b n t n t i. Nh ng ngư i m i kinh doanh thư ng không ư c lư ng ư c kho ng th i gian làm n y sinh nh ng v n trong th c t bán hàng m i. Có m t cách t t hơn là c g ng tái t o l i nh ng d ch v mà b n ã t ng tham gia cung c p công ty cũ, và t o d ng cho nó m t v th v ng ch c trư c khi b n chuy n giao công vi c cho ngư i khác. Tôi không bi t ã bao nhiêu l n ph i ch ng ki n c nh nhi u ngư i phí ph m công s c c m t i u tư vào các lĩnh v c bán l “th i thư ng”, nhà hàng hay m t s mô hình kinh doanh nghe có v h p d n mà không nh n th y kh i lư ng công vi c và th i gian h s ph i b ra th c hi n ý tư ng kinh doanh ó. Các ngu n l c có th giúp ích cho b n Có r t nhi u ngu n l c h u ích cho b n khi b n có ý nh t kinh doanh. Sau ây là m t s i u mà tôi thư ng cung c p cho nh ng ngư i s p tr thành doanh nhân: Các trung tâm phát tri n doanh nghi p nh Nh ng trung tâm phát tri n doanh nghi p nh thư ng liên k t v i các trư ng i h c. Nh ng trung tâm này thư ng cung c p d ch v ào t o và tư v n, các khóa h c, và ôi
  4. khi cũng có các cu c ti p xúc và liên h v i nh ng nhà u tư có tri n v ng. Trang web chính th c, bao g m c công c tìm ki m v trí, a ch : http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbdc/index.html Chương trình SCORE Score là m t chương trình ư c tài tr b i Ban Qu n lý các doanh nghi p nh (Small Business Administration). Chương trình này m i nh ng nhà qu n lý ã v hưu và có nhi u kinh nghi m tư v n cho các doanh nhân m i tham gia vào lĩnh v c kinh doanh. Trang web chính th c c a chương trình là: http://www.score.org/. Nh ng ngư i mu n thành l p doanh nghi p riêng cũng có th tham kh o chương trình này. Cùng v i quy t tâm, hãy ki m tìm nh ng l i khuyên cho hi u qu th c t Ngu n: iternetbusinessclubng.com Nh ng chương trình h c làm doanh nhân t i các trư ng ih c H u h t các trư ng ih c u có chương trình nghiên c u v lĩnh v c doanh nhân và thư ng có s liên k t v i các trư ng kinh doanh tr c thu c. B n hãy nghiên c u trang web c a trư ng ih c ó tìm hi u xem li u công ty c a b n có phù h p v i m t d án ho c l i tư v n c a sinh viên hay không.
  5. Các nhóm u tư nhi t tình ây là kim ch nam cho m t s nhóm u tư tài chính quan tâm n nh ng công ngh th i kỳ u. Các nhà u tư tài chính thư ng là nh ng doanh nhân có nhi u kinh nghi m, nh ng ngư i có th ưa ra l i khuyên cho các ý tư ng kinh doanh. - Bài vi t c a Rita McGrath trong chuyên m c Kh i xư ng th o lu n trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n.
Đồng bộ tài khoản