intTypePromotion=1

Luận án phó tiến sỹ " Góp phần nghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà đồng bằng sông Cửu Long vầ thành phố Hồ Chí Minh "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
169
lượt xem
32
download

Luận án phó tiến sỹ " Góp phần nghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà đồng bằng sông Cửu Long vầ thành phố Hồ Chí Minh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học sinh học" Góp phần nghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà đồng bằng sông Cửu Long vầ thành phố Hồ Chí Minh " chuyên ngành sinh thái.Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án phó tiến sỹ " Góp phần nghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà đồng bằng sông Cửu Long vầ thành phố Hồ Chí Minh "

 1. 'S£ (HAO IH)C vA DAo Tl~O ., , . TR{()NG 1)6J H()C TONG H()P TP. H() CHI MINH ---_. ' " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " J ~ N(;UYIi.:NTlIJ NHQ(: AN T()1\t1TAT LE~N AN : ~J (]()j> PHAN NGHIEN cifU H(~SINH THAi VCi()Nr-Ul,.\n6NO B"\NG SONG, ClJO LONG vA THANH PRO H6 CHi MINH 05 -20 Chuyen nganh Sinh Thtl; - I.fa 86 : 01 ... Tom t~t Lu~n an Ph6 Tien sf Khoa hQc S i NI-l- J.l0
 2. ", "" "" '" Lu'}n an du,/c hoan thanh t'}i :89 man ~ Sinh ,lv.oi, Khoa Sinh H~c, .. A ( Trudng D'}i H9c Tong H~ Thanh Fha Ho Chi l"1inh " , ~ Ngucfi hUcfng dan khoa h9c : . ,( - , '" A, - Giao Set Tien ~i : PHUNG TRUNGNGiIN , .< '" " - f he Tie n 8i : BUr VAN KIEN , '" A. Ngetdi nh'}n xet 1 : '" '" , Ngudi nh~n xet 2: , '" Cd quan nhcrn xet . , .. , , "').. ,( "" ,.., '" Lucrn an se d1J.1obaa v~ t'}i H9i Dong cham lui\n an Nha 1')11'70 A '",().., . ., hop tai Trtting D~i H9° Tong H1.P Thanh Fha Ho Chi Hinh. '" ." , '" Vao luc t nam g1d ngay " thang , . A "" A '\ Co the hm hteu luan an tg.i Thtt Vi~mo
 3. A,. """ AA "" Lu~n an d11.1cbean~ thanh t~i ...,.( B~ men Sinh ,.l'.oi, Khoa Sinh H
 4. .- 1 0"1NOI DAU l , .. " .-l .-l """ .-l .-l gicfi ngay Gang dong, va gia tang theo cap Dan so the so "" -", ... A k~ nha!!., tro~g tJ.C h da:!: dai c}.1/ trtt, co ~\ln, vai nguyen di;n t!;i-.e.n nhi~n ngay c~ng ~'u 1d~t, "loa~ ngtt~ can phai t{l.n d'tng d~t' 'dai,. d~",khai thac tong ptjp cac san pham tau ho{l.ch tren manh dat hiem co. .' ' ,..t'" - A" - "'" .-l Vi the ~t.. tron~ nh~g ~i~n ,hap "httu hifU va,tt1iet ~h1/c" dttclc dat ra la tim hieu va phan tJ.ch cac me mnh st! dung totco .. ~.-l ",.." A,.", ... l4E2U qua ki~h ~e cao nst! : cae: vttdn Dba, cac mo hinh ncng lam, Dong ngu, va lam ngtt kat hQ'p ..o.. .,~ ..t~, A .-l" ')".. Tlicfi gian",qua, van de nay tren the gidi dlttc nhieu nha khoa h2c quaD",tam. ,.".", ..., t - "Rieng d YiE?t Nam, va nhat la~ cae tinh yhia Nam, Wdn nh~ gitt mot vai tro "A", quaD tr9ng trong Den kino te d~a phttdnl!: day la -.. ".. ':o:f'l "'" met h~ s~nh ~hai d2c d~o, va., cu~g l~ ph1£dn~ thttc wa ~e sttd1}ng h;tP ly ~uy ~at d~i tbttdng nho be, ytta de t~n dvng n~on l~o d~ng nha~ ro~ nha~ nan~ ca~ tau nh~p cho ~ia dinh. Gong, cu~c IDA 001 GI1Ii'iNGm;c nghien .. cw cling gap phan ho trd ~ chttdng trl.nh '1 ..t . Qua Thanh Pho va Trung U'dng hi~ n nay. " " -, , .. Nghien cw ,,-,he sinh thai V't4.-'dn nha cling vdi muc dich tttng ,,"', ,..t"..., ~han..dag nhtt}o.:s~nh ho~t, bttdc-
 5. 20 ." ,. ,." ", Ai": ,,', r1o ~o"VIET N.AIil: Co eaeeong " trinh 6' nghien ,,< -" ong Ph{UllThanh ct.."QQua " "- Giang (1978), GS Lam Quang Huyen (1985), GS Tien 8i 16 Gong KiE(t (1987), GS Hoang H~a va e9ng tae vi~n(1987), l-'ho Ti~n S1 L~' Tr£mg Cue (1990). ,:::~ , .. ,.,1-",'::." -< , Nhin ehunl! cae tae gia ,.. co quan,..tam den V11dn nha nhttng cae da , >
 6. ..3 '" , ,. "" ...: '" ", tl/ nhien, con ngucfi ...) tac d~ng den h~ sinh thai vUdn nha. , , .' ,a.. ..-1 '" ,. ,. "" vat - Phan tich cae ~c 1 diemJdnh te, xa h~i, trcng do co ,1 .. ,: '1. trc chu d~ cua ngdcfi chu v~cfn. "'1, "', ,1""" 1 - 1'10ta cae' me hint wcfn nha ~e sac cf dong bang Song C1.l'U. tOng (DBSCL) va Th8.nhph~ Hpchi IJlinh (Tf .HCN) d cae vUng sinh ,. ,. , . , thai khae Mau. ' ' " "',. "1 ,("""', " - Phan tieh hi~u qua kinh te cae , me hint tren. ",( ",. ""'~" - ""'... xuat A,. De nhling bi~n phap chamsoc, , Irs thu~t de xay dljrlg .. . nhling me hint tot un thieh h
 7. 4" "' Ldi nhu~n = l~,= ;l 11 D~ ~Doanh 6 I '.. Chi phi san xuat ",',J .. t.' , \ "", ,,'1" lI'~"')o..,~" Sau -
 8. 0::;> ,C '1 , N A A" " ~ q~ocdoanh, r:J cae xa thugc niien 'I'ayNam .0")' ~- A.~' 1 ",,$;: '\ , III. ChU THuC VA CHuG Nl\NG CUA vuu'N NHA ~. . , A '\ '\ ,.. A: 11. Cau true va thanh phan 'eau t~ : A;, A,..;/"" '\ '\, '\ 1) Gau true : ~e" diem ehinh de phan bi~~ Vlir:Jnnha v':Ji v1idn, .. -". '\ '\ '\, ,,? Vlidn nha " s1J hi~ndi~n -1" c~n nha (hang rao '\co ho~c khong) ,0' DBSCL la '\ A ... " '\ " ,,- A; va ngo~ 1 0 TP.HCM, vqng '\ nong thon, hang r~o ben hongG~p rat ke,ea , , ,'1, '\ , " it (khoang 250 / 0), con hang raG ~hia truae a cae vuan nha .khong " '" '\ ~ " A; ,( , ? , theemot dang co dinh va cung khong nhat thiet bat buoe phai co" .. (' 7", ., . Hang r.ao a phia truae d1J.':}ephan ra nhu sau : ' , '\ '\ / 30 khong co hang ..rao. 00 - , " , " - 70 1 1 7- "/ 0 tre '\ kho che mong.,. cae b1J.i 0 co hang rao la'\ cay canh, , " ~ ho~e bag g~ch xay t1iang. tretrue, day kern gai , .. .., '" Trong cau true v1ian nha co : - Can nha '\, " " A; '\ , '\ 7 - Nha tam : va t lieu XCi:,' d~G rat phu h1P vdi nha d. ... - Chu~ng gia ~-ile:. tr;'u, be, heo ,... ", , , ,... - AO ea (tom.,,")th1idni:i, c~nh chuang gia nguon sue, nh~n , 7 A phan, nude thai. , 7""'" "..... 1 ( ph;'n Khoang 90 % aa ea 0', nong '\ thon duqe nuoi bang can '\ .." , ",A;,.. . dude sue (thuo'ng la phan ", heo), day la van de ngudi) va '\ phan gia "'), ... nhieu ngudi quan tam VJ..no theo ehu trinh khep kin VAG" , """'"" " , 10 % ao ea dude nuoi bang earn, la mi, phieu sinh dong ,,' " .. thuc vat. , ,.." , ? '\ 2) Thanh phan h~ th1!e v~t cu.a Vlir:Jnnha : ..., ~- ,,:>: ,-7" .. , ,... . Gem co nhtlng cay go ,bui, boa thao, day leo eung vdi nhieu 7' ~hung lo~i khae nhau. 7, '\ ...7 ,-"" A" Khao sat Vlir:Jnnha a DBSCVva ngoai " 0 TP.HCN sa bo giup chung " " " ',(',... A A "",, toi nh~n thay : Tong so co 270 '\ loai, thu¥c 85 h¥, so loai naythay ""'" , '\ A" A doi trong mlla kho va mlla mua tuy thee tho'i V1.1va d~ell ki~n khu . vue" -- , , , '\)" . 7 B. Chue !fang. va tam qu.imtr
 9. 6. ,..., - ... , " ~ tro quaD 1 ,d:lch va chuc Pang, gil1 vai Vl1dn nha co nhieu IfluC ,.(, 1,. 1 A ,.( trong dol vdi ehu V11dnnhu,:tao san pharo tu cung, tLt cap, tao ve my"quan, gia1 tri AA kiOh te, gia ".~'", ~ hoc, ch~c nang b~o trl g~n... , tri , 1 t 1" ehuc , nang 7 bao ...'" dat, cai thien tieu khi tau. Anh hLtdng moitr~g ve ",.(. ,.(. "..." do' cae , chu ... wan '.luon, chuy. " den: mat kinh te, lo'i nhuan ma dol khi ,( 1" ,"'.""" A quen 1..." d9ng co hai den sdc khoe ,.( n~uo'i 1-A taG con )( hoae cae dong vatkhae . ,." A
 10. ri " j ... ,,( .. 7 7 ,. '" "\ ~ >- lu lut :rat NgGai.),?-~h h~dn~ xaIT~nh~ rn~n~ phan, ~n~ U"a~ de , qu~n tr9~g ph:'t1lai~?:. vo'i. vi~c: trong vudn .Den can 'co bi~~ ptl;Jp phong chong l~:1;\l}'j ": ,', .' , "').,., ,,"'" "'" 2) Thanh pho' Ho Chi j."linh : H~ . thong " song, r~ch, kenh.' tren .. ,. A.,.,., .'" '" d:!,a ban Thanh l'ho co ... d9 dai tren 7.86.5km, vcfi'... di~n tich nudc m~t A "..~., ,7~, tren 33..500ha. , .Hm. song Saigon va Dc\lg Nai7 gill vai tro~""", chu yen va , """" '" 7 . . tieu 1.. thoat nudc.. Toan bo song, rach chin anh huang che " do bannhat , " '" 1.. ", trieu khan!;) den, va ehia 3 vung : ng
 11. 8. ... A, A", ~ 1 d ~) VU?g ~at p~et! is) :...VW:Jnnha ~1i'i!Cth~et 1~I:;.kh~. nhieu d 1 ...' vuhg dat phen ~t, ,con dat,A phen trung T b~nh thlidng pha~ cax t~o, A ... ~ A" dat phen nhieu thudng v~n cay an qua nang suat khong cao. , A, , :A',' '" 2) Vung,""dat phu sa. nude n'-ngct (p ) ~ Bat phu sa n1ide ngot rat , , ..4 1 A" , ," .thich hgp "de trong ,Acae lo{,li cay an q~a, cay lCiu naill, rau mall 'va A" ,,: ", lua. Do do v1idn nha tren dat nay thudng phong rlm va da d~ng. , ,""", A 1" ," A 3 r Vun~ da\ m
 12. .9 '," ? ~ " , ", ,? ", ~ cq.~ ca~ VU?g~hen~ ~n, chu ~eu I'; l,;a, tr~, dua Ien lip hi~h . thap va m~t so cay'}iIi qua khac cJ ~a hinh cao nhdng tac dc;ng con hap. ,,',v ,~,' , " " A., "1", , >.. ',,-'-.- . . G. OONG'JAT : Dong vat cJ wcJn nha DBSCLva ngo~ 0 Tt' .HCh bao gom cac Io~i sail : . 1) Cl~n nu~i : " , " ,.., >.., , '' nglicJi " a) Tren can: cae loaf gia,Suc, gia carn .thucJng du!jc :>.. phan bon, tucJi A tieu, 1>.. dao muang, xe , lip , '\ ".(" 1 dung thuoc di~t co, tru Sau ray... tat ca deli do con ngucJi. - ,,' ~ 5: KINH TE XA Hal .- CHUaNG , A ' "".( " I. so' LDQ'CPHAT THIEN DBSCL TO' XUA DEN NAY: A", , At., , >.. ".( stt hiendi~n va phat trien "'- cua eon ngucJi DBSCLbat , dati rat - '1(.~ "" ~ so'm1cJ vung Dong Nai Gia Dinh roi >.. Ian dan xuong DBbCL each na~- ", . "'" ", khoang 6.000'i' ~am ,(Theo, C6A.' DucJng Hong Hien), ben e~nh do eo s~phat , A 1 trien "'-" VTlcJnnha.'" eo theA1 tom tat qua 5 giai do an : Giai cua doan '" - 1",(" ,'" dati (Dau cong nguyen 1 The ky X'nI) " : san xuat 11ia~g th~c con tho ", ,,'" , A ~ - XIX) m;?t, so Y,ucJnca~ an trai ~at deu scJ, giat do~n (the 1
 13. 10. . ~ ;(... '" 'I bi - 1915;(: do chi~n" tra~h vlta'n cay an,..qua n113;eu, giai do~n XX pha ho~~, " giai do~n 1915 den nay: vltdn cay du1c ph~c hoi. "-
 14. ,11 1
 15. 12. ~, ~ -- . truc: 8u sinh tang Cali , , " " - ~ - Tang A : >lOm : dua, cau, mu u, tram, bact dan trang,tre.H A" .., ., " , - Tang ~ ~ ... -. ~ .B : S-lOm: Budi, 10m chom;man,cam,quit~nhan,gon A. - Tang h C : ~.Sm : chant, ,""" chuoi, mang cali ta... "'. , , . - Tang D : 0-1m : khoai~, ,., ngot, bac ha, dt, dua, bo cac . ... loai ran va co dai . ,.", A' ,,-., ., Mo hint 2 : - Bat phen trung binh da dudc cai t~o, nay trd , .., ,A "A Jl thanh phen it (xa An Phu Dong, Hu~r~nHoc Hon, TP.HCM). i I I I ! I, I r F1 I II I t Ii ~ : i \((, I. -~--~ I . --- j c -tio'-;-,;::'j b " , '" ,," ~ a : Song, r~ch, muo'ng ;"'... : vudn nha va tho cu (nha," vudn, t~p ho~c b , ,." chuyen cant, ao ca, chuong heo,thung ong) ; c : ru2ng Ilia. , ,,'" A Cali true: 3u phah tang ~. " ... ... - T~ng j;~ : > 10m: B~~h da~ tran~, eau~ dua,... - 'fang B : S-lOm: Nhan, ,',man, ngau,bud1, mit - " A"" , '10-. Tang C : l-Sm : Dau tam, tac, chuoi, ca phe" cacao, mia, ... lhoai rni '. '" ,:-.. "\ " , ~ '" - "., . Tang D : a-1m : G~~g, rieng, lai, hue, ran IDa, ma de,mang - .. ... tay ,co d~i " - A A ~ '\ Ho hJ.nh 3 Bat phen trung binh nhieu xa Ph~ Van Hai ( Huy~n '\, ) Binh Chant, TP.HC}'l.
 16. ,l3 .... A .. ... .. .. ... , . a : Song, rach, mudng ',.. b : tho cu "va vltdn nha (nha, ; vltdn t~pho~c , A ,. . . ..,., .... chu;)ten canh, ao ca,c!:u.::mg heo) ; b : b~ch daTI trang, , tram bong vang. .- lam: tach dan tr~ng, . tram, tre, Atrue ... ... ., - ... . ~ A ~ la Tang B : 5-lOm: Bao Inn hot, so dua, tram bong vang (keo , T tram). ' ,.. ~ ),. A_).. 1 , Tang C : 1-5m : Han 2: Cali xiem, , mang cali ta., chanh, du du .~ A . chuoi, khoai mi,7 oi ... - " 10. co d~i ... Tang D : a-1m: cae loai'rau, A 1 . .-< 2) Hi¥u qua kinh te : . Vung dat.. .-< '~1.. " 1 phen it ,A a vlldn t~p, lqi tuc thudng khoang X: 200 1- - 1.50ad, DL, : 2- ~" vl1dn chuyen eanh khoang X : 1.200- 2.900d ,, 6, ""}..' . DL : 6- 8. 1Cac~.A chuvudn ap dung '" Dhudng thuc V11.an taD phan Ian la ') A" , ~ "-'~ A Vl. khong du dieu kien vat tu, phan bon, ky thu~t, von.
 17. 14. '" '" , ,... .... cay Apatit, phosphorit, vel, tranh bonp';:3.nchua. Nen chon loai }.. , . ° trong thich h1('p. , Tom 1~ : " , ,.( '" "" ?, - Vung dat phen 1.t, nong dan thuo'ng trong : earn, b1to'i, dua , '" ... chu~i, l;m ch;m, cali ... '", ,... ? "" thltdng Vung... dat phen trung b1.nhda dude cat tao, nong dan , , ' . ~ ... }.. trong: lai, tac, ngau, rau ma, hu~ "... , , ', "" ".( - Vung dat phen "",""'" binh, nong dan thltc!ng trong "" hgp cay trung kat """, - }..- l~m nghi~p"1' :.b~ch dan, tram, dua, dao 19n h9t, mang cali, xiem,mang ", ,'" "", -, . cali ta. Tat ca cae no'i neu co chao. nuoi them thi 10'i t11c se kha " ", ".c" 1 "," # 1 Tuy , nhien o.en chu y cae yeu to ngoai cant, nhat la gia ca thi . 0 . trUo'ng. ' (Xa T;'n Phong, T~n Long, Ngu Hi~p, B. WNG BAT'PHU SA' Nul1c'NGOT 0- . An' Hliu., tint Ti'en Giang). , ... 1) Cae mo hint : ,'" '1" ... - .... Mo h1.o.h 1 : Vltdn t~p' ho
 18. .15 -t , ... A~... , Cau true: ho~e ehuyen eanh. Vlidn StJ P ham. , tang: ti-P ~" 10m: du'a,eau - Tang A : ... , , 1 ,.. B : 5-10m:,':cwn,';c xoai, btio'i, tieu, mit, :mangeve... - Tang . . ,." Tang G : J,.-5m' ~~chuoi, cacao... 1 - ., ,." co dai -.... TangD : Q-lm ;cae 10~rau, .. - ... , A " .,,' , ,.;. .. -- Mo hinh 2 : Chuyen eanh, weln tap (vung ngap) hoae .' ~ . b c..' A '" ~'" rach, mudhg ,."b : bach dan ; "" : tho eti va Vlidn nha a :, Song,," ; b ., .. (nha, Vlieln, ao ea, ehuong heo) ;e : ru~mg 1ua. A, A '" Cau true :. SiJ phan tang '" , ... - 'rang A: > 10m : Dtia, tre ,." , , - ... ... T~ng B : 5-1Om'~. B~eh dan, 5aO - Chanh , Tang C : 1-5m: ,." " ... - Tang D : Cae 10ai rau, co di-i A t -t "', '" 1 -t ,( ,-2) Hi'iu qua kinh te : StJ phan tich hiElu qua kinh te eho thay .. ~." " '" vt1o'n ti-P hay ehuyen eanh deu co lo'i. tue cao hdn 1ua. Binh quan - , ,,-. " - 3 8 ' .hay "" ehuyen ~ Vlidn t.ap co 10'1 tttc X : 200 A1.000d , DL tap: ... "'" - 24. canh :1.100- 4.700d, DL ...,chuyen canh : 2 ,( Nguon thu nhap coth~ ... A , . tang them khi co ehan nuoi ea, tom, ong, oc , t ,'7 , ," A A " 3) Phtidng httdng ~ stt ,', dung va eai tao : Chu -:,rhe thong A de bao, ," ,'_, ,'- '" "" phong chong 1u, ngap ung trong mua mtta, mua nude lu. ,,',Xay du."ng he ,( '7 ,. A ;j?
 19. 160 "'" " ""... .." .. nguon va mvc nude. Chu y phan hUll cd ya d~, tttng giai do
 20. .:7 '" A '" .-l... .-l- ? X A 350 - 400d nhttng nong dan khong don la do '" muon giu ,. : : lai ~~ 1"" .- '.-l . Ve nifjITl cua eng ba, ", cha m@, ho'n nu'a llli it ten cong "A cham so c) -"" '" chan nuoi t'Uj""co .kho khan, nhung. Cling dong gap dangke. , ,., '" , '" 1 '1 3) ~udnfl.J~l!d?g s~ dl}I}g va cai t?£ ~ Chu y ~~c dap d~ ngan~~n trong mua kho, va ,"'" viec rlta man treng mua mua, xay. .-l~~"""- dt.."'ni? he thenG " ,-, "" t1.frii nude treng mua1 kho, chu" y ludng ~ Dhan bon, nhatla ... phan httucd, , ~ ~ ? '" A A A rieng phan YO co' phai can th~m .(tuy d~ ~n cua Qat ma bon cho thiGh h;1P)c , , , ') '" " ~ l ~~!.: Vu?g dat ~~n it trun~ b:Ln~~non~ dan~thu~g trong A mot ...se cay ...", nhu : Qua, "'" chuoi, long nhan, bu9'i,";), mang cali xiem,sdri... ~ '" Ngoai ra can treng them A dlia nu?c, blip tra, b~nh bat... Coon nuei: .. "'.~. -, ," " t~;r k,{lo khan Va thl'-t ph~, nguen nude, nhltng cung.giup ich cho g~a d~nh, . "'. VU1TG. PHE~il".lJiN X:a Blnh Khanh (H .Duy~n H~i), f hltCtng 16 ~ D" DllT -".-, ;: .-, 11 Qu~n 5, 'I'P.HC1\, xa Tan'Fhu (T.Tien Giang) xa PhudcHltng (Tinh Cttu . Leng) , A ... 1) lVieh~nh : Vltdn t~p q~~ /\7~ M .1 I j I j ~ t I I t t; " .;/~f;~-/~- I b 1 c. / // ... '" ... 2) Ivlo hint Chuyen cant 2:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2