Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 47

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 47: THUYỀN TRÊN SA MẠC Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 47

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BAÛY THUYEÀN TREÂN SA MAÏC Thanh Cöûu Hoaøn Kim Boái Ñao tuy naëng neà, song giaùng xuoáng raát nhanh, maët baøn bò chaïm, ñöùt laøm hai phaàn. Ñao nhaém ngöôøi, ngöôøi khoâng vieäc gì, maët baøn voâ toäi laïi höùng laáy tai vaï. Chaúng ai bieát taïi sao ngöôøi aùo ñen laïi traùnh khoûi nhaùt ñao nhö trôøi giaùng. Boïn ñaïi haùn ñöùng beân ngoaøi, quan chieán, ñang vui möùng ñoù, boãng söõng sôø, cuøng ñöa maét nhìn nhau, roài baát thình lình baät cöôøi. Laõo Nghieâm cöôøi to hôn heát, döùt traøng cöôøi, laõo cao gioïng thoát: -Chaúng coù gì laï caû! Nhò ca chuùng ta nöông tay, tröôùc heát laø cheùm baøn, ñeå caûnh caùo tieåu töû, laøm cho haén khieáp vía maø nhaûy ñi, neáu haén coøn ngoan coá chaúng chòu chaïy troán, thì nhaùt ñao thöù hai seõ hoûi toäi haén. Nhö vaäy, haén cheát cuõng chaúng oaùn traùch ñöôïc ai. Moïi ngöôøi reo leân phuï hoaï: -Phaûi ñoù! Ngöôi luaän ñuùng quaù. Ñao haï löu tình, chöù neáu khoâng thì haén duø coù ba ñaàu saùu tay cuõng vò taát traùnh ñöôïc. Nhöng ñaïi haén raâu quaên laïi xuaát haït to baèng haït ñaäu, haén töï hoûi nhaùt ñao ñöôïc phaùt xuaát raát chuaån, theá maø ñoái phöông vaãn traùnh ñöôïc nhö thöôøng. Vaø ñoái phöông traùnh caùch naøo, haén cuõng chaúng hieåu noåi. Tröôùc söï coå vuõ cuûa ñaùm thuû haï kia, ñaïi haùn khoâng theå chaàn chôø nöõa, haén laáy laïi bình tónh, cöôøi leân khanh khaùch thoát: -Caùc anh em xem ñaây naøy, qua nhaùt ñao thöù hai cuûa ta, ñaàu haén seõ lìa khoûi coå. Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng: -Ñao phaùp cuûa ngöôi duøng ñeå chaët baøo, cheû gheá, ñaün cuûi, ñoán caây thì ñöôïc, chöù muoán gieát ngöôøi... thì coøn laâu ngöôi môùi toaïi nguyeän noåi. Maø coù leõ caùi vieäc gieát ngöôøi chæ laø moät giaác moäng daøi suoát ñôøi ngöôi. Ñaïi haùn raâu quaên ñoû maët, theïn quaù thaønh giaän quaùt: -Chöù ñao phaùp nhö theá naøo môùi gieát ñöôïc ngöôøi? Coøn ngöôi? Ngöôøi aùo ñen nheï nhaøng vuoát voû kieám, ñieàm nhieân ñaùp: -Ñao phaùp saùt nhaân, ít ra cuõng phaûi nhö theá naøy! Ñoäng taùc cuûa y nhanh quaù, boïn ñaïi haùn khoâng theå naøo nhaän ñònh kòp töøng caùi nhích tay, baát quaù hoï mô hoà caûm thaáy thanh tröôøng kieám tuoät voû, roài aùnh theùp chôùp leân, y baét ñaàu cöû ñoäng khi y baét ñaàu thoát, caâu noùi vöøa döùt laø ñoäng taùc ñoù cuõng vöøa troøn. 495 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoäng taùc troøn, chaúng phaûi y vung kieám cheùm ai, maø y ruùt kieám ra khoûi voû, ñaët thanh kieám naèm ngang nôi ñuøi. Ñaïi haùn raâu quaên coøn ñöùng taïi choã, chöa phaùt xuaát ñao thöù hai, duø haén cao gioïng vôùi ñoàng boïn. Haén chöa xuaát thuû, song göông maët cuûa haén thoaùng bieán ñoåi töø töø, nhöõng thôù thòt treân göông maët ñoù giaät giaät, keá tieáp laø haén giöông troøn ñoâi maét, troøng suyùt voït ra ngoaøi. Ngöôøi aùo ñen khoâng heà nhìn haén. Y thaûn nhieân hoûi: -Ngöôi minh baïch chöa? Ñaïi haùn raâu quaên rung rung gioïng aáp uùng: -Ta... ta... minh baïch roài!... Moät tieáng coáp vang leân, hoaø laãn vôùi tieáng theùp ngaân daøi, ñaïi haùn buoâng ñao, ñao rôi xuoáng neàn, chöøng nhö thaân hình hoä phaùp cuûa haén cuøng ngaõ xuoáng ñoàng thôøi. Toaøn thaân haén chaúng coù moät veát thöông, rieâng nôi yeát haàu coù moät ñieåm ñoû. Thanh tröôøng kieám ñaët ngang ñuøi, vaãn coøn naèm taïi choã, ngöôøi aùo ñen xuaát thuû nhö theá naøo, luùc naøo? Khoâng moät ñaïi haùn naøo nhaän ñònh kòp. Vaø veát thöông gieát ngöôøi chæ laø moät ñieåm ñoû, raát nhoû, baát quaù baèng ñaàu ngoùn tay, laïi chaúng coù chuùt maùu chaûy ra. Thöïc söï chaûy ra, ñieåm ñoû ñoù coù theå do maùu ñoïng, nhöng ñieåm ñoù ñoù seõ bieán thaønh maùu tím trong phuùt choác, cuøng vôùi toaøn thaân phaùt laïnh vì ñöùt thôû cuûa ñaïi haùn. Ngöôøi aùo ñen khoâng nhìn ñaïi haùn raâu quaên, cuõng chaúng nhìn maáy ngöôøi kia, cöù vuoát tay leân thanh tröôøng kieám coøn naèm nguyeân treân ñuøi y. Boïn ñaïi haùn haù moàm, le löôõi, moàm vaø löôõi cöùng ñôø, löôõi chaúng thuït vaøo noåi, moàm cuõng chaúng kheùp laïi noåi. Laõo Nghieâm bieán saéc maët xanh rôøn, rung rung ngöôøi, chaäp choaïng luøi laïi, vöøa luøi vöøa rung rung gioïng hoûi: -Teân ñaâu?... Sao chöa baén ra?... Chöôûng quyû rôøi khoûi quaày chaúng roõ töø luùc naøo, chôït hieän caïnh laõo Nghieâm dang tay taùt maïnh vaøo maët laõo, taùt hôn möôøi löôït. Laõo Nghieâm bò ñaùnh ñau quaù, suyùt hoân meâ. Laõo keâu leân roái rít: -Ñaïi ca!... Ñaïi ca ôi! Sao laïi ñaùnh ñeä? Chöôûng quyû heùt: -Ta khoâng ñaùnh ngöôi thì phaûi ñaùnh ai? Vöøa roài ngöôi ñaõ noùi gì? Laõo Nghieâm sôï haõi: -Baát quaù... baát quaù... ñeä muoán anh em phoùng tieãn... Chöôûng quyû cöôøi laïnh: -Ngöôi coù bieát teân phaùt ra roài, ai phaûi cheát chaêng? Laõo Nghieâm ñaùp nhanh: 496 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töï nhieân... laø tieåu töû phaûi cheát! Chöôûng quyû laäp töùc taùt theâm cho laõo maáy taùt tai nöõa, ñoaïn quaùt to: -Ngöôi laø caùi quaùi gì, daùm goïi ngöôøi ta laø tieåu töû? Ngöôi coù bieát vò baèng höõu ñoù laø ai chaêng? Laõo Nghieâm söûng soát: -Chöù haén laø ai? Chöôûng quyû laïi taùt theâm maáy taùt tai nöõa: -Ta caám ngöôi giôû gioïng xaác laùo ñoái vôùi vò baèng höõu ñoù, ngöôi nghe ta noùi gì chöù? Laõo Nghieâm rung gioïng: -Nghe roài, ñaïi ca! Nghe roõ roài! Chöôûng quyû buoâng tay, khoâng noùi tieáng gì nöõa, quay mình böôùc tôùi ngöôøi aùo ñen, cung cung kính kính cuùi ñaàu chaøo, roài nôû nuï cöôøi : -Boïn anh em coù maét khoâng troøng, neân chaúng bieát ñöôïc Nhaát Ñieåm Hoàng töø Trung Nguyeân giaù laâm sa maïc, caùi toäi thaát leã ñoù, taïi haï xin nghieâng mình thoï nhaän, mong anh huøng ñaïi xaù cho! Töø ngoân ngöõ, cöû ñoäng, con ngöôøi ñoù toû roõ laø moät laõo hoà ly. Tröôùc khi ñeán vôùi ngöôøi laï, haén trò toäi ngöôøi nhaø, giaû nhö ngöôøi laï coù baát maõn ngöôøi nhaø thì nieàm baát maõn ñoù phaûi tieâu tan nöûa phaàn vôùi caùch xöû söï cuûa haén. Haén vuoát töï aùi con ngöôøi ñuùng luùc raát kòp thôøi. Giaû nhö con ngöôøi aùo ñen coù muoán taùc theâm oai, y cuõng chaúng laøm troø xuaát thuû khi chuû nhaân bieát loãi. Ñoù laø thuû ñoaïn treân giang hoà, khaùch giang hoà khoâng ngaàn ngaïi aùp duïng tuyø thôøi khaéc cöùu vaõn tình hình, chöù chaúng phaûi aùp duïng vì khieáp sôï maø caàu tình. Vaø khi thuû ñoaïn ñoù ñöôïc aùp duïng roài, ñoái phöông ñöông nhieân phaûi ñaùp leã, neáu khoâng thì mang tieáng laø ngoâng cuoàng, ngaïo maïn, khoâng coù tö caùch haøo kieät voõ laâm. Ngöôøi aùo ñen ñöông nhieân laø Nhaát Ñieåm Hoàng. Vaø hieån nhieân hai ngöôøi guø löng, seïo roã maët kia phaûi laø Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng heà ngaång maët leân, ñoâi maét chuù vaøo thanh tröôøng kieám, y khoâng toû loä moät cöû chæ naøo chöùng toû laø coù thaáy chöôûng quyû ñaùnh laõo Nghieâm, coù nghe chöôûng quyû quaùt thaùo laõo Nghieâm. Y thaûn nhieân thoát baâng quô, khoâng höôùng veà ai, nhöng ngöôøi coù traùch nhieäm khoâng theå khoâng chuù yù: -Ta ñaõ noùi, bình traø ñoù khoâng uoáng ñöôïc! Haõy ñoåi bình khaùc cho ta! Chöôûng quyû giaät mình. Ít nhaát ñoái phöông cuõng phaûi ñaùp laïi maáy tieáng, qua caùi veû cung cung kính kính cuûa haén chöù? Nhöng haén khoâng laáy laøm ñieàu. Chaúng roõ haén khoâng laáy laøm ñieàu laø vì khieáp sôï hay vì kieân nhaãn, hay vì moät lyù do naøo khaùc, haén laïi cöôøi vuoát, roài thoát: 497 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi! Phaûi! Phaûi! Traø khoâng uoáng ñöôïc thì phaûi thay traø.... thay gaáp! Phaûi, phaûi, phaûi! Ngöôøi nhaø mang traø ñeán. Haén chuïp laáy bình traø, haén khoâng ñeå ngöôøi nhaø daâng. Nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng thaûn nhieân tieáp laáy bình traø, roài thaûn nhieân quaêng ngay xuoáng neàn, laïnh luøng thoát: -Traø naøy uoáng sao voâ! Mang bình khaùc ra ñaây! Boïn ñaïi haùn bieán saéc maët xanh rôøn. Song chöôûng quyû bình tónh nhö thöôøng, traùi laïi haén coøn ñieåm moät nuï cöôøi, haén noùi vuoát moät caâu: -Phaûi, phaûi, phaûi! Ñoåi bình traø khaùc gaáp! Phaûi ñoåi môùi ñöôïc! Bình traø ñöôïc mang ra, haén laïi tieáp laáy, hai tay daâng leân, haén thaàm nghó: -Laàn naøy thoâi nheù, neáu ngöôi khoâng chòu hieåu ñaïo lyù, thì chaéc laø ta khoâng noùi chi hôn! Ta khoaù mieäng ñeå cho tay chaân cöû ñoäng! Ngôø ñaâu, Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn khoâng nghe haén noùi gì. Moät tieáng xoaûng vang leân, chieác bình traø rôi xuoáng neàn, vôõ ra töøng maûnh, nöôùc baén tung toeù. Y laïnh luøng thoát: -Traø naøo uoáng khoâng ñöôc! Chöôûng quyû hôi maát bình tónh, tuy vaäy haén vaãn goïi ngöôøi laáy bình traø khaùc, roài thaàm nghó: -Thöû xem ngöôi coøn ñaäp vôõ nöõa ñöôïc chaêng? Naøo hay, Nhaát Ñieåm Hoàng lieân tieáp ñaïp vôõ taùm bình traø, göông maët y vaãn laïnh luøng, tröôùc sau, y chæ thoát veûn veïn moät caâu: -Traø naøy khoâng uoáng ñöôïc! Hoaëc giaû cuøng laém, y tieáp theâm maáy tieáng: -Mang bình khaùc cho ta! Ñeán luùc ñoù, moïi ngöôøi bieát roõ y coá yù laøm nhö vaäy, chöù chaúng phaûi traø ngon traø dôû. Bieát ñöôïc nhö vaäy roài, hoï caøng sôï hôn, bôûi Nhaát Ñieåm Hoàng ñònh gaây söï roõ reät. Ngöôøi naøo cuõng xuaát haït öôùt ñaàu. Chöôûng quyû vöøa cöôøi vöøa hoûi: -Phaûi coù thöù traø naøo, caùc haï môùi uoáng ñöôïc? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaùp: -Traø khoâng thuùi laø uoáng ñöôïc! Chöôûng quyû baät cöôøi to: -Theá traø luùc naõy thuùi aø? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -öø! Chöôûng quyû phì cöôøi: -Caùc haï chöa nhaám moät hôùp naøo, sao laïi bieát laø traø thuùi! 498 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaùt Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Chæ caàn nhìn tay ngöôøi mang ra, ta cuõng bieát traø thuùi hay khoâng thuùi. Chöôûng quyû chôùp maét: -Theá aø? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Traø khoâng thuùi, tay hoï thuùi, traø vaãn khoâng uoáng ñöôïc nhö thöôøng! Chöôûng quyû nhìn thanh tröôøng kieám nôi ñuøi y, roài baät cöôøi khanh khaùch: -Khoâng leõ tay chuùng thuùi thaät söï? Taïi haï ngöûi thöû xem sao! Haén böôùc tôùi, naém baøn tay laõo Nghieâm, laáy chaân haát maïnh ñao leân, tay kia chuïp nhanh caùn ñao. AÙnh theùp chôùp leân. Laõo Nghieâm ruù moät tieáng, ngaõ xuoáng. Chöôûng quyû caàm baøn tay cuûalaõo Nghieâm coøn roû maùu roøng roøng ñöa leân muõi ngöûi. Roài haén cöôøi vang, thoát: -Khoâng thuùi laém! Baát quaù, chæ hôi tanh maùu coù moät chuùt thoâi! Chöøng nhö haén cho laø caâu noùi ñoù thuù vò laém, neân haén laïi cöôøi lôùn hôn. Chæ coù moãi moät mình haén cöôøi. Boïn ñaïi haùn im thin thít, maët xanh rôøn. Coøn ai cöôøi ñöôïc chöù? Chính haén cuõng khoâng cöôøi, nhöng tieáng haén vöøa phaùt ra, nghe nhö ma reân, quyû gaøo. Haén nhìn Nhaát Ñieåm Hoàng, thaàm nghó: -Nhö vaäy, ñaõ ñuû cho ngöôi chöa? Ngöôi ñeán ñaây, gaây söï, ta ñaáu dòu nhö theá laø quaù ñaùng roài ñaáy nheù? Ñeán ngöôøi guø löng vaø ngöôøi maët seïo roã cuõng khoâng khoûi than thaàm Nhöng caû hai laáy laøm laï taïi sao ngöôøi ñoù öôùc heïn Nhaát Ñieåm Hoàng taïi ñaây, laïi chöa xuaát hieän? Ngöôøi ñoù coøn chaäm treã laø Nhaát Ñieåm Hoàng coøn laøm khoå boïn naøy theâm. Laï thay, con ngöôøi cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng nhö baèng theùp ñuùc, hình voùc theùp, taïng phuû theùp, maø taâm hoàn cuõng xa vaéng luoân. Ai nao nuùng, xoùt xa, lo sôï maëc ai, y vaãn thaûn nhieân nhö thöôøng nhö chaúng thaáy, chaúng nghe chi caû. Chöôûng quyû cöôøi cöôøi moät mình trô treõn quaù, cuoái cuøng cuõng phaûi ngöng cöôøi, roài y laáy bình traø, hai tay ñöa leân leân: -Hôn hai möôi naêm qua, taïi haï chöa töøng toû veû cung kính vôùi baát kyø ai. Coù leõ ñoâi tay naøy khoâng ñeán noãi thuùi, mong caùc haï neå tình uoáng moät nguïm cho vui veû vôùi nhau! Bình traø ñoù, do haén chaïy ñi laáy. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng nhìn haén, maø chæ nhìn bình traø, töø töø thoát: -Thì ra ngöôi laø Baùn Thieân Phong? Chöôûng quyû cöôøi nheï: 499 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Moät caùi hieäu thaáp heøn, ñaâu ñaùng ñöôïc anh huøng ñeà caäp ñeán? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Thaûo naøo maø ngöôi chaúng soáng ñeán ngaøy nay! Khoâng ai töôûng noåi moät con ngöôøi nhö ngöôi maø laø Baùn Thieân Phong. Baùn Thieân Phong gaät ñaàu: -Caùc haï noùi ñuùng! Tröôùc maét nhöõng baèng höõu chaân chính, taïi haï khoâng theå daùm nghó mình laø Baùn Thieân Phong! Baát quaù... taïi haï chæ laø moät con truøn, con tieåu truøn. Haén baät cöôøi lôùn, tieáp: -Phaûi! Moät con tieåu truøn! Bôûi laø tieåu truøn neân coù bao giôø ñöôïc caùc haï chieáu coá, haï mình keát giao. Caùi haân haïnh ñoù chaéc coøn laâu laém taïi haï môùi hy voïng ñöôïc caùc haï ban cho! Nhaát Ñieåm Hoàng bóu moâi: -Ñuùng vaäy! Ngöôi chæ laø moät con tieåu truøn, vaø tay cuûa ngöôi cuõng thuùi nhö thöôøng, tay ngöôi khoâng thôm gì hôn tay cuûa boïn kia! Göông maët cuûa Baùn Thieân Phong voán vaøng vuït bieán xanh nhôït, haén rung gioïng noùi: -Caùc haï... thöïc söï... caùc haï muoán... Moät traøng cöôøi trong treûo töø beân ngoaøi vang leân, voïng vaøo nhaø laøm Baùn Thieân Phong giaät mình ngöng baët caâu noùi dôû chöøng. Traøng cöôøi döùt, moät gioïng noùi cuõng trong treûo aám dòu tieáp theo: -Theá ra, baøn tay cuûa Baùn Thieân Phong cuõng thuùi nöõa sao? Ta muoán ngöûi xem coù thaät söï nhö vaäy chaêng! Caâu noùi döùt, moät thieáu nöõ böôùc vaøo, toác vaán bính, vaän aùo maøu ñoû. oOo Beân ngoaøi, gioù daäp töøng côn, caùt cuoán höøng höïc, ai ñi trong sa maïc taát bò caùt baùm ñaày ngöôøi, nhö choù öôùt laên ñaát. Nhöng Hoàng y thieáu nöõ laïi saïch phi thöôøn g, toaøn thaân khoâng vaây moät haït caùt. Khoâng khí trong gian nhaø traàm ñoïng vôùi xaùc cheát, vôùi maùu, thieáu nöõ mang nuï cöôøi böôùc vaøo, veû töôi ñeïp cuûa naøng queùt tan caùi aâm u naëng neà, chaúng khaùc naøo moät traän möa xuaân töôùic treân nhöõng nuï hoa heùo. Taát caû ñeàu caûm thaáy mình baát löïc tröôùc moät tieân nöõ giaùng traàn vaø saün saøng laøm moïi vieäc do naøng sai khieán. Dó nhieân khoâng ai noùi vôùi ai moät tieáng naøo. Hoàng y thieáu nöõ böôùc ñeán tröôùc maët Baùn Thieân Phong, ñieåm nuï cöôøi duyeân: -Tay cuûa ngöôi thuùi thaät sao? Baùn Thieân Phong khoâng bieát neân khoùc hay neân cöôøi. Haén laø moät con hoà ly, luùc ñoù caûm thaáy mình nhö thöøa thaõi. 500 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén lí nhí: -Coâ nöông... taïi haï... Hoàng y thieáu nöõ laïi cöôøi: -Ñoâi baøn tay traéng nhö theá kia, coù theå naøo thuùi? Ta khoâng tin ñaâu! Roài naøng caàm tay Baùn Thieân Phong. Moät thieáu nöõ ñeïp, cöôøi duyeân, caàm baøn tay vôùi veû aâu yeám trìu meán, laïi caát tieáng dòu daøng. Treân theá gian naøy coù nam nhaân naøo khoâng thích caùi caûnh ñoù. Duø nguû moäng, chöa chaéc ñaõ coù caûnh ñoù, noùi gì moäng thaønh söï thaät. Baùn Thieân Phong söõng sôø nhö keû maát hoàn. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng heà bieán ñoåi thaàn saéc. Tuy nhieân y nhìn thoaùng qua ngöôøi guø löng vaø ngöôi roã maët, chöøng nhö hoûi: -Caùc ngöôi coù nhaän ra naøng chaêng? Ngöôøi guø löng vaø ngöôøi roã maët cuøng ñöa maét nhìn nhau, trong taâm tö, moät caùi teân vöøa hieän ra, caùi teân ñoù laø: -Thaïch Quan AÂm! Neáu naøng khoâng laø Thaïch Quan AÂm, haún naøng cuõng coù lieân quan gì ñeán baø aáy! Boãng nhieân naøng xuaát hieân taïi ñaây, söï kieän naøy coù yù nghóa chi? Boãng moät ñaïo ngaân quang chôùp leân. Keá tieáp, moät tieáng ngöôøi ruù. Baùn Thieân Phong chaäp choaïng luøi laïi ba böôùc, roài ngaõ nhaøo, hoân meâ luoân. Hoàng y thieáu nöõ caàm moät thanh ñao nhoû, muõi ñao coøn caém baøn tay cuûa Baùn Thieân Phong, maùu töôi roû roøng roøng. Naøng laáy ñao caàm tay luùc naøo? Naøng xuaát thuû luùc naøo? Chaúng ai thaáy caû! Naøng baät cöôøi khanh khaùch: -Baøn tay naøy ñaâu coù thuùi! Baát quaù hôi tanh maùu thoâi! Boïn ñaïi haùn cuøng heùt leân, cuøng nhaøo tôùi. Hoàng y thieáu nöõ chôùp maét, khoa baøn tay ñeïp moät voøng tröôùc maët cöôøi saèng saëc: -Caùc ngöôi muoán gì ñaây. Laø nam nhaân laïi hieäp baày hieäp luõ ñònh hieáp ñaùp moät thieáu nöõ aø? Khoâng bieát theïn sao? Roài ngaân quang chôùp leân. Hai ñaïi haùn ñi ñaàu cuøng ruù leân, cuøng ngaõ ngöôïc laïi, maët ngöûa ra, maùu töôi töø yeát haàu voït ra nhö voøi. Moät thieáu nöõ ñeïp, maûnh mai, vöøa cöôøi vöøa haï saùt hai maïng ngöôøi nhanh hôn moät nhaùy maét. Khoâng ai töôûng töôïng noåi, maø cuõng chaúng ai daùm tieán tôùi nöõa. Nhìn nhöõng voøi maùu phun ra, Hoàng y thieáu nöõ thôû daøi: -Caùi danh cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng coù khaùc? Gieát ngöôøi khoâng thaáy maùu, chæ coù thanh kieám vaáy moät ñieåm hoàng. Laøm ñöôïc vieäc ñoù, naøo phaûi deã daøng. Naøng quay qua Nhaát Ñieåm Hoàng, ñieåm moät nuï cöôøi, tieáp: 501 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi xem kia, baát quaù ta duøng moät khí löïc maø maùu chuùng chaûy quaù nhieàu, ngöôøi naøo troâng thaáy cuõng phaûi tôûm. Sao cho baèng ngöôi, gieát ngöôøi coù caùi veû vaên nhaõ quaù chöøng! Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng nhìn naøng, laïnh luøng thoát: -Voâ luaän laø ai gieát ngöôøi khoâng theå laø moät vieäc vaên nhaõ ñöôïc. Hoàng y thieáu nöõ baät cöôøi khanh khaùch: -Tuy nhieân, phaûi nhìn nhaän laø ngöôi gieát ngöôøi khaùc hôn thieân haï, söï gieát ngöôøi cuûa ngöôi ñuùng laø moät ngheä thuaät. Trong khi ñoù, Tieåu Huyønh len leùn lui veà phía haäu, ñònh ñeán gaàn khung cöûa soå trong cuøng, xa xa cuïc dieän, ra leänh cho boïn ñaïi haùn beân ngoaøi phoùng tieãn. Boãng Hoàng y thieáu nöõ ñaûo maét veà phía gaõ, goïi gaõ: -Laøm caùi gì theá? Naøng cöôøi nheï, phaân bua vôùi moïi ngöôøi: -Xem kia, caùi teân ñoù coù ñaùng gheùt khoâng? Gaõ ñònh goïi ngöôøi ta beân ngoaøi phoùng tieãn ñoù. Thaät laø baïi hoaïi voâ chöøng. Tieåu Huyønh laïnh ngöôøi, khoâng daùm nhích tôùi moät böôùc. Hoàng y thieáu nöõ thôû daøi, dòu gioïng tieáp: -Raát tieác laø nhöõng muõi teân ñoù khoâng laøm cheát ngöôøi ñöôïc! Khoâng tin caùc ngöôi xem ñaây. Nôi cöûa soå, teân vaãn coøn chong vaøo nhö thöôøng. Naøng böôùc ñeán moät khung cöûa ung dung ñi, nhö chaúng heà troâng thaáy coù muõi teân nhaém ngay naøng. Naøng ñeán gaàn, muõi teân vaãn baát ñoäng. Naøng ñöa hai ngoùn tay keïp laáy muõi teân ruùt vaøo trong nhaø, roài cuõng vôùi hai ngoùn tay ñoù, chaúng bieát naøng ñaùnh treùo laøm sao, muõi teân gaõy laøm ñoâi. Caùc ñaïi haùn coøn laïi nhö ngöøng thôû, thöø ngöôøi nhìn naøng. Naøng cöôøi nheï: -Caùc ngöôi kyø quaùi aø? Thöïc ra cuõng chaúng coù chi ñaùng laáy laøm laï. Bôûi chæ coù nhöõng ngöôøi soáng môùi baén teân ñöôïc, chöù keû cheát roài laøm sao phoùng tieãn? Tieåu Huyønh rung rung gioïng: -Coâ nöông... coâ nöông ñaõ gieát taát caû boïn chuùng roài? Hoàng y thieáu nöõ thôû daøi: -Ngöôi nghó xem, neáu coù ngöôøi soáng, nhaém ta maø baén thì ta laøm sao vaøo nhaø? Ta laøm sao daùm chöù? Caùi gan cuûa ta nhoû laém, hôn nöõa ta khoâng coù taøi nhö Nhaát Ñieåm Hoàng. Tieåu Huyønh caûm thaáy ñoâi chaân nhuõn laïi, baát giaùc haén ngaõ suïm xuoáng. Boãng Nhaát Ñieåm Hoàng hoûi: -Sao coâ nöông bieát danh hieäu taïi haï? Hoàng y thieáu nöõ ñieàm nhieân: 502 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi sao ta khoâng bieát danh hieäu ngöôi? Ngöôi laø ngöôøi ta khaâm phuïc nhaát, trong taâm ta, tröôùc maét ta, ngöôi laø thaàn töôïng maø. Haø huoáng ta ñeán ñaây laø ñeå tieáp ñoùn ngöôi! Nhaát Ñieåm Hoàng cau maøy: -Tieáp ñoùn taïi haï? Hoàng y thieáu nöõ hoûi laïi: -Chöù ngöôi khoâng öôùc heïn gaëp ai taïi ñaây aø? Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -Coù! Hoàng y thieáu nöõ mæm cöôøi: -Hieän taïi, hoï coù vieäc gaáp, khoâng ñeán ñöôïc. Hoï nhôø ta ñeán tieáp ñoùn ngöôi. Boïn ñaïi haùn trong khaùch saïn dôû khoùc dôû cöôøi. Trôøi! Nhaát Ñieåm Hoàng ñeán ñaây, chæ ñeå chôø moät ngöôøi, theá maø y ñaõ laøm ñieân ñaûo bao nhieâu ngöôøi! Giaû nhö thöïc söï y ñeán ñaây ñeå sanh chuyeän, thì coøn tai haïi cho hoï ñeán ñaâu nöõa! Hoàng y thieáu nöõ mæm cöôøi tieáp: -Ta ñaõ ñeán roài, thì ngöôi ñi theo ta chöù? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm moät chuùt: -Ñi!... Hoàng y thieáu nöõ laïi cöôøi: -Ngöôi chöa muoán ñi? Ngöôi ñònh haï saùt taát caû boïn naøy hay sao chöù? Neáu theá thì hay laém. Bình sanh ta töøng hy voïng coù moät ngaøy naøo ñoù, troâng thaáy taän maét ngöôi gieát ngöôøi! Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng ñaùp, naém hai ñöôïc daây coät ngöôøi, böôùc ra ngoaøi. Hoàng y thieáu nöõ nhìn ngöôøi guø löng vaø ngöôøi roã maët moät thoaùng, cau maøy thoát: -Ngöôi baét hai ngöôøi laøm choù, ñeå keùo theo ngöôi, taïi sao khoâng tìm hai teân daùng daáp ñeïp hôn moät chuùt! Loâi keùo caùi thöù loï lem theo ngöôi nhö theá naøy, thì coøn gì theå dieän ngöôi? Toát hôn, neân cho chuùng veà queâ ñi! Veà queâ! Baøn tay naøng chôùp leân, thanh ñao ñaõ xòt tôùi yeát haàu ngöôøi guø löng. Nhöng moät tieáng coong vang kheõ, voû kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ chaïm thanh tieåu ñao. Hoàng y thieáu nöõ hoûi: -Ngöôi khoâng nôõ ñeå chuùng cheát aø? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Taïi haï muoán gieát ai, laø töï mình ñoäng thuû, chaúng heà möôïn tay ngöôøi khaùc! Hoàng y thieáu nöõ mæm cöôøi: -Ngöôi cho laø ta cöôùp caùi vieäc gieát ngöôøi cuûa ngöôi? Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân: -Caùi vieäc gieát ngöôøi, chaúng ai cöôùp ñöôïc taïi haï. Chaún g ai daùm laøm caùi vieäc ñoù! 503 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoàng y thieáu nöõ baät cöôøi khanh khaùch: -Ngöôi yeân trí. Maãu ngöôøi ñoù, ta coù muoán gieát cuõng khoâng haï thuû noåi. Ta gôùm haï thuû laém! *** Ngöôøi guø löng vaø ngöôi roã maët bieát laø söï tình baát lôïi roài. Bôûi dieãn bieán khoâng thuaän tieän, traùi ngöôïc vôùi moïi söï döï tính cuûa hoï. Boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác vaø Ngoâ Cuùc Hieân ñaõ heïn gaëp Nhaát Ñieåm Hoàng taïi sa maïc khaùch saïn, sao baát ngôø laïi thay ñoåi chuû yù? Hoàng y thieáu nöõ ñöa y ñeán ñòa phöông naøo nöõa? Haønh tung cuûa naøng bí maät quaù, chaéc chaén laø naøng coù laïi lòch phi thöôøng, nhöng naøng laø ai, sao laïi laøm tay sai cho boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác? Khoâng leõ Thaïch Quan AÂm caáu keát vôùi chuùng? Ngöôøi guø löng vaø ngöôøi roã maët voâ cuøng nghi hoaëc. Song khoâng vaøo hang hoå, laøm sao baét ñöôïc hoå con? Söï tình nhö vaäy, hoï khoâng coøn do döï ñöôïc nöõa, hoï khoâng coøn choïn caùch naøo caùch ñöôïc nöõa. Böôùc ra cöûa roài, hoï giaät mình, döøng chaân laïi. Moät con thuyeàn? Taïi sa maïc laïi coù moät con thuyeàn? Taïi sa maïc, caùi danh töø thuyeàn ñöông nhieân bò xoaù nhoaø trong ngoân ngöõ con ngöôøi. Bôûi töø nghìn xöa ñeán nghìn sau, chaúng ai duøng thuyeàn. Coù theå baûo nhöõng ngöôøi sinh tröôûng taïi sa maïc, chöa töøng rôøi sa maïc ñi ñoù ñi ñaây, bình sinh khoâng bieát thuyeàn laø caùi vaät chi. Ñöông nhieân caû ba ngöôøi, töø Nhaát Ñieåm Hoàng ñeán ngöôøi guø löng vaø ngöôøi roã maët, ai cuõng kinh dò. Thuyeàn töø ñaâu ñeán? Thuyeàn ñi treân caùt? Thuyeàn daøi nhöng heïp, ñaàu thuyeàn chaïm khaéc raát ñeïp, ñuoâi thuyeàn cuõng theá. Hoï chöa vaøo thuyeàn, neân chöa roõ beân trong trang trí nhö theá naøo, chöù beân ngoaøi thì coù reøm chaâu che phuû. Coù chaâu coù ngoïc, haún phaûi hoa leä roài. Thì ra, naøng ngoài trong thuyeàn ñoù ñeán ñaây, cho neân caùt khoâng vaây mình naøng. Nhöng thuyeàn di ñoäng nhö theá naøo treân caùt?... Hoàng y thieáu nöõ giuïc: -Leân thuyeàn chöù! Thöø ngöôøi ra ñoù laøm gì theá? Nhaát Ñieåm Hoàng chôùp maét khoâng ñaùp. Hoàng y thieáu nöõ mæm cöôøi: -Chaéc ngöôi cho raèng thuyeàn khoâng theå di ñoäng? Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng coäc loác: -öø! Hoàng y thieáu nöõ laïi cöôøi: -Thì ngöôi böôùc leân thuyeàn ñi, roài seõ bieát! 504 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long oOo Ai khaùch thì löu yù ñeán con thuyeàn, trong thuyeàn nhöng ngöôøi guø löng laïi chuù taâm ñeán ñaùy thuyeàn. Ñaùy thuyeàn coù hai maûnh vaùn daøi, nhö nhöõng baûn goã tröôït tuyeát, keát chung vôùi nhöõng thaân truùc voâ cuøng trôn boùng. Thuyeàn thì thöôøng thöôøng laøm baèng goã, nhöng thuyeàn naøy phaàn lôùn laïi laøm baèng truùc. Do ñoù, thuyeàn löôùt ñi raát nheï, vaû laïi ñi treân caùt thì coù chi nöôùc? Treân thuyeàn coù hai ñoàng töû, cuõng maëc aùo ñoû nhö thieáu nöõ. Hai ñoàng töû naøy canh chöøng moät ñaøn chim öng to lôùn, ñöôïc ñaët daøi theo hai beân thuyeàn, nôi khoaûng giöõa saøn thuyeàn vaø ñaùy thuyeàn. Chim öng ñöôïc coät vaøo thuyeàn, ñöôøng daây khaù daøi, nhö daây keùo thuyeàn. Khi taát caû leân thuyeàn roài, hai ñoàng töû vuùt roi vaøo khoaûng khoâng, keâu leân troùc troùc maáy tieáng. Laäp töùc ñaøn chim öng voã caùnh bay ñi. Thuyeàn do ñöôøng daây coät nôi mình chuùng bò loâi theo, bay vôùi chuùng. Thuyeàn bay giöõa khoaûng khoâng, döôùi aùnh döông quang, daây coät chim öng laïi baèng baïc, chôùp chôùp leân. Neáu ñuùng döôùi sa maïc nhìn leân, phaûi thích thuù maø thaáy moät hieän töôïng phi thöôøng vaäy. Hoàng y thieáu nöõ cöôøi nheï hoûi: -Ñi nhö vaày, cuõng deã chòu ñaáy chöù? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -ÖØ ! Hoàng y thieáu nöõ tieáp: -Hôn nöõa, ngöôi cöôõi thuyeàn naøy, ñi tìm ai chaéc chaén laø doïc ñöôøng chaúng bò ai phaùt hieän ra ngöôi, chaúng ai theo doõi döôïc ngöôi! Vónh vieãn khoâng ai tra cöùu ñöôïc haønh tung cuûa ngöôi! Ngöôi naèm moäng cuõng khoâng töôûng noåi laø hoâm nay laïi ñöôïc phi thuyeàn vöôït sa maïc. Moät ngöôøi naøo ñoù trong thuyeàn, cöôøi maáy tieáng, roài thoát: -Cho neân taïi sa maïc, ngöôøi ta goïi con thuyeàn naøy laø quyû thuyeàn. Caâu noùi vöøa döùt, moät ngöôøi veït taám reøm töø phía sau böôùc tôùi. Nhöng thaân hình vöøa loù ra lieàn thuït vaøo, ñoaïn cöôøi tieáp: -Beân ngoaøi coù gioù maïnh, sao Hoàng huynh khoâng vaøo trong? Ngöôøi vöøa loù ra ñoù, coù göông maët hình tam giaùc, laøn da vaøng. Moät göông maët choaét cheùo, nhö gom tuï taát caû tai maét muõi mieäng vaøo moät choã. Nôi caèm coù maáy sôïi raâu chuoät, chöøng nhö bò löûa laáp neân ngaû maøu vaøng vaøng, laïi quaên queo. 505 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät chieác ñaàu choù coù khaûm ñoâi maét chuoät, con ngöôøi khoâng khaû aùi chuùt naøo, laïi coù gioïng noùi raát dòu aám, chaúng ai hieåu noåi söï töông phaûn ñoù. Cho neân chaúng ai tin ñöôïc aâm thanh vöøa roài, do con ngöôøi ñoù phaùt ra. Ngöôøi guø löng nhìn ngöôøi roã maët, caû hai nhö thaàm nghó: -Coù phaûi laø vò danh só ngöôøi Haùn, hoï Ngoâ teân Cuùc Hieân chaêng? Thaûo naøo maø Nhaát Ñieåm Hoàng chaúng cho laø moät con ngöôøi khoù chòu nhaát ñôøi. Treân thuyeàn coøn coù hai ngöôøi khaùc nöõa, khaû aùi hôn ngöôøi ñaàu choù maét chuoät. Hai ngöôi naøy vaän aùo gaám, moät ngöôøi maët vuoâng, maøy raäm, maét to duø khoâng giaän cuõng coù oai nhö thöôøng. Y toû ra töøng ñieàu khieån hôn laø bò ñieàu khieån. Coøn ngöôøi kia chöa noùi ñaõ cöôøi, göông maët loä roõ nieàm hoaø khí, coù phong caùch sang troïng song möôøng töôïng moät phuù thöông hôn laø moät quan thuyeàn, moät tröôûng giaû. Caû hai coù môù toùc vaøng vaøng, quaên queo, hieån nhieân vôùi môù toùc ñoù, hoï phaûi laø ngöôøi ngoaïi quoác, vaø ngöôøi ngoaïi quoác trong söï vieäc naøy phaûi laø ngöôøi Quy Tö quoác. Hoï coù maët treân thuyeàn, thuyeàn laïi ñeán taän khaùch saïn sa maïc, theá taïi sao hoï vieän leõ coù vieäc khaån caáp, khoâng ñeán ñöôïc ñeå cho Hoàng y thieáu nöõ ra maët? Hoï löøa Nhaát Ñieåm Hoàng leân thuyeàn? Löøa y ñeå laøm gì? Hai ngöôøi Quy Tö quoác troâng thaáy Nhaát Ñieåm Hoàn g lieàn voøng tay chao. -Traùng só vaát vaû quaù chöøng! ------------------------oOo------------------------ 506 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2