Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 41

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

96
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 41: PHONG VÂN SA MẠC Cơ Băng Nhạn cau mày: -Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy... Hồ Thiết Hoa giật mình: -Ngươi tưởng kẻ nào đáng nghi ngờ nhất? Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 41

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT PHONG VAÂN SA MAÏC Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Hai laàn löu giaáy laïi, buùt tích nhö nhau! Ñoà ñaûng cuûa Thaïch Quan AÂm quaû thaät coù traø troän trong ñaùm ngöôøi Quy Tö Vöông, vaäy... Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ngöôi töôûng keû naøo ñaùng nghi ngôø nhaát? Cô Baêng Nhan thôû daøi: -Ngöôøi naøo cuõng khaû nghi caû! Ngöôøi naøo cuõng coù theå laø ñoà ñaûng cuûa baø aáy caû! Hoaëc boïn veä só maëc giaùp vaøng, hoaëc caùc baø phi, caùc naøng thieáp, hoaëc chính Quy Tö Vöông, hoaëc con gaùi laõo ta... Hoà Thieát Hoa troá maét, nhìn söõng haén moät luùc laâu, sau cuøng cöôøi lôùn: -Caùc ngöôi ñöøng vì ta maø quan taâm, caùi chöùc vò phoø maõ ñoù, lôïi thì ta nhaän laõnh, baát lôïi thì thoâi, khoâng laøm phoø maõ cuõng chaúng quan heä gì. Giaû nhö baây giôø, caùc ngöôi coù muoán ñi, ta saün saøng ñi theo caùc ngöôi maø khoâng heà luyeán tieác maûy may, keå caû nhöõng voø röôïu! Duø raèng giöõa sa maïc khoâng coù nöôùc uoáng chöù ñöøng noùi laø röôïu, ta cuõng chaúng maøng! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Maáy haøng chöõ ñen, treân maûnh giaáy traéng, coù theå laøm chuùng ta sôï haõi maø chaïy cheát thì quaû thaät chuùng ta cuõng chaúng neân soáng theâm moät phuùt giaây naøo nöõa! Chuùng ta khoâng coøn caùi thuù laøm ngöôøi nöõa! Hoà Thieát Hoa saùng maët leân, xoa xoa hai tay, cao gioïng: -Theá laø nhaát ñònh chuùng ta phaûi chaïm traùn vôùi baø ta! Tieåu Phi traàm göông maët: -CHaéc chaén laø baø seõ tìm chuùng mình, nhö vaäy chuùng ta khoâng caàn phaûi khaån caáp, cöù löu laïi ñaây chôø baø ta, tuyø baø muoán ñeán luùc naøo cuõng ñöôïc, chuùng ta saün saøng nghinh ñoùn. Ngaøy mai, laø leã thaønh hoân cuûa ngöôi, hai hoâm sau nöõa, chuùng ta seõ thi haønh keá hoaïch cuûa Quy Tö Vöông, ñem vaøng vaø chaâu ngoïc ñoåi laáy Cöïc laïc Tinh. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi töôûng baø aáy thöïc taâm laøm cuoäc ñoåi chaùc? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taát nhieân laø baø khoâng ñoåi roài! Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi: 430 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaõ khoâng coù yù laøm cuoäc ñoåi chaùc ñoù, taïi sao laïi daøn caûnh nhö vaäy? Tieåu Phi töø töø giaûi thích: -Quy Tö Vöông baèng loøng ñaùnh ñoåi vieân Cöïc laïc Tinh vôùi soá chaâu ngoïc vaø vaøng nhö vaäy, ñuû bieát Cöïc laïc Tinh coù aån chöùa moät bí maät phi thöôøng, coù ñuùng vaäy chaêng? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Ñöông nhieân! Tieåu Phi tieáp: -Thaïch Quan AÂm daøn caûnh ñoù, laø coù yù muoán hieåu ñieàu bí maät quanh vieân Cöïc laïc Tinh. Baèng vaøo söï bí maät ñoù, Cöïc laïc Tinh trò giaù ñeán möùc ñoä naøo, chính Thaïch Quan AÂm caàn hieåu caùi chaân giaù trò cuûa vieân ñaù quyù. Cô Baêng Nhaïn vuït hoûi: -Quy Tö Vöông ñaõ xem troïng CCöï laïc Tinh, taïi sao laõo ta laïi uyû thaùc boïn Baønh gia nguõ hoå mang ñi? Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Uyû thaùc mang ñi, ñi giaáu moät nôi naøo khaùc, hay mang veà cho laõo? Chuùng ta gaëp Baønh gia nguõ hoå doïc ñöôøng, laøm sao bieát chaéc boïn chuùng töø ñaâu ñeán Quy Tö Vöông, hay töø Quy Tö Vöông ñi nôi khaùc? Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Theá nghóa laø ngöôi cho vieân Cöïc laïc Tinh khoâng ôt nôi tay Quy Tö Vöông, vaø töø tröôùc noù ñöôïc moät ngöôi trong quan noäi giöõ gìn. Roài Quy Tö Vöông caàn duøng ñeán noù, neân nhôø anh em hoï Baønh hoä toáng töø quan noäi ra sa maïc? Tieåu Phi gaät daàu: -Ta nghó nhö vaäy ñoù. Ngöôi thaáy coù lyù chaêng? Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Khoâng haún ñuùng, bôûi moät vaät traân quyù nhö theá leõ naøo Quy Tö Vöông laïi kyù gôûi nôi ngöôøi ngoaøi? Phaøm ai giöõ gìn vieân ñaù aáy, taát khoâng chòu giao hoaøn veà chuû nhaân ñaâu, nhaát laø chuû nhaân ôû taän phöông trôøi xa thaúm? Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôøi ta chòu giao hoaøn laø vì ngöôøi ta khoâng hieåu ñöôïc ñieàu bí maät cuûa noù, ngöôøi ta khoâng hieåu caùi chaân giaù trò cuûa noù. Vaø treân ñôøi naøy, coù theå chæ coù moãi moät Quy Tö Vöông bieát ñöôïc maø thoâi. Chnuùng ta coù tìm hieåu cuõng voâ ích, bôûi chaúng laøm sao hieåu noåi. Baát quaù ta töôûng... Chaøng mæm cöôøi, tieáp: -Ñeán luùc taát yeáu roài, duø chuùng ta khoâng hoûi, Quy Tö Vöông cuõng tieát loä cho chuùng ta bieát. oOo 431 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät ngaøy troâi qua, moät ñeám troâi qua, taâm tö cuûa hoï traûi qua bieát bao laàn xaùo troän, tuy nhieân, hoï vaãn phaûi nguû, song giaác nguû cuûa hoï quaù chaäp chôøn, vaø maõi khi ñeán luùc ñeâm taøn hoï môùi chôïp maét. Khoâng roõ hoï nguû ñöôïc bao nhieâu phuùt giaáy, boãng coù tieáng y phuïc phaït gioù keâu raït leân, moät boùng ngöôøi lao vuùt vaøo leàu. Ngöôøi ñoù laø moät tay hieäp ñaïo Trung Nguyeân, laø Tö Ñoà Löu Tinh. Thuaät khinh coâng cuûa y raát cao, giaû dó y töôûng nhöõng ngöôøi trong leàu phaûi nguû ngon, cho neân y ngang nhieân tieán vaøo, ngôø ñaâu y vöøa xuaát hieän ñaõ bò bao vaây lieàn. Döôøng nhö boïn Tieåu Phi suoát ñôøi chaúng bao giôø nguû. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng hoûi: -Caùc haï khoâng töø bieät maø ñi, roài caùc haï trôû laïi cuõng chaûn g baùo tröôùc cho ai bieát, nhö vaäy laø coù veû thaàn bí, chaéc caùc haï cuõng bieát nhö theá chöù? Tö Ñoà Löu Tinh vöøa lau moà hoâi traùn, vöøa mieãn cöôõng thoát: -Taïi ha coù vieäc gaáp, muoán caùo töø tam vò, xin tam vò thöù cho caùc toäi ñöôøng ñoät xaâm nhaäp nôi ngoïa sôû cuûa tam vò. Cô Baêng Nhaïn bình tónh nhìn y moät luùc laâu, thaàn saéc dòu laïi phaàn naøo. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Caùc haï coù ñieàu gì khaån caáp, xin ngoài xuoáng, ngoài roài thö thaû noùi cho boïn taïi haï nghe. Tö Ñoà Löu Tinh tieáp: -Trong ñeâm roài, sôû dó taïi haï khoâng caùo töø maø boû ñi laø vì gaáp theo doõi Saùt thuû voâ tình Ñoà Hoaøn, bôûi taïi haï nghi ngôø con ngöôøi ñoù coù moät aâm möu gì, vaø loøng daï cuûa haén, chaúng ai löôøng ñöôïc... Hoà Thieát Hoa gaät guø: -Ñaõ laø tay laõo luyeän giang hoà, caùc haï töï nhieân coù nhaõn löïc hôn ngöôøi! Tö Ñoà Löu Tinh laïi tieáp: -Y coù veû haáp taáp, taïi haï theo doõ y, song y chaúng heà hay bieát. Y chaïy veà höôùng Baéc. Qua nöûa khaéc thôøi gian, taïi haï thaáy phía sau moät goø caùt coù ngoâi leàu, nhoâ leân ñen ñen giöõa ñeâm ñeâm tröôøng. Cô Baêng Nhaïn ñieåm nuï cöôøi laïnh: -Trong ngoâi leàu ñoù, ñöøng noùi chi laø coù nhieàu ngöôøi, chæ moät gaõ Haéc Haàu Toân Khoâng thoâi, caùc haï cuõng khoù loøng laøm caùi vieäc do thaùm! Giaû nhö caùc haï ñeán ñoù, maø ñuùng laø do thaùm, thì ñöøng hoøng trôû laïi an toaøn vôùi Toân Khoâng! Tö Ñoà Löu Tinh cöôøi khoå: -Töï nhieân taïi haï phaûi bieát laø trong ngoâi leàuñoù coù raát nhieâu cao thuû, khi naøo laïi daùm khinh xuaát trong haønh ñoäng? Thaáy Ñoà Hoaøn chui vaøo leàu, taïi ha chaúng bieát phaûi laøm sao, ngôø ñaâu vöøa luùc ñoù, moät con ngöïa töø xa phi nöôùc ñaïi ñeán, ngöôøi treân ngöïa baén vaøo leàu moät muõi teân. Ngöïa chaïy luoân chöù khoâng döøng hoaëc chaäm laïi. Cô Baêng Nhaïn bóu moâi: 432 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haéc Haàu Toân Khoâng coù thính giaùc nhaïy laém, voù ngöïa ngoaøi traêm tröôïng xa, gaõ vaãn nghe loït nhö thöôøng, huoáng chi voù ngöïa giöõa ñeâm khuya thanh vaéng? Laøm gì coù ngöôøi phi ngöïa ñeán saùt beân leàu baén teân vaøo? Maø trong leàu chaúng moät ai phaùt giaùc ra töø phuùt giaây tröôùc? Tö Ñoà Löu Tinh thoát: -Ngöïa thuoäc gioáng quyù, moùng ngöïa laïi khoâng ñoùng theùp, voù neän treân caùt chaúng gaây tieáng vang, ngöïa chaïy ñi nheï nhaøng nhö moït tay khinh coâng thöôïng thaëng. Hoà Thieát Hoa ñöa maét sang Tieåu Phi moät thoaùng, ñoaïn cöôøi nhaït: -Con ngöïa chaéc chaúng keùm Haéc Traân Chaâu bao nhieâu! Tö Ñoà Löu Tinh cuõng cöôøi: -Taïi sa maïc, neáu con ngöïa naøo ñöôïc duøng laø con ngöïa ñoù phaûi quyù! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy. Caùc haï cöù keå tieáp! Tö Ñoà Löu Tinh thoát: -Con ngöïa chaïy qua roài, töø trong leàu, ba boùng ngöôøi voït ra ngoaøi ñuoåi theo. Taïi haï nghó, neáu khoâng thöøa dòp ñoù, maïo hieåm maø maø vaøo thì chaúng coøn cô hoäi naøo toát hôn. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Caùi gan cuûa caùc haï quaû khoâng nhoû vaäy! Tö Ñoà Löu Tinh khoâng löu yù ñeán lôøi mæa mai, cöù tieáp: -Taïi haï roùn reùn voøng ra phía haäu leàu, thaáy nôi ñoù coù maáy con ngöïa, ngöïa hí nhoû, hí to, che laáp tieáng böôùc chaân cuûa taïi haï. Hoà Thieùt Hoa voã tay: -Quaû nhieân danh baát hö truyeàn, moät hieäp ñaïo Trung Nguyeân bao giôø cuõng coù haønh ñoäng chu ñaùo hôn ngöôøi! Tö Ñoà Löu Tinh thoaùng ñoû maët tieáp: -Taïi haï naèm saùt maët ñaát, nheø nheï naâng vaùch leàu leân, thaáy roõ beân trong, ngoaøi Ñoà Hoaøn ra, coøn coù hai vò ñoäi maõo vaøng, vaän aùo gaám ñuùng laø ngöôøi thuoäc haïng laù ngoïc caønh vaøng, vaø coù moät vò nöõa göông maët aâm traàm. Ngöôøi sau cuøng laø moät Haùn nhaân. Cô Baêng Nhaïn nhìn thoaùng qua Tieåu Phi. Tieåu Phi cau maøy hoûi: -Khoâng leõ trong caùi vuï soaùn nghòch taïi Quy Tö quoác, coù ngöôøi Haùn tham döï vaøo? Tö Ñoà Löu Tinh thoát: -Treân maët baøn, tröôùc maët ba ngöôøi ñoù, coù caém muõi teân, chuoâi teân coù moät maûnh giaáy, hai ngöôøi Quy Tö nhaët maûnh giaáy, nhìn. Chöøng nhö hoï noùi ñöôïc tieáng Haùn nhöng khoâng ñoïc ñöôïc chöõ, hoï trao maûnh giaáy cho ngöôøi Haùn, nhôø vò laõo nhaân naøy ñoïc hoä. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: 433 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Neáu khoâng nhôø ngöôøi ñoù ñoïc to leân, thì caùc haï laøm sao hieåu ñöôïc treân maûnh giaáy coù nhöõng chöõ gì? Xem ra, caùc haï ñeán raát ñuùng luùc vaø cuõng laø moät caùi may cho caùc haï laø hai ngöôøi Quy Tö ñoù khoâng bieát chöõ Haùn. Tö Ñoà Löu Tinh cöù thuaät tieáp: -Maûnh giaáy ñoù ghi nhöõng chöõ naøy: Cöïc laïc Tinh ôû trong tay ta, neáu caùc ngöôi muoán coù vaät ñoù thì phaûi lo ñuû soá naêm ngaøn löông vaøng, naêm traêm haït minh chaâu, naêm möôi theû ngoïc mang veà höông Ñoâng Baéc, caùch ñaây ñoä naêm möôi daëmh, ñoåi laáy vaät ñoù. Neáu caùc ngöôi khoâng thaønh taâm trong cuoäc ñoåi chaùc thì vieân Cöïc laïc Tinh seõ veà tay Quy Tö Vöông. Boïn Tieåu Phi heát söùc laáy laøm laï, hoï baét ñaàu chuù yù ñeán caâu chuyeän maø töø laâu, hoï chæ löõng lôø nghe ñeå xem ñoái phöông muoán gì. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Tieåu töû khaù laém. Muoán baét caù hai tay, khoâng leõ caùi vieân Cöïc laïc Tinh laïi coù lieân quan heä troïng vôùi Quy Tö quoác? Cô Baêng Nhaïn ñöa maét ra hieäu cho y ñöøng noùi loä ra söï tình caàn giaáu, roài laïnh luøng hoûi: -Sau khi nghe ñoïc maûnh giaáy xon, hai ngöôøi Quy Tö ñoù coù bieåu loä yù töù gì chaêng? Tö Ñoà Löu Tinh ñaùp: -Caû hai bieán saéc maët, chöa kòp noùi gì, ba ngöôøi ñuoåi theo con ngöïa trôû laïi. Ba ngöôøi trong leàu chaúng nhöõng khoâng ñeà caäp tieáp ñeán maûnh giaáy, maø laïi coøn giaáu luoân, khoâng cho ba ngöôøi vöøa veà bieát ñöôïc. Hoà Thieát Hoa hoi: -Ba ngöôøi ñoù coù ñuoåi theo kòp con ngöïa chaêng? Tö Ñoà Löu Tinh mæm cöôøi: -Khoâng. Trong ba ngöôøi ñoù, coù moät ngöôøi maët gioáng vöôïn, luoân mieäng maéng oang oang, haén noùi raèng ñoù laø moät con ngöïa quyû chöù neáu khoâng thì duø haén nhaém maét laïi cuõng chaïy theo kòp. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Toân Haàu Töû thöôøng töï haøo laø moät tay khinh coâng cao tuyeät, laàn naøy chaïy theo moät con ngöïa khoâng kòp, ñöông nhieân laø phaûi töùc ñeán ñieân ñöôïc ñoù! Tö Ñoà Löu Tinh laïi tieáp: -Taïi ha bieát, ngöôøi ñoù laø moät cao thuû, neân trong buïng baét ñaàu lo sôï haén phaùt giaùc ra mình nghe troäm caâu chuyeän. May thay hoï thöông löôïng vôùi nhaumoät luùc roài Toân Haàu Töû cuøng Ñoø Hoan vaø moät ngöôøi nöõa, rôøi leàu ñi haønh thích! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Caùc haï ñaõ bieát hoï ñi haønh thích, taïi sao caùc haï khoâng trôû veà ngay baùo ñoäng? Tö Ñoà Löu Tinh laïi cöôøi: 434 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï bieát coù ba vò taïi ñaây duø hoï ñoâng gaáp maáy laàn, cuõng khoâng hy voïng thaønh coâng, cho neân löu laïi ñoù, nghe hoï noùi gì veà vieân Cöïc laïc Tinh. Taïi haï muoán bieát vieân ñaù ñoù lai lòch nhö theá naøo laïi giaù trò quaù troïng nhö vaäy! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Caùc haï quaù tin töôûng nôi boïn taïi haï! Tö Ñoà Löu Tinh tieáp: -Boïn Toân Haàu Töû ñi roài, hai ngöôøi Quy Tö vaø ngöôøi Haùn laïi tieáp tuïc tranh luaän. Moät ngöôøi baøn neân lo lieäu ñuû soá vaøng vaø chaâu ngoïc, chuaån bò cuoäc ñoåi chaùc. Moät ngöôøi laïi cho laø giaù ñoåi chaéc quaù cao bôûi vieân Cöïc laïc Tinh chöa haún laø cao quyù tuyeät ñoái, y baøn neân bình laën g, chôø xem dieãn bieán nhö theá naøo roài seõ lieäu caùch ñoái phoù. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng ñöa aùnh maét cho nhau. Caû hai thöøa hieåu, hai ngöôøi Quy Tö vaø ngöôøi Haùn chöa bieát giaù trò cuûa Cöïc laïc Tinh, cho neân hoï coøn do döï, hôn nöõa hoï laïi sôï bò löøa. Maø neáu tieác vaøng, tieác chaâu ngoïc, giaû nhö vieân Cöïc laïc Tinh veà tay Quy Tö Vöông coù lôïi cho laõo nhieàu thì hoï laïi hoái haän. Tö Ñoà Löu Tinh tieáp: -Taïi ha heát söùc kyø quaùi, töï hoûi vieân Cöïc laïc Tinh coù chi laø quí maø ai ai cuõng thieát tha chieám ñoaït? Vöøa luùc ñoù, coù ngöôøi voã nheï leân ñaàu taïi ha... Thoát ñeán ñaây, y loä veû sôï haõi. Y laïi ñöa tay lau moà hoâi traù. Roài y thôû daøi tieáp -Taïi haï hoïc voõ coâng töø thô aáu, duø taøi ngheä khoâng cao laém, song laøm caùi vieäc do thaùm vöøa roài, ñöông nhieân taïi haï phaûi heát söùc deø daët. Theá maø coù ngöôøi ñeán saùt moät beân, taïi haï laïi khoâng hay bieát! Tieåu Phi giaät mình: -Khoâng ngôø ngoaøi Toân Haàu Töû ra, nôi ñaây coøn coù cao thuû khaùc nöõa! Tö Ñoà Löu Tinh tieáp: -Luùc ñoù taïi haï kinh haõi phi thöôøng. Taïi haï vuït quay ñaàu nhìn laïi, thì ngöôøi vöøa voã ñaàu taïi haï ñaõ caùch xa hôn möôøi tröôïng. Y ñöa tay vaãy taïi haï. Taïi haï bieát laø khoâng ñeán vôùi y khoâng ñöôïc, baét buoäc taïi haï phaûi rôøi choã naáp... Moà hoâi laïi ñöôïm öôùt traùn y. Y cöôøi keå tieáp: -Khi nhaän dieän ngöôøi ñoù roài, taïi haï môùi coù hy voïng laø mình khoâng ñeán noãi phaûi cheát! Hoà Thieát Hoa chöa kòp hoûi, Cô Baêng Nhaïn ñaõ caát tieáng: -Noùi theá nghóa laø theá naøo? Tö Ñoà Löu Tinh thôû daøi: -Neáu ngaøy tröôùc taïi haï khoâng may maén tieáp xuùc vôùi y moät laàn thì... taïi haï vónh vieãn khoâng trôû veà ñaây, gaëp laïi caùc vò. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: 435 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Y buoâng tha caùc haï ? Tö Ñoà Löu Tinh daøi gioïng hôn: -Khoâng giaáu tam vò, hai naêm tröôùc ñaây nhaân haønh taïi Laïc Döông, taïi haï gaëp y. Luùc ñoù taïi haï cöùu naïn cho moät gia ñình coâ nhi quaû phuï, y buoâng tha taïi haï. Y laø con ngöôøi quaùi dò phi thöôøng, tha cheát cho ai moät laàn laø vónh vieãn tha thöù cho ngöôøi aáy luoân duø sau naøy ngöôøi aáy coù phaïm toäi vôùi y. Hoà Thieát Hoa voã tay: -Tieåu töû ñoù ñaùng maët haûo haùn laém! Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ngöôøi ñoù chaúng laø moät nhaân vaät do boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác thænh daën laøm caùi vieäc haønh thích? Tö Ñoà Löu Tinh gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Cô Baêng Nhaïn giaät mình: -Ngöôøi ñoù laø ai? Tö Ñoà Löu Tinh cuùi ñaàu: -Taïi haï ñaõ theà naëng, khoâng bao giôø tieát loä danh hieäu ngöôøi ñoù. Taïi haï chæ coù theå cho caùc vò bieát tröôùc ñeâm nay, y seõ ñeán ñaây haønh thích. Voõ coâng ngöôøi ñoù cao khoâng töôûng noåi! Tam vò haõy löu yù! Cô Baêng Nhaïn cao gioïng: -Y laøm ôn cho caùc haï laïi ñeán ñaây baùo ñoäng vôùi boïn taïi ha? Tö Ñoà Löu Tinh thôû daøi: -Moät naêm tröôùc ñaây, gia huynh boãng nhieân phaùt taøi, anh em taïi haï ñònh röûa saïch tay, ly khai giang hoà, soáng cuoäc ñôøi aån daät, ngôø ñaâu bang chuû Caùi Bang laø Nam Cung Linh bieát ñöôïc gia huynh vöøa coù ñöôïc soá taøi saûn lôùn, laõo cöôùp ñoaït taøi saûn ñoù, ñoàng thôøi duøng ñao cheùm naùt thaán theå cuûa gia huynh. Taïi haï bieát roõ ai haï ñoäc thuû song... song... Y ñöa tay aùo lau maáy haït leä vöøa caøi mi, roài tieáp vôùi gioïng aûm ñaïm: -Taïi ha chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa Nam Cung Linh, maø thanh danh cuûa haén laï vang doäi khaép giang hoà, neáu taïi haï ñem söï vieäc tuyeân döông khaép nôi, thì ngöôøi trong voõ laâm khi naøo chòu tin laø coù thaät? Tieåu Phi thôû daøi: -Ñuùng vaäy! Luùc ñoù, Nam Cung Linh raát caàn tieàn, neáu khoâng coù gaáp moät soá baïc to thì nguy maát, cho neân haén duøng thuû ñoaïn ñeå thoaû maõn nhu caàu khaån thieá ñoù! Tö Ñoà Löu Tinh tieáp: -Moùn nôï maùu ñoù, taïi haï caûm thaáy voâ voïng ñoøi hoûi nôi Nam Cung Linh, ngôø ñaâu Löu Höông Ñaïo Soai laïi khaùm phaù ra haønh ñoäng ñeâ tieän cuûa haén. Ñaïo Soaùi laøm nhö theá, chaúng khaùc naøo thay taïi haï baùo phuïc moái huyeát haûi thaâm cöøu. Vieäc laøm ñoù gaây chaán ñoäng giang hoà, chaúng ai khoâng bieát. Dó nhieân, taïi haï phaûi caûm kích, xem 436 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaïo Soaùi Löu Höông laø moät baäc ñaïi aân nhaân, song Ñaïo Soaùi nhö moät con roàng thieâng, aån hieän baát thöôøng, suoát maáy naêm daøi, taïi haï ñi tìm khaép nôi, khoâng gaëp maët ngöôøi ñeå baùi taï caùi ôn troïng ñaïi. Y vuït ngaång ñaàu leân, nhìn chaêm chuù Tieåu Phi, toû veû cung cung kính kính, tieáp: -Taïi haï bieát roõ Ñaïo Soaùi Löu Höông thích du hí hoàng traàn, nay ñaây mai ñoù, tìm ñaâu cho gaëp maët ngöôøi? Hoâm nay... hoâm nay... neáu taïi haï khoâng nhìn laàm, thì ñuùng laø dòp may to lôùn phi thöôøng ñaõ ñeán, taïi haï ñöôïc dieän kieán baäc taøi cao, ñaïi ñöùc... Y suïp laïy. Tieåu Phi voäi vaøng naâng y leân, cöôøi nheï thoát: -Voâ luaän taïi haï coù phaûi laø Ñaïo Soaùi Löu Höông hay khoâng, caùi taâm thaønh yù thaät cyûa caùc haï laøm cho taïi haï voâ cuøng xuùc ñoäng! Tö Ñoà Löu Tinh nheách nuï cöôøi thaûm: -Trong söï vieäc ngaøy nay, taïi haï ñöùng giöõa hai aân nhaân, khoâng theå theo beân naøo, boû haún beân naøo, vaø cuõng khoâng coøn maët muõi naøo ôû laïi ñaây, nhìn song phöôïng tranh ñaáu. Taïi haï nghó, caùc vò laø nhöõng ngöôøi ñaïi löôïng, haún löôïng tình cho taïi haï! Y nghieâng mình tieáp: -Taïi haï xin caùo bieät, vaø mong raèng sau naøy ta coøn gaëp nhau. THoát xong, y quay mình, böôùc ra khoûi leàu. Laâu laém, Hoà Thieát Hoa môùi thôû daøi caát tieáng: -Phaøm ngöôøi ta, coù xuoâi ngöôïc giang hoà, taát phaûi coù cöøu nhaân khaép trong nöôùc, song rieâng veà Ñaïo Soaùi Löu Höông thì laïi khaùc, ñi ñeán ñaâu cuõng coù keû saün saøng baùo ôn ñaùp nghóa. Xem ra, caøng traùnh caùi vieäc gieát ngöôøi, laïi caøng coù lôïi! Cô Bang Nhaïn cau maøy: -Tö Ñoà Löu Tinh ñaõ bieát ngöôi laø Ñaïo Soaùi Löu Höông, laïi coøn ñaëc bieät löu yù ngöôi veà ngöôøi saép ñeán ñaây, thì haún ngöôøi ñoù coù voã coâng khoâng keùm ngöôi ñaâu! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ngöôi noùi ñung. Töø bao laâu nay, ta chöa thaáy coù keû naøo daùm töï xöng laø ñoái thuû cuûa Löu Höông. Giaû nhö ngöôøi naøo ñoù, neáu coù taøi ñaùng keå thì cuoäc ñaáu saép tôùi ñaây giöõa y vaø Löu Höông, haún phaûi ngoaïn muïc laém! Gaëp moät ngöôøi khaù ñi nghinh chieán vôùi boïn ta qua moät thôøi gian laâu, keå ra cuõng laø moät ñieàu thích thuù vaäy! Tieåu Phi cöôøi to: -Ngöôi ñöøng queân, hoâm nay laø ngaøy ñaïi hæ cuûa ngöôi, voâ luaän laø chuùng ñeán ñaây nhieàu hay ít, chæ coù ta vaø Cô Baêng Nhaïn ñoái phoù maø thoâi, coøn ngöôi thì... haõy chuyeân chuù ñoái phoù vôùi taân nöông! Ta töôûng cuoäc giao ñaáu giöõa ngöôi vaø taân nöông phaûi gay go voâ cuøng! Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùp muõi: -Chuùng ñeán ít thì thoâi, neáu chuùng ñeán nhieàu, caùc ngöôi cuõng lieäu maø chia cho ta moät phaàn chöù, phaûi bieát ta ngöùa ngaùy laém roài ñaáy. Maáy hoâm nay, chaúng coù troø gì vui ñeå gaõi ngöùa caû! 437 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn cöôøi nheï: -Coù ngöùa ngaùy, thì höôùng veà taân nöông maø ñoøi hoûi, sao laïi ñoøi hoûi boïn ta? Thieát töôûng taân nöông cuõng ñuû söùc gaõi ngöùa cho ngöôi maø! Hoà Thieát Hoa toan giaät moät chieác goái quaêng vaøo mình Cô Bang Nhaïn, song vöøa luùc ñoù, coù naêm, saùu ngöôøi mang y phuïc, giaøy, maõo ñeán cho Hoà Thieát Hoa. Hoï vöøa cöôøi vöøa noùi: -Ñaïi leã ñaõ chuaån bò xong xuoâi roài ñoù, phoø maõ! Xin phoø maõ thay y phuïc ñaïi kieát naøy ñi, ñeå kòp giôø haønh leã! Tieåu Phi baät cöôøi vang: -Caùc vò tieân lieäu söï vieäc nhanh quaù, ñaùng phuïc thaät! Hoà Thieát Hoa nhìn maõi chieác maõo cao, moät luùc laâu, y nhaøo leân giöøn, naèm thaúng chaân, cao gioïng: -Caùc ngöôi muoán cho ta ñoäi chieác maõo naøy, thì thaø cho ta moät dao ta coøn deã chòu hôn! Tuy nhieân, duø ñoäi chieác maõo naëng neà, chaät heïp ñeán ñaâu, vaãn hôn laø nhaän moät nhaùt dao. Huoáng chi maëc y phuïc môùi, ñoäi maõo cao, laïi uoáng röôïu baèng thích, röôïu say roài coøn gaùi ñeå oâm aáp suoát ñeâm daøi, maø tæ teâ, maø ræ raû? Taân nöông cuõng vaän y phuïc ñaïi kieát, nôi maët coù vuoâng luïa hoàng che kín, chaúng ai troâng roõ dung nhan nhö theá naøo. Hoà Thieát Hoa nhìn sang taân nöông thaàm nghó: -Hoâm nay thì nhaát ñònh laø ngöôi khoâng coøn hí loäng ta nöõa ñöôïc roài ñaáy nheù! Ngaøy ñaïi leã ngöôi ñuøa laø coù rong maûn ñôøi ñaáy, bieát chöa? Chieác leàu cuûa vöông gia trang bò heát söùc huy hoaøng, cho ñuùng phong caùch moät quoác vöông tuyeån naïp phoø maõ. Coù leõ vì Vöông phi vaéng maët trong cuoäc leã, neân taïi leàu chaúng coù boùng moät nöõ nhaân. Taân nöông laøm leã roài, laäp töùc coù ngöôøi ñöa vaøo haäu phoøng. Theo phong tuïc Quy Tö quoác, trong buoåi tieäc taân hoân, nöõ nhaân khoâng coù maët, töø thaân baèng quyeán thuoäc , ñeán taân khaùch luoân caû taân nöông, khoâng ñöôïc goùp vui chung vôùi nam nhaân. Taân nöông chui vaøo ñoäng phoøng, ôû lyø laïi ñoù, chôø taân lang chuoác cheùn vôùi taân khaùch, maõi ñeán khi naøo say beùt nheø môùi ñöôïc vaøo phoøng hoäi dieän vôùi taân nöông. Taïi sa maïc veà ñeâm, gioù laïnh buoát xöông, phaøm nhöõng ai chöa cuoän mình trong chaên daøy, taát phaûi chuaån bò moät soá löûa, thöù löûa baèng nöôùc môùi thöùc traéng noåi maáy canh. Vaø coøn gì thích thuù hôn, moät böõa tieäc taân hoân , taân khaùch ñoâng vaày, röôïu ngon, thöùc aên thôm. Taïi sa maïc coù moät böõa aên thònh soaïn, laø töôûng nhö naèm moäng ñeán thieân ñaøng. 438 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ai ai cuõng maëc tình aên, maëc tình uoáng, aên uoáng baèng thích, aên uoáng hôn ngaøy thöôøng, aên uoáng khoâng voâ nöõa cuõng coá maø noác, maø nuoát. Hoà Thieát Hoa, troïn ñôøi chæ coù moät noãi lo lôùn, ñöùng ñaàu trong taát caû caùc noãi lo, keå caû noãi lo cho soáng cheát. Noãi lo ñoù laø röôïu thieáu. Tröôùc caùi cheát, y chaúng bao giôø nao nuùng, song thieáu röôïu laø chaúng khaùc naøo treo baûn aùn töû hình nôi coå y. Ñöông nhieân Quy Tö Vöông khai maïc böõa tieäc, vaø lònh khai ban ra roài, thì tieáng khua chaïm ñuõa cheùn, nghe tieáng noác öøng öïc, tieáng nhai nhaùch nhaùch, tieáng nuoát on oùt vang leân, hoaø laãn vôùi tieáng cöôøi, tieáng noùi oàn aøo, vui nhoän. Moät con deâ nöôùng ñaët trong moät caùi maâm to, ñöôïc boán ñaïi haùn mang ra. Quy Tö Vöông caàm chieác dao baèng baïc ñöa leân, toan xeûo moät mieáng ñeå daãn ñaàu cho taân khaùch laàn löôït khai dao. Tieåu Phi ñang cöôøi töôi boãng bieán saéc maët. Chaøng nhaän ra muõi dao baïc trong tay Quy Tö vVöông döôùi aùnh hoa chuùc, chôm chôùp maøu ñen. Nhöng chaøngg khoâng noùi naêng gì. Roài thòt ñöôïc caét xeùn ra, chia cho töøng ngöôøi. Ai ai cuõng töôûng laø chaøng aên heát, song thöïc ra chaøng ñaõ ñuùt phaàn thòt vaøo tay aùo. Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Trong thieân haï, quaû thaät coù nhieàu ñieáu kyø quaùi! Gaõ hoï Hoà boãng nhieân laïi ñöôïc laøm phoø maõ. Ngöôi nghó, coù ñuùng laø moät ñieàu kyø quaùi chaêng? Rieâng ta, ta khoâng töôûng noåi! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Con ngöa hoang ñoù cuoái cuøng roài hoï cuõng ñöa veà chuoáng! Chuùng ta neân cao höùng cho gaõ laém chöù! Baát quaù, ñem nay, ta vôùi ngöôi phaûi heát söùc caån thaän, duø röôïu ngon, duø thöùc aên thôm, chuùng ta tuyeät ñoái chaúng neân no say! Cô Baêng Nhaïn baät cöôùi: -Ngöôi xem cho bieát caùi gì ñaây! Haén trao nhanh cho Tieåu Phi moät maûnh giaáy nhoû, giaáy thaám môõ daàu, nhöõng chöõ treân giaáy mô hoà quaù. Coù chöõ coøn roõ, coù chöõ ñaõ môø tuy nhieân coá gaéng laém cuõng ñoïc ñöôïc: -Hoâm nay, laø ngaøy vui cuûa con gaùi ngöôi, vaäy chieâc ñaàu cuûa ngöôi ñöôïc löu laïi coå theâm moät ngaøy, ñeán chieåu mai thì ta seõ ñeán caét laáy, ngöôi phaûi giöõ gìn chieác ñaàu nhaù, ñöøng ñeå maát maø roài ta ñeán phaûi laïi phaûi thaát voïng! Tieåu Phi giaät mình. Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït: -Vaên töø thì khoâng tao nhaõ laém, song khaåu khí chaúng keùm ngöôi. Xem ra caùi loái ñoøi caét ñaàu thieân haï, cuûa ngöôøi naøo ñoù, coøn haùch hôn caùi loái doaï khieáp ngöôøi cuûa ngöôi! Tieåu Phi traàm gioïng: 439 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi nhaët maûnh giaáy naøy ôû ñaâu vaäyt? Cô Baêng Nhaïn ñaùp" -Ngay treân con deâ nöôùng. Vöøa roài ngaãu nhieân ta böôùc ra trong khi boïn gia nhaân khieâng noù vaøo, ta nhìn thaáy, chuïp lieàn, ngay taïi doïc ñôøng. Lôøi noùi thì thaûn nhieân song thaàn saéc hôi bieán ñoåi. Hieän taïi thì haén ñeà cao caûnh giaùc cöïc ñoä. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Cuõng may, maûnh giaáy loït vaøo aùnh maét cuûa ngöôi! Chöù neáu laõo vöông kia troâng thaáy, chaéc laõo phaûi khieáp ñeán cheát ñöôïc! Nhö vaäy thì cuoäc leã naøy maát caùi vui nhoän roài! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Gaõ Hoà maáy thuôû maø ñöôïc haân hoan nhö hoâm nay! Duø sao chuùng ta cuõng phaûi giuùp gaõ ñöôïc vui troïn tí nhaát cuõng moät ngaøy. Coù vui gaõ môùi coù höùng maø ñoäng phoøng. Maát ñeâm ñoäng phoøng naøy ñoái vôùi gaõ, cuõng baèng laáy daây thaét hoïng gaõ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Duø ngöôøi ñoù khoâng ñeán hoâm nay, song chaúng phaûi vaéng y roài maø chaúng coøn nguy hieåm. Ta vôùi ngöôi tuyeät ñoái khoâng neân xem thöôøng söï tình naøy. Ai trao moùn aên, ñöa thöùc uoáng, chuùng ta khoâng neân toáng vaøo mieäng. Cô Baêng Nhaïn cau maøy traàm ngaâm moät chuùt: -Trong con deâ nöôùng coù ñoäc ? Tieåu Phi chöa kòp ñaùp, coù baûy taùm ngöôøi ñeán daâng röôïu. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng noùi: -Ta chuoàn ra ngoaøi xem coù gì laï chaêng. Khi naøo ngöôi ra ñöôïc thì tìm gaëp ta! Maëc ai ñöa röôïu, Cô Baêng Nhaïn ngoaûnh maët böôùc ñi luoân. Ñöông nhieân, Tieåu Phi khoâng uoáng, vaø chung quy trong ba anh em chæ coù Hoà Thieát Hoa laø noác maõi, noác ñeán röôïu böøng leân ñoû maët. Coù baèng höõu nhö Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn, thì Hoà Thieát Hoa coøn sôï cheát laøm sao? ------------------------oOo------------------------ 440 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2