Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 95

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

206
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 95: RA KHÔNG PHẢI DỄ ....Hồ Thiết Hoa tiếp: -Chính ta cũng phải kinh ngạc, không tưởng bà dám làm một việc như vậy ! Còn ai không biết quy luật của Thần Thủy Cung sum nghiêm như thế nào ! Bà làm như vậy, có khác chi thừa nhận sự vu oan của Cửu muội ! Và bà làm sao tránh khỏi bị kết án phản sư, quán thông với địch ? Cái tội đó, lớn vô cùng, chết là chắc rồi, sợ trước khi chết còn phải trải qua một số cực hình tàn khốc là khác !...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 95

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI LAÊM RA KHOÂNG PHAÛI DEÃ Hoà Thieát Hoa tieáp: -Chính ta cuõng phaûi kinh ngaïc, khoâng töôûng baø daùm laøm moät vieäc nhö vaäy ! Coøn ai khoâng bieát quy luaät cuûa Thaàn Thuûy Cung sum nghieâm nhö theá naøo ! Baø laøm nhö vaäy, coù khaùc chi thöøa nhaän söï vu oan cuûa Cöûu muoäi ! Vaø baø laøm sao traùnh khoûi bò keát aùn phaûn sö, quaùn thoâng vôùi ñòch ? Caùi toäi ñoù, lôùn voâ cuøng, cheát laø chaéc roài, sôï tröôùc khi cheát coøn phaûi traûi qua moät soá cöïc hình taøn khoác laø khaùc ! Baø ñieåm huyeät Cöûu muoäi roài, traán ñònh taâm thaàn laïi. Baø giuïc boïn ta gaáp ñi tìm ngöôi. Baø noùi laø coù theå ngöôi ñaõ sa vaøo tay Thuûy Maãu AÂm Cô roài, coù theå ngöôi ñaõ bò haïi roài … Tieåu Phi hoûi gaáp -Coøn baø ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Baø ñaõ quyeát taâm, baø xem caùi cheát nhö khoâng, ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc, thì baø laøm luoân taát caû moïi vieäc, bôûi tröôùc sau gì baø cuõng cheát. Baø cho bieát vò laõo ni caâm ñieác, laø ñaïi sö thô cuûa baø, vi phaïm moân quy, neân ra thaân theå ñoù ! Baø aân caàn daën doø boïn ta, neáu coù theå haõy chieáu coá laõo ni. Tieåu Phi daäm chaân: -Theá laø baø chuaån bò tieáp nhaän caùi cheát ! Nhöng baø khoâng chôø ai haønh phaït, baø quyeát ñònh töï saùt … Hoà Thieát Hoa u buoàn tieáp: -Coù theå nhö vaäy laém ! Chuùng ta ñi roài, baø töï ñoùng cöûa thaïch thaát. Baø töï nhoát mình. Boïn ta bieát laø söï chaúng laønh, ñònh laøm moät caùi gì cho, neân yeâu caàu baø môû cöûa. Baø cöï tuyeät, nhaát quyeát khoâng môû, baø khoâng muoán nghe chuùng ta noùi gì nöõa ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Thuûy Maãu AÂm Cô nghieâm laïnh vôùi ñoà ñeä quaù ñaùng ! Ñeán caùi cheát cuûa ñeä töû, cheát vì toäi loãi, baø ta cuõng khoâng cho ngöôøi ngoaøi troâng thaáy ! Baø coù theå soáng treân ñau khoå cuûa thieân haï ñöôïc nhö theá sao ? Hoà Thieát Hoa chaúng roõ chaøng nguï yù gì qua caâu noùi ñoù. Cheát maø khoâng cho ngöôøi ngoaøi bieát ? Caùi quy luaät gì oaùi oaêm theá ? Y coù bieát ñaâu, chính Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng aùp duïng moân quy ñoái vôùi chính baø ? Vaø hieän taïi baø cuõng ñaõ töï nhoát mình roài ? Y thôû ra, thoát: -Voâ luaän laøm sao, chuùng ta vaãn caûm kích ngöôøi coâ cuûa Toâ Dung Dung ! 907 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi traàm buoàn moät luùc, maëc nieäm veà ngöôøi thieáu phuï vì boïn chaøng maø chuoác laáy tai hoïa baát ngôø. Laâu laém, chaøng môùi hoûi: -Roài caùc vò laøm sao ñeán ñöôïc nôi ñaây ? Ngöôøi coâ cuûa Dung Nhi chæ ñöôøng ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Khoâng ! Tieåu Phi laáy laøm laï, hoûi tieáp: -Theá thì ai chæ ? Chaúng leõ töï caùc vò tìm ra ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Dung Nhi ! Sau khi ngöôi ñi roài, boïn ta coù hoûi naøng, thoaït ñaàu naøng khoâng chòu chæ. Nhöng sau moät ngaøy chôø ñôïi, ngöôi khoâng trôû laïi, naøng noùng naûy, lo sôï cho ngöôi. Tieåu Phi haáp taáp hoûi tieáp: -Naøng coù ñi theo caùc vò chaêng ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Naøng ngaïi, theo boïn ta thì baát tieän … Tieåu Phi caøng lo sôï hôn: -Roài naøng laøm sao ? Hoà Thieát Hoa tieáp: -Naøng baûo, naøng ñeán Boà Ñaø Am hoäi hoïp vôùi boïn Toáng Ñieàm Nhi, roài sau ñoù tìm caùch vaøo cung. Ta khuyeân naøng traàm tænh, naøng khuyeân ngöôïc laïi ta ! Y cöôøi, tieáp: -Naøng tin töôûng nôi ngöôi quaù ñoä, naøng cho raèng duø ngöôi gaëp caûnh nguy hieåm ñeán ñaâu, vaãn coù phöông phaùp töï cöùu caû ! Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi khoå: -Thöïc ra, naøng coù loøng lo ngaïi cho boïn laõo phu ñoù. Naøng aân caàn daën doø, chaúng neân xuaát thuû. Song ñeán ñaây roài, boïn laõo phu queân maát ñieàu ñoù ! Laõo day qua hoûi Hoaøng Loã Tröïc: -Vieäc laøm cuûa y, Löu Höông Soaùi ñaõ hieåu töôøng taän, thôøi gian tröôùc, y coù moät taùc phong maø haàu heát ñoàng ñaïo voõ laâm ñeàu leân aùn ! Song, gaàn ñaây y caûi hoái, quay veà con ñöôøng chaùnh, keå ra cuõng ñaùng tha thöù cho y ! Laõo laïi ñeà caäp ñeán Huøng Nöông Töû. Bôûi, taát caû vaøo ñaây, ñeàu vì Huøng Nöông Töû. Hoaøng Loã Tröïc khoâng noùi gì, Tieåu Phi thôû daøi thoát: --Taïi haï hieåu heát nhöõng noåi khoå taâm cuûa laõo aáy. Raát tieác … Chaøng buoâng löûng caâu noùi. Ñaùi Ñoäc Haønh cuõng thôû daøi: -Keå veà haønh vi cuûa y ngaøy tröôùc, thì y coù cheát möôøi löôït cuõng chöa ñuû ñeàn buø toäi aùc. Song … 908 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo döøng laïi moät chuùt, ñoaïn hoûi: -Laõo phu muoán bieát, ngöôøi naøo ñaõ haï saùt y ? Tieåu Phi mô maøng, nhö ñeå nhìn veà caûnh cuõ: -Ngöôøi gieát laõo cuõng ñaõ bò gieát roài ! Thaàn Thuûy Cung chuû ñaõ baùo thuø cho laõo. Baây giôø. Moät nhaø ba maïng cuûa laõo, coù leõ ñaõ hieäp nhau trong coõi hö voâ. Tieàn boái coøn thöông xoùt laøm chi, bôûi nghó ra, ñoù laø moät haïnh phuùc cho laõo. Taïi döông gian, soáng chia ly, veà hö voâ, laõo vui ñoaøn vieân vôùi nhöõng keû thaân yeâu ! Ba maïng ? Dó nhieân, trong soá ñoù, coù Huøng Nöông Töû vaø Tö Ñoà Tònh. Coøn ngöôøi thöù ba ? Chaúng leõ laø Thuûy Maãu AÂm Cô ? Vaø neáu ñuùng laø Thuûy Maãu AÂm Cô, thì chaøng khaúng ñònh laø baø ta cheát roài sao ? Ñaùi Ñoäc Haønh thôû ra: -Löu Höông Soaùi noùi ñuùng ! Moät ngaán leä moûng chôùp leân nôi aùnh maét cuûa laõo anh huøng. Hoà Thieát Hoa voã tay leân vai Tieåu Phi, hoûi: -Coøn ngöôi ? Laøm sao ngöôi ñi ñöôïc ? Chaúng leõ Thuûy Maãu AÂm Cô … Y ñieåm moät nuï cöôøi thaàn bí khoâng noùi tieáp. Tieåu Phi tröøng maét, nhìn y gaét: -Ta ñaõ thoaùt ra ñöôïc roài, thì ngöôi coøn quan taâm laøm gì nöõa chöù ? Baèng caùch naøo cuõng theá thoâi, ngöôi haõy caâm caùi moåm choù cho ta nhôø. Roài chaøng toû veû lo ngaïi: -Coøn boïn Dung Nhi ? Taïi sao hoï chöa ñeán ñaây ? Hoï coù gaëp trôû ngaên chi chaêng ? Boãng chaøng day qua naøng ñeä töû Thaàn Thuûy Cung, naøng ñaõ ñöôïc lònh ñöa chaøng ñeán gaëp ngöôøi coâ cuûa Toâ Dung Dung, ñieåm moät nuï cöôøi hoûi: -Coâ nöông coù theå cho taïi haï bieát phöông danh chaêng ? Thieáu nöõ ñoù, ñöùng nghe töø ñaàu caâu chuyeän söõng sôø baát ñoäng nhö töôïng goã. Naøng muoán boû ñi töø laâu, khoâng thích nghe nhieàu, song khoâng daùm rôøi cuïc tröôøng. Naøng coøn haõi huøng qua caâu chuyeän giöõa boïn Tieåu Phi. Naøng ñaùp: -Taïi haï teân laø Nam Taàn ! Thoát xong, Nam Taàn ñoû maët. Tieåu Phi laáy laøm kyø. Ñaõ laø nöõ nhaân, sao naøng xöng taïi haï ? Chaøng troá maét nhìn naøng. Nam Taàn luùng tuùng moät luùc, tieáp luoân: -Taïi haï laø moät aù nam, coù hoï xa vôùi Cung Nam Yeán, vì chuoäng voõ neân theo Cung Nam Yeán vaøo cung, do ñoù phaûi aên maëc theo nöõa nhaân. Taïi haï vaøo ñaây khoâng laâu laém. Ñaùng leõ, taïi haï khoâng coù maët thöôøng thöôøng taïi phoøng rieâng cuûa Cung Chuû, 909 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long bôûi sôï tieát laäu lai lòch cuûa mình, song vì hoâm nay, söï vieäc xaûy ra coù theå cho laø moät ñaïi bieán coá trong cung, neân phaûi theo caùc ñeä töû khaùc ñeán ñoù. Cung chuû cuõng bieát taïi haï nöông naùu trong cung, nhöng ngöôøi khoâng laøm khoù deã chi caû, bôûi Cung Nam Yeán ñaõ baûo laõnh cho taïi haï. Voõ coâng cuûa taïi haï do Cung Nam Yeán truyeàn daïy, chöù taïi haï ít tieáp caän cung chuû. Laïi moät ñieàu phaùt giaùc laï luøng. Tieåu Phi nghó: -Coù ñuùng Nam Taàn laø ngöôøi trong hoï cuûa Cung Nam Yeán chaêng ? Haén vaøo ñaây, taïi sao haén khoâng bò Cung chuû yeâu daáu moät caùch quaùi dò nhö caùc nöõ ñeä töû khaùc ? Neáu haén bò yeâu nhö vaäy, thì Cung chuû ñaõ phaùt hieän ra tình traïng aùi nam aùi nöõ cuûa haén roài, vaø chaéc chaén baø ñaõ ñuoåi haén ra khoûi cung, neáu khoâng nôõ gieát haén. Coù leõ baø ngaïi Cung Nam Yeán, neân chaúng sôø moù ñeán haén ! Do ñoù, ñuû thaáy Cung Nam Yeán coù theá löïc trong cung khoâng nhoû chöøng nhö Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng neå nang naøng phaàn naøo ! Chaøng hoûi: -Cung chuû coù … ñuïng chaïm chi ñeán caùc haï chaêng ? Nam Taàn laïi ñoû maët, giaûi thích chaøng nghe, nhö chaøng ñaõ nghó. Haén laïi cho bieát, tröø Cung Nam Yeán ra, trong cung chaúng ai hieåu haén laø aùi nam caû. Baây giôø, haén noùi thaät lai lòch vôùi Tieåu Phi, laø vì haén nghó neáu ñuùng nhö lôøi chaøng, thì Thuûy Maãu AÂm Cô ñaõ cheát, baø aáy cheát thì haén phaûi rôøi cung, maø duø baø khoâng cheát, Cung Nam Yeán cuõng ñaõ cheát roài, haén vaãn phaûi rôøi cung, caøng sôùm caøng toát. Bôûi haén phaûi rôøi cung, thì haén caàn gì giaáu dieám lai lòch ? Hôn nöõa, haén noùi roõ nhö vaäy, ñeå chöùng toû haén khoâng ñoàng tình vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô vaø caùc baïn ñoàng moân treân moïi phöông dieän sinh hoaït ôû ñaây. Tieåu Phi khoâng caàn tìm hieåu saâu hôn veà haén, chaøng dòu gioïng hoûi: -Boïn taïi haï muoán ñeán Boà Ñeà Am chaúng hay caùc haï coù theå ñöa ñöôøng ñöôïc khoâng ? Nam Taàn nhìn vaøo thaïch moân. Beân trong thaïch moân, Thuûy Maãu AÂm Cô coøn soáng hay ñaõ töï saùt roài ? Haén do döï moät chuùt: -Sö phoù khoâng baûo ñieàu ñoù, taïi haï chaúng bieát nghó sao ? Haén vaãn goïi AÂm Cô laø sö phoù nhö caùc ñeä töû kia, maëc duø haéc chæ hoïc voõ vôùi Cung Nam Yeán, do ñoù, haén xöng hoâ caùc ñaïi ñoà ñeä cuûa AÂm Cô laø sö thô sö tyû. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Caùc haï yeân trí. Nhaát ñònh baø aáy khoâng traùch cöù ñaâu ! Baø laøm sao traùch cöù ñöôïc chöù ? Nghóa laø chaøng cho raèng baø cheát roàim, duø coøn soáng cuõng nhö ñaõ cheát, bôûi vónh vieãn baø khoâng rôøi thaïch thaát ! 910 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Taàn caén moâi, suy nghó. Tieåu Phi naém tay haén: -Mình ñi thoâi ! Tieåu huynh ñeä ! Nam Taàn muoán ruùt tay veà. Tuy haén laø moät aùi nam, haén vaãn naëng veà nöõ tính, chaïm tay nam nhaân haén ñoû maët. Haén muoán noùi chi ñoù, song khoâng noùi ñöôïc, cuõng khoâng theå trì laïi, bôûi Tieåu Phi ñaõ loâi haén ñi roài. Haén ñaønh böôùc theo. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Mình phaûi nhìn nhaän laõo Xuù Truøn coù thuû ñoaïn lung laïc loøng ngöôøi ! Ñaùi Ñoäc Haønh gaät guø : -Thuû ñoaïn ñoù, laém khi höõu duïng hôn voõ coâng ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Haén thaønh coâng vôùi caû nam nhaân, thì nöõ nhaân naøo khaùng cöï noåi haén chöù ? Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi nheï: -Moãi ngöôøi coù moät ñaëc ñieåm trôøi sanh ! Nhö Hoà laõo ñeä thì keå nhö voâ ñòch veà töûu löôïng ! Hoà Thieát Hoa cöôøi vang ! oOo Theo con ñöôøng bí maät ñi tôùi, ñeán ñaùy hoà, laïi ñi theo con ñöôøng khaùc nöõa, töø töø ñi leân, ñeán moät caùi theàm, theàm co hôn möôøi baäc leân khoûi baäc treân, coù loái ra. Nam Taàn thoát: -Beân treân , laø Boà Ñeà Am, moät trong nhieàu cöûa xuaát nhaäp cuûa Thaàn Thuûy Cung. Ñaïi sö thô traán ñoùng taïi ñaây, môùi troâng ai cuõng töôûng ñaïi sö thô hung döõ laém, song caùi taâm cuûa chò aáy raát hieàn, phaøm ai van caàu khaån thieát, ñaïi sö thô cuoái cuøng roài thoûa thuaän theo ! Keå caû vieäc ñöa vaøo cung ! Baây giôø, haén taïm queân sôï haõi, trôû neân thaân maät vôùi Tieåu Phi. Haén vaãn ñeå nguyeân tay trong tay Tieåu Phi, vaø hy voïng chaøng naém maõi. Nhöng, Tieåu Phi khoâng coøn taâm tình vôø vónh vôùi haén nöõa ! Ñeán ñaây roài, chaøng khaån caáp toät ñoä. Chaøng töï hoûi, vò ñaïi sö thô cuûa Nam Taàn coù caùi hieàn, theá taïi sao boïn Lyù Hoàng Tuï khoâng xuaát hieän ? Hoï chöa ñeán am ? Hay ñeán am roài, hoï bò ngaên trôû ? Hoà Thieát Hoa hoûi: -Nghe noùi, ai muoán do con ñöôøng naày vaøo, taát phaûi naèm trong moät chieác röông, coù ñuùng vaäy khoâng ? 911 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Taàn ñaùp: -Ñuùng vaäy ! Vò ñaïi sö thô khoâng theå ly khi nôi naày, cho neân khoâng ñöa ñöôøng ai ñöôïc, baét buoäc phaûi ñeå ngöôøi naèm trong röông, roài thaû theo gioøng nöôùc, nöôùc chaûy chieác röông vaøo cung. Hoà Thieát Hoa nhìn sang Tieåu Phi moät thoaùng ñoaïn thoát: -Xem ra Lieãu Voâ My cuõng noùi ñöôïc moät söï thaät ! Tieåu Phi chæ cöôøi khoå khoâng ñaùp. Chaøng phaùt hieän ra, Lieãu Voâ My raát saønh khoa noùi doái vaø ngöôøi saønh noùi doái, thình thoaûng chen vaøo caâu chuyeän moät söï thaät khieán cho ngöôøi nghe duø khoâng tin cuõng phaûi tin, bôûi söï thaät naøy ñaùnh tan moïi nghi ngôø kia. Nam Taàn tieáp: -Loái xuaát nhaäp, ôû döôùi chieác boà ñoaøn cuûa ñaïi sö thô, caùc ñeä töû luùc bình thöôøng khoâng theå naøo ñeán ñaây, bôûi töø sau ngaøy ñaïi sö thô phaïm toäi ñeán nay, sö phoù caám moïi ngöôøi ñeán tieáp caän vôùi chò aáy ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Baø aáy phaïm toäi gì ? Nam Taàn lô laø: -Taïi haï … khoâng ñöôïc roõ laém ! Ñuùng laø haén khoâng muoán noùi. Haén ñi nhanh ñeán vaùch, naém chieác voøng treo nôi ñaàu daây giaät giaät. Moät tieáng coong vang leân, tieáp noái laø moät loaït tieáng doäi töø phía vaùch khaùc vang theo reàn nhö moät hoài chuoâng. Nam Taàn giaûi thích: -Ñaïi sö thô ngoài treân boà ñoaøn ñoù suoát ngaøy, khoâng maøn ñeán vieäc gì, phaûi laøm theo caùch ñoù, môùi thoâng baùo cho chò aáy bieát ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa baét ñaàu khaån tröông, muoán cöûa môû ngay cho y vaøo xem cho bieát tình hình beân trong am. Ngôø ñaâu, tieáng baùo hieäu vang leân laâu roài, beân trong cöûa khoâng maûy may ñoäng tònh. Nam Taàn cau maøy: -Kyø quaùi ! Ñaïi sö thô khoâng coù maët treân ñoù sao chöù ? Tieåu Phi khaån caáp hôn ai heát, song traán ñònh taâm thaàn an uûi haén: -Bieát ñaâu baø aáy coù vieäc phaûi ñi nôi naøo ñoù moät luùc ? Nam Taàn laéc ñaàu: -Ñaïi sö thô khoâng heà rôøi boà ñoaøn ñi ñaâu caû. Beân treân, ñòa ñieåm khoâng roäng laém, duø coù böôùc ñi ñaâu, chò aáy cuõng phaûi nghe tieáng baùo hieäu. Neáu chò aáy im laëng, haún treân ñoù coù vieäc baát thöôøng roài ! Tieåu Phi nghe haén noùi, caøng khaån caáp hôn. 912 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My bieát roõ, moät khi boïn chaøng vaøo cung, laø ñieàu bí maät cuûa naøng bò khaùm phaù ngay, do ñoù, naøng laøm moïi caùch, ngaên chaën boïn Lyù Hoàng Tuï, khoâng cho lieân laïc ñöôïc vôùi chaøng. Lyù Hoàng Tuï laøm gì coù cô trí baèng Lieãu Voâ My, coøn Toáng Ñieàm Nhi laïi ngaây thôø hôn nöõa, caû hai deã bò ngöôøi man traù laém ! Haø huoáng, caû hai laïi coù caûm tình vôùi Lieãu Voâ My ! Do ñoù, Lieãu Voâ My muoán haõm haïi hai naøng, thieát töôûng khoâng khoù khaên gì. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Beân treân khoâng ngöôøi môû cöûa, chaúng leõ chuùng ta khoâng coøn phöông phaùp naøo khaùc ? Nam Taàn laéc ñaàu: -Khoâng laøm sao ñöôïc ! Cöûa naøy, muoán môû ra phaûi do ngöôøi beân treân, sôû dó coù vieäc ñoù, laø vì sö phoù sôï ñeä töû troán ñi, ngöôøi beân döôùi khoâng laøm sao môû ñöôïc. Ai muoán troán ñi, phaûi coù söï ñoàng tình cuûa ngöôøi beân treân môùi ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa voã tay cöôøi lôùn: -Taïi haï queân moät vieäc ! Maø caùc haï cuõng queân luoân ! Nam Taàn troá maét: -Taïi haï queân vieäc gì ? Hoà Thieát Hoa tieáp: -Ñaïi sö thô cuûa caùc haï caâm vaø ñieác, laïi ngoài maõi moät choã, nhôø ngoài moät choã, neân coù theå duøng caûm giaùc maø bieát ñöôïc söï baùo hieäu, chöù böôùc ra khoûi boà ñoaøn roài, laøm sao ngöôøi bieát ñöôïc coù keû goïi cöûa ? Nam Taàn laéc ñaàu: -Ñaïi sö thô duø böôùc ñi khoûi boà ñoaøn, vaãn hay bieát nhö thöôøng ! Hoà Thieát Hoa ngöng cöôøi, troá maét: -Taïi sao ? Khoâng leõ baø aáy khoâng ñieác ? Khoâng caâm ? Baø ta giaû vôø ? Nam Taàn laïi laéc ñaàu: -Ñaïi sö thô ñieác thaät, caâm thaät ! Khoâng bao giôø coù vieäc giaû vôø ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Neáu vaäy, laøm sao baø ta nghe ñöôïc tieáng ñoäng ? Nam Taàn mæm cöôøi: -Phaûi coù moät nguyeân nhaân chöù ! Khi naøo gaëp ñaïi sö thô roài, caùc haï hieåu ngay nguyeân nhaân ñoù ! Hoà Thieát Hoa söõng sôø ! Naèm moäng, y cuõng khoâng tin ñöôïc coù söï kieän laï nhö vaäy ? Ngöôøi ñieác, maø nghe loït tieáng ñoäng, thì sao goïi laø ñieác ñöôïc ? Vaäy maø laõo ni ñieác thaät söï ! Y bieát ñaïi sö thô laø moät laõo ni, vì Lieãu Voâ My coù noùi nhö vaäy. Boãng, y keâu leân: 913 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï minh baïch roài. Nam Taàn nhìn y: -AÏ ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Coù keû thaáy moâi ngöôøi ñoái thoaïi maáp maùy laø ñoaùn ñöôïc ngay ngöôøi ñoù muoán noùi gì. Coù leõ ñaïi sö thô cuûa caùc haï coù naêng khieáu ñoù ! Nam Taàn thôû daøi : -Ñaïi sö thô hoûng luoân ñoâi maét ! Hoà Thieát Hoa söõng sôø ! Laâu laém y laåm nhaåm: -Moät ngöôøi mang bao nhieâu chöùng taät, toaøn laø nhöõng chöùng taät khoù chòu caû, laïi meàm loøng tröôùc söï van caàu cuûa ngoaïi nhaân ! Laïi nghe ñöôïc tieáng goïi cöûa ! Phi thöôøng thaät ! Neáu khoâng laø hoang ñöôøng ! Boãng, coù tieáng chieác voøng khua leân. Laàn naøy, Nam Taàn giaät maïnh tay hôn. Nhöng voâ hieäu nhö laàn tröôùc. Laâu laém, vaãn khoâng coù ñoäng tònh gì beân treân caû. Tieåu Phi böôùc tôùi, aùp tai saùt vaøo vaùch. Hoà Thieát Hoa hoûi gaáp: -Ngöôi nghe ñöôïc gì chaêng ? Tieåu Phi cau maøy: -Khoâng roõ laém ! Chöøng nhö coù, chöøng nhö khoâng ! Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Muõi ngöôi maát linh, chaúng leõ tai cuõng maát linh luoân ? Ñaùi Ñoäc Haønh ñoät nhieân laáy chieác cheùn baèng saét beân mình, thoát: -Laáy vaät naøy, goõ vaøo vaùch, gaây tieáng vang to hôn ! Hoà Thieát Hoa khoâng hieåu roõ laøn soùng cuûa thinh aâm voäi hoûi: -Thaät vaäy ? Ñaùi Ñoäc Haønh mæm cöôøi: -Moät hieåu bieát ñaëc bieät cuûa boïn haønh khaát maø ! Hoà laõo ñeä khoâng nghe noùi ñeán ñieàu ñoù sao ! Tieåu Phi tieáp laáy chieác cheùn, vöøa goõ vaøo vaùch, vöøa aùp tai nghe. Maét chaøng saùng daàn leân, nhöng ñoâi maøy cau laïi gaàn nhö lieàn nhau. Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi: -Coù nghe gì chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Coù ! Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Thinh aâm nhö theá naøo ? Tieåu Phi ñaùp: 914 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chöøng nhö coù ngöôøi ñang noùi chuyeän ! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi cöôøi khoâng noåi: -Ngöôøi caâm maø noùi chuyeän ! Nam Taàn cuõng cöôøi khoâng noåi ! Neáu coù ngöôøi noùi chuyeän, thì laø ai ? Haén cau maøy thoát: -Haún khoâng phaûi laø ñaïi sö thô cuûa taïi haï roài ! Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Coù theå laø boïn Toáng Ñieàm Nhi ñang van caàu baø aáy ! Tieåu Phi oä veû traàm troïng: -Khoâng phaûi ñaâu ! Ta nhaän ra, chính laø aâm thinh cuûa moät nam nhaân ! Maø laïi khoâng phaûi cuûa Lyù Ngoïc Haøm ! Nam Taàn bieán saéc: -Moät nam nhaân ? Nam nhaân ñang noùi chuyeän ? Noùi vôùi ai ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Nam nhaân cuõng laø ngöôøi, cuõng bieát noùi naêng nhö nöõ nhaân, coù gì laï ñaâu ? Nam Taàn thoát: -Töø nhieàu naêm qua roài, khoâng moät nam nhaân naøo ñeán Boà Ñeà Am quaáy nhieãu ! Huoáng chi treân giang hoà, raát ít ngöôøi bieát Boà Ñeà Am ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Caû Thaàn Thuûy Cung cuõng coù nam nhaân vaøo loït, noùi gì ñeán Boà Ñeà Am ? Nam Taàn caøng bieán saéc hôn: -Ñeán Thaàn Thuûy Cung laø do nguyeân nhaân caáp baùch, caàn thieát do ñoù, ngöôøi ta baét buoäc phaûi maïo hieåm. Coøn Boà Ñeà Am baát quaù, chæ laø moät toøa mieáu hoang taøn, coù gì haáp daãn maø ngöôøi ñôøi tìm ñeán ? Vaû laïi, ñaïi sö thô bình sanh khoâng gaây thuø keát oaùn vôùi ai, neáu coù nam nhaân ñeán ñoù, thì ñeán ñeå laøm gì ? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Bieát ñaâu ngöôøi ta khoâng ñeán ñoù vì muïc ñích tìm loái vaøo cung ? Nam Taàn suy nghó moät chuùt: -Theo taïi haï thì … nam nhaân ñoù laø baèng höõu cuûa caùc vò ! Hoà Thieát Hoa cau maøy. Y laïi aùp tai saùt vaøo vaùch, nghe moät luùc, roài goûi Tieåu Phi: -Ngöôi nghe hoï ñang noùi gì ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Hoï im baët roài. Ta chaúng hieåu ñöôïc hoï ñang noùi gì ! oOo Coù luùc, neân im laëng, coù luùc, caàn tænh mòch. 915 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng cuõng coù luùc im laëng vaø tænh mòch gaây neân haõi huøng voâ töôûng. Bôûi, ñang luùc chôø ñoäng, laïi gaëp tònh, thì coøn ai chòu ñöïn g noåi maø khoâng boàn choàn, noùng naûy ? Beân döôùi soâi ñoäng, beân treân traàm tònh, hai thaùi cöïc töï nhieân maâu thuaãn nhau, taïo thaønh moät khoù chòu phi thöôøng. Khoù chòu cho ngöôøi soâi ñoäng ! Tieåu Phi ñoå moà hoâi laïnh öôùt loøng baøn tay. Chaúng nhöõng moät mình chaøng lo laéng, moïi ngöôøi ñeàu khaån tröông nhö chaøng. Moät luùc laâu, Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Coù nghe gì nöõa chaêng ? Tieåu Phi thôû daøi, laéc ñaàu: -Im laëng hoaøn toaøn ! Nam Taàn buoät mieäng thoát: -Coù theå ñaïi sö thô ñaõ ñaùnh ñuoåi hoï chaïy ñi roài ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Nhöng taïi sao baø aáy khoâng môû cöûa ? Nam Taàn giaät mình. Ñoù laø moät söï laï. Neáu ñuùng laø coù bieán coá, thì söï im laëng chöùng toû bieán coá ñoù taïm deïp yeân roài, theá taïi sao ñaïi sö thô khoâng môû cöûa ! Hoà Thieát Hoa khaån caáp ra maët: -Phaûi coù moät söï gì xaûy ñeán cho Hoàng Tuï vaø Ñieàm Nhi roài ! Chöù neáu khoâng thì laøm sao coù söï im laëng nhö theá ? Khoùa mieäng ai thì, ñöôïc chöù nhaát ñònh khoâng theå khoùa mieäng Toáng Ñieàm Nhi ! Naøng aáy caàn noùi hôn caàn aên, chaéc ngöôi cuõng hieåu nhö vaäy chöù ! Tieåu Phi khoâng ñaùp. Ñaùi Ñoäc Haønh thoát: -Coù theå hoï chöa ñeán nôi ! Boãng Tieåu Phi keâu leân: -Chuùng ta trôû laïi, roài do beân ngoaøi, tieán trôû laïi Boà Ñeà Am ! Chaøng day qua Nam Taàn, hoûi: -Nhö vaäy coù laâu laém khoâng ? Nam Taàn ñaùp: -Khoâng laâu laém, baát quaù phaûi ñi moät voøng … Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Voøng ñoù coù lôùn laém khoâng ? Nam Taàn ñaùp: -Ñoái vôùi ngöôøi thöôøng, thì lôùn thaät, song caùc vò ñeàu gioûi thuaät khinh coâng, duø lôùn cuõng thaønh nhoû. Tuy nhieân, taïi haï noùi khoâng laâu, chöù ít laémcuõng phaûi maát vaøi khaéc thôøi gian ñoù ! Hoà Thieát Hoa daäm chaân: 916 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhö vaäy maø khoâng laâu ? Tröôùc söï tình caáp baùch theá naøy moät phuùt cuõng laø laâu roài, noùi gì ñeán maáy khaéc ? Baây giôø phaûi laøm sao ? Laõo Xuù Truøn ! Ngöôi coù phöông phaùp gì chaêng ? Tieåu Phi suy nghó moät chuùt, boãng hoûi Nam Taàn: -Ñaïi sö thô cuûa caùc haï, moãi laàn ñöa ngöôøi vaøo cung, ñeàu coù cho ngöôøi ñoù uoáng moät cheùn traø pha thuoác meâ, ñeå cho ngöôøi ñoù khoâng nhaän ra ñöôøng ñi loái böôùc, ñuùng vaäy chaêng ? Nam Taàn gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Tieåu Phi tieáp: -Boïn Toáng Ñieàm Nhi ñaõ bieát ñöôïc ñieàu ñoù, song coù theå vì cao höùng caùc naøng daùm uoáng laém ! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Coù lyù laém ! Bôûi, caùc naøng thöøa hieåu, khoâng uoáng cheùn traø meâ laø khoâng laøm sao loït vaøo cung ! Tieåu Phi tieáp: -Hoï uoáng roài, bò meâ ngay, meâ laø khoâng noùi naêng gì ñöôïc cho neân chuùng ta chaúng nghe ñoäng tònh gì. Hoà Thieát Hoa voã tay: -Coù lyù luoân ! Tieåu Phi tieáp: -Nhöng, vò ñaïi sö thô ñoù chöa kòp ñöa hoï xuoáng gioøng nöôùc, thì coù boïn naøo khaùc ñeán am. Boïn sau naøy chöøng nhö quyeát ñoøi ñaïi sö thô giao caùc naøng cho hoï. Nam Taàn voäi thoát: -Ñaïi sö thô khoâng heà giao caùc naøng cho ai ñaâu ! Caùc naøng ñaõ ñeán Boà Ñeà Am, töùc nhieân laø khaùch cuûa am, voâ luaän laøm sao ñaïi sö thô khoâng theå giao khaùch cho ngöôøi ngoaøi, tröø ra khaùch baèng loøng. Tieåu Phi laïi tieáp: -Do ñoù, boïn aáy thöông löôïng vôùi ñaïi sö thô, coù theå hoï khoâng muoán sanh söï vôùi ngöôøi trong Thaàn Thuûy Cung, neân cuoäc thöông löôïng khoâng gaây caán laém ! Hoà Thieát Hoa gaät guø: -Cuõng coù lyù, song taïi sao baây giôø hoï ngöng thöông löôïng ? Tieåu Phi giaûi thích: -Coù theå hoï ra moät haïn kyø, cho vò ñaïi sö thô suy nghó. Sau ñoù song phöông môùi ñi ñeán choã döùt khoaùt ! Hoà Thieát Hoa lo laéng: -Nhö vaäy laø baø aáy ñang ôû trong caûnh nguy ! Tieåu Phi thôû daøi: 917 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chaéc vaäy roài ! Boïn ngöôøi ñoù, neáu khoâng laø ñoái thuû cuûa baø thì baø caàn chi thöông löôïng ? Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Ñaõ gaëp caûnh nguy, taïi sao baø khoâng môû cöûa cho chuùng ta leân treân ñoù ? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Cöôøng ñòch ôû quanh mình, laøm sao baø daùm môû cöûa ? Môû cöûa ra coù khaùc naøo chæ ñöôøng cho ñòch vaøo cung ? Nam Taàn nhìn chaøng, aùnh maét ngôøi nieàm thaùn phuïc. Tieåu Phi ñöa tay sôø choùt muõi vuoát vuoát maáy löôït, nheách nuï cöôøi khoå, tieáp: -Baát quaù, nhöõng gì taïi haï noùi, ñeàu do trí töôûng töôïng, chöù tình huoáng nhö theá naøo, chuùng ta chaúng moät ai hieåu roõ ñöôïc ! Nam Taàn thoát: -Caùc haï ñoaùn khoâng sai söï thaät laém ñaâu, bôûi nhöõng gì caùc haï noùi, ñeàu coù lyù caû. Neáu quaû bieán coá xaûy ra, thì moïi dieãn bieán phaûi ñuùng nhö caùc haï vöøa döï ñoaùn ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Ta hy voïng ngöôi ñoaùn sai ! Neáu ñuùng nhö ngöôi ñoaùn, thì haäu quaû khoân löôøng ñoù. Boïn Toáng Ñieàm Nhi ñang meâ mang, vò ñaïi sö thô khoâng daùm môû cöûa, chuùng ta khoâng theå vaøo ! Ngöôi thaáy ñoù, taát caû chuùng ta ñeàu khoå ! Ai ai cuõng lo sôï ra maët. Khoâng ai nghó ra moät phöông phaùp naøo öùng phoù vôùi tình huoáng. ---------------------oOo--------------------- 918 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2