Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 18

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 18: KẺ CHẾT SỐNG DẬY Hai người quay trở về Tế Nam thành. Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của người bạn đồng hành.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 18

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI TAÙM KEÛ CHEÁT SOÁNG DAÄY Hai ngöôøi quay trôû veà Teá Nam thaønh. Hình nhö bieát roõ taâm tình öu tö cuûa Tieåu Phi, doïc ñöôøng Nam Cung Linh cöù im laëng ñi beân caïnh, khoâng heà khôi chuyeän quaáy raày yù nghó cuûa ngöôøi baïn ñoàng haønh. Veà ñeán thaønh Teá Nam ñaõ laø ñeâm khuya cuûa ngaøy thöù ba. Nam Cung Linh khi aáy môùi thôû daøi leân tieáng: -Löu huynh maéc coâng moät chuyeán ñi khoâng veà roài, tieåu ñeä cuõng heát söùc laø thaát voïng ! Tieåu Phi cöôøi ha haû: -Taïi ñeä hay gaùnh baøn ñoïc möôùn, haïi Bang chuû moät chuyeán raû ñoâi gioø, ñaùng lyù phaûi môøi Nam Cung huynh uoáng vaøi chung môùi phaûi ! Nam Cung Linh xua tay lia lòa: -Moät laàn haàu röôïu Löu huynh, ít nhaát cuõng phaûi say khöôùt ba ngaøy trôøi, xin Löu huynh tha cho ! Thaät ra, yù cuûa Tieåu Phi chæ muoán ñuoåi gaõ ñi caøng sôm caøng hay neân chuïp ngay cô hoäi: -Laàn naøy thì tha cho, nhöng neáu coøn laån quaån ôû ñoù, ñeä coù theå ñoåi yù laém ñaáy ! Quaû nhieân, Nam Cung Linh voäi voøng tay caùo töø vaø cöôøi ha haû phoùng ñi. Tieåu Phi chôø haén ñi khuaát laäp töùc ñi rieát ñeán bôø hoà Ñaïi Minh. Laàn naøy, khoâng moät chuùt phí coâng, chaøng ñaõ tìm ñöôïc ngay choå cuûa Haéc Traân Chaâu. Vöøa nhìn thaáy chaøng, ñoâi maét troøn ñen nhaùnh hôn traân chaâu cuûa gaõ nhö saùng hôn theâm. Haéc Traân Chaâu thoùt nhanh leân bôø, hoûi nhanh: -Coù gaëp ñöôïc Thu Linh Toá khoâng ? Tieåu Phi ñaùp: -Tuy coù ngöôøi coá yù ngaên trôû, nhöng cuoái cuøng ta vaãn gaëp ñöôïc naøng. Haéc Traân Chaâu laïi hoûi: -Naøng ñeïp laém phaûi khoâng ? Tieåu Phi cöôøi cöôøi: -Sao caùc haï gioáng y ñaøn baø theá ? Sao khoâng hoûi ta vôùi naøng noùi nhöõng chuyeän gì, traùi laïi ñi hoûi ta naøng ñeïp hay khoâng ? Ñaùng tieác laø naøng ñaõ che maët baèng moät lôùp sa ñen, ta khoâng sao nhìn thaáy dung maïo naøng theá naøo ? Xem chöøng Haéc Traân Chaâu caøng thaát voïng hôn caû Tieåu Phi, gaõ thôû daøi hoûi tieáp: -Naøng noùi vôùi ngöôi nhöõng chuyeän gì ? 194 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Naøng noùi laø khoâng nhôù mình coù vieát böùc thô aáy. Haéc Traân Chaâu söõng soát: -Khoâng leõ böùc thô ñoù khoâng phaûi naøng vieát ? Tieåu Phi caén moâi: -Neáu nhö thaät naøng coù vieát nhöõng böùc thô aáy, taát phaûi bieát roõ boïn Taây Moân Thieân ñeàu cheát vì naøng, chæ vì naøng taïi sao laïi löøa doái ta ? Khoâng leõ chaúng muoán ta giuùp naøng vaïch traàn caùi bí maät ñoù ? Haéc Traân Chaâu suy nghó moät luùc vaø laåm baåm: -Phaûi ! naøng khoâng coù lyù do gì maø löøa doái ngöôi, nhöng … Gaõ vuït naém chaët caùnh tay cuûa Tieåu Phi, keâu leân: -Ngöôi noùi laø maët naøng coù truøm sa ñen, coù phaûi khoâng ? Tieåu Phi khe kheõ gaät ñaàu: -Phaûi ! Haéc Traân Chaâu noùi tieáp: -Hay laø ngöôøi gaëp ngöôi khoâng phaûi laø Thu Linh Toá ? Maø coù theå do ngöôøi khaùc giaû daïng ? Tieåu Phi quaû quyeát: -Quyeát khoâng theå do ngöôøi khaùc giaû daïng ! Haéc Traân Chaâu nghi ngôø : -Ngöôi chöa heà thaáy maët naøng, taïi sao laïi bieát laø khoâng phaûi do ngöôøi khaùc giaû daïng ? Tieåu Phi ñaùp: -Tuy chöa nhìn thaáy maët naøng, nhöng gioïng noùi aáy, phong ñoä aáy, troïn ñôøi khoâng moät ai baét chöôùc cho gioáng ñöôïc. Huoáng hoà, neáu naøng laø ngöôøi giaû, taát khoâng khi naøo cho ngöôøi ñoùn ñöôøng caûn trôû ta gaëp naøng ! Haéc Traân Chaâu thôû daøi söôøn söôït: -Nhö theá thì, söï bí m aät naøy khoâng coøn ai vaïch traàn noåi roài sao ? Tieåu Phi cöôøi töï tin: -trong maét Ñaïo Soaùi Löu Höông, khoâng coù söï bí maät naøo maø khoâng theå vaïch traàn ñöôïc ! Haéc Traân Chaâu cöôøi laït: -Trong maét ngöôi coù ñöôïc gì ? Phaûi chaêng chæ coù hai chöõ töï kieâu ? Tieåu Phi khoâng traû lôøi maø ñöa maét nhìn quanh boán phía vaø vuït hoûi: -Caùi ngöôøi maø ta nhôø caùc haï löu yù giuøm, khoâng leõ vaãn chöa ñeán ? Haéc Traân Chaâu ñaùp: -Ñaõ ñeán roài ! Tieåu Phi möøng rôõ: -Caùc haï ñaõ thaáy naøng ? Vaäy naøng ôû ñaâu ? 195 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haéc Traân Chaâu ñaùp thaät tænh: -Cheát roài ! Gioïng noùi cuûa gaõ thaät thaûn nhieân thaät roõ raøng khoâng lôùn laém maø cuõng chaúng nhoû laém, nhöng Tieåu Phi nghe nhö tieáng seùt noå ình trong tai. Chaøng nhaûy döïng leân, tuùmlaáy ñaàu vai cuûa Haéc Traân Chaâu hoûi gaáp: -Ngöôi noùi sao ? Haéc Traân Chaâu vaãn cöù thaûn nhieân : -Ta noùi laø naøng bò ngöôøi gieát cheát roài ! Tieåu Phi baøn tay rung leân : -Caùc haï … caùc haï nhìn thaáy ? Haéc Traân Chaâu gaät ñaàu : -Phaûi ! Ta nhìn thaáy. Khoeù maét cuûa Tieåu Phi gaàn nhö toeùt ra ñöôïc, chaøng troïn troøn ñoâi maét, rít leân: -Caùc haï coù theå trô maët ñeå nhìn naøng bò gieát aø ? Loøng … loøng daï caùc haï ñeå ôû ñaâu ? Haéc Traân Chaâu nghe ñaàu vai mình ñau nhoùi leân nhö suyùt vôõ ra vì caùi boùp cuûa ñoái phöông. Nhöng gaõ vaãn caén raêng chòu ñöïng khoâng keâu moät tieáng, khoeù maét duø ñaõ öôn öôùt long lanh, nhöng gioïng noùi vaãn cöù laïnh luøng: -Ta ñöùng im vaø muïc kích thì sao ? Ngöôi ñaâu coù baûo ta phaûi baûo veä naøng ? Huoáng hoà, ta vôùi naøng coù quen bieát gì ñaâu ? Naøng soáng hay cheát coù lieân heä gì ñeán ta chöù ? Tieåu Phi ñöa maét nhìn choøng choïc vaøo Haéc Traân Chaâu, baøn tay cuõng töø töø buoâng thoõng xuoáng, thaân hình laûo ñaûo, cuoái cuøng teù ngoài treân chieác gheá … Toâ Dung Dung cuûa chaøng cheát roài ! Moät ngöôøi em gaùi hieàn haäu dòu daøng nhö theá laïi cheát ñi, cheát moät caùch thaûm thöông. Tieåu Phi thöïc khoâng theå tin, khoâng laøm sao tin ñöôïc treân ñôøi coù keû nhaãn taâm xuoáng tay gieát cheát naøng. Ñoâi maét to troøn cuûa Haéc Traân Chaâu theo doõi töøng neùt bieán ñoåi treân khuoân maët cuûa Tieåu Phi, cuoái cuøng gaõ caén caén vaønh moâi, caát tieáng hoûi: -Coâ gaùi aáy ñoái vôùi ngöôi quan troïng laém aø ? Tieåu Phi noùi nhö rít leân: -Caùc haï khoâng laøm sao löôøng noåi laø söï quan troïng cuûa naøng ñoái vôùi toâi laø theá naøo, thaø toâi ñeå cho ngöôøi ta phaân thaây toâi, hôn laø mình thaáy naøng bò baát cöù ngöôøi naøo haõm haïi ! Haéc Traân Chaâu traàm ngaâm moät luùc vaø y nhö bò caùi gì khích ñoäng gaõ daäm chaân noùi to: -Ngöôi tha hoà maø bi thöông naøng, coøn ta khoâng coù gì vôùi naøng maø phaûi bi thöông caû, vaû laïi, ngöôi cuõng khoâng coù quyeàn gì ñeå baét ta phaûi bi thöông vôùi moät ngöôøi maø ta khoâng töøng quen, coù phaûi theá khoâng ? Tieåu Phi vuït ñöùng daäy vaø laïi naém cöùng laáy ñaàu vai gaõ : 196 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi ! Caùc haï khoâng caàn phaûi tieác thöông naøng, nhöng caùc haï caàn phaûi cho ta bieát, keû gieát naøng laø ai ? Haéc Traân Chaâu caén moâi moät luùc laâu môùi töø töø ñaùp: -Naøng ñeán ñuùng vaøo luùc chaïng vaïng ñeâm qua, naøng vaøo trong ngoâi ñình kia maét cöù ngoù quanh ngoù quaát höôùng naøy roài höôùng kia, ta chæ nhìn qua cuõng nhaän ñöôïc ngay laø ngöôøi maø ngöôi ñaõ noùi vöøa ñònh böôùc sang … Tieåu Phi rít leân: -Nhöng caùc haï chöa böôùc sang phaûi khoâng ? Baèng khoâng naøng ñaâu ñeán ñoåi cheát? Haéc Traân Chaâu vaãn moät gioïng laïnh luøng : -Ta chöa kòp böôùc sang thì thaáy coù boán ngöôøi böôùc vaøo ñình hình nhö boán ngöôøi ñoù bieát naøng, noùi vôùi naøng ñoâi caâu gì ñoù, ta thaáy naøng mæm cöôøi ñaùp laïi … Tieåu Phi chaän hoûi: -Boán ngöôøi ñoù daùng daáp theá naøo ? Haéc Traân Chaâu ñaùp : -Ta vôùi hoï caùch nhau moät khoaûng xa, neân khoâng troâng thaáy, maø chæ thaáy hoï ñeàu maët tröôøng baøo maøu luïc, troâng choùi maét laém. Tieåu Phi cöôøi laïnh: -Muoán haïi ngöôøi, laïi maëc thöù y phuïc maøu saéc choùi maét nhö theá nhaát ñònh laø phaûi coù duïng yù ! Haéc Traân Chaâu gaät ñaàu: -Ñuùng laém ! Boïn chuùng coá yù muoán cho ngöôøi ta chuù troïng leân maøu saéc phuïc maø queân ñi vieäc chuù yù leân khuoân maët, y phuïc coù theå côûi boû baát cöù luùc naøo ! Tieåu Phi ñoâi maéc quaéc leân: -Caùc haï ñaõ bieát ñieåm ñoù, taïi sao chaúng ñaëc bieät löu yù ? Haéc Traân Chaâu laïnh luøng chaän ngang: -Ñieåm ñoù sau naøy ta môùi nghó ra, coøn luùc ñoù, ta ñaâu phaûi thaàn tieân maø bieát chuùng saép gieát ngöôøi chöù ? Huoáng chi, ta thaáy coâ gaùi ñoù coù quen bieát vôùi ñaùm ngöôøi kia, thì ta löu yù laøm gì ? Tieåu Phi mím moâi thôû daøi: -Vaäy hoï haï thuû baèng caùch naøo ? Haéc Traân Chaâu aùnh maét khoâng heà rôøi khoûi neùt maët cuûa Tieåu Phi : -Thaáy hoï chuyeän troø moät luùc khaù thaân maät, ta caøng chaúng muoán xen vaøo, ta laïi thaáy boán gaõ aùo luïc hình nhö baûo naøng ñi theo, vaø naøng laéc ñaàu töø choái khoâng muoán ñi. Boán gaõ noù laïi vung tay muùa chaân hình nhö coá thuyeát phuïc, naøng cöù mæm cöôøi vaø laéc ñaàu. Boán gaõ noï döôøng nhö chaúng bieát laøm sao, neân cung tay möôøng töôïng ñònh ñi … Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc hoûi nhanh: -Roài veà sau theá naøo ? Haéc Traân Chaâu nuï cöôøi nhö saéc laïi: 197 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laøm gì coù chuyeän veà sau nöõa ? Chính trong khi maø hoï voøng tay, töø trong oáng tay aùo boán ngöôøi, aùm khí cuøng löôït bay ra nhö sao giaêng. AÙm khí cuûa chuùn g ñaõ nhieàu, laïi nhanh, khoaûng caùch cuõng quaù gaàn, thieáu nöõ noï tuy coù nhaûy voït leân traùnh, nhöng khoâng laøm sao kòp. Sau moät tieáng ruù thaûm thieát, naøng chôùi vôùi, teù uøm xuoáng ñaùy hoà. Tieåu Phi gioïng noùi 9daõ laïc haún: -Nhöõng … nhöõng muõi aùm khí ñoù … Thaät ghim caû treân mình naøng aø ? Haéc Traân Chaâu loän troøn ñoâi maét : -Khoâng ghim mình naøng, khoâng leõ ghim mình ta ! Tieåu Phi noùi qua hai haøm raêng rít chaët: -Caùc haï thaáy naøng bò aùm toaùn, khoâng leõ … khoâng leõ … Haéc Traân Chaâu noùi to leân: -Ngöôi cho ta laø haïng gì ? Khoâng leõ laø goã ñaù ? Thaáy naøng bò ngöôøi ta aùm toaùn, taát nhieân laø ta heát söùc kinh mang, nhöng khi chaïy ñeán nôi, boán teân aùo luïc noï ñaõ chaúng coøn thaáy boùng, maët nöôùc hoà tuy khoâng ngôùt noåi leân töøng böïng maùu hoàng, nhöng tuyeät nhieân khoâng coøn nhìn thaáy xaùc cuûa naøng ! Chaúng kòp nghe naøng noùi döùt, Tieåu Phi ñaõ nhö con troát quay phaét ngöôøi phoùng ñi. Nhìn huùt theo thaân phaùp nheï hôn caû chim trôøi cuûa Tieåu Phi, Haéc Traân Chaâu caén moâi thôû daøi: -Khoâng ngôø moät con ngöôøi cöùng coûi laïnh tænh nhö theá, cuõng coù luùc khích ñoäng ñau ñôùn nhö ai ! Caùi ngöôøi laøm cho haén khích ñoäng thöông taâm ñöôïc nhö theá, keå ra duø cheát cuõng vaãn coøn coù phöôùc ! *** Haøng lan can boïc quanh ngoâi ñình maùt ñaõ ñöôïc tu boå kyû caøng. Beân döôùi lan can, maët nöôùc hoà vaãn laëng lôø eâm troâi nhö töï thuôû naøo. Gioù ñeâm thoåi löôùt qua ñænh mang theo moät muøi thôm thoang thoaûng muøi höông cuûa moät coâ gaùi vöøa môùi taém xong. AÙnh sao nhaøn nhaït dòu daøng töïa soùng maét cuûa ngöôøi tình nhaân myõ leä. Taát caû caûnh vaät thaä eâm ñeàm, thaät thô moäng khoâng coøn laïi moät daáu veát gì cuûa hung saùt vöøa xaûy ra. Duøng moät caûnh trí neân thô theá naøy, ñeå gieát cheát moät coâ gaùi ñeïp xinh hieàn haäu nhö Toâ Dung Dung hung thuû quaû laø moät con ngöôøi heát söùc nhaãn taâm. Tieåu Phi hai haøm raêng mím chaët laáy vaønh moâi cô hoà röôùm maùu chaøng ñònh tìm treân lan can moät vaøi veát thuûng do aùm khí ñeå laïi, raát coù theå nhôø nhöõng daáu veát ñoù, Tieåu Phi coù thjeå truy nguyeân ra aùm khí laãn chuû nhaân cuûa noù. 198 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng nhöõng truï, thanh lan can ñeàu ñöôïc ñoåi môùi taát caû, vieäc laøm chu ñaùo vaø kyõ löôûng cuûa ñoái phöông y nhö moät coâ gaùi trang ñieåm thaät kyõ tröôùc khi leân kieäu veà nhaø choàng, chaêm chuùt töøng veät phaán treân moãi loå chaân loâng, quyeát khoâng chòu ñeå loä moät chuùt tì veát khoù coi naøo treân khuoân maët. Ñoái phoù vôùi haïng ñòch thuû nhö theá, khoâng nhöõng phaûi veà trí tueä vaø duõng khí, maø coøn caàn caû moät may maén baát ngôø ñöa ñeán. Vaø baây giôø, Tieåu Phi chæ coøn thieáu caùi ñieåm may maén vaø chaøng caûm thaáy mình thieáu raát nhieàu ! Töïa mình vaøo thaønh lan can, Tieåu Phi caén moâi buoàn raàu nhìn ra chaân trôøi thaêm thaúm, aùnh sao lung linh hình nhö cuõng nhaït môø cuøng aùnh maét … Baàu trôøi, maët nöôùc, boùng ñeâm, ñoái vôùi Tieåu Phi luùc baáy giôø coøn laø moät khoaûng moâng lung baùt ngaùt tröôùc maét … Ñoät nhieân, giöõa khoaûng moâng lung voâ taäm aáy, lôø ñôø hieän leân moät chieác thuyeàn con töø töø tieán ñeán. Treân thuyeàn moät cuï giaø noùn truùc aùo tôi ñang töø töø naâng baàu ñoäc aåm tay kia nheø nheï khuaáy maùi cheøo. Khi thuyeàn troâi ngang qua ñình, cuï giaø ñöa maét ngaém nghía töø ñaàu ñeán chaân vaøi löôït, ñoät nhieân cöôøi to: -Ngöôøi treû neáu caàn möôïn röôïu giaûi saàu, xin môøi leân thuyeàn cuøng giaø uoáng chôi vaøi cheùn ! Lieác maét nhìn sô qua cuï giaø, daùng daáp khaù phong löu vaø haøo phoùn g, Tieåu Phi vuoát vuoát nheï choùt muõi, ñaén ño moät thoaùng vaø nhaûy ngay xuoáng thuyeàn. Voán laø con ngöôøi khoâng thích maøu meø khaùch saùo, Tieåu Phi vôù laáy baàu röôïu töï roùt vaøo cheùn uoáng caïn ngay. Uoáng luoân maáy cheùn lieàn, Tieåu Phi goõ goõ nheï tay vaøo be thuyeàn kheõ ngaâm: -Chæ sôï röôïu caïn, ñeâm taøn … saàu chöa phai … Chaøng trao baàu trao cheùn sang laõo ngö oâng: -Laõo tröôïng coù ñuû röôïu ñeå töôùi bôùt nieàm saàu trong loøng taïi haï chaêng ? Hình nhö ñaõ quen vôùi saéc thaùi phoùng tuùng cuûa ñaùm ngöôøi tuoåi treû khí khaùi, laõo ngö phuû moâi döôùi khoan moät huû röôïu nguyeân ssôùt vaøo ñaày baàu cho Tieåu Phi roài môùi ñaùp: -Ñeâm ñeïp trôøi trong theá naøy, tuùc haï taïi sao laïi rôi leä laø gì ? Nhöng tieáng cöôøi daàn daàn söôïng ngaét cheùn röôïu treân tay cuõng ñaët maïnh xuoáng saïp thuyeàn, hình nhö cho ñeán caû röôïu laø moùn maø chaøng thích nhaát, baây giôø cuõng khoâng sao nuoát voâ, … Laõo ngö oâng thöø ra nhìn chaøng moät luùc vaø vuït thôû daøi: -Ñöôïc thaáy Löu huynh vì toâi maø thöông taâm nhö theá toâi duø coù cheát ñi cuõng chaúng tieác gì ! 199 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhaåy baät daäy nhö chieác moät loø sao, tuùm laáy ñaàu vai laõo ngö oâng keâu leân thaát thanh: -Dung Dung coâ ñaây maø … Dung Dung thaät ñaây maø ? Chaøng haàu nhö queân mình ôû treân thuyeàn con, queân ñi chieác thuyeàn coù theå laät uùp xuoáng hoà, Tieåu Phi cöù oâm sieát Toâ Dung Dung cöôøi to leân: -Toâi bieát laø Toâ Dung Dung khoâng khi naøo cheát, toâi bieát laø khoâng gì coù theå nhaãn taâm gieát Toâ Dung Dung ñaâu ! Toâ Dung Dung cuõng bíu chaët laáy gaùy chaøng vít xuoáng cöôøi nheï beân tai chaøng ! -Buoâng toâi ra, Löu huynh khoâng sôï bò ngöôøi ta nhìn thaáy aø ? Tieåu Phi cöôøi xoøa: -Baát quaù toâi ñang oâm moät cuï giaø non thoâi, cho duø hoï coù thaáy cuõng chaêng quan heä! Chaøng duøng tay veùo nheï choùt muõi doïc döøa cuûa naøng cöôøi noùi tieáp: -Moät coâ Toáng Ñieàm Nhi, moät coâ Lyù Hoàng Tuï ñuû ñaõ laøm toâi nhöùc ñaàu roài, khoâng ngôø coâ laïi coøn lieán hôn caû hoï moät böïc, haïi toâi lo gaàn muoán huït hôi ! Toâ Dung Dung dòu daøng: -Chaúng phaûi toâi coá yù muoán theá, maø toâi chæ muoán laøm cho ñaùm ngöôøi ñoù töôûng laø toâi ñaõ cheát thieät, ñeå hoï khoâng coøn ñeå yù ñeà phoøng ñeán toâi nöûa. Löu huynh thöû nghó, toâi laøm sao ñaønh loøng ñeå nhìn Löu huynh aâu saàu chöù ? Ñaët nheï naøng trôû xuoáng, Tieåu Phi hoûi: -Chuùng coù laøm cho Dung Dung bò thöông khoâng ? Toâ Dung Dung thôû daøi: -Boán ngöôøi ñoù ra tay vöøa nhanh vöøa ñoäc, may laø toâi sôùm ñaõ nhìn thaáy vieäc khoâng hay baèng chaúng vaäy, toâi khoù maø traùnh thoaùt khi chuùng heø nhau xuaát thuû aùm toaùn moät löôït. Tieåu Phi nghieán raêng gaèn gaèn: -Moät con ngöôøi thuøy mò nhö Dung Dung theá naøy, chuùng laïi coù theå nhaãn taâm haï thuû, thaät laø ñaùng caét ñaàu caû luû môùi ñöôïc. Dung Dung mau noùi cho toâi bieát chuùng laø ai ? Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Toâi laøm sao bieát chuùng laø ai ? Tieåu Phi laï luøng: -Nhöng Dung Dung coù trao ñoåi vaøi caâu gì vôùi chuùng phaûi khoâng ? Toâ Dung Dung gaät ñaàu : -Phaûi ! Hoâm qua toâi coù ñôïi anh ôû trong ñình kia, ñoät nhieân coù boán ngöôøi ñeán, hoûi teân toâi coù phaûi laø Toâ Dung Dung khoâng, hoï laïi töï xöng laø ñeä töû cuûa Chu sa bang vaø noùi raèng Löu huynh sai hoï ñeán ñoùn toâi ! Naøng ngöøng laïi ñieåm moät nuï cöôøi, laïi noùi tieáp: 200 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng toâi bieát laø khoâng khi naøo Löu huynh bieát toâi ñôïi maø sai ngöôøi ñi ñoùn, vì Löu huynh bieát roõ tính toâi raát gheùt nhöõng ngöôøi ñaøn oâng laï maët, cho neân toâi sinh nghi ngay, khoâng chòu ñi theo hoï. Laïi thaáy hoï kín ñaùo laùy maét ra daáu cho nhau, toâi lieàn ñeå yù ñeà phoøng hoï coù theå ra tay. Tieåu Phi gaät guø: -May laø Toâ muoäi bieát ñöôïc toâi khoâng khi naøo laøm ñieàu gì maø Toâ muoäi khoâng thích, nhöng taïi sao luùc aáy Toâ muoäi chaúng keàm cheá ngay hoï, baét buoäc hoï khai lai lòch ra ? Toâ Dung Dung ñaùp : -Ñaùm ngöôøi ñoù thuû ñoaïn ñaõ aâm ñoäc, keá hoaïch laïi chu ñaùo, neáu toâi ra tay kieàm cheá hoï, theá naøo phía sau cuõng coù ngöôøi ñeán, bieát toâi coù ñuû söùc choáng choïi vôùi hoï chaêng ? Cho neân … Tieåu Phi cöôøi noái ngay lôøi : -Cho neân Toâ muoäi vôø truùng phaûi aùm khí cuûa hoï, ñeå traùnh khoûi loâi thoâi ? Toâ Dung Dung cöôøi theo: -Löu huynh cuõng thöøa hieåu laø toâi khoâng thích ñaùnh loän vôùi ai caû ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Nhöng taïi sao trong nöôùc hoà laïi coù maùu hoàng ñöôïc ? Toâ muoäi ñaõ laøm caùch naøo maø hay theá ? Toâ Dung Dung cöôøi xoøa: -Coù gì ñaâu, khi ngang qua Teá nam, toâi mua cho Ñieàm Nhi moät thoûi son ñeå laøm quaø ! Tieåu Phi voã tay cöôøi to: -Duø giaûo quyeät theá naøo, nhöng gaëp phaûi Toâ coâ nöông cuûa ta thì teân ñoù cuõng trôû thaønh keû ngoác ! Chaøng vuït ngöng ngang tieáng cöôøi, traàm gioïng hoûi: -Nhöng khoâng moät ai bieát toâi ñôïi Toâ muoäi ôû ñaây, vaäy thì keû bieát ñöôïc laø ai ? Khoâng leõ Haéc Traân Chaâu ? Khoâng, gaõ khoâng phaûi laø haïng ngöôøi ñoù ! Toâ Dung Dung laéc laéc ñaàu : -Caâu chuyeän ñoù gaùc laïi sau naøy seõ suy nghó ! Tieåu Phi ñaùp : -Phaûi laém ! Baây giôø chæ neân hoûi coâ, chuyeán ñi naøy thu hoaïch ñöôïc nhöõng gì ? Coù hoûi ra ñöôïc manh moái ngöôøi ñaøn oâng naøo thöôøng ra vaøo Thaàn Thuûy Cung chöa ? Toâ Dung Dung laïi saëc cöôøi : -Toâi coù ñem chuyeän ñoù hoûi nhoû vôùi ngöôøi bieåu coâ toâi, Löu huynh ñoaùn xem baø ta traû lôøi theá naøo ? Tieåu Phi noùng naûy: -Baø ta noùi theá naøo ? Toâ Dung Dung laïi cöôøi saïc leân: 201 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâ aáy raèng: ñöøng noùi chi laø ñaøn oâng maø duø laø moät con ruoài ñöïc cuõng ñöøng hoøng bay vaøo Thaàn Thuûy Cung. Tieåu Phi cuõng khoâng daèn ñöôïc tieáng cöôøi, nhöng chaøng laïi nhíu maøy: -Neáu khoâng coù ñaøn oâng ra vaøo Thaàn Thuûy Cung, thì coâ gaùi ñoù taïi sao laïi coù thai ? Bình thöôøng naøng laø con ngöôøi nhö theá naøo ? Coù di vaät gì ñeå laïi chaêng ? Toâ Dung Dung thôû daøi: -Coâ gaùi aáy teân goïi Tö Ñoà Tònh, ngöôøi cuõng nhö teân, suoát ngaøy ñaèm thaèm thanh tònh, ít noùi ít cöôøi, tröø thænh thoaûng trong thuù chôi ñaøn, naøng khoâng heà thích moät thöù gì, khoâng ngôø naøng laïi laøm chuyeän taøy trôøi nhö theá ? Tieåu Phi cöôøi chua chaùt: -Nhöõng coân gaùi caøng ñaèm thaém dòu daøng, caøng ít aên ít noùi, tình caûm laïi doài daøo, moät khi ñaõ yeâu ai laø soáng cheát moät loøng cho neân naøng ñaõ thaø chòu cheát chöù quyeát khoâng thoá loä bí maät cuûa ngöôøi ñaøn oâng ! Toâ Dung Dung thôû daøi buoàn buoàn: -Ñoái vôùi moïi haïng nöõ nhaân, Löu huynh ñeàu hieåu roõ taän töôøng nhö theá aø ? Tieåu Phi vuoát nheï choùt muõi, laõng nhanh qua vaán ñeà khaùc: -khoân gleõ naøng chaúng coù moät vaät gì löu laïi aø ? Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Khoâng coù moät moùn gì caû, chuyeán ñi naøy keå nhö voâ coâng ! AÙnh maét cuûa Tieåu Phi vuït ngôøi leân: -Nhöng ñaùm ngöôøi ñoù laïi sôï Dung muoäi hoûi ra ñöôïc manh moái gì, neân doác taâm gieát cheát Dung muoäi ñeå bòt mieäng luoân. Nhö vaäy ñuû thaáy ngöôøi ñoù taù6t ñaõ ñeå laïi moät manh moái gì nôi Thaàn Thuûy Cung roài, chæ vì cho ñeán baây giôø vaãn chöa coù ai löu yù ñeán. Nhöng nhöõng manh moái ñoù taïi sao khoâng daån ñöôïc söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi ? Toâ Dung Dung traàm ngaâm ñi moät luùc, roài chôït hoûi: -Coøn Löu huynh, maáy ngaøy nay ñaõ thu hoaïch ñöôïc nhöõng gì ? Tieåu Phi thuaät toùm taét nhöõng ñieàu ñaõ gaëp vaø thaáy ñeâm qua … oOo 202 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2